Cysylltu â ni

Bioamrywiaeth

Menter yr UE i warchod bioamrywiaeth ac ymladd troseddau bywyd gwyllt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bioamrywiaethAr Ddiwrnod Rhyngwladol Amrywiaeth Biolegol Heddiw (22 Mai), mae'r Comisiwn yn lansio menter newydd bwysig i atal colli bioamrywiaeth a dileu tlodi mewn gwledydd sy'n datblygu.

Mae Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer Bywyd (B4Life) menter flaenllaw wedi'i chynllunio i helpu y gwledydd tlotaf yn diogelu ecosystemau, troseddau bywyd gwyllt ymladd a datblygu economïau gwyrdd. Bydd B4Life yn cael ei ariannu yn y lle cyntaf gan y Global UE Nwyddau Cyhoeddus a Heriau (GPGC) rhaglen thematig yn ogystal ag o amlenni cydweithredu datblygu rhanbarthol a chenedlaethol, ac amcangyfrifir bod cyllideb o hyd at € 800 2014 miliwn ar gyfer-2020.

Yn unol ag Agenda yr UE ar gyfer Newid (ei glasbrint polisi i dargedu ei adnoddau lle mae eu hangen fwyaf a gall fod y mwyaf effeithiol) yn B4Life canolbwyntio ar Gwledydd Datblygedig Lleiaf a gwledydd sy'n cynnwys "mannau bioamrywiaeth", y mannau lle mae ecosystemau a'u gwasanaethau yw'r cyfoethocaf ond hefyd y mwyaf dan fygythiad.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs: "Rydym eisoes wedi cytuno gyda'n partneriaid yn yr UE nad yw datblygiad yn gynaliadwy os yw'r adnoddau ei fod yn niweidio'r amgylchedd, bioamrywiaeth neu naturiol. Bydd B4Life awr yn darparu ffordd o gamu i fyny ein hymdrechion i gefnogi bywoliaeth trwy atal colli bioamrywiaeth a brwydro yn erbyn troseddau bywyd gwyllt. "

Mae cysylltiad agos rhwng bioamrywiaeth a datblygiad ac atgyfnerthu ei gilydd: mae ecosystemau iach yn cynnal datblygiad tra bod datblygiad yn effeithio ar gynefinoedd. Mae gweld cadwraeth ac adfer ecosystemau fel cyfle i gynhyrchu twf, creu swyddi a lleihau tlodi trwy economi werdd yn cyfrannu at agenda ddatblygu’r UE.

Y gobaith yw y bydd y fenter yn denu cyllid ychwanegol gan bartneriaid datblygu eraill gan gynnwys aelod-wladwriaethau'r UE.

hysbyseb

Bydd B4Life gweithredu mewn tri maes blaenoriaeth:

• Hyrwyddo llywodraethu da o adnoddau naturiol. Bydd hyn yn helpu'r frwydr yn erbyn llygredd; gwella tryloywder drwy gynnwys y sectorau cyhoeddus a phreifat, cymdeithas sifil a'r byd academaidd mewn partneriaethau; cefnogi datblygiad strategaethau bioamrywiaeth cenedlaethol, ac yn helpu i wella rheoliadau i warchod bioamrywiaeth a rheoli ardaloedd gwarchodedig.

• Sicrhau ecosystemau iach ar gyfer diogelwch bwyd. Bydd y flaenoriaeth hon yn hyrwyddo arferion ffermio cynaliadwy a datblygu cynnyrch amgylchedd-gyfeillgar; helpu i adfer ardaloedd sydd wedi dirywio; cefnogi datblygu cynlluniau rheoli tir yn y gymuned a chynlluniau rheoli arfordirol, gan gynnwys ardaloedd gwarchodedig morol.

• Datblygu atebion sy'n seiliedig ar natur-tuag at economi werdd. Dylai hyn trosoledd cyllid ac ysgogi modelau busnes megis marchnadoedd ar gyfer cynhyrchion gwyrdd ac eco-dwristiaeth; hyrwyddo partneriaethau cyhoeddus-preifat ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy; helpu i ddatblygu Talu am gynlluniau Gwasanaethau Ecosystem ar gyfer deiliaid fferm fechan: cynnig cymhellion i reoli eu tir er mwyn cynyddu ansawdd a maint y cynefinoedd allweddol; ac yn sicrhau mynediad i elwa rhannu gwybodaeth ar gyfer pobl frodorol a chymunedau lleol.

troseddau bywyd gwyllt Ymladd

Yn ogystal â'r tri maes blaenoriaeth, bydd B4Life yn cynnwys 'Ffenestr Argyfwng Bywyd Gwyllt' (WCW) arbennig, sy'n ymroddedig i frwydro yn erbyn y cynnydd yn y fasnach anghyfreithlon mewn rhywogaethau sydd mewn perygl, yn enwedig yn Affrica. Yn ogystal â bygwth rhywogaethau, mae potsio bywyd gwyllt a masnachu pobl yn niweidio diogelwch lleol a chenedlaethol. Mae tystiolaeth ddiweddar yn dangos bod milisia gwrthryfelwyr ac o bosibl grwpiau terfysgol bellach yn ymwneud â potsio eliffant a rhino fel ffordd o ariannu eu gweithredoedd.

Bydd y WCW fynd i'r afael â potsian a masnachu ar bob lefel: ar lefel leol drwy sicrhau rheolaeth meysydd blaenoriaeth a ddiogelir; ar lefel genedlaethol drwy atgyfnerthu rheolaeth y gyfraith drwy fynd i'r afael llygredd a gwella ymchwiliad; ar lefel ranbarthol trwy hyrwyddo rhwydweithiau gwrth-droseddol a ardaloedd trawsffiniol a ddiogelir greu, a thrwy wella monitro rhywogaethau; ac yn rhyngwladol drwy gefnogi sefydliadau arbenigol yn y frwydr yn erbyn troseddau bywyd gwyllt, masnach anghyfreithlon a smyglo.

Cefndir

Mae'r UE yn y cyfrannwr mwyaf o gyllid bioamrywiaeth i wledydd sy'n datblygu.

Darparodd y Comisiwn Ewropeaidd yn unig € 1.3 biliwn i brosiectau bioamrywiaeth a bioamrywiaeth rhwng 2002 a 2012. Helpodd y cyfraniad hwn i ddiogelu ecosystemau cyfoethocaf a mwyaf bygythiol y blaned.

O ran cyllid y Comisiwn Ewropeaidd o 2002 2012 i, tua thraean o'r cyfraniad a ddarperir gwledydd sy'n datblygu gyda chefnogaeth i reoli ardaloedd gwarchodedig, er enghraifft i gynnal poblogaethau eliffant a ffrwyno sathru. Mae rhan sylweddol ohono hefyd ei wario ar reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, yn cynnwys ymdrechion i frwydro yn erbyn torri coed yn anghyfreithlon ac atal datgoedwigo.

mentrau blaenllaw EuropeAid yn rhaglenni datblygu mawr, amlddisgyblaethol a luniwyd i fynd i'r afael â phroblemau byd-eang o bwys a gwneud y mwyaf effeithiau trwy osod nodau gwrthrychol ac adnabyddadwy clir.

Mwy o wybodaeth

Menter newydd yr UE i amddiffyn bioamrywiaeth ac ymladd troseddau bywyd gwyllt, Holi ac Ateb: MEMO / 14 / 373
Gwefan Datblygu DG a Chydweithredu - EuropeAid
Diwrnod Rhyngwladol Amrywiaeth Biolegol

Bioamrywiaeth

Mae ymchwil BIOSWITCH yn dadansoddi safbwyntiau defnyddwyr Gwyddelig a'r Iseldiroedd o gynhyrchion bio-seiliedig

cyhoeddwyd

on

Mae BIOSWITCH, prosiect Ewropeaidd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith perchnogion brand a'u hannog i ddefnyddio cynhwysion bio-seiliedig yn lle cynhwysion ffosil yn eu cynhyrchion, wedi cynnal ymchwil i ddeall ymddygiad defnyddwyr a safbwyntiau cynhyrchion bio-seiliedig. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg meintiol ymhlith defnyddwyr 18-75 oed yn Iwerddon a'r Iseldiroedd i gael dealltwriaeth o safbwyntiau defnyddwyr mewn perthynas â chynhyrchion bio-seiliedig. Dadansoddwyd, cymharwyd a lluniwyd yr holl ganlyniadau mewn papur a adolygwyd gan gymheiriaid y gellir ymgynghori ag ef yn y ddolen hon.

“Mae cael gwell dealltwriaeth o ganfyddiad defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig yn hanfodol er mwyn helpu i hybu'r trawsnewidiad o ddiwydiant sy'n seiliedig ar ffosiliau i ddiwydiant bio-seiliedig, cefnogi trosglwyddiad Ewrop i economi carbon isel a helpu i gyrraedd targedau cynaliadwyedd allweddol, ”Meddai James Gaffey, cyd-gyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Bioeconomi Cylchol ym Mhrifysgol Dechnolegol Munster. Mae rhai o brif ganfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad agwedd gymharol gadarnhaol o ran cynhyrchion bio-seiliedig, gyda defnyddwyr Gwyddelig, ac yn enwedig menywod Gwyddelig, yn dangos safle ychydig yn fwy cadarnhaol.

At hynny, mae gan ddefnyddwyr Gwyddelig ganfyddiad ychydig yn fwy cadarnhaol y gall eu dewis fel defnyddiwr fod yn fuddiol i'r amgylchedd, ac ar y cyfan, maent yn fwy parod i dalu'n ychwanegol am gynhyrchion bio-seiliedig. Dynodwyd pris gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad fel ffactor allweddol sy'n dylanwadu ar brynu cynhyrchion bio-seiliedig, ac mae tua hanner y cyfweleion yn anfodlon talu mwy am gynhyrchion bio-seiliedig. Yn yr un modd, mae defnyddwyr yn y ddwy wlad yn fwyaf tebygol o brynu cynhyrchion bio-seiliedig o'r un categorïau cynnyrch, a'r prif rai yw pecynnu cynhyrchion, cynhyrchion tafladwy, a glanhau, hylendid a chynhyrchion misglwyf.

hysbyseb

Mae premiwm gwyrdd yn fwyaf tebygol o gael ei dalu am gategorïau fel cynhyrchion tafladwy, colur a gofal personol. Defnyddwyr yn y ddwy wlad a benodir ar gynaliadwyedd amgylcheddol fel ffactor arwyddocaol wrth ddewis rhwng cynhyrchion; fodd bynnag, mae termau fel bioddiraddadwy a chompostiadwy yn cario mwy o bwysau na'r term bio-seiliedig ymhlith defnyddwyr, gan nodi bod angen gwneud mwy o waith i wella gwybodaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig. Er gwaethaf hyn, roedd yr arwydd cyffredinol o ffafriaeth defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig yn hytrach na ffosiliau yn glir, gan fod 93% o ymatebwyr Iwerddon ac 81% o rai o'r Iseldiroedd wedi dweud y byddai'n well ganddynt brynu cynhyrchion bio-seiliedig.
Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan Ymgymeriad ar y Cyd y Diwydiannau Bio-seiliedig (JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 887727. yn hytrach na chynhyrchion wedi'u seilio ar ffosiliau. Roedd bron i hanner ohonynt hyd yn oed yn barod i dalu ychydig yn fwy am y dewisiadau amgen bio-seiliedig.

“Roedd yn wych sylwi ar agweddau cadarnhaol ymhlith defnyddwyr tuag at gynhyrchion bio-seiliedig,” meddai John Vos, uwch ymgynghorydd a rheolwr prosiectau Ewropeaidd yn BTG Biomass Technology Group. “Gobeithiwn y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn sail ar gyfer archwilio’r pwnc hwn ymhellach ac y byddant yn ysgogi’r farchnad ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig trwy fynd i’r afael ag ansicrwydd ynghylch galw defnyddwyr yn Iwerddon a’r Iseldiroedd.”

Ynglŷn â BIOSWITCH

hysbyseb

Mae BIOSWITCH yn fenter a ariennir gan Gyd-ymgymeriad y Diwydiannau Bio-Seiliedig (BBI JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd gyda chyfanswm cyllideb o € 1 miliwn. Cydlynir y prosiect gan endid y Ffindir CLIC Innovation a'i ffurfio gan gonsortiwm amlddisgyblaethol o wyth partner o chwe gwlad wahanol. Mae proffiliau'r partneriaid yn cynnwys pedwar clwstwr diwydiannol: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, BWYD Fflandrys a Denmarc Clwstwr Bwyd a Bio; dau Sefydliad Ymchwil a Thechnolegol: Sefydliad Technolegol Munster a Chanolfan Ymchwil Dechnegol VTT yn y Ffindir; a dau fusnes bach a chanolig: Grŵp Technoleg Biomas BTG ac Arloesi Cynaliadwy.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma o 9h heddiw.

hysbyseb

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

hysbyseb
Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma, ei ddarllen yn llawn yma. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd