Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

cefnogaeth yr UE ac ymrwymiad aelod-wladwriaeth cryfach yn gallu rhoi hwb symudedd trefol cynaliadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

basged beicAlbert Bore: “Rhaid i bryderon Trafnidiaeth Drefol fod yn rhan integredig o Agenda Drefol yr UE”

Yn y farn ar y pecyn symudedd trefol a ddrafftiwyd gan Albert Bore (DU / PES), Arweinydd Cyngor Dinas Birmingham, mae rhanbarthau a dinasoedd yr UE yn mynd i’r afael â symudedd trefol cynaliadwy mewn ffordd integredig ac yn rhannu dull y Comisiwn Ewropeaidd o hyrwyddo ymhelaethu ar Symudedd Trefol Cynaliadwy. Cynlluniau (SUMPs) trwy ganllawiau nad ydynt yn rhwymol. Mae Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR) hefyd yn galw ar aelod-wladwriaethau i gyflwyno newidiadau deddfwriaethol sydd eu hangen i ymhelaethu ar SUMPs ac awgrymu eu cysylltu'n well â pholisïau ansawdd aer yn ogystal â mentrau effeithlonrwydd adnoddau fel Cyfamod y Maer.

Fel y nodwyd yn glir yn y farn ar y "Pecyn Symudedd Trefol" a fabwysiadwyd ar 25 Mehefin, mae ymhelaethu SUMP ar gyfer dinasoedd yr UE yn parhau i fod yn alw allweddol gan y CoR, gyda dyluniad a gweithrediad cynlluniau o'r fath yn gyfrifoldeb y dinasoedd eu hunain. Am y rheswm hwn mae'r CoR yn croesawu ymrwymiad y Comisiwn i gefnogi datblygu a hyrwyddo'r SUMP, ac yn gofyn i aelod-wladwriaethau sicrhau bod y fframwaith angenrheidiol ar gael i ganiatáu i awdurdodau lleol a rhanbarthol greu a gweithredu strategaethau symudedd trefol yn llwyddiannus.
Mae'r CoR yn gweld y cynlluniau hyn fel offeryn strategol priodol i fynd i'r afael â phroblemau symudedd trefol gyda dull integredig sy'n cysylltu dimensiwn trefol polisi trafnidiaeth â'r cysyniad ehangach o gynllunio gofodol, yn ogystal â pholisïau defnydd tir. Yn wir, mae'r nodau cyffredinol yn cynnwys gwella trafnidiaeth a seilwaith trefol, brwydro yn erbyn gwasgariad trefol ac ailfeddwl y berthynas rhwng dinasoedd a'r amgylchedd o'u cwmpas. Dylai'r ymdrechion hyn hefyd fod yn gysylltiedig ag ansawdd aer a materion hinsawdd, nad ymdrinnir â nhw'n ddigonol yng Nghyfathrebu'r Comisiwn.

hysbyseb

Heblaw'r ystyriaethau hyn ar SUMPs, mae Rhanbarthau a dinasoedd yn darparu eu barn ar sut i fynd i'r afael â'r prif faterion symudedd trefol, gan gynnwys defnyddio Rheoliadau Mynediad i Gerbydau Trefol, yr angen i gynyddu diogelwch ar y ffyrdd trefol, datblygu dulliau arloesol o logisteg trefol yn ogystal â y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â defnyddio Systemau Cludiant Deallus Trefol.

O ran cefnogaeth yr UE, mae'r Pwyllgor yn annog y Comisiwn i roi arweiniad digonol i awdurdodau lleol a rhanbarthol ar sut y gellid defnyddio cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi'r UE yn fwy systematig ar gyfer ariannu pecynnau integredig o fesurau ym maes symudedd trefol, gan gynnwys trwy'r offerynnau newydd. megis Buddsoddiadau Tiriogaethol Integredig. Hefyd, mae angen arweiniad ar sut i ecsbloetio'r synergeddau â ffrydiau cyllido eraill yr UE megis Horizon 2020. Yn olaf, mae'r Pwyllgor o'r farn y dylid cydlynu dyraniad cronfeydd datblygu a chydlyniant rhanbarthol trwy gyflwyno Perfformiad Symudedd Trefol cydlynol, wedi'i ddilysu'n annibynnol. a thystysgrif Archwilio Cynaliadwyedd yn ôl dinasoedd a rhanbarthau.

“Bydd y farn hon yn caniatáu i’r CoR bwyso ymhellach i bryderon trafnidiaeth drefol fod yn rhan integredig o’r Agenda Drefol ar gyfer dinasoedd, ac i Senedd Ewrop fynd i’r afael â’r pryderon hyn trwy ei thrafodaeth ar y Pecyn Symudedd Trefol” meddai’r rapporteur, gan ychwanegu hynny: “Bellach mae angen ymrwymiad llwyr gan y Comisiwn Ewropeaidd ar y CoR y bydd cyfranogiad lleol a rhanbarthol yn y Llwyfan Ewropeaidd arfaethedig ar SUMPs ac ar Grŵp Arbenigol yr Aelod-wladwriaethau ar Symudedd Trefol a Thrafnidiaeth. Mae dinasoedd a rhanbarthau hefyd yn annog y dylai'r Sgôr-fwrdd Symudedd Trefol arfaethedig a hyrwyddir gan y Comisiwn fod yn “ddinas-benodol” er mwyn sefydlu llinell sylfaen sy'n gysylltiedig ag amser y gellir ei defnyddio wrth asesu ceisiadau cyllido'r UE ar faterion symudedd trefol ”.

hysbyseb

Mae awdurdodau lleol a rhanbarthol yn gyfrifol am ddylunio a gweithredu polisïau symudedd trefol ond mae eu penderfyniadau yn aml yn ymwneud â fframwaith a osodir gan bolisi cenedlaethol ac o fewn Agenda Drefol newydd yr UE. Mae'r diffiniad o Agenda Drefol Integredig gyffredin yn fater agored i'r UE ers 1997 ond yn ddiweddar mae lansiad cyhoeddedig ymgynghoriad cyhoeddus gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Gorffennaf wedi codi rhywfaint o ddisgwyliad y gallai agenda o'r fath gael ei mabwysiadu o dan y mandad newydd. Aeth arweinwyr rhanbarthol a lleol i’r afael â’r mater hwn yn y farn a ddrafftiwyd gan Faer Delft, Bas Verkerk (NL / ALDE), a fabwysiadwyd yn unfrydol gan sesiwn lawn y CoR. Mae rhanbarthau a dinasoedd yn annog y Comisiwn i gyflwyno Papur Gwyn gyda'r nod o angori strwythurol y dimensiwn trefol ym mholisïau a deddfwriaeth yr UE. Dylai'r papur egluro pa amcanion y mae'r UE yn dymuno eu cyflawni ar draws yr amrywiol feysydd polisi a chyfrannu at lunio dull integredig o ymdrin â pholisi a deddfwriaeth yr UE sy'n effeithio ar drefi, dinasoedd ac ardaloedd trefol ac at gyfranogiad cryfach dinasoedd wrth baratoi hynny. polisi. Mae'r Pwyllgor yn gofyn i'r Comisiwn sy'n dod i mewn lunio'r Papur Gwyn hwn mewn cydweithrediad agos â threfi a dinasoedd er mwyn osgoi bod polisïau trefol yr UE yn cael eu gorfodi oddi uchod ac i'w seilio, yn lle hynny, ar brofiadau ymarferol yn ogystal ag ar ddadansoddiad o'r gwirioneddol anghenion cymunedau trefol.

Mae'r farn yn cyfeirio at Ddinasoedd a Chymunedau Clyfar y Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) fel enghraifft effeithiol o ddull integredig ar lefel yr UE. Crëwyd yr EIP hwn i hybu mentrau cyhoeddus / preifat ar y groesffordd rhwng symudedd trefol, effeithlonrwydd ynni a thechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu, gan drosi polisïau macro-economaidd ar lefel yr UE yn arferion trefol.
Gan edrych ar gam rhaglennu Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 2014-2020 yr UE, mae'r farn yn cynnig ymarfer monitro ar y cyd sy'n canolbwyntio ar sut y bydd offer newydd fel buddsoddiadau tiriogaethol integredig yn cyfrannu at y cydlyniant tiriogaethol mewn ardaloedd trefol yn ogystal ag mewn ardaloedd trefol / gwledig rhyng-gysylltiedig yn yr ardal cyd-destun gweithredu cronfeydd strwythurol 2014-2020 UE.

Yr amgylchedd

Mae twll osôn Hemisffer y De yn rhagori ar faint Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yn cadw llygad barcud ar ranbarth yr Antarctig i fonitro datblygiad twll osôn eleni dros Begwn y De, sydd bellach wedi cyrraedd cryn dipyn yn fwy nag Antarctica. Ar ôl cychwyn eithaf safonol, mae twll osôn 2021 wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac mae bellach yn fwy na 75% o dyllau osôn ar y cam hwnnw yn y tymor er 1979.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro datblygiad twll osôn yr Antarctig eleni yn agos. Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Cadw'r Haen Osôn (16 Medi) Rhoddir diweddariad statws cyntaf i CAMS ar y twll stratosfferig sy'n ymddangos bob blwyddyn yn ystod gwanwyn Awstralia, a'r haen osôn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag priodweddau niweidiol heulwen. Gweithredir CAMS gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gydag arian gan yr UE.

Dywedodd Vincent-Henri Peuch, cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus: “Eleni, datblygodd y twll osôn yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r tymor. Mae'n ymddangos yn eithaf tebyg i'r llynedd, nad oedd hefyd yn wirioneddol eithriadol ym mis Medi, ond yna trodd yn un o'r tyllau osôn hiraf yn ein cofnod data yn ddiweddarach yn y tymor. Nawr mae ein rhagolygon yn dangos bod twll eleni wedi esblygu i fod yn un ychydig yn fwy na'r arfer. Mae'r fortecs yn eithaf sefydlog ac mae'r tymereddau stratosfferig hyd yn oed yn is na'r llynedd. Rydym yn edrych ar dwll osôn eithaf mawr a allai fod yn ddwfn hefyd. ”

Monitro gweithredol CAMS o'r haen osôn yn defnyddio modelu cyfrifiadurol mewn cyfuniad ag arsylwadau lloeren mewn ffordd debyg i ragolygon y tywydd er mwyn darparu darlun tri dimensiwn cynhwysfawr o gyflwr y twll osôn. Ar gyfer hynny, mae CAMS i bob pwrpas yn cyfuno gwahanol ddarnau o wybodaeth sydd ar gael. Mae un rhan o'r dadansoddiad yn cynnwys arsylwadau o gyfanswm colofn osôn o fesuriadau yn rhan uwchfioled-weladwy'r sbectrwm solar. Mae'r arsylwadau hyn o ansawdd uchel iawn ond nid ydynt ar gael yn y rhanbarth sy'n dal i fod yn y noson begynol. Cynhwysir set wahanol o arsylwadau, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am strwythur fertigol yr haen osôn, ond sydd â gorchudd llorweddol cyfyngedig. Trwy gyfuno pum ffynhonnell wahanol yn gyfan gwbl a'u dwyn ynghyd gan ddefnyddio ei fodel rhifiadol soffistigedig, gall CAMS ddarparu darlun manwl o'r dosbarthiad osôn gyda chyfanswm colofn, proffil a dynameg gyson. Mwy o wybodaeth mewn datganiad i'r wasg ynghlwm.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i gweithredu mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill. Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain. Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd