Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Plaladdwyr defnyddio mewn meysydd ffocws ecolegol: gweithredoedd Dirprwyedig PAC diwygio symud cyfrifoldeb i aelod-wladwriaethau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

besemer chwistrell plaladdwrMae Rhwydwaith Gweithredu Plaladdwyr Ewrop (PAN Ewrop) wedi twyllo methiant y Comisiwn Ewropeaidd i gytuno ar set o weithredoedd dirprwyedig yn ateb a ddylid awdurdodi plaladdwyr mewn meysydd ffocws ecolegol ai peidio (EFA). Yr hyn y cytunwyd arno, serch hynny, oedd caniatáu i aelod-wladwriaethau benderfynu, penderfyniad y mae PAN Europe yn ei frandio fel "ddim yn ddull gwyrdd iawn o'r UE."

Heddiw, mae coleg y Comisiynydd wedi cymeradwyo gweithredoedd dirprwyedig bondigrybwyll y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), y mae angen eu cymeradwyo / gwrthod o hyd gan Senedd a Chyngor Ewrop.

Gallai'r gweithredoedd dirprwyedig hyn fod wedi ateb yn glir i gwestiwn syml iawn: a yw ffermwyr yn cael defnyddio plaladdwyr mewn meysydd ffocws ecolegol (EFAs)? Ond methodd y Comisiwn Ewropeaidd â gwneud hynny. Yn hytrach, symudodd y Comisiwn Ewropeaidd y cyfrifoldeb i aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Bydd pob aelod-wladwriaeth yn gallu gosod gwaharddiad ar blaladdwyr mewn EFAs, ond ni fydd yn rhaid iddynt wneud hynny. Yn lle, yr hyn y bydd yn rhaid i bob aelod-wladwriaeth ei wneud yw cyhoeddi rhestr o gnydau y maent yn bwriadu eu tyfu yn yr EFAs.

Dywedodd Llywydd PAN Ewrop, François Veillerette: “Cyflwynwyd EFAs i’r PAC i gynyddu bioamrywiaeth ar bob fferm ledled yr UE. Felly mae creu EFAs yn gwrthgyferbynnu â chynhyrchu bwyd a hyd yn oed yn anghydnaws â defnyddio plaladdwyr. I ble aeth 'rhesymeg werdd' diwygio'r PAC? ”

Tra sefydlodd aelod-wladwriaethau, ym 1999, ddatganiad yn galw am yr angen i’r PAC leihau defnydd plaladdwyr ym mis Tachwedd 2013, anfonodd 23 aelod-wladwriaeth lythyr at y Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar yr angen i barchu’r fargen wleidyddol gan ddadlau “unrhyw gyfyngiadau ar blaladdwyr. a byddai defnyddio gwrtaith yn gwneud cynhyrchu confensiynol ar EFA yn amhosibl ".

hysbyseb

Felly, er y gallai dinasyddion Ewropeaidd fod wedi disgwyl cael atebion clir o'r cynigion i ddiwygio'r PAC, gan ateb y prif bryderon megis ar ddefnyddio plaladdwyr, mae'r ateb eto i ddod.

Cefndir

(1) Yn 1999, mabwysiadodd y Cyngor Amaethyddol yng Nghaerdydd amcanion penodol ar gyfer agrocemegion yn y Strategaeth y Cyngor ar integreiddio amgylcheddol a datblygu cynaliadwy yn y Polisi Amaethyddol Cyffredin: “Yn ogystal â rheolau’r UE i reoli’r lefelau uchaf o blaladdwyr mewn cynnyrch fferm a mesurau i leihau peryglon amgylcheddol defnyddio plaladdwyr (halogiad dŵr, dirywiad bioamrywiaeth, ac ati), dylid datblygu mesurau pellach ar gyfer ardaloedd sensitif. Dim ond pan fo angen y dylid defnyddio PPP a bioladdwyr ac yn unol ag egwyddor arferion amddiffyn planhigion da. Mae angen ymhellach i leihau’r risgiau i’r amgylchedd yn sgil defnyddio PPP a bioladdwyr ac i barhau i sicrhau nad oes unrhyw risgiau i iechyd yn eu defnydd. ”
(2) Yn ôl Eurobarometer 379 / 2013T ar 'atyniadau Ewropeaidd tuag at fioamrywiaeth' mae llygredd aer a dŵr a thrychinebau o waith dyn yn bygwth bioamrywiaeth (96%), a chanfod mai'r achos yw ffermio dwys, datgoedwigo a gor-bysgota (94 %).
(3) Ayn ôl Arolwg Eurobaromedr 314 / 2009 on Agweddau Ewropeaidd tuag at gemegau mewn cynhyrchion defnyddwyr: canfyddiad risg o beryglon iechyd posibl, mae dinasyddion yr UE yn ystyried mai plaladdwyr yw'r cemegolion sy'n peri'r risg fwyaf i'r defnyddiwr (70% o'r ymatebwyr, t.6).
(4) Yn ôl Arolwg Eurobaromedr 354 / 2010 ar faterion risg bwyd, prif bryder dinasyddion yr UE yw mater gweddillion plaladdwyr mewn ffrwythau, llysiau neu rawnfwydydd (72% o'r ymatebwyr, t.15), a chynnydd o 4% o'r arolwg 2005 (Arolwg Eurobaromedr 238 / 2006).

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd