Cysylltu â ni

Economi

Symud tuag at economi carbon isel: dylai'r UE 'anfon signalau cryf, clir i farchnadoedd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

green_carsOs yw'r Undeb Ewropeaidd yw i gyflawni ei hamcan o roi ei heconomi ar lwybr carbon isel, rhaid iddo gyflymu'r broses, dywedodd y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn ei farn ei hun-fenter a fabwysiadwyd ar 25 Mawrth.

Bydd yn rhaid i'r trawsnewid i gynnwys ehangiad sylweddol mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a graddoli sylweddol i lawr o lo. Gall cynnydd cyflymach yn cael ei gyflawni drwy gyfuniad o fframwaith clir, effeithlon rheoleiddio ac offerynnau seiliedig ar y farchnad, fel trethi amgylcheddol.

Nod offerynnau sy'n seiliedig ar y farchnad yw gosod pris ar gyfer gweithgareddau economaidd sy'n llygru'r amgylchedd, yn unol â'r egwyddor 'talu llygrwr', er mwyn datgelu gwir gost cynhyrchu a defnyddio a gwobrwyo effeithlonrwydd adnoddau ac ymddygiad cynaliadwy. Mae diwygio cyllidol amgylcheddol yn symud trethiant oddi wrth lafur tuag at ddefnyddio adnoddau.

hysbyseb

O ganlyniad, gall gywiro methiannau yn y farchnad, gwella effeithlonrwydd economaidd, helpu i ddatblygu diwydiannau newydd sy'n darparu swyddi cynaliadwy a lleol a chreu amgylchedd clir, rhagweladwy ar gyfer buddsoddiadau eco-arloesol. “Ar hyn o bryd, nid yw’r defnydd o offerynnau sy’n seiliedig ar y farchnad yn yr UE yn ddigon cyson a chydlynol. Nid yw aelod-wladwriaethau’n manteisio’n llawn ar y cyfleoedd y gall y trawsnewid i economi carbon isel eu cynnig o ran arloesi a moderneiddio mewn diwydiant Ewropeaidd a hybu cyflogaeth, ”meddai Martin Siecker, rapporteur dros farn EESC ar offerynnau sy’n seiliedig ar y farchnad tuag at adnodd. - economi effeithlon a charbon isel yn yr UE.

"Mae prisio ynni wedi dod yn fater sensitif oherwydd yr argyfwng ariannol ac economaidd presennol ac fe'i gwelir fel baich ar adferiad yn hytrach na rhan o'r ateb. Mae hyn ymhell o'r gwir fodd bynnag: defnyddio offerynnau sy'n seiliedig ar y farchnad i symud ymlaen i a bydd economi effeithlon o ran adnoddau a charbon isel nid yn unig yn creu economi wyrddach, ond bydd hefyd yn cefnogi adferiad economaidd, "meddai Lutz Ribbe, cyd-rapporteur i farn EESC.

Y dyddiau hyn mae Ewrop yn mewnforio gwerth mwy na € 500 biliwn o nwy ac olew, yn rhannol o ranbarthau sy'n ansefydlog yn wleidyddol. Byddai disodli mewnforion tanwydd ag ynni carbon isel a gynhyrchir yn yr UE yn cynyddu gwytnwch economi Ewrop ac yn helpu i gadw cadwyni gwerth yn Ewrop. Dylai diwygio cyllidol amgylcheddol ddod yn rhan annatod a pharhaol o'r Semester Ewropeaidd, gan ganolbwyntio ar fabwysiadu prisiau carbon priodol yn yr UE, ar lefel y cytunwyd arni yn fyd-eang. Dylid rhoi pwyslais arbennig ar ysgogi effeithlonrwydd ynni.

hysbyseb

Aelod-wladwriaeth cydweithrediad
Mae'r Pwyllgor yn ei chael yn annerbyniol bod gweithgareddau niweidiol i'r amgylchedd na ellir ei gyfiawnhau cadw cael cymhorthdal ​​yn yr UE, drwy gyllidebau cyhoeddus a thrwy gostau allanol, nad ydynt wedi'u cynnwys yn y prisiau y cynnyrch. Mae'r arfer hwn yn ystumio'r chwarae teg i gynhyrchu ynni drwy ganiatáu ffynonellau niweidiol ynni, megis ffosil a ffynonellau sy'n seiliedig niwclear-, er mwyn derbyn mwy o gymorthdaliadau nag ynni glân.

Buddsoddiadau gan y sector preifat 
Mae cyfranogiad y sector preifat yn y symudiad tuag at batrwm mwy cynaliadwy o gynhyrchu a defnyddio ynni yn hanfodol, y Pwyllgor yn dadlau. Gellir cyflawni hyn drwy cronfeydd arloesol ac offerynnau ariannol creu, yn ogystal â thrwy gwyrdd safonau bancio er mwyn symud ariannu preifat i ffwrdd o confensiynol i carbon isel a buddsoddiadau yn yr hinsawdd-wydn.

 

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd