Cysylltu â ni

Bancio

Pethau y gwnaethon ni eu dysgu yn y Cyfarfod Llawn: Undeb bancio, gweithwyr wedi'u postio, cymorth ar gyfer trychinebau naturiol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

european-senedd-strasbourg1Diwygiad o system fancio Ewrop, cymorth cyflymach i aelod-wladwriaethau a gafodd eu taro gan drychinebau naturiol a gwiriadau llymach i weithwyr a bostiwyd dramor ... Efallai mai hon oedd y sesiwn lawn olaf cyn yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mai, ond llwyddodd ASEau i gymeradwyo llawer o ddeddfau newydd a oedd bydd o fudd i Ewropeaid am flynyddoedd i ddod. Darllenwch ymlaen i gael trosolwg o'r prif gynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd yr wythnos hon (14-17 Ebrill).

Mae'r UE un cam yn agosach at undeb bancio ar ôl i ASEau gymeradwyo cynlluniau ar 15 Ebrill (dydd Mawrth) ar gyfer dirwyn banciau cythryblus i ben a gwarchod adneuon o dan € 100,000. Dylai banciau, nid trethdalwyr, ysgwyddo'r gost o gynnal banciau sy'n methu.

Cefnogodd Senedd Ewrop ddydd Mawrth label 'gwneud i mewn' gorfodol yn nodi'r wlad wreiddiol ar gyfer cynhyrchion heblaw bwyd i ddisodli'r system wirfoddol gyfredol. Byddai hyn yn ei gwneud hi'n haws olrhain tarddiad nwyddau a allai fod yn beryglus neu nad ydynt yn cydymffurfio.

Gyda bron i naw o bob deg bag plastig ysgafn yn cael eu taflu ar ôl cael eu defnyddio unwaith yn unig, pleidleisiodd y Senedd ddydd Mercher i leihau eu defnydd yn yr UE 50% erbyn 2017, ac 80% erbyn 2019.

Bydd gan holl drigolion yr UE, hyd yn oed os ydyn nhw'n ddigartref, hawl i gyfrif banc, gan ddarparu mynediad at wasanaethau talu sylfaenol am ffi fach neu ddim ffi o gwbl, o dan reolau newydd a gymeradwywyd gan y Senedd ddydd Mawrth.

Ddydd Mawrth mabwysiadodd ASEau reolau i gyfyngu ar fasnachu amledd uchel, lle mae algorithmau cyfrifiadurol cymhleth yn cyflawni llawer iawn o grefftau mewn ffracsiynau o eiliad. Gall hyn achosi anwadalrwydd y farchnad stoc ac amrywiadau mewn prisiau i fuddsoddwyr bach.

Bydd aelod-wladwriaethau sy’n cael eu taro gan lifogydd neu drychinebau naturiol eraill yn cael cymorth yn gynt o lawer ar ôl i ASEau gymeradwyo rheolau newydd ar gyfer Cronfa Solidary yr UE ddydd Mercher.

hysbyseb

Rhybuddiodd ASEau yn erbyn peryglon cenedlaetholdeb gan bwysleisio pwysigrwydd Ewrop unedig a chryf ar gyfer heddwch a sefydlogrwydd yn ystod dadl ddydd Mercher i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd Ewropeaid yn gallu mynd â’u hawliau pensiwn llawn gyda nhw wrth symud i ran arall o’r UE, diolch i gynnig a fabwysiadwyd gan y Senedd ddydd Mawrth.

Byddai gan fuddsoddwyr bach hawl i dderbyn gwybodaeth allweddol am gynhyrchion buddsoddi mewn dogfen fer er mwyn caniatáu cymariaethau hawdd â chynhyrchion eraill, o dan reolau a gymeradwywyd gan ASEau ddydd Mawrth.

Fe wnaeth ASEau gymeradwyo deddfau newydd ddydd Mercher i amddiffyn gweithwyr sy'n cael eu postio dramor a sicrhau bod y rheolau cyflogaeth lleiaf yn cael eu gorfodi er mwyn osgoi cystadleuaeth annheg yn y marchnadoedd llafur.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd