Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Yr Amgylchedd: Mae astudiaethau newydd yn cryfhau'r achos dros hybu amddiffyn rhag llifogydd a newid i drethi mwy gwyrdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae dwy astudiaeth a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (3 Mawrth) yn dangos sut y gall polisi amgylchedd sbarduno twf economaidd trwy roi hwb i amddiffyn rhag llifogydd a newid mwy i drethi mwy gwyrdd. Mae un yn cynhyrchu mwy o dystiolaeth am y buddion economaidd cyffredinol o fuddsoddi'n amserol mewn amddiffynfeydd yn erbyn llifogydd, ac mae'r llall yn tynnu sylw at fanteision symud y baich treth oddi wrth lafur a thuag at ddefnyddio adnoddau a llygredd.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: "Gall buddsoddi mewn amddiffyn rhag llifogydd ddod â buddion cyffredinol i'r economi, yn enwedig trwy atebion ar sail natur sy'n hynod gost-effeithiol. Ac mae gan ddiwygiadau cyllidol amgylcheddol y potensial i bron i ddyblu'r refeniw y maen nhw'n ei ddwyn ar hyn o bryd i drysorau cenedlaethol , gyda buddion i'n hamgylchedd yn ogystal â chwmpas ar gyfer torri trethi ar gyflogaeth neu dorri'r diffyg. ​​Mae honno'n ddadl bwerus dros newid y status quo."

Mae'r astudiaeth ar y potensial ar gyfer trethi mwy gwyrdd, sy'n cronni data gan 12 aelod-wladwriaeth, yn awgrymu y byddai symud trethi i ffwrdd o lafur a thuag at lygredd (cynyddu trethi ar achosion llygredd aer a dŵr, er enghraifft) yn dod â refeniw o € 35 biliwn. mewn termau real yn 2016, gan godi i € 101bn yn 2025, gyda ffigurau llawer uwch yn gysylltiedig pe cymerid camau hefyd i gael gwared ar gymorthdaliadau sy'n niweidiol i'r amgylchedd. Mae'r refeniw posibl yn amrywio o ychydig dros 1% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y flwyddyn i ychydig dros 2.5% o CMC y flwyddyn yn 2025, yn dibynnu ar yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

hysbyseb

Mae'r ail astudiaeth yn edrych ar gysylltiadau amrywiol rhwng yr amgylchedd a pholisi economaidd, gan gynnwys effaith macro-economaidd llifogydd, arferion gorau wrth gefnogi busnesau bach a chanolig sy'n canolbwyntio ar effeithlonrwydd adnoddau, a gwariant amgylcheddol ym mhob aelod-wladwriaeth. Cyfanswm cost amcangyfrifedig llifogydd yn yr UE dros y cyfnod 2002-2013 oedd o leiaf € 150bn. Mae buddsoddi mewn mesurau i leihau llifogydd yn hynod effeithiol, ar gyfartaledd yn costio rhyw chwech i wyth gwaith yn llai na'r difrod a achosir gan lifogydd. Yn well byth, mae buddion buddsoddi mewn seilwaith gwyrdd - hy adfer nodweddion naturiol i helpu i reoli a storio dŵr llifogydd yn cynnwys canlyniadau gwell ar gyfer bioamrywiaeth a gallent helpu i leihau costau adeiladu.

Cefndir

Bydd yr astudiaethau a gyhoeddir heddiw yn bwydo i mewn i'r Semester Ewropeaidd, mecanwaith a sefydlwyd yn 2010 i wella cydgysylltu polisïau economaidd yng ngwledydd yr Undeb Ewropeaidd. Roedd yn un o ymatebion yr UE i'r argyfwng ariannol ac economaidd, sydd wedi arwain at grebachu economaidd a diweithdra cynyddol mewn llawer o wledydd yr UE. Mae'r Semester Ewropeaidd yn seiliedig ar y syniad, oherwydd bod economïau'r UE yn integredig iawn, y gall gwell cydgysylltu polisi helpu i hybu datblygiad economaidd yn yr UE yn gyffredinol.

hysbyseb

By 'Gwyrddi'r Semester Ewropeaidd', mae'r Comisiwn yn anelu at sicrhau bod polisïau macro-economaidd yn gynaliadwy, nid yn unig yn economaidd ac yn gymdeithasol, ond hefyd yn amgylcheddol. Astudiaeth gynharach a amlygodd fuddion economaidd yr amgylchedd, a edrychodd arni gweithredu deddfwriaeth gwastraff i hybu twf gwyrdd, yn dangos y byddai gweithredu’n llawn yn arbed € 72bn y flwyddyn, yn cynyddu trosiant blynyddol sector rheoli gwastraff ac ailgylchu’r UE o € 42bn ac yn creu mwy na 400,000 o swyddi erbyn 2020.

Mwy o wybodaeth

Gall yr astudiaethau fod ymgynghorwyd yma.
Gwefan Semester Ewropeaidd

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

hysbyseb

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r cloc hinsawdd yn ticio'n gyflym

cyhoeddwyd

on

Mae'r mwyafrif yn cytuno bod angen cymryd camau brys i fynd i'r afael â'r argyfwng cynyddol a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Dyna pam mae arweinwyr o 196 o wledydd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ar gyfer cynhadledd hinsawdd fawr, o'r enw COP26. Ond mae addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn dod am bris, yn ysgrifennu Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Mae cynyddu ymwybyddiaeth o gostau economaidd peidio â chymryd mesurau ynghylch addasu i newid yn yr hinsawdd yn rhan bwysig o bolisïau addasu. Bydd costau economaidd canlyniadau newid yn yr hinsawdd a chostau peidio â chymryd mesurau yn uchel ar yr agenda yn Glasgow.

Mae pedair nod COP26, ac mae'r trydydd ohonynt o dan y pennawd “mobileiddio cyllid.”

hysbyseb
Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Dywedodd llefarydd ar ran COP26 wrth y wefan hon, “Er mwyn cyflawni ein nodau, rhaid i wledydd datblygedig wneud iawn am eu haddewid i ddefnyddio o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn erbyn 2020.“

Mae hynny'n golygu, meddai, bod yn rhaid i sefydliadau ariannol rhyngwladol chwarae eu rhan, gan ychwanegu, “mae angen gwaith arnom tuag at ryddhau'r triliynau yng nghyllid y sector preifat a chyhoeddus sy'n ofynnol i sicrhau sero net byd-eang.”

Er mwyn cyflawni ein nodau hinsawdd, bydd angen i bob cwmni, pob cwmni ariannol, pob banc, yswiriwr a buddsoddwr newid, meddai llefarydd ar ran COP26. 

hysbyseb

“Mae angen i wledydd reoli effeithiau cynyddol newid yn yr hinsawdd ar fywydau eu dinasyddion ac mae angen y cyllid arnyn nhw i wneud hynny.”

Bydd graddfa a chyflymder y newidiadau sydd eu hangen yn gofyn am bob math o gyllid, gan gynnwys cyllid cyhoeddus ar gyfer datblygu seilwaith y mae angen i ni ei drosglwyddo i economi wyrddach a mwy gwydn yn yr hinsawdd, a chyllid preifat i ariannu technoleg ac arloesedd, ac i helpu i droi y biliynau o arian cyhoeddus yn driliynau o gyfanswm buddsoddiad yr hinsawdd.

Mae dadansoddwyr hinsawdd yn rhybuddio, os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, y bydd cost cynhesu byd-eang yn dod gyda thag pris o bron i $ 1.9 triliwn yn flynyddol, neu 1.8 y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UD erbyn 2100.

Mae EUReporter wedi edrych ar yr hyn y mae pedair gwlad yr UE, Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci yn ei wneud ar hyn o bryd - ac y mae angen iddynt ei wneud o hyd - i gwrdd â chost mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, hynny yw, cwrdd ag amcanion nod rhif tri o COP26.

Yn achos Bwlgaria, dywed bod angen € 33 biliwn arno i ddechrau cyflawni prif nodau Bargen Werdd yr UE dros y 10 mlynedd nesaf. Gallai Bwlgaria fod ymhlith y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan ddatgarboneiddio economi'r UE. Mae'n cyfrif am 7% o'r glo a ddefnyddir yn yr UE ac 8% o'r swyddi yn sector glo'r UE. Mae tua 8,800 o bobl yn gweithio ym maes mwyngloddio glo ym Mwlgaria, tra amcangyfrifir bod y rhai yr effeithir arnynt yn anuniongyrchol dros 94,000, gyda chostau cymdeithasol oddeutu € 600 miliwn y flwyddyn.

Mewn man arall, amcangyfrifwyd bod angen mwy na € 3 biliwn ym Mwlgaria dim ond i fodloni gofynion sylfaenol Cyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yr UE.

Er mwyn iddi gwblhau’r Fargen Werdd, bydd yn rhaid i Fwlgaria wario 5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad bob blwyddyn.

Gan symud i Rwmania, mae'r rhagolygon yr un mor ddifrifol.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 gan Sandbag EU, bron y gellid dweud bod Rwmania ar fin llwyddo yn ras yr UE i economi net-sero erbyn 2050. Oherwydd sawl newid yn strwythur yr economi yn dilyn y trawsnewidiad ar ôl 1990 , Mae Rwmania wedi gweld cwympiadau enfawr mewn allyriadau, gan mai hi yw'r pedwerydd Aelod-wladwriaeth o'r UE i leihau ei hallyriadau gyflymaf yn erbyn 1990, er nad yw ar drywydd rhagweladwy a chynaliadwy i sero net erbyn 2050 eto.

Fodd bynnag, dywed yr adroddiad mai Rwmania yw’r wlad yn Ne Ddwyrain Ewrop neu Ganol Dwyrain Ewrop gyda rhai o’r “amodau galluogi gorau” ar gyfer y trawsnewid ynni: cymysgedd ynni amrywiol y mae bron i 50% ohono eisoes yn rhydd o allyriadau nwyon tŷ gwydr, y fferm wynt ar y tir fwyaf yn yr UE a photensial enfawr RES.

Mae awduron yr adroddiad Suzana Carp a Raphael Hanoteaux yn ychwanegu “Ac eto, mae Rwmania yn parhau i fod yn un o’r gwledydd dwys lignit yn yr UE, ac er gwaethaf ei chyfran is o lo yn y gymysgedd na gweddill y rhanbarth, nid yw’r buddsoddiad gofynnol ar gyfer ei drawsnewid ynni yn i'w danamcangyfrif. ”

Mae hyn, medden nhw, yn golygu bod Rhufeiniaid, ar y raddfa Ewropeaidd, yn dal i dalu mwy na'u cymheiriaid yn Ewrop am gostau'r system ynni carbon-ddwys hon.

Mae Gweinidog Ynni’r wlad wedi amcangyfrif bod cost trawsnewid y sector pŵer erbyn 2030 oddeutu € 15-30bn ac mae Rwmania, mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i dynnu sylw, yn dal i fod â’r CMC ail isaf yn yr Undeb ac felly gwir anghenion buddsoddi. ar gyfer y trawsnewid ynni yn uchel iawn.

Gan edrych i'r dyfodol, mae'r adroddiad yn awgrymu y gallai un ffordd o dalu cost datgarboneiddio hyd at 2030 yn Rwmania fod trwy “ddefnydd craff” o refeniw ETS (cynllun masnachu allyriadau).

Un wlad yn yr UE sydd eisoes wedi cael effaith ddifrifol gan newid yn yr hinsawdd yw Gwlad Groeg y disgwylir iddi gael hyd yn oed mwy o effeithiau andwyol yn y dyfodol. Gan gydnabod y ffaith hon, mae Banc Gwlad Groeg wedi bod yn un o'r banciau canolog cyntaf ledled y byd i gymryd rhan weithredol yn y mater o newid yn yr hinsawdd a buddsoddi'n sylweddol mewn ymchwil hinsawdd.

Dywed ei bod yn ymddangos bod newid yn yr hinsawdd yn fygythiad mawr, gan fod disgwyl i’r effaith ar bron pob sector o’r economi genedlaethol “fod yn andwyol.”

Gan gydnabod pwysigrwydd llunio polisi economaidd, mae'r Banc wedi rhyddhau “Economeg Newid Hinsawdd”, sy'n darparu adolygiad cynhwysfawr, o'r radd flaenaf o economeg newid yn yr hinsawdd.

Stournaras Yannis, llywodraethwr Banc Gwlad Groeg, yn nodi mai Athen oedd y ddinas gyntaf yng Ngwlad Groeg i ddatblygu Cynllun Gweithredu Hinsawdd integredig ar gyfer lliniaru ac addasu, gan ddilyn esiampl megacities eraill ledled y byd.

Dywedodd Michael Berkowitz, llywydd '100 Dinas Gwydn' Sefydliad Rockefeller fod Cynllun Athen yn gam pwysig yn “siwrnai’r ddinas i adeiladu gwytnwch yn wyneb heriau myrdd yr 21ain Ganrif”.

“Mae addasu yn yr hinsawdd yn rhan hanfodol o wytnwch trefol, ac rydym yn gyffrous i weld y cam trawiadol hwn gan y ddinas a'n partneriaid. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd i wireddu nodau'r cynllun hwn. "

Gwlad arall a gafodd ei tharo’n wael gan gynhesu byd-eang eleni yw Twrci ac mae Erdogan Bayraktar, Gweinidog yr Amgylchedd a Threfoli, yn rhybuddio y bydd Twrci yn un o’r gwledydd Môr y Canoldir yr effeithir arni fwyaf, yn anad dim oherwydd ei bod yn wlad amaethyddol ac mae ei hadnoddau dŵr yn lleihau’n gyflym. ”

Gan fod twristiaeth yn bwysig ar gyfer ei hincwm, meddai “mae’n rhwymedigaeth arnom i roi’r pwysigrwydd gofynnol ar astudiaethau addasu”.


Yn ôl arbenigwyr hinsawdd, mae Twrci wedi bod yn dioddef o gynhesu byd-eang ers y 1970au ond, er 1994, roedd y tymereddau dydd cyfartalog, uchaf, hyd yn oed y tymereddau nos uchaf yn cael eu sgwrio.

Ond mae ei ymdrechion i fynd i'r afael â'r materion yn cael ei ystyried yn cael ei ddifetha ar hyn o bryd gan awdurdodau sy'n gwrthdaro mewn cynllunio defnydd tir, gwrthdaro rhwng deddfau, cynaliadwyedd ecosystemau a chyfundrefnau yswiriant nad ydynt yn adlewyrchu risgiau newid yn yr hinsawdd yn ddigonol.

Mae Strategaeth Addasu a Chynllun Gweithredu Twrci yn galw am bolisïau ariannol anuniongyrchol ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd a mecanweithiau ategol.

Mae'r Cynllun yn rhybuddio “Yn Nhwrci, er mwyn addasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, ni chynhelir cyfrifon cost a budd o ran addasu ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu sectoraidd eto."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o brosiectau sy'n anelu at addasu i newid yn yr hinsawdd wedi cael cefnogaeth y Cenhedloedd Unedig a'i is-gwmnïau er mwyn darparu cymorth technegol a chyfranddaliadau Twrci yn y Gronfa Technoleg Glân25.

Ond dywed y Cynllun, ar hyn o bryd, nad yw cronfeydd a ddyrennir ar gyfer ymchwil wyddonol a gweithgareddau Ymchwil a Datblygu mewn gweithgareddau addasu i newid yn yr hinsawdd “yn ddigonol”.

Dywed: “Ni fu ymchwil ar gyfer cynnal dadansoddiadau effaith newid yn yr hinsawdd o’r sectorau sy’n ddibynnol ar yr hinsawdd (amaethyddiaeth, diwydiant, twristiaeth ac ati) a phenderfynu ar gostau addasu.

“Mae'n hynod bwysig adeiladu gwybodaeth am gost a chyllido addasu siawns hinsawdd a gwerthuso'r map ffordd sy'n ymwneud â'r materion hyn yn fwy cynhwysfawr."

Mae Twrci o'r farn y dylid darparu arian ar gyfer addasu ar sail meini prawf penodol, gan gynnwys bod yn agored i effeithiau andwyol newid yn yr hinsawdd.

Dylai'r genhedlaeth o adnoddau ariannol “newydd, digonol, rhagweladwy a chynaliadwy” fod yn seiliedig ar egwyddorion “ecwiti” a “chyfrifoldebau cyffredin ond gwahaniaethol”.

Mae Twrci hefyd wedi galw am fecanwaith yswiriant aml-ddewisol rhyngwladol i wneud iawn am golledion ac iawndal sy'n codi o ddigwyddiadau eithafol a achosir gan yr hinsawdd fel sychder, llifogydd, rhew a thirlithriadau.

Felly, gyda'r cloc yn ticio'n gyflym yn y cyfnod cyn y digwyddiad byd-eang yn yr Alban, mae'n amlwg bod gan bob un o'r pedair gwlad hyn waith i'w wneud o hyd i fynd i'r afael â'r costau enfawr sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn cynhesu byd-eang.

Mae Nikolay Barekov yn newyddiadurwr gwleidyddol a chyflwynydd teledu, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Llongyfarchiadau i Tallinn, Valongo a Winterswijk, enillwyr newydd gwobrau Dinas Werdd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Daeth Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewropeaidd 2023 yn mynd i ddinas Tallinn yn Estonia. Teitl Dail Werdd Ewropeaidd 2022 aeth ar y cyd i ddinas Portiwgal Valongo a Winterswijk yn yr Iseldiroedd.  

Yn ystod y seremoni, amlygodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius rôl hanfodol dinasoedd wrth hyrwyddo amcanion trosglwyddo gwyrdd y Bargen Werdd Ewrop. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius:

“Mae dinasoedd Tallinn, Valongo a Winterswijk wedi dangos ymrwymiad a chamau gweithredu pendant i greu lleoedd iachach, gwell a gwyrddach i’w dinasyddion. Er gwaethaf blwyddyn arall o dan gyfyngiadau Covid-19, mae'r uchelgeisiau ar gyfer trosglwyddo gwyrdd yn parhau i fod yn uchel. Mae’r enillwyr eleni wedi ein hargyhoeddi o’u gallu i fynd yr ail filltir ar gyfer cynaliadwyedd ac arwain y ffordd wrth greu dinasoedd sy’n addas ar gyfer bywyd. ” 

hysbyseb

Rhoddir gwobr ariannol o € 600,000 i Tallinn. Bydd y wobr yn cyfrannu at gefnogi’r ddinas fuddugol i weithredu’r mentrau a’r mesurau i wella cynaliadwyedd amgylcheddol y ddinas fel rhan o brifddinas werdd Ewropeaidd y ddinas fuddugol 2023. Bydd enillwyr Dail Gwyrdd Ewropeaidd 2022 Valongo a Winterswijk yr un yn derbyn gwobr ariannol o € 200,000 .

Tallinn gwnaeth y Rheithgor rhyngwladol argraff ar eu hagwedd systemig tuag at lywodraethu gwyrdd a nodau strategol cydgysylltiedig, sy'n adlewyrchu uchelgeisiau Bargen Werdd Ewrop. Fel un o'r dinasoedd canoloesol sydd wedi'i gadw orau yn Ewrop a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, nodweddir Tallinn gan natur amrywiol a brithwaith ei dirweddau a'i chymunedau, sydd hefyd yn gynefinoedd i rywogaethau prin.

Bydd Tallinn yn arwain y rhwydwaith sydd newydd ei lansio o 19 o ddinasoedd Ewropeaidd, sy'n ceisio gweithredu Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ar lefel leol, gan ganolbwyntio ymhlith pethau eraill ar ddileu tlodi, cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân, newid yn yr hinsawdd, dinasoedd cynaliadwy a chynaliadwyedd ynni, economaidd. twf a chyflogaeth.

hysbyseb

Dinas Portiwgaleg Valongo wedi argyhoeddi'r Rheithgor ei fod yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol. Mae'n blaenoriaethu ymgysylltiad dinasyddion ac yn dangos ymrwymiad gwleidyddol cryf. Mae'r ddinas yn canolbwyntio ar ardaloedd naturiol, gan fod coedwig yn gorchuddio bron i 60% o'u bwrdeistref. Gan fod y rhan fwyaf o'r ardaloedd hyn mewn perchnogaeth breifat, mae hyn yn ei gwneud hi'n fwy heriol fyth gweithredu polisi cyhoeddus. Roedd y rheithgor hefyd yn gwerthfawrogi'r gwahanol ffyrdd y mae'r ddinas yn cynnig cefnogaeth i ddinasyddion incwm isel wrth drosglwyddo i gynaliadwyedd yn ogystal â chydweithrediad agos Valongo â dinasoedd cyfagos i ddiogelu'r natur gyfagos.

Gwnaeth y rheithgor argraff ar weld dinas yr Iseldiroedd Winterswijk yn cael ei gyflwyno i'r rheithgor gan ei thrigolion, sydd wrth wraidd strategaeth gynaliadwyedd y ddinas. Fe wnaeth eu cyflwyniad argyhoeddi'r rheithgor fod Winterswijk wedi ymrwymo'n wirioneddol i wneud i drawsnewid gwyrdd ddigwydd ar lawr gwlad. Mae'r ddinas fach hon yn yr Iseldiroedd, gyda 30 000 o drigolion, wedi dyrnu uwchlaw ei phwysau gan gyflwyno mentrau datblygedig i yrru'r trawsnewidiad ecolegol. Yn eu plith, y tablau ynni sy'n dod â rhanddeiliaid lleol ynghyd i helpu i lywio'r trawsnewid ynni lleol neu gronfa troi i ddinasyddion i gynyddu effeithlonrwydd ynni eu cartrefi. Mae'r ddinas yn ddechreuwr mewn prosiectau Ewropeaidd ond nid yw'n oedi cyn dod yn hyrwyddwr atebion gwyrdd a all ysbrydoli eraill.

Cystadlodd cyfanswm o 30 o ddinasoedd am y gwobrau hyn. Gwerthusodd panel arbenigwyr rhyngwladol bob cais a llunio rhestr fer o ddeg dinas yn y rownd derfynol. Cafodd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol eu cyfweld gan reithgor rhyngwladol yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Pwyllgor y Rhanbarthau, Swyddfa Cyfamod y Maer, Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Swyddfa'r Amgylchedd Ewropeaidd, Eurocities ac ICLEI.

Cefndir

Lansiwyd Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewrop gan y Comisiwn Ewropeaidd i annog dinasoedd i ddod yn wyrddach ac yn lanach, a thrwy hynny wella ansawdd bywyd eu dinasyddion. Gyda 75% o boblogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn byw mewn dinasoedd a disgwylir i'r boblogaeth drefol godi hyd yn oed ymhellach, mae dinasoedd yn chwarae'r brif ran yn y trawsnewid cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a gychwynnwyd gan Fargen Werdd Ewrop, gan arwain trwy esiampl ac ysbrydoli ac ysgogi eraill. i ymuno.

Cyflwynir Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewrop (EGCA) i ddinas gyda mwy na 100 000 o drigolion sy'n barod i gymryd rhan mewn newid go iawn. Sefydlwyd Gwobr Dail Gwyrdd Ewrop (EGLA) i gydnabod ymdrechion a chyflawniadau amgylcheddol trefi a dinasoedd llai (20 000 - 100 000 o drigolion).

Bob blwyddyn, mae panel o arbenigwyr cynaliadwyedd trefol annibynnol yn asesu perfformiad y dinasoedd sy'n cystadlu yn erbyn 12 dangosydd amgylcheddol ac yn dewis y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol.

Hyd yma, mae 13 o ddinasoedd wedi derbyn y teitl Prifddinas Werdd Ewropeaidd: enillodd Stockholm, Sweden, y teitl agoriadol, ac yna Hamburg, yr Almaen (2011); Vitoria-Gasteiz, Sbaen (2012); Nantes, Ffrainc (2013); Copenhagen, Denmarc (2014); Bryste, y DU (2015); Ljubljana, Slofenia (2016); Essen, yr Almaen (2017); Nijmegen, Yr Iseldiroedd (2018); Oslo, Norwy (2019); Lisbon, Portiwgal (2020) a Lahti, y Ffindir (2021). Enillodd Grenoble y teitl am 2022.

Ochr yn ochr, dyfarnwyd y teitl Dail Gwyrdd Ewropeaidd i 11 o ddinasoedd: Mollet del Vallès, Sbaen (2015); Torres Vedras, Portiwgal (2015); Galway, Iwerddon (2017); Leuven, Gwlad Belg (2018); Växjö, Sweden (2018); Cornellà de Llobregat, Sbaen (2019); Horst aan de Maas, yr Iseldiroedd (2019); Limerick, Iwerddon (2020); Mechelen, Gwlad Belg (2020). Mae Grabovo, Bwlgaria a Lappeenranta, y Ffindir yn rhannu'r teitl ar gyfer 2021.

Gyda phob cylch cystadlu, mae'r enillwyr a'r rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn ymuno ac yn ehangu Rhwydweithiau Cyfalaf Gwyrdd a Dail Gwyrdd Ewrop. Dan gadeiryddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd ac mewn cydweithrediad agos â rhwyfwyr y flwyddyn sy'n rhedeg, mae'r rhwydweithiau cynyddol hyn o ddinasoedd Ewropeaidd yn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd ac yn ysbrydoli dinasoedd eraill i ddilyn yn ôl eu traed. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd