Cysylltu â ni

Arctig

UE yn yr Arctig: Pontio'r gwybodaeth ar waith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EUAIC_SEMINAR_2014_BRUSSELS-7Gan Daria Goncearova 

Anaml y mae'r Arctig ym mhenawdau gwasg y byd, ac nid yw'n brif flaenoriaeth i bolisi Ewropeaidd ychwaith. Fodd bynnag, prin y gellir goramcangyfrif pwysigrwydd yr Arctig i'n lles, ein diogelwch a'n hamrywiaeth ddiwylliannol. Canolbwyntiodd seminar lefel uchel, 'Yr UE yn yr Arctig, yr Arctig yn yr UE', a gynhaliwyd ym Mrwsel ar 11 Medi ar ffyrdd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r rhanbarth ac edrychodd ar y canlyniadau a gyflawnwyd o fewn y prosiect Strategol Amgylcheddol a ariennir gan yr UE. Asesiad Effaith o ddatblygiad yr Arctig. 

Gan fod y Ffindir yn un o'r aelod-wladwriaethau mwyaf gweithgar ym materion yr Arctig, Erkki Tuomioja, Gweinidog Materion Tramor y Ffindir, a agorodd sesiwn bolisi'r seminar. Canmolodd gyfranogiad yr UE yng Nghyngor yr Arctig gyda'i statws arsylwr (1) a gwaith Canolfan Gwybodaeth Arctig Ewropeaidd yr UE yn nhref Rovaniemi yn y Ffindir. Nod yr UE yw bod ar y rheng flaen o ran meithrin datblygiad Arctig cynaliadwy, gan gynnig 150 miliwn o arian drwy FP7 (2) ar gyfer ymchwil ac arloesi yn y rhanbarth. Y meysydd blaenoriaeth yw gwella gwybodaeth, cyfrifoldeb cynyddol a hyrwyddo ymgysylltiad yr holl actorion.

hysbyseb

Mae Cyd-gyfathrebu 2012 Datblygu Polisi UE tuag at Ranbarth yr Arctig hefyd yn rhoi pwyslais arbennig ar y cymunedau brodorol, gan dynnu sylw at y pwys mwyaf i warchod eu bywoliaeth draddodiadol ac i'w helpu i wneud eu diwylliant a'u entrepreneuriaeth yn gynaliadwy. “Allan o gyfanswm o 4 miliwn o drigolion yr Arctig, mae tua 500,000 yn perthyn i bobloedd frodorol. Maen nhw'n cael eu dal rhwng gorffennol niwlog, anrheg ansicr a dyfodol heriol, ”meddai Lars Anders Baer, ​​Uwch aelod o Weithgor Pobl Gynhenid ​​yng Nghyngor Ewro-Arctig Barents. Mae'r perygl o echdynnu olew, mwynau a metelau gwerthfawr yn anghyfrifol yn tyfu wrth i'r iâ doddi, gan ddatgelu trysorau Arctig. Mae llygryddion carbon oes fer yn cyflymu newid yn yr hinsawdd.

Gan fod y mwyafrif ohonynt yn dod o'r tu allan i'r Arctig, mae angen cydweithrediad rhyngwladol ehangach i gynnwys y gwledydd y tu allan i'r rhanbarth hefyd. Er mwyn deall pwysigrwydd diogelu'r amgylchedd yn y Gogledd, mae'n ddigon cofio bod arllwysiad olew yn y trofannau yn cymryd misoedd neu flynyddoedd i'w lanhau, ond byddai'n cymryd degawdau i ddileu canlyniadau arllwysiad yn yr Arctig yn y pen draw. Mae polisi'r UE ar gyfer yr Arctig yn oftentimes wedi'i guddio gan y cymhlethdodau sefydliadol mewnol. Mae Fforwm yr Arctig yn Senedd Ewrop yn trafod materion yr Arctig yn rheolaidd. Roedd grŵp o ASEau a oedd yn bresennol yn y panel yn dymuno cydgysylltu mater yr Arctig yn well yn y Comisiwn Ewropeaidd newydd ar ôl ei ailstrwythuro.

“Rydym i gyd yn gwybod,” meddai MEP Liisa Jaakonsari, “nad oes nifer i alw ar y Comisiwn Ewropeaidd i drafod y materion Arctig. Gobeithiwn y bydd un comisiynydd ac un ddesg wedi'i ddynodi i ddelio â'r Arctig. ”

hysbyseb

Cefndir

Ariennir yr 'Asesiad Effaith Amgylcheddol Strategol o ddatblygiad y Prosiect Arctig' gan yr UE. Trwy gyfuno gwahanol safbwyntiau amrywiaeth eang o randdeiliaid yr Arctig, mae'r prosiect wedi helpu i egluro rhai o'r tueddiadau datblygu Arctig pwysicaf. Nod y prosiect oedd sefydlu deialog a chymhwyso gwybodaeth a gwybodaeth yn wirioneddol ar gyfer datblygu cynaliadwy yn yr Arctig. Cyflawnir hyn trwy nodi a chasglu gwybodaeth a data gwyddonol o ansawdd uchel perthnasol mewn fformatau cymwys, gan bontio gwybodaeth Arctig ar waith.

(1)   Sefydlodd Datganiad Ottawa 1996 Gyngor yr Arctig yn ffurfiol fel fforwm rhynglywodraethol lefel uchel i ddarparu ffordd o hyrwyddo cydweithredu, cydlynu a rhyngweithio rhwng Gwladwriaethau'r Arctig, gan gynnwys cymunedau brodorol yr Arctig a thrigolion eraill yr Arctig ar faterion Arctig cyffredin, yn arbennig materion datblygu cynaliadwy a diogelu'r amgylchedd yn yr Arctig. Aelod-wladwriaethau Cyngor yr Arctig yw Canada, Denmarc (gan gynnwys yr Ynys Las a'r Ynysoedd Faroe), y Ffindir, Gwlad yr Iâ, Norwy, Ffederasiwn Rwsia, Sweden, ac Unol Daleithiau America.

(2)   Seithfed rhaglen fframwaith yr UE ar gyfer ymchwil a datblygu technolegol - FP7 (2007-2013)

Parhau Darllen
hysbyseb

Arctig

Mae AWA yn croesawu'r blaendal cyntaf o Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

Mae Archif y Byd Arctig (AWA) wedi croesawu cyfansoddiad Kazakhstan i'w gadwrfa gynyddol o gof y byd.

Mewn seremoni, a fynychwyd gan Lysgennad Kazakhstan i Norwy Yerkin Akhinzhanov, y Gweinidog-Gynghorydd a Dirprwy bennaeth Cenhadaeth Talgat Zhumagulov, y Cynghorydd Ilyas Omarov, a’r Prif Ysgrifennydd Azat Matenov o Lysgenhadaeth Kazakhstan yn Norwy, y rîl piqlFilm sy’n dal y cyfansoddiad, roedd gwybodaeth bwysig a delweddau hanesyddol eraill yn cael eu storio am byth fel capsiwl amser ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Bellach mae Kazakhstan yn ymuno â Mecsico a Brasil fel cenhedloedd sydd wedi adneuo cyfansoddiadau.

hysbyseb

'Ar drothwy Diwrnod Symbolau Cenedlaethol Kazakhstan, gosodwyd ffeiliau gwybodaeth gan gynnwys baner y wladwriaeth, arwyddlun, anthem, y Cyfansoddiad, a'r Gyfraith ar Annibyniaeth Gwladwriaethol Gweriniaeth Kazakhstan dyddiedig 16 Rhagfyr, 1991, yn yr Archif. Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i'n cenedl, gyda'n cyfraniad bellach yn rhan o'r ystorfa hon o gof byd-eang, 'meddai Mr Akhinzhanov.

Yn cael ei gynnal gan Reolwr Gyfarwyddwr Piql, Rune Bjerkestrand a'r Dirprwy Gyfarwyddwr Katrine Loen, derbyniodd y cynrychiolwyr daith dywysedig o'r gladdgell a'r casgliad cynyddol o gampweithiau a thrysorau hanesyddol a chyfoes wedi'u storio'n ddiogel am ganrifoedd.

'Rwy'n falch iawn o groesawu cyfansoddiad Kazakhstan i AWA fel cyfraniad at gof y byd ac edrychaf ymlaen at adneuon Kazakh yn y dyfodol,' meddai Mr Bjerkestrand.

hysbyseb

Dyma'r blaendal cyntaf o Weriniaeth Kazakhstan ac mae'n cynrychioli'r 16eg genedl i'w adneuo yn AWA.

Piql, y dechnoleg y tu ôl i storio digidol gwastadol

Sefydlwyd Archif y Byd Arctig yn 2017 gan y cwmni o Norwy, Piql AS, a ddatblygodd dechnoleg arloesol yn 2002 o drawsnewid ffilm ffotosensitif 35-milimetr yn gludwr data digidol.

Mae'r dull arloesol hwn yn ymateb i anghenion newidiol y chwyldro digidol. Mae asedau digidol byd-eang yn dyblu bob 2 flynedd, mae tua 10% o yriannau caled yn methu ar ôl 4 blynedd, mae cost diogelwch data digidol yn cynyddu bob blwyddyn.

piqlFilm ar hyn o bryd yw'r cludwr data mwyaf diogel a mwyaf gwydn yn y byd, a brofwyd i oroesi am dros 1000 o flynyddoedd. Mae gweithiau Szymborska wedi'u storio'n ddigidol ac fel cynrychiolaeth weledol.

Cynigir gwasanaethau Piql ledled y byd trwy rwydwaith o bartneriaid dibynadwy.

Archif Byd yr Arctig

Mae AWA wedi'i leoli 300 metr y tu mewn i bwll glo wedi'i ddigomisiynu ar Ynys anghysbell Svalbard yn Norwy, sy'n dal trysorau digidol o bedwar ban byd.

Dewiswyd Svalbard fel y lleoliad ar gyfer ystorfa gof fyd-eang, am ei statws fel parth demilitarized datganedig gan 42 o genhedloedd, gan gynnig sefydlogrwydd daearyddol a gwleidyddol. Ymhellach, mae'r amodau rhew parhaol sych oer yn cynyddu hirhoedledd y data sydd wedi'i storio.

Yn yr oes hon, mae llawer o'n treftadaeth yn cael ei storio'n ddigidol ac, er gwaethaf yr ymdrechion gorau i'w gwarchod ar gyfer y dyfodol, gall fod yn agored i risgiau, naill ai o'r amgylchedd ar-lein neu o derfynau technoleg storio fodern yn unig.

Bydd y cyfuniad o dechnoleg storio hirdymor gydnerth a'r diogelwch a gynigir gan AWA, data yn byw yn y dyfodol pell.

Parhau Darllen

Arctig

Cadwraeth cefnfor: Mae'r UE yn arwain yr ymdrech ryngwladol i sefydlu Ardaloedd Morol Gwarchodedig newydd yn Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius wedi cynnal cyfarfod gweinidogol i adeiladu cefnogaeth ymhlith aelodau’r Comisiwn ar gyfer Cadwraeth Adnoddau Byw Morol yr Antarctig (CCAMLR) ar gyfer dynodi Ardaloedd Morol Gwarchodedig (MPAs) yn y Cefnfor Deheuol, yn yn benodol gynigion yr UE i sefydlu ACMau yn Nwyrain Antarctica ac ym Môr Weddell. Roedd y cyfarfod yn allweddol wrth lunio a strategaeth ar y cyd gweithio gyda'n gilydd tuag at fabwysiadu MPAs newydd yn CCAMLR a chyflwyno gweithredoedd y Comisiwn o dan y Bargen Werdd Ewrop sy'n cyfrannu at amddiffyn yr Antarctica. Wrth siarad ar ôl y cyfarfod, dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Mae colli bioamrywiaeth a’r argyfyngau hinsawdd yn mynd yn gyflymach nag yr oeddem wedi’i ragweld erioed. Mae'n hollbwysig gweithredu nawr, os ydym am droi'r llanw a gwarchod bywyd morol cyfoethog a bregus Cefnfor y De. Rwy’n falch ein bod i gyd wedi mynegi ein hymrwymiad heddiw mewn datganiad ar y cyd ar gyfer ardal warchodedig forol fwyaf y byd a fyddai’n cwmpasu mwy na 3 miliwn km2. Rwyf am ddiolch yn arbennig i’r Unol Daleithiau a Seland Newydd am ymuno â’r cyd-noddwyr gweithredol eraill i amddiffyn yr ardal honno o amgylch Antarctica. ” Roedd y cyfarfod gweinidogol yn llwyddiant wrth ddod â chefnogaeth bellach i'r Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn Nwyrain Antarctica ac ym Môr Weddell gyda chyd-nawdd wedi'i gyhoeddi gan yr Unol Daleithiau a Seland Newydd. Mae dynodi ardaloedd morol gwarchodedig yr Antarctig newydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel i'r UE a'i Aelod-wladwriaethau ac mae'n gyflawniad allweddol o'r Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE 2030, a fabwysiadwyd fis Mai diwethaf, ac o agenda Llywodraethu Cefnfor Rhyngwladol yr UE. Mae mwy o wybodaeth yn ein Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen

Arctig

Argyfwng iâ Môr yr Arctig: Rhaid i arweinwyr y byd dorri allyriadau i ffrwyno gwres yr Arctig

cyhoeddwyd

on

Gan ymateb i adroddiadau bod rhewi blynyddol Môr Laptev yn cael ei ohirio, a’i fod yn cael ei yrru gan wres hir yng ngogledd Rwsia ac ymyrraeth dyfroedd yr Iwerydd i’r Arctig, ailadroddodd Cynghrair yr Arctig Glân ei alwad i arweinwyr y byd gymryd camau brys i arafu Gwres yr Arctig cyn cyfarfod y mis hwn o Bwyllgor Diogelu'r Amgylchedd Morol y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol (MEPC 75), yn galw am o leiaf allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang o 60%, a thoriad o 90% i allyriadau carbon du yn yr Arctig. [1,2].

“Fel y gwyddom i gyd, nid yw’r hyn sy’n digwydd yn yr Arctig yn aros yn yr Arctig - a bydd gan y newidiadau sy’n effeithio’n gyflym ar yr Arctig ôl-effeithiau i bob un ohonom. Mae'r Gynghrair Arctig Glân yn galw ar arweinwyr y byd i weithredu ar frys i ffrwyno gwres yr Arctig, trwy gyflymu polisïau ac arferion cenedlaethol a rhanbarthol a fydd yn cyflawni nodau Cytundeb Paris, yn enwedig hynny yw cyfyngu'r cynnydd mewn tymheredd i 1.5 gradd Celsius - sy'n ei gwneud yn ofynnol gostyngiad o leiaf 60% mewn allyriadau hinsawdd erbyn 2030, rhywbeth y mae Senedd Ewrop eisoes wedi cytuno arno ”, meddai John Maggs, Uwch Gynghorydd Polisi ar Seas mewn Perygl - aelod o Gynghrair yr Arctig Glân, a llywydd y Glymblaid Llongau Glân [ 3].

“Mae gwyddoniaeth yn dangos nad yw’r blaned wedi profi lefelau CO2 mor uchel â hyn ers tair miliwn o flynyddoedd [4]. Gan fod y dechrau araf i rew Môr Laptev y gaeaf hwn yn dangos, a chyda thymheredd cymedrig byd-eang eisoes yn dangos cynnydd o 1.1 ° Celsius a gwres yr Arctig ddwywaith cymaint, oni chymerir camau brys a chyfunol, bydd cynnydd o 2 ° Celsius profi’n drychineb i iechyd a lles pobl, ein heconomïau a’r amgylchedd ”, meddai Dr Sian Prior, Prif Gynghorydd Cynghrair yr Arctig Glân.

“Yn ogystal â lleihau allyriadau carbon deuocsid (CO2), rhaid gwneud pob ymdrech i leihau allyriadau grymwyr hinsawdd byrhoedlog fel methan a charbon du - yn fwyaf dramatig yn yr Arctig, lle mae'n rhaid torri allyriadau carbon du dros 90% ”, Ychwanegodd Prior. “Ar adeg pan mae’r mantra byd-eang i leihau allyriadau, mae’n annerbyniol bod allyriadau carbon du yn tyfu yn y sector llongau mewn gwirionedd.”

“Mae colli rhew môr nid yn unig yn caniatáu mwy o fynediad i’r Arctig a’i adnoddau gan longau a diwydiannau morwrol, ond mae hefyd yn ymestyn yr amser y gall llongau weithredu yn yr Arctig. Mae'r gweithgareddau hyn yn sbarduno cynnydd yn y peryglon i'r Arctig, ei gymunedau a'i fywyd gwyllt - peryglon gollyngiadau tanwydd trwm ac olew distyll, mwy o allyriadau carbon du, mwy o sŵn tanddwr, a gollyngiadau gwastraff dŵr llwyd a phrysgwydd ”, parhaodd Prior.

Mae gwaith a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol (IMO), corff y Cenhedloedd Unedig sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau rhyngwladol, yn dangos bod cludo allyriadau carbon du yn fyd-eang wedi tyfu 12 y cant rhwng 2012 a 2018 [5], tra bod gwaith gan y Cyngor Rhyngwladol ar Lân Canfu trafnidiaeth fod allyriadau carbon du yr Arctig o fflyd llongau’r Arctig wedi tyfu 85 y cant mewn pedair blynedd yn unig rhwng 2015 a 2019 [6].

Mae'r Gynghrair Arctig Glân yn galw ar arweinwyr y byd i gymryd y camau brys canlynol i arafu effeithiau gwresogi byd-eang ar yr Arctig:

  • Dangos arweinyddiaeth trwy esiampl, trwy gyflymu polisïau ac arferion cenedlaethol a rhanbarthol a fydd yn cyflawni nodau Cytundeb Paris, yn enwedig yr un o gyfyngu'r cynnydd i 1.5 gradd Celsius - sy'n gofyn am ostyngiad o 60% o leiaf mewn allyriadau erbyn 2030.
  • Trwy'r Sefydliad Morwrol Rhyngwladol, mabwysiadwch fesurau gorfodol i leihau cyflymder llongau i sicrhau gostyngiadau dwfn ar unwaith mewn allyriadau hinsawdd o longau.
  • Cytuno ar reoliad Sefydliad Morwrol Rhyngwladol effeithiol a chredadwy sy'n gwahardd defnyddio a chludo olew tanwydd trwm trwy longau'r Arctig o fis Ionawr 2024 - heb eithriadau na hepgoriadau ar gyfer unrhyw gychod. Gweler: Slams Cynghrair Arctig Glân Rheoliad Llongau Arctig Arfaethedig fel Llawn o fylchau Peryglus.
  • Cefnogi rheoliad gorfodol y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol sy'n ei gwneud yn ofynnol i longau newid o danwydd trwm i danwydd distyllu (neu danwydd glanach eraill) yn yr Arctig, a gosod hidlwyr gronynnol effeithlon mewn cychod, er mwyn lleihau allyriadau carbon du dros 90% yn rhanbarth yr Arctig. , lle mae allyriadau carbon du yn arbennig o niweidiol.

 Cyfarfod Rhithwir IMO - MEPC 75 - Tachwedd 2020
Mae'r Gynghrair Arctig Glân, sy'n cynnwys 21 o sefydliadau dielw rhyngwladol, yn ymgyrchu dros waharddiad cadarn ac effeithiol y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol (IMO) ar ddefnyddio a chludo olew tanwydd trwm (HFO) trwy ei gludo yn yr Arctig, wrth eiriol dros longau. i leihau ei effaith ar yr hinsawdd, yn enwedig trwy ostyngiadau mewn allyriadau carbon du.

Fodd bynnag, bydd y gwaharddiad sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan yr IMO, os caiff ei fabwysiadu, yn waharddiad mewn enw yn unig. Bydd rheoliad drafft gwaharddiad HFO yr Arctig yn cael ei drafod yn ystod cyfarfod o Bwyllgor Diogelu'r Amgylchedd Morol yr IMO rhwng 16 a 20 Tachwedd 2020 (MEPC75), sef y cyfarfod MEPC cyntaf a gynhelir fwy neu lai.

Yn ystod y cyfarfod:

  • Bydd cyrff anllywodraethol yn tynnu sylw at effaith ac effeithiolrwydd annigonol y rheoliad drafft sy'n gwahardd defnyddio a chludo olew tanwydd trwm (HFO) gan longau yn nyfroedd yr Arctig.
  • Mae gwaith a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dangos bod bylchau yn y rheoliad drafft yn golygu mai dim ond 30% o gerbydau HFO ac 16% o ddefnydd HFO a fyddai’n cael ei wahardd pan ddaw’r rheoliad i rym fel y cynigiwyd yn 2024, ac yn anhygoel, ei bod yn debygol bod maint yr HFO bydd ei gario a'i ddefnyddio yn yr Arctig yn cynyddu yn dilyn y gwaharddiad i ddod i rym.
  • Er gwaethaf y newidiadau dramatig sy'n digwydd yn yr Arctig oherwydd cynhesu byd-eang, nid yw'r risg i'r Arctig o allyriadau carbon du o longau yn debygol o gael sylw yn MEPC 75. Fodd bynnag, bydd Cynghrair yr Arctig Glân yn parhau i wthio am ddatblygu a mabwysiadu datrysiad Carbon Du MEPC a fyddai'n nodi mesurau dros dro argymelledig hyd nes y cwblheir gwaith IMO i nodi a gweithredu un neu fwy o fesurau lleihau Carbon Du.

Darllen: Beth i'w ddisgwyl: Pwyllgor Diogelu'r Amgylchedd Morol (MEPC 75) - Tachwedd 16-20 2020

hysbyseb

“Yng ngoleuni'r annigonolrwydd a nodwyd yn ystod ei weminar ddiweddar, nid yw’r Gynghrair Arctig Glân yn cefnogi rheoliad (neu waharddiad) Arctig y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol (IMO) fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd ac mae’n galw ar Aelod-wladwriaethau IMO i addasu’r rheoliad drafft cyn iddo gael ei gymeradwyo ”, meddai Prior. “Mae'n hanfodol bod y gwaharddiad ar ddefnyddio a chludo HFO fel tanwydd yn yr Arctig yn 'addas at y diben; ac yn dod i rym yn gyflym ac yn darparu lefel yr amddiffyniad sydd ei angen mor daer ac ar frys ar yr Arctig ”.

O dan reoliad drafft IMO Arctig HFO, bydd eithriadau ac hepgoriadau yn caniatáu i 74% o longau â thanwydd HFO barhau i ddefnyddio HFO yn yr Arctig tan ganol 2029. O ganlyniad, dim ond 30% o gerbydau HFO ac 16% o ddefnydd HFO fydd yn cael eu gwahardd o dan y cynnig cyfredol ac mae'n debygol y bydd faint o HFO sy'n cael ei gario a'i ddefnyddio yn yr Arctig yn cynyddu mewn gwirionedd ar ôl i'r gwaharddiad ddod i rym yn 2024.

Yn ogystal, yn ôl cyngor cyfreithiol a ddarparwyd i'r Gynghrair Arctig Glân, mae'r hepgoriad yn codi rhai pryderon difrifol. Nid yw'r rheoliad yn niwtral o ran baneri, a bydd hyn yn arwain at ganlyniadau amgylcheddol negyddol. Bydd yn arwain at safonau amgylcheddol is ym moroedd tiriogaethol yr Arctig a pharthau economaidd unigryw nag yn ardaloedd moroedd mawr yr Arctig, ac yn creu system ddwy haen o ddiogelu'r amgylchedd a gorfodi'r amgylchedd. Gallai hefyd gynnal y risg o arllwysiad trychinebus HFO yn nyfroedd yr Arctig a methu â mynd i'r afael â risgiau llygredd trawsffiniol.

Darllenwch fwy am HFO a Black Carbon yn MEPC75 

Nodiadau

[1] Mae'r Sgwrs: Ble mae'r rhew môr? 3 rheswm mae rhew'r Arctig yn afresymol o hwyr a pham ei fod yn bwysig, 28 Hydref, 28, Athro Ymchwil Daearyddiaeth Mark Serreze a Chyfarwyddwr, Canolfan Data Eira a Rhew Cenedlaethol, Prifysgol Colorado Boulder

“Mae nentydd o ddŵr cynhesach o Gefnfor yr Iwerydd yn llifo i’r Arctig ym Môr Barents. Mae'r dŵr Iwerydd cynhesach a hallt hwn fel arfer yn weddol ddwfn o dan y dŵr Arctig mwy bywiog ar yr wyneb. Yn ddiweddar, fodd bynnag, mae dŵr yr Iwerydd wedi bod yn ymgripiol. Mae'r gwres hwnnw yn nŵr yr Iwerydd yn helpu i gadw rhew rhag ffurfio a yn toddi iâ môr presennol oddi tano. "

Canolfan Data Eira a Rhew Cenedlaethol yr UD, 5 Hydref 2020: “Yn dilyn yr isafswm maint iâ môr ar Fedi 15, 2020, mae ehangu ymyl yr iâ wedi bod yn fwyaf nodedig ym Moroedd gogleddol Chukchi a Beaufort. Parhaodd ymyl yr iâ ar hyd Môr Laptev i encilio ymhellach. ”

Larwm fel rhew môr yr Arctig heb rewi eto ar y dyddiad diweddaraf
Lab Zac

Mae newyddion pellach a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn nodi bod “dyddodion methan wedi’u rhewi yn yr Arctig Mae Ocean… wedi dechrau cael eu rhyddhau dros ardal fawr o’r llethr cyfandirol oddi ar arfordir Dwyrain Siberia ”ar ddyfnder o 350 metr ym Môr Laptev ... gan ysgogi pryder ymhlith ymchwilwyr y gallai dolen adborth hinsawdd newydd fod wedi’i sbarduno a allai gyflymu cyflymder gwresogi byd-eang ”.
Dyddodion methan Arctig 'anferth o gysgu' yn dechrau rhyddhau, mae gwyddonwyr yn darganfod, Jonathan Watts, The Guardian, Hydref 27, 2020

[2] Cynghrair Arctig Glân, 22 Medi 2020 - Colli Iâ Môr yr Arctig: Rhaid i Arweinwyr y Byd Arestio Effeithiau Newid Hinsawdd yr Arctig

[3] Euractiv, Hydref 7fed, Senedd yr UE yn pleidleisio dros allyriadau carbon 60% wedi'u torri erbyn 2030 

Daeth Datganiad Medi 22ain gan Gynghrair yr Arctig Glân wedi galw am doriad o 50% mewn allyriadau - rydym bellach wedi diwygio hyn i fyny i gyd-fynd â phleidlais yr UE.

[4] Nid yw'r Arctig wedi bod mor gynnes ers 3 miliwn o flynyddoedd - ac mae hynny'n rhagweld newidiadau mawr i weddill y blaned - Julie Brigham-Grette, Athro Geowyddorau, Prifysgol Massachusetts Amherst a Steve Petsch Athro Cysylltiol mewn Geowyddorau, Prifysgol Massachusetts Amherst, Y Sgwrs, Medi 30, 2020

[5] MEPC 75/7/15: Gostyngiad mewn Allyriadau GHG o Longau: Pedwerydd Astudiaeth GHG IMO 2020 - Adroddiad terfynol

[6] Cyngor Rhyngwladol ar Drafnidiaeth Lân, Allyriadau carbon du a defnyddio tanwydd mewn llongau byd-eang, 2015

Ynglŷn â'r Gynghrair Arctig Glân
Mae'r sefydliadau dielw canlynol yn ffurfio'r Gynghrair Arctig Glân, sydd wedi ymrwymo i wahardd HFO fel tanwydd morol yn yr Arctig:
Uned 90 Gogledd, Prosiect Altai, Cynghrair Alaska Wilderness, Bellona, ​​Tasglu Aer Glân, Denmarc Trawsnewid Gwyrdd, Sefydliad Ecoleg a Datblygu ECODES, Asiantaeth Ymchwilio Amgylcheddol, Sefydliad Hinsawdd Ewropeaidd, Cyfeillion y Ddaear yr UD, Greenpeace, Cymdeithas Cadwraeth Natur Gwlad yr Iâ, Menter Cryosffer Hinsawdd Ryngwladol, Undeb Cadwraeth Natur a Bioamrywiaeth, Gwarchod Cefnfor, Amgylchedd y Môr Tawel, Moroedd Mewn Perygl, Sefydliad Surfrider Ewrop, Stand.Earth, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd a WWF. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.
Gwefan
Twitter

 

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd