Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae'r UE a'r Unol Daleithiau yn symud tuag at fargen fasnach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ers 8 Tachwedd, mae trafodaethau masnach ym Mrwsel wedi mynd â'r Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau ychydig yn agosach at fargen i ryddfrydoli masnach ddwyochrog.

Dywed swyddogion yr UE mai'r berthynas fasnach â'r Unol Daleithiau yw'r fwyaf yn y byd eisoes, sy'n werth mwy na € 2 biliwn (£ 1.7bn) y dydd.

Mae sgyrsiau masnach yn tueddu i fod yn eang - mae'r ddwy ochr i'r trafodaethau o'r farn bod enillion economaidd sylweddol i'w gwneud o leihau rhwystrau masnach.

hysbyseb

Amcangyfrifodd astudiaeth ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd fod yr enillion cyfun ar gyfer Ewrop a'r UD yn fwy na € 300bn y flwyddyn.

Mae ystod eang o rwystrau masnach o dan y microsgop yn y sgyrsiau hyn.

Rheoliad dwbl

hysbyseb

Mae llawer o'r hyn maen nhw'n ei drafod yn rheoleiddio. Gallai hyd at 80% o'r enillion ddod o'r ardal hon.

Nid yw hyn yn ymwneud â thâp coch diangen yn unig y gellir ei dynnu, er y gallai fod rhywfaint o hynny.

Y broblem yw bod busnesau yn aml yn gorfod cydymffurfio â dwy set o reoliad os ydyn nhw am werthu nwyddau yn y ddwy farchnad. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid talu'r holl gostau cysylltiedig ddwywaith drosodd.

Yn aml mae gan y rheoliadau yr un amcan - diogelwch yn aml. Mae yna reolau gwahanol, er enghraifft, ar oleuadau ceir a chloeon drws a llawer o gydrannau eraill.

Os ydyn nhw'n golygu'r un lefel o ddiogelwch yna mewn egwyddor gallai pob ochr dderbyn unrhyw beth sydd wedi cwrdd â safonau'r llall.

Mae'r syniad hwnnw - "cyd-gydnabod" fel y'i gelwir - yn un o nodweddion allweddol marchnad fewnol yr UE ei hun sy'n hwyluso masnach rhwng gwledydd yr UE.

Mae yna rai meysydd lle bydd cyd-gydnabod yn faes gwleidyddol.

Bwyd a addaswyd yn enetig (GM) yw'r achos amlwg, lle mae Ewrop yn cymryd agwedd amheugar iawn o ganiatáu gwerthu enghreifftiau newydd.

Mae'n rhwystr digroeso iawn i allforion cyn belled ag y mae ffermwyr America yn y cwestiwn.

Ni thrafodwyd GM hyd yn oed yr wythnos diwethaf yn ôl y trafodwyr. Bydd yn anodd pan fyddant yn gwneud hynny.

Pryderon amgylcheddol

Mae yna bryderon y gallai diwygio rheoliadol arwain at yr amddiffyniad lefel isaf yn dod yn safon - "cysoni i lawr" fel y'i galwyd.

Mae'r grŵp amgylcheddol Friends of the Earth wedi dweud y gallai canlyniad y trafodaethau fod yn "ddadreoleiddio peryglus o ddiogelwch yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd".

Mynnodd y prif drafodwyr o'r ddwy ochr na fyddai hynny'n digwydd.

Ar ôl y sgyrsiau ym Mrwsel, dywedodd prif drafodwr America, Dan Mullaney, wrth y BBC: "Ni fydd unrhyw beth a wnawn i leihau rhwystrau rheoleiddio diangen yn tanseilio safonau uchel iechyd y cyhoedd a diogelwch a diogelu'r amgylchedd a defnyddwyr y mae dinasyddion ar y ddwy ochr ar yr Iwerydd yn eu disgwyl a'u mwynhau. "

Math arall o rwystr i fasnach yw tariffau, trethi sy'n berthnasol i nwyddau a fewnforir yn unig. Yn dechnegol maen nhw'n gymharol hawdd delio â nhw - gallwch chi eu torri.

Ond yn wleidyddol mae'n anoddach oherwydd yn aml bydd gwrthwynebiadau gan ddiwydiannau a gweithwyr sy'n colli amddiffyniad.

Yn yr achos hwn mae'r enillion posibl yn gyfyngedig oherwydd bod y tariffau cyfartalog a osodir gan yr UD a'r UE eisoes yn gymharol isel. Mae yna eithriadau ar gyfer rhai mathau o nwyddau, ond dyna'r darlun cyffredinol ar gyfer y ddau bŵer masnach hyn.

Mae'r trafodaethau hyn yn parhau â phatrwm mewn masnach ryngwladol lle mae gwledydd wedi ceisio rhyddhau masnach yn ddwyochrog neu ymhlith grwpiau bach yn gynyddol.

Mae'n ymateb yn rhannol i'r diffyg cynnydd mewn trafodaethau byd-eang yn Sefydliad Masnach y Byd.

Dechreuon nhw 12 mlynedd yn ôl ac eto i ddod i gytundeb. Felly gallwn ddisgwyl mwy o'r mentrau dwyochrog hyn, er nad oes yr un mor bwysig â'r un hon, rhwng y ddwy economi fwyaf yn y byd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Yr amgylchedd

Ymladd yn erbyn llygredd morol: Ymgyrch #EUBeachCleanup 2021

cyhoeddwyd

on

Wedi'i lansio'n swyddogol ar 18 Awst, aeth y Ymgyrch 2021 yr #EUBeachCleanup cyrraedd uchafbwynt ar 18 Medi ar Ddiwrnod Glanhau Arfordirol y Byd. Ers mis Mehefin, mae camau glanhau wedi'u trefnu mewn gwledydd arfordirol a gwledydd daear ledled y byd, a byddant yn parhau tan ddiwedd mis Hydref.

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (llun): “Mae ein gweithredoedd yn effeithio ar ein cefnforoedd. Ein dewis ni yw: naill ai rydyn ni'n parhau i lygru ein cefnfor gyda sbwriel morol, neu rydyn ni'n gweithredu ac yn glanhau ein moroedd. Mae #EUBeachCleanup yn weithred unigol a chyfunol wych gan wirfoddolwyr ledled y byd i gadw traethau'n lân ac amddiffyn bywyd morol. Mae ei angen, mae'n fater brys, gall pawb gyfrannu at adfer ein planed. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae adfer bioamrywiaeth, amddiffyn y cefnfor a grymuso dinasyddion i gyd yn uchel ar agenda’r UE. Gwir bwer #EUBeachCleanup yw ei fod yn dod â'r rhain i gyd at ei gilydd ac yn ennill sylw ledled y byd. Mae'n ymwneud â cherdded y sgwrs a throi'r Fargen Werdd Ewropeaidd yn weithred las fyd-eang. Ymunwch â ni. Gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth. ”

hysbyseb

Bob blwyddyn, mae miliynau o dunelli o sbwriel yn gorffen yn y môr gydag effaith uniongyrchol a marwol ar fywyd gwyllt. Mae llygredd morol yn cychwyn ar dir ac mae'n un o brif ysgogwyr disbyddu bioamrywiaeth forol. Dyma pam ers 2017 mae'r UE wedi trefnu'r ymgyrch #EUBeachCleanup flynyddol - codi ymwybyddiaeth fyd-eang sy'n gwneud galwad gref i weithredu bob blwyddyn, gan adeiladu momentwm ar gyfer mabwysiadu mesur uchelgeisiol i amddiffyn y cefnfor ar lefel ryngwladol. Daw rhifyn eleni cyn 15fed Cynhadledd y Partïon i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD COP15) ym mis Hydref ac ar ôl y Deddfwriaeth yr UE ar blastigau un defnydd daeth i rym ym mis Gorffennaf. Mae mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae twll osôn Hemisffer y De yn rhagori ar faint Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yn cadw llygad barcud ar ranbarth yr Antarctig i fonitro datblygiad twll osôn eleni dros Begwn y De, sydd bellach wedi cyrraedd cryn dipyn yn fwy nag Antarctica. Ar ôl cychwyn eithaf safonol, mae twll osôn 2021 wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac mae bellach yn fwy na 75% o dyllau osôn ar y cam hwnnw yn y tymor er 1979.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro datblygiad twll osôn yr Antarctig eleni yn agos. Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Cadw'r Haen Osôn (16 Medi) Rhoddir diweddariad statws cyntaf i CAMS ar y twll stratosfferig sy'n ymddangos bob blwyddyn yn ystod gwanwyn Awstralia, a'r haen osôn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag priodweddau niweidiol heulwen. Gweithredir CAMS gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gydag arian gan yr UE.

Dywedodd Vincent-Henri Peuch, cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus: “Eleni, datblygodd y twll osôn yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r tymor. Mae'n ymddangos yn eithaf tebyg i'r llynedd, nad oedd hefyd yn wirioneddol eithriadol ym mis Medi, ond yna trodd yn un o'r tyllau osôn hiraf yn ein cofnod data yn ddiweddarach yn y tymor. Nawr mae ein rhagolygon yn dangos bod twll eleni wedi esblygu i fod yn un ychydig yn fwy na'r arfer. Mae'r fortecs yn eithaf sefydlog ac mae'r tymereddau stratosfferig hyd yn oed yn is na'r llynedd. Rydym yn edrych ar dwll osôn eithaf mawr a allai fod yn ddwfn hefyd. ”

Monitro gweithredol CAMS o'r haen osôn yn defnyddio modelu cyfrifiadurol mewn cyfuniad ag arsylwadau lloeren mewn ffordd debyg i ragolygon y tywydd er mwyn darparu darlun tri dimensiwn cynhwysfawr o gyflwr y twll osôn. Ar gyfer hynny, mae CAMS i bob pwrpas yn cyfuno gwahanol ddarnau o wybodaeth sydd ar gael. Mae un rhan o'r dadansoddiad yn cynnwys arsylwadau o gyfanswm colofn osôn o fesuriadau yn rhan uwchfioled-weladwy'r sbectrwm solar. Mae'r arsylwadau hyn o ansawdd uchel iawn ond nid ydynt ar gael yn y rhanbarth sy'n dal i fod yn y noson begynol. Cynhwysir set wahanol o arsylwadau, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am strwythur fertigol yr haen osôn, ond sydd â gorchudd llorweddol cyfyngedig. Trwy gyfuno pum ffynhonnell wahanol yn gyfan gwbl a'u dwyn ynghyd gan ddefnyddio ei fodel rhifiadol soffistigedig, gall CAMS ddarparu darlun manwl o'r dosbarthiad osôn gyda chyfanswm colofn, proffil a dynameg gyson. Mwy o wybodaeth mewn datganiad i'r wasg ynghlwm.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i gweithredu mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill. Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain. Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Hunger strikers for climate policy in Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

A view of a climate activists camp near the Reichstag building on September 12, 2021 in Berlin, Germany.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd