Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Busnes, dinasyddion a'r amgylchedd elwa o fynediad am ddim i ddata lloeren UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sentinel1_ESA4X3Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn darparu mynediad am ddim, llawn ac agored i gyfoeth o ddata amgylcheddol pwysig a gasglwyd gan Copernicus, system arsylwi Daear Ewrop.

Bydd y drefn lledaenu data agored newydd, a ddaw i rym y mis nesaf, yn cefnogi'r dasg hanfodol o fonitro'r amgylchedd a bydd hefyd yn helpu mentrau Ewrop, gan greu swyddi a chyfleoedd busnes newydd. Mae sectorau a ysgogwyd yn gadarnhaol gan Copernicus yn debygol o fod yn wasanaethau ar gyfer cynhyrchu a lledaenu data amgylcheddol, yn ogystal â gweithgynhyrchu gofod.

Yn anuniongyrchol, bydd amrywiaeth o segmentau economaidd eraill yn gweld manteision arsylwi daear yn gywir, megis trafnidiaeth, olew a nwy, yswiriant ac amaethyddiaeth. Mae astudiaethau'n dangos y gallai Copernicus - sy'n cynnwys chwe chenhadaeth lloeren bwrpasol, yr hyn a elwir yn Sentinels, i'w lansio rhwng 2014 a 2021 - gynhyrchu budd ariannol o ryw € 30 biliwn a chreu tua 50,000 o swyddi gan 2030. At hynny, bydd y drefn lledaenu data agored newydd yn helpu dinasyddion, busnesau, ymchwilwyr a llunwyr polisi i integreiddio dimensiwn amgylcheddol yn eu holl weithgareddau a'u gweithdrefnau gwneud penderfyniadau.

hysbyseb

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth: "Mae'r strategaeth ddata agored hon yn hanfodol er mwyn rhyddhau potensial llawn rhaglen Copernicus a datblygu marchnadoedd arsylwi'r Ddaear. Bydd ei gwasanaethau'n cyflwyno gwybodaeth i gadwyn o wybodaeth ail- proseswyr a defnyddwyr terfynol yn barhaus Ychydig ddyddiau yn ôl, cynigiodd Copernicus i'r delweddau amddiffyn sifil o'r ardaloedd mwyaf o ddifrod a gafodd eu taro gan y Typhoon Haiyan yn Ynysoedd y Philipinau, gan gyfrannu at drefnu achubiadau. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: "Mae Copernicus yn rhan hanfodol o'r seilwaith gwybodaeth amgylcheddol a rennir a fydd yn cyfrannu'n sylweddol at weithredu polisïau amgylcheddol yn well, un o flaenoriaethau'r 7fed Rhaglen Gweithredu Amgylcheddol. Mae llunio polisi amgylcheddol yn dibynnu ar y wybodaeth ddiweddaraf, gywir a data cymaradwy ar gyflwr y Ddaear ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae mynediad am ddim, llawn ac agored i ddata arsylwi daear Copernicus yn gyfraniad allweddol i lywodraethu amgylcheddol da yn Ewrop. "

Mwy ar Copernicus

hysbyseb

Mae Copernicus yn cynhyrchu'r asesiad difrod ôl-deiffŵn cyntaf

Buddion i ddiogelwch dinasyddion, amaethyddiaeth, dyframaeth a busnesau

Mewn byd sy'n wynebu risg uwch o drychinebau naturiol a thrychinebau eraill nod Copernicus yw casglu arsylwadau a gweithredu gwasanaethau gwybodaeth a fydd yn monitro cyflwr yr amgylchedd ar dir, ar y môr ac yn yr atmosffer a bydd hefyd yn gwella diogelwch dinasyddion. Bydd Copernicus yn darparu data cyson ar draws ffiniau, gan ei gwneud hi'n hawdd gwerthuso newid ac effaith polisïau amgylcheddol. Er enghraifft, bydd data a gwybodaeth Copernicus yn caniatáu inni fonitro'r elfennau canlynol o'r awyrgylch:

• Nwyon tŷ gwydr sy'n dylanwadu ar newid yn yr hinsawdd;

• nwyon adweithiol sy'n dylanwadu ar ansawdd yr aer rydyn ni'n ei anadlu;

• yr haen osôn a lefelau ymbelydredd UV solar yn cyrraedd y ddaear, a;

• erosolau sy'n effeithio ar dymheredd ac ansawdd aer.

Er bod rhywfaint o ddata arsylwadol amgylcheddol eisoes ar gael - yn bennaf trwy deithiau lloeren Ymchwil a Datblygu a synwyryddion yn y fan a'r lle ar lawr gwlad, ar y môr ac yn yr awyr - bydd y system fonitro yn dod yn fwy cyflawn a gweithredol pan fydd cenadaethau Sentinel ar waith, gyda'r Sentinel cyntaf y bwriedir ei lansio yng ngwanwyn 2014. Bydd Sentinel-1 yn cylchredeg y Ddaear yn Orbit y Ddaear Isel (ar uchder o tua 700 km) a hwn fydd yr unig loeren radar delweddu wirioneddol weithredol o'r math hwn yn y byd. Bydd lloerennau Sentinel dilynol yn cael eu lansio mewn rhaglen dreigl tan 2021, pob un yn darparu gwahanol fathau o arsylwadau i wasanaethu anghenion gwahanol wasanaethau gwybodaeth Copernicus a'r amrywiaeth eang o ddefnyddwyr data sydd â diddordeb.

Er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r cyfoeth hwn o wybodaeth, bydd ymchwilwyr, dinasyddion a busnesau yn gallu cyrchu data a gwybodaeth Copernicus trwy byrth pwrpasol ar y Rhyngrwyd. Bydd y mynediad rhad ac am ddim hwn yn cefnogi datblygiad cymwysiadau defnyddiol ar gyfer nifer o wahanol segmentau diwydiant (ee amaethyddiaeth, yswiriant, trafnidiaeth, ac ynni). Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys amaethyddiaeth fanwl neu ddefnyddio data ar gyfer modelu risg yn y diwydiant yswiriant. Bydd yn cyflawni rôl hanfodol, gan ddiwallu anghenion cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd ar gyfer darparu data amgylcheddol cywir yn gynaliadwy.

Y dimensiwn rhyngwladol

Mae gan drefn lledaenu agored Copernicus ddimensiwn rhyngwladol hefyd. Mae'n bwysig bod rhaglen, y gellir ei defnyddio, er enghraifft, i ddarparu gwybodaeth am brinder bwyd posibl yn y dyfodol mewn rhai rhanbarthau o'n planed, yn gallu rhannu'r wybodaeth hon gyda'r awdurdodau cyhoeddus sy'n gyfrifol am y boblogaeth dan sylw. Mae rhannu'r math hwn o wybodaeth yn agwedd bwysig ar weithgareddau 'pŵer meddal' Ewrop. Yn yr un modd, mae rhannu gwybodaeth am newid yn yr hinsawdd yn gyfraniad at ddadl sy'n ymgysylltu â dyfodol llawer o genhedloedd a dylid ei wneud ar sail rydd a ledled y byd heb wahaniaethu.

Ymagwedd gytbwys rhwng didwylledd ac amddiffyn buddiannau penodol

Mae'r Rheoliad a gyhoeddir yn y Cyfnodolyn Swyddogol erbyn canol mis Tachwedd, yn rhagweld set o feini prawf a fydd yn mynd i'r afael â diogelu'r Undeb a buddiannau diogelwch ei aelod-wladwriaethau. Gyda'r amddiffyniad hwnnw ar waith, gall cyfundrefn lledaenu agored Copernicus sicrhau ei fudd llawn i'r diwydiant a defnyddwyr i lawr yr afon. Bydd y Comisiwn yn monitro effeithiau'r drefn lledaenu agored yn agos a bydd yn ei addasu os oes angen.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd