Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae'r adolygiad Critigol Ewropeaidd Deunyddiau Crai

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

rare_earth_materialsMae deunyddiau crai yn sylfaenol i economi Ewrop, ac maent yn hanfodol ar gyfer cynnal a gwella ansawdd ein bywyd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd twf cyflym yn nifer y deunyddiau a ddefnyddir ar draws cynhyrchion. Mae sicrhau mynediad dibynadwy a heb ei drin o rai deunyddiau crai yn destun pryder cynyddol yn yr UE ac ar draws y byd. O ganlyniad i'r amgylchiadau hyn, cychwynnwyd y Fenter Deunyddiau Crai i reoli ymatebion i faterion deunyddiau crai ar lefel yr UE. Mae gan ddeunyddiau crai hanfodol bwysigrwydd economaidd uchel i'r UE ynghyd â risg uchel sy'n gysylltiedig â'u cyflenwad.

Cyhoeddwyd y dadansoddiad beirniadaeth cyntaf ar gyfer deunyddiau crai yn 2010 gan y Gweithgor Ad-Hoc ar Ddiffinio Deunyddiau Crai Critigol, is-grŵp i'r Grŵp Cyflenwi Deunyddiau Crai, sy'n grŵp arbenigol o'r Comisiwn Ewropeaidd. Nodwyd 14 o ddeunyddiau crai beirniadol o restr ymgeiswyr o 41 o ddeunyddiau di-ynni, heblaw bwyd. Yng Nghyfathrebu 2011 ar ddeunyddiau crai (COM (2011) 25 ar 2 Chwefror 2011), mabwysiadodd y Comisiwn y rhestr hon yn ffurfiol a nododd y byddai'n parhau i fonitro mater deunyddiau crai critigol er mwyn nodi camau gweithredu â blaenoriaeth. Ymrwymodd hefyd i gynnal adolygiad a diweddariad rheolaidd o'r rhestr hon o leiaf bob tair blynedd.

Mae'r adolygiad cyfredol wedi defnyddio'r un fethodoleg, dangosyddion a throthwyon ag asesiad beirniadaeth gwreiddiol 2010 (54 deunydd crai yn lle 41) ar lefel yr UE, ond gyda data wedi'i ddiweddaru ac ystod ehangach o ddeunyddiau. Mae hyn yn galluogi cymhariaeth ochr yn ochr â'r ddau asesiad (2010 a 2013) i ddeall sut mae beirniadaeth deunyddiau wedi newid yn ystod yr amser hwn. Yn ymarfer 2013 dadansoddwyd 54 o ddeunyddiau heblaw ynni, nad ydynt yn rhai amaethyddol. Mae'r un fethodoleg feintiol ag yn ymarfer blaenorol 2010 yn defnyddio dau faen prawf - pwysigrwydd economaidd a risg cyflenwi'r deunyddiau crai a ddewiswyd. Fel yn 2010, defnyddiwyd y cydrannau asesu canlynol:

hysbyseb
 1. Pwysigrwydd economaidd: cyflawnir y dadansoddiad hwn trwy asesu cyfran pob deunydd sy'n gysylltiedig â megasectorau diwydiannol ar lefel UE. Yna cyfunir y cyfrannau hyn â gwerth ychwanegol crynswth y megasectors (GVA) i Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE. Yna caiff y cyfanswm hwn ei raddio yn ôl cyfanswm CMC yr UE i ddiffinio pwysigrwydd economaidd cyffredinol ar gyfer deunydd.

 2. Risg cyflenwi: er mwyn mesur risg cyflenwi deunyddiau crai, defnyddiwyd Dangosydd Llywodraethu'r Byd (WGI). Mae'r dangosydd hwn yn ystyried amrywiaeth o ddylanwadau megis llais ac atebolrwydd, sefydlogrwydd gwleidyddol ac absenoldeb trais, effeithiolrwydd y llywodraeth, ansawdd rheoliadol, rheolaeth y gyfraith neu reoli llygredd.

Diffinnir y parth beirniadaeth yn ôl yr un trothwyon ag yn 2010 i sicrhau cymaroldeb y canlyniadau. Mae'r rhestr ymgeiswyr estynedig hon yn cynnwys 7 deunydd anfiotig newydd a 3 deunydd biotig. Yn ogystal, darperir mwy o fanylion am yr elfennau daear prin trwy eu rhannu'n gategorïau 'trwm' a 'ysgafn'. Dangosir canlyniadau cyffredinol asesiad beirniadaeth 2013 isod; amlygir y deunyddiau crai critigol ym mharth beirniadaeth cysgodol coch y graff.

hysbyseb

Nodwyd ugain o ddeunyddiau crai beirniadol fel rhai hanfodol o'r rhestr o bum deg pedwar o ddeunyddiau ymgeisydd:

antimoni

Beriliwm

Borates

Cromiwm

Cobalt

glo golosg

fflwrospar

Gallium

Germaniwm

indium

magnesite

Magnesiwm

Graphite naturiol

niobium

PGMs

Craig Ffosffad

REEs

(Trwm)

REEs

(Ysgafn)

Metel Silicon

Twngsten

Mae rhestr 2013 yn cynnwys tri ar ddeg o'r pedwar ar ddeg o ddeunyddiau a nodwyd yn yr adroddiad blaenorol, gyda dim ond tantalwm yn symud allan o restr deunyddiau critigol yr UE. Mae chwe deunydd newydd yn nodi'r rhestr: boraethau, cromiwm, glo golosg, magnesite, craig ffosffad a metel silicon. Mae tri o'r rhain yn hollol newydd i'r asesiad. Ni ddosbarthwyd yr un o'r deunyddiau biotig fel rhai critigol. Er bod y dadansoddiad hwn yn tynnu sylw at feirniadaeth rhai deunyddiau o safbwynt yr UE, dylid ystyried cyfyngiadau ac ansicrwydd gyda data, a chwmpas yr asesiad wrth drafod y rhestr hon. Mae'n werth cofio bod yr holl ddeunyddiau crai, hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n dyngedfennol, yn bwysig i economi Ewrop ac felly nid yw peidio â bod yn feirniadol yn awgrymu y dylid esgeuluso deunydd crai penodol a'i argaeledd i economi Ewrop. At hynny, gallai argaeledd data newydd effeithio ar y rhestr yn y dyfodol; felly ni ddylid cyfyngu'r camau polisi i ddeunyddiau crai beirniadol yn unig. Yn ogystal, darperir gwybodaeth ar gyfer pob un o'r deunyddiau ymgeisydd gan broffiliau deunyddiau unigol. Darperir dadansoddiad pellach o'r deunyddiau crai critigol yn y proffiliau hyn.

Mae dadansoddiad o gyflenwad sylfaenol byd-eang y 54 deunydd ymgeisydd yn nodi bod tua 90% o'r cyflenwad byd-eang yn tarddu o ffynonellau y tu allan i'r UE; roedd hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o'r metelau sylfaen, arbenigol a gwerthfawr, a rwber. Tsieina yw'r prif gyflenwr pan ystyrir y deunyddiau hyn, ond mae llawer o wledydd eraill yn gyflenwyr pwysig deunyddiau penodol. Amcangyfrifir bod cyflenwad sylfaenol yr UE ar draws yr holl ddeunyddiau ymgeisydd oddeutu 9%. Yn achos y deunyddiau crai critigol, mae'r cyflenwad o ffynonellau'r UE hyd yn oed yn fwy cyfyngedig.

Dangosir cymhariaeth rhwng cyflenwad y deunyddiau ymgeisydd a'r deunyddiau critigol isod, gan ddangos bod y cyflenwad yn canolbwyntio mwy ar y deunyddiau critigol, yn enwedig yn Tsieina.

Cyflenwad cynradd y byd o'r

54 o ddeunyddiau crai ymgeisydd

Cyflenwad cynradd y byd o'r

20 deunydd crai beirniadol

Mae prif gynhyrchwyr ugain deunydd crai critigol yr UE i'w gweld isod, gyda Tsieina yn amlwg y mwyaf dylanwadol o ran cyflenwad byd-eang. Mae gan sawl gwlad arall gyflenwadau dominyddol o ddeunyddiau crai penodol, megis UDA (beryllium) a Brasil (niobium). Mae cyflenwad deunyddiau eraill, er enghraifft metelau a boraethau'r grŵp platinwm, yn fwy amrywiol ond mae'n dal i fod yn gymharol ddwys.

Argymhellion y Gweithgor Ad Hoc

Mae'r Gweithgor Ad Hoc (AHWG) yn argymell:

 1. Lledaenu canlyniadau a chanfyddiadau astudiaeth CRM, ynghyd â chanllaw rhagarweiniol ar bwrpas bwriadedig y rhestr.

 2. Cychwyn yr holl gamau penodol angenrheidiol i sicrhau mynediad digyffelyb a dibynadwy i ddeunyddiau crai beirniadol o ystyried y cyfuniad o'u pwysigrwydd economaidd a'u risg cyflenwi, yn ogystal ag ar gyfer deunyddiau crai nad ydynt yn feirniadol lle bo hynny'n briodol.

 3. Hyrwyddo canlyniad yr astudiaeth nid yn unig ar draws Sefydliad yr UE a'r Aelod-wladwriaethau lle y gellid defnyddio canlyniadau'r astudiaeth mewn polisïau a mentrau perthnasol, ond hefyd ymhlith rhanddeiliaid perthnasol, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr, dylunwyr a phroseswyr gwastraff, a allai elwa ohono.

 4. I ddiweddaru'r rhestr yn rheolaidd. Mae ei ddiweddaru bob tair blynedd yn ymddangos yn amser priodol.

 5. Parhau â gweithgareddau'r Gweithgor Ad-Hoc ar waith. Gellir ystyried penodi aelodau ychwanegol o sectorau perthnasol, gan ystyried y cynrychiolaeth.

 6. Cadw'r cwmpas ar ddeunyddiau crai heblaw ynni, nad ydynt yn amaethyddol, i adolygu'r rhestr o ddeunyddiau ymgeisydd ar gyfer y diweddariad nesaf gan sicrhau ei fod yn parhau i fod yn briodol at ddiben yr astudiaeth.

 7. Adolygu'r fethodoleg feintiol ac ystyried addasiadau posibl yn ofalus wrth gynnal cymaroldeb dros amser.

 8. Tynnu gwersi o'r gwaith CRM ynghylch asesu adnoddau a chronfeydd wrth gefn deunyddiau crai critigol a deunyddiau crai eraill yn yr UE. Dylai hyn, lle bo hynny'n bosibl, gynnwys asesu adnoddau mwynol yr UE, llif deunyddiau crai mewnol yr UE, gan gynnwys adnoddau eilaidd fel teilwra, creigiau gwastraff a thomenni difetha; cyflenwad mewnol, gallu, mewnforion ac allforion o wahanol raddau o ddeunyddiau; y deunyddiau llwyfan cadwyn gyflenwi sy'n ofynnol yn yr UE; yn ogystal ag ystadegau masnach manwl ar gyfer y deunyddiau crai.

Rhestr o ddeunyddiau crai beirniadol

Mae'r 20 deunydd crai a restrir isod yn hollbwysig oherwydd bod y risgiau o brinder cyflenwad a'u heffeithiau ar yr economi yn uwch na risgiau'r rhan fwyaf o'r deunyddiau crai eraill. Mewn llawer o achosion mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â chrynodiad cynhyrchu yn cael eu gwaethygu gan amnewidiadwyedd isel a chyfraddau ailgylchu isel.

deunyddiau crai

Prif gynhyrchwyr (2010, 2011, 2012)

Prif ffynonellau mewnforion i'r UE (2012 yn bennaf)

Mynegai amnewidiadwyedd *

Cyfradd mewnbwn ailgylchu diwedd oes **

Antimoni (Stibiwm)

China 86%

China 92% (heb ei ysgrifennu a phowdr)

0.62

11%

Bolifia 3%

Fietnam (heb ei ysgrifennu a phowdr) 3%

Tajikistan 3%

Kyrgyzstan 2% (heb ei ysgrifennu a phowdr); Rwsia 2% (heb ei ysgrifennu a phowdr)

Beriliwm

UDA 90%

UDA, China a Mozambique1

0.85

19%

China 9%

Mozambique 1%

Borates

Twrci 41%

Twrci 98% (boraethau naturiol) ac 86% (boraethau mireinio)

0.88

0%

UDA 33%

UDA 6%, Periw 2% (boraethau mireinio); Yr Ariannin 2% (boraethau naturiol)

Cromiwm

De Affrica 43%

De Affrica 80%

0.96

13%

Kazakhstan 20%

Twrci 16%

India 13%

Eraill 4%

Cobalt (Cobaltum)

DRC 56%

Rwsia 96% (mwynau cobalt a dwysfwyd)

0.71

16%

China 6%; Rwsia 6%; Zambia 6%

UDA 3% (mwynau cobalt a dwysfwyd)

glo golosg

China 53%

UDA 41%

0.68

0%

Awstralia 18%

Awstralia 37%

Rwsia 8%; UDA 8%

Rwsia 9%

Fluorspar (Fflworit)

China 56%

Mecsico 48%

0.80

0%

Mecsico 18%

China 13%

Mongolia 7%

De Affrica 12%

Gallium2

China 69% (wedi'i fireinio)

UDA 49%

0.60

0%

Yr Almaen 10% (wedi'i fireinio)

China 39%

Kazakhstan 6% (wedi'i fireinio)

Hong Kong 8%

Germaniwm

China 59%

China 47%

0.86

0%

Canada 17%

UDA 35%

UDA 15%

Rwsia 14%

indium

China 58%

China 24%

0.82

0%

Japan 10%

Hong Kong 19%

Korea 10%

Canada 13%

Canada 10%

Japan 11%

magnesite

China 69%

Twrci 91%

0.72

0%

Rwsia 6%; Slofacia 6%

China 8%

Magnesiwm

China 86%

China 91%

0.64

14%

Rwsia 5%

Israel 5%

Israel 4%

Rwsia 2%

Graffit naturiol

China 68%

China 57%

0.72

0%

India 14%

Brasil 15%

Brasil 7%

Norwy 9%

niobium

Brasil 92%

Brasil 86% (Ferro-Niobium)

0.69

11%

Canada 7%

Canada 14% (Ferro-Niobium)

graig ffosffad

China 38%

Moroco 33%

0.98

0%

UDA 17%

Algeria 13%

Moroco 15%

Rwsia 11%

Metelau Grŵp Platinwm

De Affrica 61%

De Affrica 32%

0.83

35%

Rwsia 27%

UDA, 22%

Zimbabwe 5%

Rwsia 19%

Elfennau Daear Prin Prin

China 99%

China 41% (pob REE)
Rwsia 35% (pob REE)
UDA 17% (pob REE)

0.77

0%

Awstralia 1%

Elfennau Daear Prin Ysgafn

China 87%

0.67

0%

UDA 7%

Awstralia 3%

Metel silicon (Silicium)

China 56%

Norwy 38%

0.81

0%

Brasil 11%

Brasil 24%

UDA 8%; Norwy 8%

China 8%

Ffrainc 6%

Rwsia 7%

Twngsten (Wolframium)

China 85%

Rwsia 98%

0.70

37%

Rwsia 4%

Bolifia 2%

Bolifia 2%

 • Mae'r chwe deunydd crai beirniadol newydd mewn llwyd tywyll yn y tabl uchod. Yn wahanol i adroddiad 2010, aseswyd daearoedd prin trwm, daearoedd prin ysgafn a sgandiwm ar wahân, nid fel un grŵp o 'ddaearoedd prin'. Mae daearoedd trwm ac ysgafn prin mewn llwyd golau.

 • Ar gyfer y prif gynhyrchwyra phrif ffynonellau mewnforion i'r UE, mae saethau'n dynodi cynnydd neu ostyngiad o oddeutu 10 pwynt canran ers adroddiad 2010 ar ddeunyddiau crai critigol.

 • Nodiadau:

 • (*) Mae'r 'mynegai Amnewidiadwyedd' yn fesur o'r anhawster wrth amnewid y deunydd, ei sgorio a'i bwysoli ar draws pob cais. Mae'r gwerthoedd rhwng 0 ac 1, ac 1 yw'r lleiaf amnewidiadwy.

 • (**) Mae'r 'gyfradd fewnbwn ailgylchu diwedd oes' yn mesur cyfran y cynhyrchion metel a metel sy'n cael eu cynhyrchu o sgrap diwedd oes a gweddillion gradd isel eraill sy'n dwyn metel mewn sgrap diwedd oes ledled y byd.

 • Ffynhonnell: a luniwyd ar sail adroddiad 2014 'Deunyddiau crai beirniadol ar gyfer yr UE' gan y gweithgor ad hoc ar ddiffinio deunyddiau crai beirniadol y Grŵp Cyflenwi Deunyddiau Crai

Gwybodaeth ategol

Mae Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd wedi creu System Gwybodaeth Deunyddiau (MIS) i ddarparu gwybodaeth berthnasol am y deunyddiau a ddefnyddir mewn technolegau ynni carbon isel. Mae MIS yn darparu gwybodaeth am y defnydd o ddeunyddiau ym mhob technoleg a chadwyn gyflenwi'r deunydd. Bydd MIS yn cael ei ddiweddaru'n barhaus a'i ymestyn i gynnwys mwy o dechnolegau a data deunyddiau. Gall MIS fod wedi ymweld yma.

1 :

Yn amodol ar amrywiadau cryf.

2 :

Mae Gallium yn sgil-gynnyrch; mae'r data gorau sydd ar gael yn cyfeirio at allu cynhyrchu, nid at gynhyrchu fel y cyfryw.

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

hysbyseb

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r cloc hinsawdd yn ticio'n gyflym

cyhoeddwyd

on

Mae'r mwyafrif yn cytuno bod angen cymryd camau brys i fynd i'r afael â'r argyfwng cynyddol a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Dyna pam mae arweinwyr o 196 o wledydd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ar gyfer cynhadledd hinsawdd fawr, o'r enw COP26. Ond mae addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn dod am bris, yn ysgrifennu Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Mae cynyddu ymwybyddiaeth o gostau economaidd peidio â chymryd mesurau ynghylch addasu i newid yn yr hinsawdd yn rhan bwysig o bolisïau addasu. Bydd costau economaidd canlyniadau newid yn yr hinsawdd a chostau peidio â chymryd mesurau yn uchel ar yr agenda yn Glasgow.

Mae pedair nod COP26, ac mae'r trydydd ohonynt o dan y pennawd “mobileiddio cyllid.”

hysbyseb
Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Dywedodd llefarydd ar ran COP26 wrth y wefan hon, “Er mwyn cyflawni ein nodau, rhaid i wledydd datblygedig wneud iawn am eu haddewid i ddefnyddio o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn erbyn 2020.“

Mae hynny'n golygu, meddai, bod yn rhaid i sefydliadau ariannol rhyngwladol chwarae eu rhan, gan ychwanegu, “mae angen gwaith arnom tuag at ryddhau'r triliynau yng nghyllid y sector preifat a chyhoeddus sy'n ofynnol i sicrhau sero net byd-eang.”

Er mwyn cyflawni ein nodau hinsawdd, bydd angen i bob cwmni, pob cwmni ariannol, pob banc, yswiriwr a buddsoddwr newid, meddai llefarydd ar ran COP26. 

hysbyseb

“Mae angen i wledydd reoli effeithiau cynyddol newid yn yr hinsawdd ar fywydau eu dinasyddion ac mae angen y cyllid arnyn nhw i wneud hynny.”

Bydd graddfa a chyflymder y newidiadau sydd eu hangen yn gofyn am bob math o gyllid, gan gynnwys cyllid cyhoeddus ar gyfer datblygu seilwaith y mae angen i ni ei drosglwyddo i economi wyrddach a mwy gwydn yn yr hinsawdd, a chyllid preifat i ariannu technoleg ac arloesedd, ac i helpu i droi y biliynau o arian cyhoeddus yn driliynau o gyfanswm buddsoddiad yr hinsawdd.

Mae dadansoddwyr hinsawdd yn rhybuddio, os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, y bydd cost cynhesu byd-eang yn dod gyda thag pris o bron i $ 1.9 triliwn yn flynyddol, neu 1.8 y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UD erbyn 2100.

Mae EUReporter wedi edrych ar yr hyn y mae pedair gwlad yr UE, Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci yn ei wneud ar hyn o bryd - ac y mae angen iddynt ei wneud o hyd - i gwrdd â chost mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, hynny yw, cwrdd ag amcanion nod rhif tri o COP26.

Yn achos Bwlgaria, dywed bod angen € 33 biliwn arno i ddechrau cyflawni prif nodau Bargen Werdd yr UE dros y 10 mlynedd nesaf. Gallai Bwlgaria fod ymhlith y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan ddatgarboneiddio economi'r UE. Mae'n cyfrif am 7% o'r glo a ddefnyddir yn yr UE ac 8% o'r swyddi yn sector glo'r UE. Mae tua 8,800 o bobl yn gweithio ym maes mwyngloddio glo ym Mwlgaria, tra amcangyfrifir bod y rhai yr effeithir arnynt yn anuniongyrchol dros 94,000, gyda chostau cymdeithasol oddeutu € 600 miliwn y flwyddyn.

Mewn man arall, amcangyfrifwyd bod angen mwy na € 3 biliwn ym Mwlgaria dim ond i fodloni gofynion sylfaenol Cyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yr UE.

Er mwyn iddi gwblhau’r Fargen Werdd, bydd yn rhaid i Fwlgaria wario 5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad bob blwyddyn.

Gan symud i Rwmania, mae'r rhagolygon yr un mor ddifrifol.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 gan Sandbag EU, bron y gellid dweud bod Rwmania ar fin llwyddo yn ras yr UE i economi net-sero erbyn 2050. Oherwydd sawl newid yn strwythur yr economi yn dilyn y trawsnewidiad ar ôl 1990 , Mae Rwmania wedi gweld cwympiadau enfawr mewn allyriadau, gan mai hi yw'r pedwerydd Aelod-wladwriaeth o'r UE i leihau ei hallyriadau gyflymaf yn erbyn 1990, er nad yw ar drywydd rhagweladwy a chynaliadwy i sero net erbyn 2050 eto.

Fodd bynnag, dywed yr adroddiad mai Rwmania yw’r wlad yn Ne Ddwyrain Ewrop neu Ganol Dwyrain Ewrop gyda rhai o’r “amodau galluogi gorau” ar gyfer y trawsnewid ynni: cymysgedd ynni amrywiol y mae bron i 50% ohono eisoes yn rhydd o allyriadau nwyon tŷ gwydr, y fferm wynt ar y tir fwyaf yn yr UE a photensial enfawr RES.

Mae awduron yr adroddiad Suzana Carp a Raphael Hanoteaux yn ychwanegu “Ac eto, mae Rwmania yn parhau i fod yn un o’r gwledydd dwys lignit yn yr UE, ac er gwaethaf ei chyfran is o lo yn y gymysgedd na gweddill y rhanbarth, nid yw’r buddsoddiad gofynnol ar gyfer ei drawsnewid ynni yn i'w danamcangyfrif. ”

Mae hyn, medden nhw, yn golygu bod Rhufeiniaid, ar y raddfa Ewropeaidd, yn dal i dalu mwy na'u cymheiriaid yn Ewrop am gostau'r system ynni carbon-ddwys hon.

Mae Gweinidog Ynni’r wlad wedi amcangyfrif bod cost trawsnewid y sector pŵer erbyn 2030 oddeutu € 15-30bn ac mae Rwmania, mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i dynnu sylw, yn dal i fod â’r CMC ail isaf yn yr Undeb ac felly gwir anghenion buddsoddi. ar gyfer y trawsnewid ynni yn uchel iawn.

Gan edrych i'r dyfodol, mae'r adroddiad yn awgrymu y gallai un ffordd o dalu cost datgarboneiddio hyd at 2030 yn Rwmania fod trwy “ddefnydd craff” o refeniw ETS (cynllun masnachu allyriadau).

Un wlad yn yr UE sydd eisoes wedi cael effaith ddifrifol gan newid yn yr hinsawdd yw Gwlad Groeg y disgwylir iddi gael hyd yn oed mwy o effeithiau andwyol yn y dyfodol. Gan gydnabod y ffaith hon, mae Banc Gwlad Groeg wedi bod yn un o'r banciau canolog cyntaf ledled y byd i gymryd rhan weithredol yn y mater o newid yn yr hinsawdd a buddsoddi'n sylweddol mewn ymchwil hinsawdd.

Dywed ei bod yn ymddangos bod newid yn yr hinsawdd yn fygythiad mawr, gan fod disgwyl i’r effaith ar bron pob sector o’r economi genedlaethol “fod yn andwyol.”

Gan gydnabod pwysigrwydd llunio polisi economaidd, mae'r Banc wedi rhyddhau “Economeg Newid Hinsawdd”, sy'n darparu adolygiad cynhwysfawr, o'r radd flaenaf o economeg newid yn yr hinsawdd.

Stournaras Yannis, llywodraethwr Banc Gwlad Groeg, yn nodi mai Athen oedd y ddinas gyntaf yng Ngwlad Groeg i ddatblygu Cynllun Gweithredu Hinsawdd integredig ar gyfer lliniaru ac addasu, gan ddilyn esiampl megacities eraill ledled y byd.

Dywedodd Michael Berkowitz, llywydd '100 Dinas Gwydn' Sefydliad Rockefeller fod Cynllun Athen yn gam pwysig yn “siwrnai’r ddinas i adeiladu gwytnwch yn wyneb heriau myrdd yr 21ain Ganrif”.

“Mae addasu yn yr hinsawdd yn rhan hanfodol o wytnwch trefol, ac rydym yn gyffrous i weld y cam trawiadol hwn gan y ddinas a'n partneriaid. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd i wireddu nodau'r cynllun hwn. "

Gwlad arall a gafodd ei tharo’n wael gan gynhesu byd-eang eleni yw Twrci ac mae Erdogan Bayraktar, Gweinidog yr Amgylchedd a Threfoli, yn rhybuddio y bydd Twrci yn un o’r gwledydd Môr y Canoldir yr effeithir arni fwyaf, yn anad dim oherwydd ei bod yn wlad amaethyddol ac mae ei hadnoddau dŵr yn lleihau’n gyflym. ”

Gan fod twristiaeth yn bwysig ar gyfer ei hincwm, meddai “mae’n rhwymedigaeth arnom i roi’r pwysigrwydd gofynnol ar astudiaethau addasu”.


Yn ôl arbenigwyr hinsawdd, mae Twrci wedi bod yn dioddef o gynhesu byd-eang ers y 1970au ond, er 1994, roedd y tymereddau dydd cyfartalog, uchaf, hyd yn oed y tymereddau nos uchaf yn cael eu sgwrio.

Ond mae ei ymdrechion i fynd i'r afael â'r materion yn cael ei ystyried yn cael ei ddifetha ar hyn o bryd gan awdurdodau sy'n gwrthdaro mewn cynllunio defnydd tir, gwrthdaro rhwng deddfau, cynaliadwyedd ecosystemau a chyfundrefnau yswiriant nad ydynt yn adlewyrchu risgiau newid yn yr hinsawdd yn ddigonol.

Mae Strategaeth Addasu a Chynllun Gweithredu Twrci yn galw am bolisïau ariannol anuniongyrchol ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd a mecanweithiau ategol.

Mae'r Cynllun yn rhybuddio “Yn Nhwrci, er mwyn addasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, ni chynhelir cyfrifon cost a budd o ran addasu ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu sectoraidd eto."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o brosiectau sy'n anelu at addasu i newid yn yr hinsawdd wedi cael cefnogaeth y Cenhedloedd Unedig a'i is-gwmnïau er mwyn darparu cymorth technegol a chyfranddaliadau Twrci yn y Gronfa Technoleg Glân25.

Ond dywed y Cynllun, ar hyn o bryd, nad yw cronfeydd a ddyrennir ar gyfer ymchwil wyddonol a gweithgareddau Ymchwil a Datblygu mewn gweithgareddau addasu i newid yn yr hinsawdd “yn ddigonol”.

Dywed: “Ni fu ymchwil ar gyfer cynnal dadansoddiadau effaith newid yn yr hinsawdd o’r sectorau sy’n ddibynnol ar yr hinsawdd (amaethyddiaeth, diwydiant, twristiaeth ac ati) a phenderfynu ar gostau addasu.

“Mae'n hynod bwysig adeiladu gwybodaeth am gost a chyllido addasu siawns hinsawdd a gwerthuso'r map ffordd sy'n ymwneud â'r materion hyn yn fwy cynhwysfawr."

Mae Twrci o'r farn y dylid darparu arian ar gyfer addasu ar sail meini prawf penodol, gan gynnwys bod yn agored i effeithiau andwyol newid yn yr hinsawdd.

Dylai'r genhedlaeth o adnoddau ariannol “newydd, digonol, rhagweladwy a chynaliadwy” fod yn seiliedig ar egwyddorion “ecwiti” a “chyfrifoldebau cyffredin ond gwahaniaethol”.

Mae Twrci hefyd wedi galw am fecanwaith yswiriant aml-ddewisol rhyngwladol i wneud iawn am golledion ac iawndal sy'n codi o ddigwyddiadau eithafol a achosir gan yr hinsawdd fel sychder, llifogydd, rhew a thirlithriadau.

Felly, gyda'r cloc yn ticio'n gyflym yn y cyfnod cyn y digwyddiad byd-eang yn yr Alban, mae'n amlwg bod gan bob un o'r pedair gwlad hyn waith i'w wneud o hyd i fynd i'r afael â'r costau enfawr sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn cynhesu byd-eang.

Mae Nikolay Barekov yn newyddiadurwr gwleidyddol a chyflwynydd teledu, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Llongyfarchiadau i Tallinn, Valongo a Winterswijk, enillwyr newydd gwobrau Dinas Werdd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Daeth Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewropeaidd 2023 yn mynd i ddinas Tallinn yn Estonia. Teitl Dail Werdd Ewropeaidd 2022 aeth ar y cyd i ddinas Portiwgal Valongo a Winterswijk yn yr Iseldiroedd.  

Yn ystod y seremoni, amlygodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius rôl hanfodol dinasoedd wrth hyrwyddo amcanion trosglwyddo gwyrdd y Bargen Werdd Ewrop. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius:

“Mae dinasoedd Tallinn, Valongo a Winterswijk wedi dangos ymrwymiad a chamau gweithredu pendant i greu lleoedd iachach, gwell a gwyrddach i’w dinasyddion. Er gwaethaf blwyddyn arall o dan gyfyngiadau Covid-19, mae'r uchelgeisiau ar gyfer trosglwyddo gwyrdd yn parhau i fod yn uchel. Mae’r enillwyr eleni wedi ein hargyhoeddi o’u gallu i fynd yr ail filltir ar gyfer cynaliadwyedd ac arwain y ffordd wrth greu dinasoedd sy’n addas ar gyfer bywyd. ” 

hysbyseb

Rhoddir gwobr ariannol o € 600,000 i Tallinn. Bydd y wobr yn cyfrannu at gefnogi’r ddinas fuddugol i weithredu’r mentrau a’r mesurau i wella cynaliadwyedd amgylcheddol y ddinas fel rhan o brifddinas werdd Ewropeaidd y ddinas fuddugol 2023. Bydd enillwyr Dail Gwyrdd Ewropeaidd 2022 Valongo a Winterswijk yr un yn derbyn gwobr ariannol o € 200,000 .

Tallinn gwnaeth y Rheithgor rhyngwladol argraff ar eu hagwedd systemig tuag at lywodraethu gwyrdd a nodau strategol cydgysylltiedig, sy'n adlewyrchu uchelgeisiau Bargen Werdd Ewrop. Fel un o'r dinasoedd canoloesol sydd wedi'i gadw orau yn Ewrop a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, nodweddir Tallinn gan natur amrywiol a brithwaith ei dirweddau a'i chymunedau, sydd hefyd yn gynefinoedd i rywogaethau prin.

Bydd Tallinn yn arwain y rhwydwaith sydd newydd ei lansio o 19 o ddinasoedd Ewropeaidd, sy'n ceisio gweithredu Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ar lefel leol, gan ganolbwyntio ymhlith pethau eraill ar ddileu tlodi, cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân, newid yn yr hinsawdd, dinasoedd cynaliadwy a chynaliadwyedd ynni, economaidd. twf a chyflogaeth.

hysbyseb

Dinas Portiwgaleg Valongo wedi argyhoeddi'r Rheithgor ei fod yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol. Mae'n blaenoriaethu ymgysylltiad dinasyddion ac yn dangos ymrwymiad gwleidyddol cryf. Mae'r ddinas yn canolbwyntio ar ardaloedd naturiol, gan fod coedwig yn gorchuddio bron i 60% o'u bwrdeistref. Gan fod y rhan fwyaf o'r ardaloedd hyn mewn perchnogaeth breifat, mae hyn yn ei gwneud hi'n fwy heriol fyth gweithredu polisi cyhoeddus. Roedd y rheithgor hefyd yn gwerthfawrogi'r gwahanol ffyrdd y mae'r ddinas yn cynnig cefnogaeth i ddinasyddion incwm isel wrth drosglwyddo i gynaliadwyedd yn ogystal â chydweithrediad agos Valongo â dinasoedd cyfagos i ddiogelu'r natur gyfagos.

Gwnaeth y rheithgor argraff ar weld dinas yr Iseldiroedd Winterswijk yn cael ei gyflwyno i'r rheithgor gan ei thrigolion, sydd wrth wraidd strategaeth gynaliadwyedd y ddinas. Fe wnaeth eu cyflwyniad argyhoeddi'r rheithgor fod Winterswijk wedi ymrwymo'n wirioneddol i wneud i drawsnewid gwyrdd ddigwydd ar lawr gwlad. Mae'r ddinas fach hon yn yr Iseldiroedd, gyda 30 000 o drigolion, wedi dyrnu uwchlaw ei phwysau gan gyflwyno mentrau datblygedig i yrru'r trawsnewidiad ecolegol. Yn eu plith, y tablau ynni sy'n dod â rhanddeiliaid lleol ynghyd i helpu i lywio'r trawsnewid ynni lleol neu gronfa troi i ddinasyddion i gynyddu effeithlonrwydd ynni eu cartrefi. Mae'r ddinas yn ddechreuwr mewn prosiectau Ewropeaidd ond nid yw'n oedi cyn dod yn hyrwyddwr atebion gwyrdd a all ysbrydoli eraill.

Cystadlodd cyfanswm o 30 o ddinasoedd am y gwobrau hyn. Gwerthusodd panel arbenigwyr rhyngwladol bob cais a llunio rhestr fer o ddeg dinas yn y rownd derfynol. Cafodd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol eu cyfweld gan reithgor rhyngwladol yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Pwyllgor y Rhanbarthau, Swyddfa Cyfamod y Maer, Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Swyddfa'r Amgylchedd Ewropeaidd, Eurocities ac ICLEI.

Cefndir

Lansiwyd Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewrop gan y Comisiwn Ewropeaidd i annog dinasoedd i ddod yn wyrddach ac yn lanach, a thrwy hynny wella ansawdd bywyd eu dinasyddion. Gyda 75% o boblogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn byw mewn dinasoedd a disgwylir i'r boblogaeth drefol godi hyd yn oed ymhellach, mae dinasoedd yn chwarae'r brif ran yn y trawsnewid cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a gychwynnwyd gan Fargen Werdd Ewrop, gan arwain trwy esiampl ac ysbrydoli ac ysgogi eraill. i ymuno.

Cyflwynir Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewrop (EGCA) i ddinas gyda mwy na 100 000 o drigolion sy'n barod i gymryd rhan mewn newid go iawn. Sefydlwyd Gwobr Dail Gwyrdd Ewrop (EGLA) i gydnabod ymdrechion a chyflawniadau amgylcheddol trefi a dinasoedd llai (20 000 - 100 000 o drigolion).

Bob blwyddyn, mae panel o arbenigwyr cynaliadwyedd trefol annibynnol yn asesu perfformiad y dinasoedd sy'n cystadlu yn erbyn 12 dangosydd amgylcheddol ac yn dewis y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol.

Hyd yma, mae 13 o ddinasoedd wedi derbyn y teitl Prifddinas Werdd Ewropeaidd: enillodd Stockholm, Sweden, y teitl agoriadol, ac yna Hamburg, yr Almaen (2011); Vitoria-Gasteiz, Sbaen (2012); Nantes, Ffrainc (2013); Copenhagen, Denmarc (2014); Bryste, y DU (2015); Ljubljana, Slofenia (2016); Essen, yr Almaen (2017); Nijmegen, Yr Iseldiroedd (2018); Oslo, Norwy (2019); Lisbon, Portiwgal (2020) a Lahti, y Ffindir (2021). Enillodd Grenoble y teitl am 2022.

Ochr yn ochr, dyfarnwyd y teitl Dail Gwyrdd Ewropeaidd i 11 o ddinasoedd: Mollet del Vallès, Sbaen (2015); Torres Vedras, Portiwgal (2015); Galway, Iwerddon (2017); Leuven, Gwlad Belg (2018); Växjö, Sweden (2018); Cornellà de Llobregat, Sbaen (2019); Horst aan de Maas, yr Iseldiroedd (2019); Limerick, Iwerddon (2020); Mechelen, Gwlad Belg (2020). Mae Grabovo, Bwlgaria a Lappeenranta, y Ffindir yn rhannu'r teitl ar gyfer 2021.

Gyda phob cylch cystadlu, mae'r enillwyr a'r rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn ymuno ac yn ehangu Rhwydweithiau Cyfalaf Gwyrdd a Dail Gwyrdd Ewrop. Dan gadeiryddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd ac mewn cydweithrediad agos â rhwyfwyr y flwyddyn sy'n rhedeg, mae'r rhwydweithiau cynyddol hyn o ddinasoedd Ewropeaidd yn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd ac yn ysbrydoli dinasoedd eraill i ddilyn yn ôl eu traed. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd