Cysylltu â ni

Awstria

Yr Amgylchedd: Comisiwn yn Awstria i Lys dros fethiant i ddiogelu ansawdd dŵr ar Schwarze Sulm afon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

467165079_1280Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mynd ag Awstria i'r Llys am ei methiant i sicrhau amddiffyniad digonol i afon Schwarze Sulm yn Steiermark. Ym marn y Comisiwn, byddai adeiladu gorsaf bŵer arfaethedig yn achosi dirywiad difrifol yn ansawdd yr afon, sy'n un o'r afonydd hiraf heb darfu arni yn y rhanbarth.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr awdurdod rhanbarthol wedi methu â pharchu gofynion ansawdd dŵr y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr pan awdurdododd y prosiect ynni dŵr yn 2007. Yn wir, dirymwyd y drwydded dan sylw gan Weinyddiaeth Amgylchedd Ffederal Awstria yn 2009, ond Gwrthododd llys cyfansoddiadol Awstria y dirymiad hwnnw ar seiliau cwbl ffurfiol yn 2012. Felly daeth y drwydded yn ôl i rym ac ni ellir ei herio gerbron llys cenedlaethol mwyach. Arweiniodd hyn at y Comisiwn i agor achos torri yn 2013, ar y sail nad yw'r drwydded ar gyfer yr orsaf bŵer yn unol â gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Gan ei bod yn ymddangos bod gwaith adeiladu bellach wedi cychwyn ar y prosiect, mae'r Comisiwn yn cyfeirio'r achos at Lys Cyfiawnder yr UE, ar argymhelliad Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik.

O dan ddeddfwriaeth Ewropeaidd, rhaid i aelod-wladwriaethau gymryd mesurau i atal statws eu cyrff dŵr rhag dirywio. Dim ond os cyflawnir rhai gofynion y mae eithriad o'r egwyddor nad yw'n dirywio, ac un ohonynt yw arddangos budd cyhoeddus gor-redol. Ym marn y Comisiwn, ni ddangosodd y corff awdurdodi fudd gor-redol y prosiect, safbwynt a gadarnhawyd gan asesiad Gweinyddiaeth Amgylchedd Ffederal Awstria, a oedd hefyd yn cystadlu yn erbyn budd pennaf y cyhoedd.

hysbyseb

Cytunodd Awstria i adolygu'r penderfyniad awdurdodi, ond yn y weithdrefn adolygu, dim ond israddio statws dŵr y Schwarze Sulm a wnaeth yr awdurdod rhanbarthol, gan honni nad oedd angen eithriad o'r egwyddor nad oedd yn dirywio mwyach. Byddai hyn yn groes i'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, gan fod ansawdd y Schwarze Sulm wedi'i gofnodi fel 'uchel' yng nghynllun rheoli basn afon 2009, ac nid yw'r amodau ar gyfer newid statws yr afon wedi'u parchu.

Gan fod y weithdrefn a ddewiswyd gan yr awdurdod rhanbarthol mewn perygl o osod cynsail negyddol ar gyfer prosiectau ynni dŵr tebyg yn Awstria, ac gan na ellir herio cyfreithlondeb y drwydded ar gyfer yr orsaf ynni dŵr ar yr afon Schwarze Sulm gerbron llys cenedlaethol mwyach, mae'r Comisiwn wedi penderfynodd fynd ag Awstria i'r Llys.

Cefndir

hysbyseb

Daeth Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn gorfodi aelod-wladwriaethau i amddiffyn ac adfer pob corff o ddŵr daear a dŵr wyneb (afonydd, llynnoedd, camlesi a dŵr arfordirol) i gyflawni 'statws da' erbyn 2015 fan bellaf, sy'n golygu bod y dyfroedd yn dangos cyn lleied o olion o effaith ddynol â phosibl. . O dan y Gyfarwyddeb, mae aelod-wladwriaethau yn gweithredu mesurau i atal statws cyrff dŵr wyneb rhag dirywio. Dim ond o dan yr amodau a nodir yn Erthygl 4 (7) y gellir caniatáu eithriadau i'r gofyniad hwn, ac mae un ohonynt yn ofyniad i ddangos bod y prosiect o "fudd cyhoeddus gor-redol". Er bod y ddeddfwriaeth yn cynnwys rhywfaint o hyblygrwydd, dim ond ar rai rhesymau sydd wedi'u diffinio'n ofalus y gellir eithrio.

Rhaid cymryd pob cam ymarferol i liniaru effeithiau andwyol, ac mewn achosion o fudd cyhoeddus gor-redol, rhaid i fuddion yr addasiadau orbwyso'r buddion i'r amgylchedd a'r gymdeithas o gyflawni statws dŵr da, a rhaid ei bod yn amhosibl i'r amcanion buddiol hynny fod wedi'i gyflawni trwy ddulliau eraill. Mae planhigion ynni dŵr yn arwain at statws dŵr is gan eu bod yn effeithio ar barhad yr afon, sy'n un o'r meini prawf yn y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer priodoli statws dŵr 'uchel' i afon.

Mwy o wybodaeth

Mwy o fanylion ar bolisi dŵr
Ar benderfyniadau pecyn torri Ebrill, gweler MEMO / 14 / 293
Ar y drefn torri gyffredinol, gweler
MEMO / 12 / 12
I gael rhagor o wybodaeth am weithdrefnau torri
Ystadegau cyfredol ar droseddau yn gyffredinol

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Awstria gwerth € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Awstria eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol hyd at € 400,000 y buddiolwr.

Bydd y mesur yn agored i fentrau meicro, bach a chanolig eu perchnogaeth gyhoeddus sy'n weithredol yn rhanbarth Salzburg ac sy'n gweithredu pwll nofio thermol neu dan do gyda sawna a / neu ardal lles. Bydd cefnogaeth y cyhoedd yn talu am ran o'r costau sefydlog yr aeth y cwmnïau hyn iddynt yn ystod cyfnodau y bu iddynt darfu ar fusnes oherwydd y cyfyngiadau sydd ar waith. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Awstria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8m y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64490 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Awstria

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Awstria

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Awstria. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 3.5 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Awstria. Bydd yn helpu Awstria i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Awstria yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Awstria. Mae Awstria eisoes yn rhagflaenydd yn y cyfnod pontio gwyrdd. Trwy roi pwyslais arbennig ar fuddsoddiadau a diwygiadau sy'n cefnogi ein hamcanion hinsawdd ymhellach, mae Awstria yn gwneud datganiad clir. Rydyn ni wedi cymeradwyo'ch cynllun oherwydd rydyn ni'n cytuno'n llwyr bod angen gweithredu'n feiddgar i gyflawni'r trawsnewidiad gwyrdd. "

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn gynllun Awstria yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Awstria yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Awstria  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Awstria yn neilltuo 59% o gyfanswm dyraniad y cynllun i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys diwygiadau i system dreth Awstria sy'n targedu lleihau allyriadau CO2 trwy gymhellion ar gyfer technolegau sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd, cyfraddau treth ffafriol ar gyfer cynhyrchion allyriadau isel neu sero, a phrisio CO2 allyriadau. Ochr yn ochr â'r mesurau hyn mae rhyddhad treth wedi'i dargedu ar gyfer cwmnïau ac aelwydydd mewn angen. Mae mesurau eraill yn buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio diwydiant, bioamrywiaeth a'r economi gylchol. Mae diwygiadau cysylltiedig yn cyd-fynd â'r buddsoddiadau hyn, gan gynnwys ailwampio'r fframwaith cymorth ar gyfer ynni adnewyddadwy a diddymu'r systemau gwresogi olew yn raddol.

hysbyseb

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Awstria yn canfod ei fod yn neilltuo 53% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol mewn cysylltedd, gyda ffocws penodol ar ddefnyddio rhwydweithiau galluog Gigabit yn eang a sefydlu cysylltiadau Gigabit cymesur newydd mewn ardaloedd gwledig, difreintiedig a gwledig. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol mewn digideiddio addysg, e-lywodraeth a busnesau bach a chanolig.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Awstria

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Awstria yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol ag is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Awstria. Disgwylir i gyfranogiad menywod amser llawn yn y farchnad lafur wella oherwydd bod mwy o gyfleusterau gofal plant cynnar o ansawdd ar gael. Ymdrinnir â'r her hir-gydnabyddedig sy'n gysylltiedig â'r bwlch pensiwn rhyw trwy fesurau yn y cynllun. Mae'r cynllun yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau cymdeithasol ac economaidd sydd wedi dod i'r amlwg neu a waethygwyd yn ystod argyfwng COVID-19. Bydd iawndal wedi'i dargedu o ddiffygion addysgol a dysgu oherwydd y pandemig yn brwydro yn erbyn cynnydd mewn anghydraddoldebau mewn canlyniadau addysg. Disgwylir i gyfres o fesurau polisi marchnad lafur gweithredol fynd i'r afael â'r angen cynyddol am help i'r rhai â sgiliau isel a chodi cyfleoedd grwpiau difreintiedig yn y farchnad lafur.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Awstria yn Awstria, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Heddiw rydym wedi cymeradwyo cynllun adfer Awstria i greu economi fwy teg, digidol a chynaliadwy. Mae'r cynllun hwn yn sicrhau'r cydbwysedd cywir, gyda dros hanner cyfanswm y dyraniad wedi'i anelu at amcanion hinsawdd, megis buddsoddiadau i ymddeol systemau gwresogi olew a nwy sydd wedi dyddio, cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus heb allyriadau a diogelu bioamrywiaeth. Bydd y cynllun hefyd yn gyrru cysylltedd digidol ymlaen yn Awstria ac yn helpu i feithrin sgiliau digidol disgyblion. Rwy’n croesawu mesurau yn arbennig i roi help llaw i grwpiau sgiliau isel a difreintiedig diolch i gyfleoedd marchnad lafur wedi’u targedu, a’i gwneud yn haws i fenywod weithio’n llawn amser. ”

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Awstria yn cynnig prosiectau mewn saith ardal flaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Awstria wedi cynnig buddsoddi € 159 miliwn i ymddeol systemau gwresogi olew a nwy sydd wedi dyddio a € 543 miliwn ar adeiladu llinellau trên newydd a thrydaneiddio'r rhai presennol. 

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae cynllun adferiad a gwytnwch Awstria yn cynnwys set wirioneddol eang o fentrau a fydd yn gwella bywydau dinasyddion a chystadleurwydd busnesau ym mhob rhan o’r wlad. Mae'r mesurau'n cynnwys y diwygiad treth eco-gymdeithasol pwysig - enghraifft wych o sut y gall polisïau trethiant helpu i amddiffyn ein hinsawdd mewn ffordd sy'n deg yn gymdeithasol. Ynghyd â mesurau fel diddymu systemau gwresogi olew a'r uwchgynllun symudedd yn raddol, bydd Awstria yn cael hwb cryf yn ei hymdrechion i fod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2040. Rwyf hefyd yn croesawu y bydd diwygiadau yn cefnogi iechyd a gofal tymor hir, cyfleusterau gofal plant a addysg. ”

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Awstria yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 3.5 biliwn mewn grantiau i Awstria o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 450 miliwn i Awstria cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Awstria.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Am fwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Awstria

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Awstria

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Awstria

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Awstria

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Awstria

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Awstria a Slofacia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o gynlluniau adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Mehefin), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) yn parhau â’i thaith NextGenerationEU yn Awstria a Slofacia, i drosglwyddo canlyniad asesiad ac Argymhelliad y Comisiwn i’r Cyngor yn bersonol ar gymeradwyo’r cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yng nghyd-destun NextGenerationEU. Fore Llun, bydd hi yn Fienna ar gyfer cyfarfod â Changhellor Awstria, Sebastian Kurz. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, bydd yr Arlywydd yn teithio i Bratislava, lle bydd Eduard Heger, Prif Weinidog Gweriniaeth Slofacia yn ei derbyn. Bydd hefyd yn cwrdd â Zuzana Čaputová, Llywydd Gweriniaeth Slofacia, a Boris Kollár, Llefarydd y Cyngor Cenedlaethol, ynghyd â'r Is-lywydd Maroš Šefčovič. Yn y ddwy wlad, bydd yr Arlywydd yn ymweld â phrosiectau sydd neu a fydd yn cael eu hariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth a'r trawsnewidiad gwyrdd yn Slofacia, ac ar dechnoleg cwantwm yn Awstria.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd