Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Diwygio'r PAC: 'Polisi amaeth yr UE i aredig arno fel o'r blaen' ar ôl pleidlais derfynol yr EP, dywed y Gwyrddion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sprout.Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw (20 Tachwedd) i gadarnhau cytundeb ar y cynigion deddfwriaethol sydd â’r nod o ddiwygio Polisi Amaethyddol Cyffredin yr UE. Beirniadodd y Gwyrddion y canlyniad yn gryf, sydd, yn eu barn hwy, yn waeth o lawer na'r safbwynt a bleidleisiwyd gan yr EP yn gynharach yn y flwyddyn, a byddant yn methu â darparu ar gyfer y diwygiad sylfaenol sydd ei angen ar y PAC.

Wrth sôn am y canlyniad, ASE Gwyrdd ac is-gadeirydd pwyllgor amaeth yr EP José Bove Meddai: "Heddiw mae ASEau wedi rhoi’r sêl olaf ar y diwygiad CAP hwn a fethodd, sydd wedi bod yn gyfle enfawr a gollwyd i ailwampio polisi amaeth yr UE. Bydd polisi amaeth yr UE yn aredig ymlaen mor anghynaliadwy ag o’r blaen am y saith mlynedd nesaf. methu â darparu ar gyfer dosbarthiad tecach o gronfeydd amaethyddol ac ni fyddant yn cyflawni ar gyfer yr amgylchedd. Mae llywodraethau'r UE yn ASEau arfog cryf i dderbyn bargen islaw uchelgais y Senedd sydd eisoes yn isel.

“Yn hanfodol, mae'r capio arfaethedig o daliadau uniongyrchol i ffermwyr wedi ei gau allan. Bydd busnesau ffermio enfawr nad oes angen yr arian arnynt yn parhau i gael gwiriadau cyflog mawr, gan amddifadu rhannau cynaliadwy eraill o'r PAC rhag cyllido. Mae hyn yn hedfan yn wyneb buddiannau ffermwyr bach a dinasyddion. Bydd y broblem yn cael ei gwaethygu gan ddarpariaethau sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau symud gwariant o gronfeydd datblygu gwledig i daliad uniongyrchol, hyd yn oed os oes gan aelod-wladwriaeth gyfraddau talu uniongyrchol uwch na'r cyfartaledd. Byddai hyn yn ergyd fawr i ymdrechion i hyrwyddo ffermio cynaliadwy a chefn gwlad bywiog. Rhaid i ddinasyddion bwyso ar eu llywodraethau i beidio â symud arian allan o ddatblygu gwledig ac i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer yr ychydig fesurau da ond dewisol a gynigir gan y PAC newydd. "

hysbyseb

Llefarydd amaethyddiaeth werdd Martin Häusling Ychwanegodd: "Mae'r rheolau ar gyfer 'gwyrddu' y PAC yn frith o eithriadau ac ni fyddant yn cael eu gweithredu ar y mwyafrif helaeth o ffermydd, felly byddant yn methu â gwneud amaethyddiaeth yr UE yn wirioneddol gynaliadwy. Bydd y PAC yn hyrwyddo 'arallgyfeirio' cnwd cyfyngedig yn lle cnwd. cylchdroi a dim ond ar leiafrif o ffermydd. Bwlch pwysig sy'n cael ei gadw ar agor gan y Cyngor yw y gellir dal i ddefnyddio plaladdwyr a gwrteithwyr ar yr Ardaloedd Ffocws Ecolegol (EFA) fel y'u gelwir: mae hyn yn golygu y gallai ffermwr dyfu monoculture o addasiadau genetig. soia a defnyddio plaladdwyr ac yn dal i ddatgan hyn fel EFA. Mae hyn yn amlwg yn annerbyniol ac rydym yn aros am eglurhad trwy'r gweithredoedd dirprwyedig y mae'r Comisiwn a'r Cyngor yn eu trafod ar hyn o bryd. "

Bove i'r casgliad: "Bydd yr offeryn ad-daliadau allforio niweidiol, sy'n dympio cynhyrchion fferm yr UE ar farchnadoedd bregus mewn gwledydd sy'n datblygu, hefyd yn cael ei gynnal. Bydd defnyddio arian trethdalwyr i ariannu system sydd wedi dyddio yn gwella diffyg ymddiriedaeth gyhoeddus y PAC. Nawr mae'n rhaid i ni ddechrau gweithio eisoes ar y diwygiad nesaf, i adeiladu ar y sylfeini sigledig a sefydlwyd gan y diwygiad hwn i greu systemau ffermio gwirioneddol gynaliadwy sy'n cysylltu ffermwyr a defnyddwyr yn well ac nad ydynt yn dinistrio'r pridd, dŵr a bioamrywiaeth y mae ffermio yn dibynnu arnynt. "

Papur José Bové ar gapio taliadau uniongyrchol.

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd