Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Aelodau Senedd Ewrop Pwyllgor mwy cydnerth i fyny yn ôl gyfarwyddeb asesiad effaith amgylcheddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

865_8f7ecee103636759f742e2e4edcd7519Cefnogwyd diweddariad arfaethedig o gyfraith yr UE i wneud asesiadau effaith amgylcheddol yn gliriach, cynnwys bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd a chynnwys y cyhoedd, gan Bwyllgor yr Amgylchedd ar 12 Chwefror. Mae'r diweddariad hwn, y cytunwyd arno'n anffurfiol eisoes â Chyngor y Gweinidogion, yn cynnwys rheolau manwl i sicrhau nad yw gwrthdaro buddiannau yn dylanwadu ar benderfyniadau i awdurdodi prosiectau datblygu.

Mae tua 200 math o brosiect yn dod o dan y gyfarwyddeb Asesu Effaith Amgylcheddol (EIA) - o bontydd, porthladdoedd, traffyrdd a safleoedd tirlenwi i fagu dofednod neu foch yn ddwys.

“Mae adolygu’r Gyfarwyddeb Asesu Effaith Amgylcheddol yn nodi cam pwysig iawn yn hanes polisi amgylcheddol yr UE. Ar ôl mwy na 28 mlynedd ar waith, mae'n bryd diweddaru'r offeryn polisi amgylchedd hanfodol hwn i ymdopi â heriau byd-eang newydd yr unfed ganrif ar hugain, "meddai'r ASE Andrea Zanoni (ALDE, IT), sy'n llywio'r ddeddfwriaeth trwy'r Senedd .

hysbyseb

“Er gwaethaf gwrthwynebiad cryf gan sawl aelod-wladwriaeth, cyflawnodd y Senedd ei nod o godi safonau ansawdd i amddiffyn iechyd pobl a’r amgylchedd yn well. Bydd yn rhaid i lywodraethau ystyried y safonau hyn er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus. Derbyniodd y cytundeb y gwnaethom ei drafod gefnogaeth cefnogaeth cyrff anllywodraethol amgylcheddol allweddol, ”ychwanegodd.

Byddai'r gyfraith wedi'i diweddaru yn ei gwneud yn ofynnol i asesiadau effaith ystyried ffactorau amgylcheddol newydd, megis bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd. Byddai hefyd yn gwneud dulliau asesu yn gliriach, yn hwyluso cyfranogiad y cyhoedd trwy borth gwe canolog, ac yn cynnwys rheolau cig eidion i atal gwrthdaro buddiannau a chyfyngu ar eithriadau.

Gwrthdaro buddiannau

hysbyseb

Er mwyn sicrhau bod asesiadau'n wrthrychol, byddai'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau'r UE sicrhau bod yr awdurdod cymwys yn cael ei wahanu'n swyddogaethol oddi wrth ddatblygwr y prosiect.

Meini prawf penderfyniad

Byddai'n rhaid i adroddiadau asesu hefyd asesu prosiectau yn erbyn meini prawf newydd, a darparu gwybodaeth newydd, i'r awdurdodau eu hystyried yn eu penderfyniadau. Mae'r meini prawf hyn yn cynnwys cronni prosiectau (i atal datblygwyr rhag rhannu prosiectau mawr yn llawer o rai llai er mwyn aros yn is na'r trothwyon), a newidiadau hydro-morffolegol.

Er gwaethaf ceisiadau’r Senedd, ni chynhwyswyd asesiadau gorfodol o’r effaith amgylcheddol ar gyfer echdynnu ac archwilio nwy siâl, waeth beth fo’r cynnyrch disgwyliedig, yn y cytundeb.

Fodd bynnag, bydd yn rhaid ystyried agweddau newydd ar brosiectau nwy, yn benodol y risgiau i iechyd pobl oherwydd halogiad dŵr, defnyddio pridd a dŵr yn ogystal ag ansawdd a chynhwysedd adfywiol dŵr o dan y ddaear. Os daw aelod-wladwriaethau i'r casgliad nad oes angen asesiad, yna bydd yn rhaid iddynt nodi'r rhesymau pam.

Cefndir

Mae'r Gyfarwyddeb Asesu Effaith Amgylcheddol yn berthnasol i brosiectau cyhoeddus a phreifat. Mae'n nodi meini prawf penodol, ymhlith pethau eraill, ar gyfer y wybodaeth y mae'n rhaid ei chyflwyno i awdurdodau cenedlaethol er mwyn i brosiect gael ei asesu i'w gymeradwyo. Mae asesiadau yn helpu llunwyr polisi i wneud penderfyniadau hyddysg, yn seiliedig ar wybodaeth wrthrychol a chanlyniadau ymgynghoriadau â'r cyhoedd. a rhanddeiliaid. Yn 2005-2008, roedd nifer cyfartalog yr asesiadau effaith amgylcheddol a gynhaliwyd yn yr UE yn amrywio o 15,000 i 26,000 y flwyddyn.

Y camau nesaf

Cymeradwywyd y testun y cytunwyd arno gan 46 pleidlais i wyth, gyda dau yn ymatal. Mae i gael ei roi i bleidlais gan y Tŷ llawn yn ystod sesiwn lawn 10-13 Mawrth yn Strasbwrg.

Cadeirydd: Matthias Groote (S&D, DE)

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd