Cysylltu â ni

rhywogaethau estron

Rhywogaethau estron ymledol: Mynd i'r afael â'r bygythiad i'n bioamrywiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140416PHT44722_originalGwyddys bod y cornet Asiaidd, a ymddangosodd gyntaf yn Ffrainc yn 2004, yn ymosod ar bobl ac yn ysglyfaethu ar rywogaethau gwenyn mêl brodorol. © BELGAIMAGE / Gwyddoniaeth

Un o'r bygythiadau gwaethaf i fioamrywiaeth ac ecosystemau Ewrop yw rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid sy'n dod o wledydd a chyfandiroedd eraill, sy'n aml yn achosi diflaniad rhywogaethau brodorol bron. Ar 16 Ebrill mae ASEau yn pleidleisio ar reolau newydd i reoli'r rhywogaethau estron goresgynnol hyn a elwir ac yn bwysicaf oll i atal eraill rhag cael eu cyflwyno i Ewrop.

Mae globaleiddio a'r defnydd cynyddol o drafnidiaeth ryngwladol wedi ei gwneud hi'n haws i rywogaethau ymledu i ardaloedd eraill. Mae rhai o'r rhain yn ddiniwed, ond mae eraill yn niweidiol i fywyd anifeiliaid a phlanhigion lleol ac yn anghydbwyso'r ecosystem. Mae'r Senedd yn pleidleisio ar 16 Ebrill ar ddeddfwriaeth newydd i ddelio â'r mater hwn. Mae Pavel Poc, aelod Tsiec o'r grŵp S&D, yn gyfrifol am lywio'r rheolau newydd trwy'r Senedd. Dywedodd: "Dylai'r mesurau newydd atal rhywogaethau estron goresgynnol newydd rhag dod i mewn i'r UE ac i ddelio'n fwy effeithiol â'r rhai sydd eisoes wedi'u sefydlu yn Ewrop."
O dan y cynnig, byddai rhestr o rywogaethau estron goresgynnol a allai fod yn niweidiol yn cael ei sefydlu ac ni ddylid cyflwyno, cludo, gosod y rhywogaethau hynny ar y farchnad, eu cynnig, eu cadw, eu tyfu na'u rhyddhau i'r amgylchedd. “Bydd ymdrechion i leihau effaith y rhywogaeth estron ymledol yn gydlynol yn yr aelod-wladwriaethau, yn cwmpasu'r UE i gyd ac yn cael eu cydgysylltu'n well, sy'n golygu y bydd eu heffeithiolrwydd cyffredinol yn cael ei wella,” meddai Poc.

Gall rhai o'r rhywogaethau hyn hefyd fod yn fygythiad i iechyd pobl, oherwydd gallant achosi problemau iechyd fel asthma neu alergeddau ac maent yn gludwyr posibl o afiechydon amrywiol fel y dwymyn Dengue a ledaenwyd gan y mosgito teigr Asiaidd, a ddaeth i'r amlwg gyntaf yn Ewrop ym 1979 trwy cludo nwyddau o China.
“Amcangyfrifir bod rhywogaethau estron ymledol yn costio o leiaf € 12 biliwn y flwyddyn i’r Undeb Ewropeaidd ac mae’r costau difrod yn parhau i gynyddu,” ychwanegodd Poc.

hysbyseb

rhywogaethau estron

Senedd yn cymeradwyo rheoleiddio rhywogaethau goresgynnol estron newydd: Ffwr lobïo masnach yn creu bwlch posibl ar gyfer minc Americanaidd

cyhoeddwyd

on

American_Mink-Vison-Neovison_vison_A44K4269Gwiwer lwyd, hwyaden ruddy, prif ymgeiswyr tarw America ar gyfer rhestr ddu estron yr UE - mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo cytundeb darllen cyntaf ar Reoliad newydd arfaethedig yr Undeb Ewropeaidd ar rywogaethau estron goresgynnol. Er bod y cytundeb wedi derbyn croeso gofalus gan Humane Society International (HSI) am gynnwys llawer o'i argymhellion lles anifeiliaid, mae HSI yn siomedig bod lobïo diwydiant ffwr wedi creu bwlch posib ar gyfer mincod Americanaidd (Yn y llun), un o'r rhywogaethau estron mwyaf ymledol ymosodol yn yr UE.

Nod y ddeddfwriaeth newydd yw atal neu reoli lledaeniad fflora a ffawna anfrodorol yn yr UE, gan gynnwys rhywogaethau fel y wiwer lwyd, hwyaden ruddy, tarfog Americanaidd a therapin clust coch. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn amcangyfrif bod difrod o rywogaethau estron goresgynnol o'r fath yn costio mwy na € 12 biliwn i'r UE bob blwyddyn.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr UE Humane Society International, Joanna Swabe: “Mae gan y rheoliad Rhywogaethau Estron Goresgynnol newydd y cytunwyd arno yn First Reading lawer i’w ddathlu o ran lles anifeiliaid. Er bod amserlen ddeddfwriaethol frysiog cyn yr etholiad yn golygu nad yw mor uchelgeisiol ag y byddem wedi dymuno, rydym yn falch iawn bod ein galwad am ddulliau tynnu nad ydynt yn angheuol wedi'i chynnwys. Rydym hefyd yn croesawu cydnabyddiaeth y rheoliad arfaethedig y dylid lleihau'r effaith ar rywogaethau nad ydynt yn darged. Bydd y ddeddfwriaeth hefyd yn helpu i gwtogi ar y fasnach anifeiliaid anwes egsotig sydd wedi creu llwybr sylweddol ar gyfer rhyddhau rhywogaethau goresgynnol yn ddamweiniol neu'n fwriadol.

hysbyseb

“Mae'n siomedig, fodd bynnag, bod trafodwyr wedi ymgrymu i bwysau gan y diwydiant ffermio ffwr minc mewn rhai Aelod-wladwriaethau. Er gwaethaf y ffaith bod mincod Americanaidd sydd wedi dianc o ffermydd ffwr yr UE yn ysglyfaethwyr craff ac yn fygythiad bioamrywiaeth difrifol, mae cynhyrchu cynhyrchion ffasiwn ffwr anfoesegol wedi cael ei flaenoriaethu dros amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd brodorol yr UE. Mae'r ddeddfwriaeth yn cynnwys system drwyddedu a fydd yn caniatáu i weithgareddau masnachol fel ffermio ffwr sy'n cynnwys rhywogaethau estron goresgynnol barhau o dan system awdurdodi lem. Felly os yw mincod Americanaidd byth yn cael eu rhestru fel rhywogaeth sy'n peri pryder i'r Undeb, gall y diwydiant ffwr barhau â busnes fel arfer.

“Rydym yn falch bod y Senedd a’r Cyngor wedi gwrando ar ein galwadau i ganiatáu rhestru grwpiau tacsonomig o rywogaethau sydd â gofynion ecolegol tebyg. Bydd hyn yn atal y fasnach anifeiliaid anwes egsotig rhag newid o rywogaeth restredig i rywogaeth debyg ond heb ei rhestru. ”

Rhaid i Gyngor yr Amgylchedd gymeradwyo'n ffurfiol y Rheoliad a gymeradwywyd gan Senedd Ewrop a bydd yn dod i rym yn ystod 2015.

hysbyseb

Ffeithiau

  • Mae rhywogaethau estron ymledol yn bygwth bioamrywiaeth oherwydd eu bod yn cystadlu â rhywogaethau brodorol am adnoddau, yn newid ac yn diraddio cynefinoedd, yn wenwynig, yn gweithredu fel cronfa ar gyfer parasitiaid neu'n fector ar gyfer pathogenau, yn croesrywio â rhywogaethau neu amrywiaethau cysylltiedig, yn ysglyfaethu ar organebau brodorol neu'n newid gweoedd bwyd lleol. .
  • Mae'r ddeddfwriaeth yn defnyddio dull hierarchaidd tair haen o ddelio â rhywogaethau estron goresgynnol ledled yr UE: 1) atal; 2) canfod yn gynnar a symud yn gyflym; 3) rheolaeth a rheolaeth hirdymor.
  • Bydd yn dod yn anghyfreithlon cadw, bridio, cludo, gwerthu neu ryddhau yn fwriadol i'r amgylchedd unrhyw rywogaethau estron goresgynnol y bernir eu bod yn peri pryder i'r Undeb.
  • Gwrthodwyd cynnig gwreiddiol y Comisiwn Ewropeaidd am gap mympwyol o ddim ond 50 o rywogaethau ar y rhestr o rywogaethau goresgynnol sy'n peri pryder i'r Undeb gan Senedd a Chyngor Ewrop. Cred HSI y dylai'r rhestr fod yn agored ac yn cael ei hadolygu'n gyson ar sail y wyddoniaeth orau sydd ar gael. Mae'r saith rhywogaeth sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd yn Atodiad B o Reoliad (EC) Rhif 338/97 (hy y wiwer lwyd, gwiwer Pallas, gwiwer llwynog, hwyaden ruddy, terrapin clust goch, crwban wedi'i baentio a tharfog Americanaidd) yn a mater o flaenoriaeth ar gyfer rhestru fel rhywogaethau estron goresgynnol sy'n peri pryder i'r Undeb.
  • Er gwaethaf lobïo trwm gan rai aelod-wladwriaethau, nid yw rhanddirymiadau cenedlaethol wedi'u cynnwys yn y ddeddfwriaeth. Cafodd ymdrechion i gynnwys rhanddirymiad ar gyfer yr hyn a elwir yn 'analluog' (hy rhywogaethau y credir na allant ymsefydlu, neu achosi niwed mewn un wlad, er gwaethaf tystiolaeth mewn gwledydd eraill) hefyd eu rhwystro.
  • Mae HSI wedi galw’n gyson am unrhyw ddeddfwriaeth rhywogaethau estron goresgynnol i flaenoriaethu atal ac i sicrhau triniaeth drugarog i boblogaethau sydd eisoes wedi’u sefydlu.

Parhau Darllen

rhywogaethau estron

Rhywogaethau estron goresgynnol: ASEau yn dod i gytundeb

cyhoeddwyd

on

mravenec_argentinskyCytunwyd ar gynlluniau i atal cyflwyno neu atal lledaeniad rhywogaethau estron goresgynnol planhigion, anifeiliaid neu bryfed sy'n achosi difrod ecolegol ac economaidd gan ASEau a Llywyddiaeth Gwlad Groeg y Cyngor ddydd Mercher. Mae'r ddeddfwriaeth ddrafft, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau'r UE gydlynu eu hymdrechion, yn darparu ar gyfer gwaharddiad ar rywogaethau y datganwyd eu bod yn peri pryder i'r Undeb.

“Mae rhywogaethau estron ymledol yn achosi difrod gwerth o leiaf € 12 biliwn bob blwyddyn yn Ewrop ac mae llawer o aelod-wladwriaethau eisoes yn gorfod gwario adnoddau sylweddol wrth ddelio â nhw,” meddai’r ASE Pavel Poc (S&D, CZ) sy’n llywio’r ddeddfwriaeth drwy’r Senedd. “Yn aml iawn nid yw eu hymdrechion yn effeithiol dim ond am nad yw’r rhywogaethau hynny yn parchu ffiniau daearyddol. Felly mae cydweithredu rhwng yr aelod-wladwriaethau yn hanfodol. Roedd y trafodaethau yn anodd iawn a dim ond amser cyfyngedig oedd gennym i daro bargen. Dyna pam rwy’n hapus i ddweud bod y trafodaethau heddiw wedi bod yn llwyddiannus, ”ychwanegodd.

Bydd y ddeddfwriaeth ddrafft yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau'r UE gynnal dadansoddiad o lwybrau cyflwyno a lledaenu rhywogaethau estron goresgynnol (IAS) a sefydlu systemau gwyliadwriaeth a chynlluniau gweithredu. Byddai gwiriadau swyddogol ar ffiniau'r UE hefyd yn cael eu camu i fyny. Ar gyfer IAS sydd eisoes yn eang, byddai'n rhaid i aelod-wladwriaethau lunio cynlluniau rheoli.

Rhywogaethau estron o 'bryder yr Undeb'

hysbyseb

Byddai rhywogaethau y bernir eu bod yn peri pryder i'r Undeb yn cael eu rhoi ar restr o'r rhai na ddylid eu cyflwyno, eu cludo, eu rhoi ar y farchnad, eu cynnig, eu cadw, eu tyfu na'u rhyddhau i'r amgylchedd. Derbyniodd yr Arlywyddiaeth farn y Senedd na ddylid capio rhestr IAS ar ddim ond 50 rhywogaeth. Byddai blaenoriaeth ar y rhestr yn mynd i IAS y disgwylir iddynt ddod yn broblem a'r rhai sy'n achosi'r difrod mwyaf. Mewnosododd ASEau hefyd ddarpariaethau ar gyfer mynd i'r afael ag IAS sy'n peri pryder i aelod-wladwriaethau sengl. Byddai rhywogaethau sy'n frodorol i ran o'r UE ond sy'n dechrau goresgyn eraill yn cael sylw trwy gydweithrediad rhanbarthol gwell rhwng aelod-wladwriaethau, wedi'i hwyluso gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Byddai'n rhaid i aelod-wladwriaethau benderfynu ar gosbau priodol am dorri'r ddeddfwriaeth. Pan gânt eu hawdurdodi gan y Comisiwn, gallent roi trwyddedau sefydliadau arbenigol i gyflawni rhai gweithgareddau masnachol gydag IAS.
Mynnodd ASEau hefyd y dylid sefydlu fforwm gwyddonol pwrpasol i gynghori ar agweddau gwyddonol gorfodi'r rheolau newydd, ac ar gymhwyso'r egwyddor 'mae llygrwr yn talu' wrth adfer costau adfer.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd