Cysylltu â ni

Ansawdd aer

Prosiect yr UE yn helpu i fonitro'r amgylchedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100000000000025500000129BB4AFD02Gwyliwch y fideo

Ydych chi am olrhain faint o osôn, carbon du a llygryddion eraill rydych chi'n agored iddynt wrth fynd allan i feicio neu gerdded? Mae hyn yn bosibl gydag ap - AirProbe - wedi'i gyfuno â blwch synhwyrydd bach. Mae partneriaid o Wlad Belg, yr Almaen, yr Eidal a'r DU wedi datblygu'r system hon i gynyddu ymwybyddiaeth pobl o'u hamgylchedd. Cymerodd mwy na 300 o bobl yn Antwerp, Kassel, Turin a Llundain ran yn y profion cyntaf. Ap tebyg yn ymwneud â llygredd sŵn - EangNoise - eisoes wedi cael ei ddefnyddio gan fwy na 10,000 o bobl ac roedd yng nghanol astudiaeth o amgylch maes awyr Heathrow. Mae'r data a gesglir ar gael i bawb, dinasyddion, awdurdodau a gwyddonwyr fel eu bod yn cael gwell darlun o'n hamgylchedd.

"Daeth POPETH nod y prosiect mewn gwirionedd oedd grymuso pobl, er mwyn rhoi offer hawdd ond cywir iddynt i fesur ansawdd aer a sŵn. Ac yna gwnaethom ddadansoddi eu defnydd o'r system yn ogystal â'r data roeddent wedi'i gasglu,”Esboniodd cydlynydd y prosiect Vittorio Loreto, arweinydd ymchwil yn Sefydliad ISI yn Turin ac athro ffiseg yn Prifysgol Sapienza Rhufain.

hysbyseb

Pum partner ymunodd â'u harbenigedd, o'r gwyddorau cymdeithasol i wyddorau cyfrifiadurol ac amgylcheddol. Buddsoddwyd € 2 filiwn o arian yr UE yn y prosiect i greu'r offer a threfnu astudiaethau achos amrywiol.

Datblygwyd dau ap ffôn clyfar: mae AirProbe yn monitro amlygiad i lygredd aer ac mae WideNoise yn mesur lefelau sŵn. Mae'r ddau ap yn cynnwys gemau cymdeithasol i rannu gwybodaeth a argraffiadau yn ogystal â mapiau rhyngweithiol. Mae'r app AirProbe yn gweithio ar y cyd â blwch synhwyrydd bach a weithredir gan fatri y gellir ei gario'n hawdd mewn sach gefn neu mewn basged feic, ac mae'n cysylltu â'ch ffôn trwy Bluetooth. Ar ôl sugno aer, mae'r blwch yn anfon darlleniadau ar gyfer lefel osôn, carbon du a llygryddion eraill i weinydd canolog, sydd wedyn yn anfon gwybodaeth o gwmpas ardaloedd llygredig y dref yn ogystal ag amseroedd llygredd brig i'w hosgoi.

Yn ystod y prosiect, profodd ymchwilwyr y system gyda gwirfoddolwyr yn ystod pedair her yn Llundain, Antwerp, Kassel a Turin. Casglodd y Llysgenhadon Awyr hyn dros 28 miliwn o bwyntiau ansawdd aer. Fe wnaethant roi eu hadborth ar yr offer - er enghraifft rhai a gynghorwyd i wneud y blwch synhwyrydd yn llai a'i atal rhag dŵr - ac ar eu canfyddiad a'u teimladau.

hysbyseb

"Mae'n ddiddorol gweld y gwahaniaeth rhwng y teimlad sydd gennym, ein canfyddiad a'r data gwirioneddol", eglurodd sawl cyfranogwr. "Nid oedd hyd yn oed y strydoedd mawr mor ddrwg ag yr oeddwn wedi meddwl cyn cymryd rhan", meddai rhedwr a gymerodd ran yn y profion.

Sicrhau bod technoleg ar gael i bawb

Ar hyn o bryd mae'r system yn cael ei defnyddio mewn ysgolion ac ar gyfer astudiaethau newydd. Er enghraifft, mae data a gasglwyd trwy WideNoise wedi llywio ymateb i ehangu arfaethedig Maes Awyr Heathrow.

O ran AirProbe, byddai angen cynhyrchu'r blwch synhwyrydd er mwyn ehangu ei ddefnydd.

"Am y tro, rwy'n dychmygu blwch synhwyrydd llawer llai, y gellir ei wisgo yn ddelfrydol, wedi'i integreiddio i'n dillad a'n gwrthrychau", meddai'r Athro Loreto. "Rhagwelir hefyd y bydd yn integreiddio â'r ffonau smart, er ar amserlen hirach. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ba gwmnïau sydd â diddordeb mewn cynhyrchu'r blwch synhwyrydd, a faint mae gwneuthurwyr ffonau clyfar yn barod i'w fuddsoddi".

Gall gwyddonwyr hefyd ddefnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i ddadansoddi tueddiadau llygredd a phostio'r wybodaeth hon ar-lein ar gyfer dinasyddion ac awdurdodau cyhoeddus. Gallai hyn, er enghraifft, helpu i ddelio â thagfeydd traffig. "Mae'n dal yn rhy gynnar i ddod i unrhyw gasgliadau, ond bydd yn ddiddorol gweld sut mae pobl yn newid eu hymddygiad wrth i'w hymwybyddiaeth o'r amgylchedd gynyddu", ychwanega'r Athro Loreto.

Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd @NeelieKroesEU, Sy'n gyfrifol am y Agenda ddigidol, meddai: “Diolch i dechnolegau newydd rydym bellach yn gadarn yn oes gwyddoniaeth dinasyddion lle gall pawb greu, casglu a rhannu data er budd pawb. Data am yr amgylchedd, ond hefyd am iechyd a diwylliant er enghraifft. Mae cyfleoedd i fod yn fwy gwybodus a chysylltiedig yn uwch nag erioed o'r blaen, mae'n rhaid i ni fachu arnyn nhw ”.

Llygredd aer yw un o laddwyr distaw mwyaf Ewrop. Yn 2010 amcangyfrifir bod mwy na 400,000 o bobl wedi marw cyn pryd o lygredd aer yn yr UE. Mae ansawdd aer gwael hefyd yn cynyddu costau meddygol, yn lleihau cynhyrchiant economaidd, ac yn niweidio cnydau ac adeiladau. UE deddfwriaeth yn sicrhau safonau ansawdd aer uchel, mae'n ofynnol i aelod-wladwriaethau fonitro llygryddion aer a sicrhau bod gwerthoedd terfyn yn cael eu parchu. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cynnig mesurau newydd gyda'r nod o achub bywydau a diogelu iechyd pobl.

Darllenwch mwy am y POPETH prosiect (hefyd mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Pwyleg a Sbaeneg).

Cefndir

Dyfarnwyd cyllid gan yr UE i brosiect EVERYAWARE seithfed raglen fframwaith ar gyfer ymchwil a datblygu technolegol#FP7(2007 2013-). Mae'r rhaglen ymchwil ac arloesi newydd yr UE Horizon 2020 #H2020 yn addo hyd yn oed mwy o ddatblygiadau gyda € X biliwn o arian ar gael dros y blynyddoedd 80 nesaf (7-2014).

Ansawdd aer

Pweru economi niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r Comisiwn yn nodi cynlluniau ar gyfer system ynni'r dyfodol a hydrogen glân, ac yn lansio'r #EuropeanCleanHydrogenAlliance

cyhoeddwyd

on

Er mwyn dod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, mae angen i Ewrop drawsnewid ei system ynni, sy'n cyfrif am 75% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Strategaethau'r UE ar gyfer integreiddio system ynni a hydrogen, a fabwysiadwyd heddiw (8 Gorffennaf), yn paratoi'r ffordd tuag at sector ynni mwy effeithlon a rhyng-gysylltiedig, wedi'i yrru gan ddau nod planed lanach ac economi gryfach.

Mae'r ddwy strategaeth yn cyflwyno agenda buddsoddi ynni glân newydd, yn unol ag agenda'r Comisiwn Y Genhedlaeth Nesaf UE pecyn adfer a'r Bargen Werdd Ewrop. Mae gan y buddsoddiadau a gynlluniwyd y potensial i ysgogi'r adferiad economaidd o argyfwng coronafirws. Maent yn creu swyddi Ewropeaidd ac yn hybu ein harweinyddiaeth a'n cystadleurwydd mewn diwydiannau strategol, sy'n hanfodol i wytnwch Ewrop.

Er mwyn helpu i gyflawni'r Strategaeth hon, mae'r Comisiwn yn lansio heddiw y Cynghrair Hydrogen Glân Ewropeaidd gydag arweinwyr diwydiant, cymdeithas sifil, gweinidogion cenedlaethol a rhanbarthol a Banc Buddsoddi Ewrop. Bydd y Gynghrair yn cronni piblinell fuddsoddi ar gyfer cynhyrchu graddfa a bydd yn cefnogi'r galw am hydrogen glân yn yr UE. Bydd y gynghrair yn cael ei hadeiladu ar egwyddorion cydweithredu, cynhwysiant a thryloywder. Mae Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn canolbwyntio ar hydrogen adnewyddadwy, wedi'i ategu yn ystod cyfnod pontio gan hydrogen carbon isel gyda gostyngiadau uchelgeisiol iawn mewn allyriadau CO2 o'i gymharu â hydrogen wedi'i seilio ar ffosil.Tbydd digwyddiad lansio Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn cael ei ffrydio'n fyw yma am 16h00.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewropeaidd Timmermans a'r Comisiynydd Ynni Simson yn fyw EBS.

hysbyseb
Parhau Darllen

Ansawdd aer

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi diweddariad ar y cynnydd y mae meysydd awyr wedi'i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu gweledigaeth a'u haddewid Net Zero erbyn 20502 - sy'n rhan o'r Strategaeth Gynaliadwyedd ehangach ar gyfer Meysydd Awyr3 a lansiwyd fis Mehefin diwethaf gan ACI EUROPE.

Gyda'r uwchraddiad llwyddiannus heddiw o chwe Maes Awyr y Lapdir4 a weithredir gan Finavia (gweithredwr maes awyr y Ffindir) i Niwtraliaeth Lefel 3+ y safon rheoli CO2 fyd-eang, Achredu Carbon Maes Awyr, erbyn hyn mae 50 o feysydd awyr carbon niwtral yn Ewrop5.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol ACI EWROP Olivier Jankovec: "Dim ond 3 blynedd ar ôl ymrwymo i 100 o feysydd awyr carbon niwtral erbyn 2030, mae diwydiant meysydd awyr Ewrop bellach hanner ffordd drwodd i gyflawni'r nod hwnnw. Mae'r 50 maes awyr sydd wedi dod yn garbon niwtral o dan Achrediad Carbon Maes Awyr yn croesawu dros un - traffig traffig teithwyr y cyfandir - gyda chymysgedd o hybiau mawr a meysydd awyr rhanbarthol llai yn eu plith. ”

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae niwtraliaeth carbon yn cynrychioli'r lefel uchaf o berfformiad rheoli carbon o dan Achrediad Carbon Maes Awyr. Er mwyn ei gyrraedd, mae angen i feysydd awyr leihau allyriadau CO2 o'r ffynonellau hynny sydd o dan eu rheolaeth gymaint â phosibl, a gwneud iawn am yr allyriadau gweddilliol sy'n weddill gyda buddsoddiad mewn gwrthbwyso carbon o ansawdd uchel. Rhaid i feysydd awyr carbon niwtral ar Lefel 3+ Achrediad Carbon y Maes Awyr ddarparu tystiolaeth o gyflawni'r holl gamau sy'n ofynnol gan y rhaglen (mapio eu hallyriadau, eu lleihau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid gweithredol ar safle'r maes awyr i wneud yr un peth), cyn buddsoddi mewn carbon. gwrthbwyso.

Ychwanegodd Jankovec: "Er nad yw'r cysyniad sero net yn caniatáu ar gyfer gwrthbwyso, mae cyrraedd niwtraliaeth carbon yn gyntaf yn caniatáu i feysydd awyr dyfu tuag at reoli a chyfyngiadau CO2 mwy uchelgeisiol mewn ffordd flaengar. Gydag ymrwymiad diwydiant maes awyr Ewrop i gyrraedd allyriadau Net Zero CO2 o dan eu rheolaeth erbyn 2050 yn flaenoriaeth lwyr, mae meysydd awyr Ewrop yn parhau â'u cyflymder cyson i gyrraedd y pyst gôl rhwng eu lefel rheoli carbon gyfredol a'r amcan uchelgeisiol sydd o'u blaenau. "

Dywedodd Niclas Svenningsen, sy’n arwain y fenter Hinsawdd Niwtral Nawr yn Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Newid Hinsawdd (UNFCCC) yn Bonn, yr Almaen: «Rydym yn falch iawn o weld mwy a mwy o feysydd awyr yn Ewrop yn cyflawni eu niwtraliaeth carbon caled bob blwyddyn. . Nodwn fod y meysydd awyr momentwm a grëwyd trwy eu cynnydd degawd o fewn Achrediad Carbon Maes Awyr wedi cael ei galfaneiddio ymhellach gan y brys cynyddol i ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. »

hysbyseb

Ychwanegodd: «Mae meysydd awyr Ewrop yn parhau i fod yn esiampl i'w dilyn ym maes gweithredu nad yw'n wladwriaeth i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Wrth gael eu llygaid ar y nod mawr o gyrraedd allyriadau carbon Net Zero o'u gweithrediadau erbyn 2050, maent yn parhau â'u gwaith cynyddrannol i leihau eu heffaith ar yr hinsawdd. Dyma’r union fath o arweinyddiaeth diwydiant sydd ei angen arnom i fynd i’r afael â’r her frawychus a digynsail y mae Newid Hinsawdd yn ei chynrychioli. ”

1Gweld yr addewid yma.

2Dysgwch fwy am ymrwymiad Net Zero gan 2050 yma. 

3Dadlwythwch eich copi o Strategaeth Gynaliadwyedd ACI EWROP yma.

4Meysydd Awyr y Lapdir: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) a Rovaniemi (RVN)

5Dadlwythwch y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral yma:
Y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral.pdf

Mae'r IPCC (Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd) wedi amcangyfrif bod cyfanswm allyriadau CO2 hedfan yn cyfrif am 2% o effaith allyriadau byd-eang ar newid yn yr hinsawdd. O'r ffigur hwnnw, dim ond hyd at 5% y mae gweithrediadau meysydd awyr eu hunain yn cyfrif.

Achredu Carbon Maes Awyr yw'r unig safon fyd-eang ar gyfer rheoli carbon mewn meysydd awyr. Ei nod yw annog a galluogi meysydd awyr i leihau eu hallyriadau. O fewn ei fframwaith, gall meysydd awyr gael eu hachredu ar bedair lefel achredu cynyddol uchelgeisiol: Mapio, Lleihau, Optimeiddio a Niwtraliaeth. 

Fe'i gweinyddir yn annibynnol, wedi'i gymeradwyo'n sefydliadol ac mae eisoes wedi ennill canmoliaeth gan y Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol (ICAO), Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC), a'r Comisiwn Ewropeaidd (EC).

Wedi'i ddatblygu a'i lansio yn wreiddiol gan ACI EUROPE ym mis Mehefin 2009, estynnwyd Achrediad Carbon Maes Awyr i feysydd awyr yn Asia-Môr Tawel, ym mis Tachwedd 2011 (mewn partneriaeth ag ACI Asia-Pacific) ac i feysydd awyr Affrica ym mis Mehefin 2013, (mewn partneriaeth ag ACI Affrica) Meysydd awyr Gogledd America ym mis Medi 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-NA) a meysydd awyr yn America Ladin a'r Caribî ym mis Rhagfyr 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-LAC).

I ddarganfod pa feysydd awyr sydd wedi'u hardystio a lefel eu hardystiad, cliciwch yma.

ACI EWROP yw rhanbarth Ewropeaidd Cyngor Meysydd Awyr Rhyngwladol (ACI), yr unig gymdeithas broffesiynol fyd-eang o weithredwyr meysydd awyr. Mae ACI EWROP yn cynrychioli dros feysydd awyr 500 yng ngwledydd Ewropeaidd 45. Mae ein haelodau yn hwyluso dros 90% o draffig awyr masnachol yn Ewrop: 2.3 biliwn o deithwyr, 21.2 miliwn tunnell o nwyddau a 25.7 miliwn o symudiadau awyrennau yn 2018. Mewn ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd, ym mis Mehefin 2019 ymrwymodd ein haelodau i gyflawni allyriadau sero carbon net ar gyfer gweithrediadau dan eu rheolaeth gan 2050, heb wrthbwyso.

Parhau Darllen

Ansawdd aer

Mae Clarkson yn galw eco-ryfelwr #GretaThunberg yn 'brat ddifetha'

cyhoeddwyd

on

Jeremy Clarkson (Yn y llun) wedi pwyso i mewn i’r eco-actifydd Greta Thunberg, gan ei galw’n “brat ddifetha”.

Dywedodd Greta, 16, wrth y Cenhedloedd Unedig bod ei phlentyndod wedi cael ei difetha gan newid byd-eang.

hysbyseb

Meddai: “Ddylwn i ddim bod i fyny yma. Dylwn i fod yn ôl yn yr ysgol yr ochr arall i'r cefnfor.

“Ac eto rydych chi i gyd yn dod atom ni am obaith.

“Sut meiddiwch chi.

hysbyseb

“Rydych chi wedi dwyn fy mreuddwydion a fy mhlentyndod gyda'ch geiriau gwag.”

Meddai Clarkson: “Sut meiddiwch chi hwylio i America ar gwch hwylio ffibr carbon na wnaethoch chi ei adeiladu a gostiodd £ 15miliwn, na wnaethoch chi ei ennill, ac sydd ag injan diesel wrth gefn na soniasoch amdani.

“Fe wnaethon ni roi ffonau symudol a gliniaduron i chi a'r rhyngrwyd.

“Fe wnaethon ni greu'r cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n eu defnyddio bob dydd ac rydyn ni'n rhedeg y banciau sy'n talu am y cyfan.

“Felly sut meiddiwch chi sefyll yno a darlithio ni, fe wnaethoch chi ddifetha brat.”

Honnodd y bydd gwyddoniaeth yn datrys problem y ddaear “peidio â scowling a chael sgrechian ab-dabs bob pum munud”.

Gorffennodd: “Felly byddwch yn ferch dda, caewch i fyny a gadewch iddyn nhw fwrw ati.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd