Cysylltu â ni

farchnad ynni

Mae angen targed mwy uchelgeisiol ar gyfer 2030: Ynni adnewyddadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

table-rock-dam-405x304Mae diwydiant adnewyddadwy’r UE yn galw ar lunwyr polisi’r UE i ddangos mwy o uchelgais ar gyfer ynni adnewyddadwy ym mholisi hinsawdd ac ynni’r UE yn y dyfodol ac yn y cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r argyfwng ynni. Ymunodd mwy na 140 o gyfranogwyr â'r gynhadledd "achub Ewrop rhag dibyniaeth ar ynni: rôl ynni adnewyddadwy" a drefnwyd gan ddiwydiant ynni adnewyddadwy'r UE ddydd Llun 22 Medi, a gasglodd gynrychiolwyr o sefydliadau'r UE, yn ogystal ag arbenigwyr ynni o'r IEA a'r ynni adnewyddadwy. sector.

Fis cyn y Cyngor Ewropeaidd, y disgwylir iddo fabwysiadu safbwynt swyddogol ar gynnig y Comisiwn ar gyfer polisïau hinsawdd ac ynni’r UE yn y dyfodol, mae AEBIOM, EGEC, ESHA, ESTELA, ESTIF ac EUREC wedi anfon neges glir at sefydliadau’r UE: y Nid yw gweledigaeth 2030 y Comisiwn yn adlewyrchu potensial opsiynau ynni adnewyddadwy amrywiol, boed yn wresogi ac oeri adnewyddadwy neu'n drydan adnewyddadwy tafladwy. Fe wnaethant groesawu uchelgais Llywydd-ethol y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, i greu "Undeb Ynni Ewrop i ddod yn un o'r byd mwyaf blaenllaw mewn ynni adnewyddadwy".

Mae diogelwch yr argyfwng cyflenwi ynni a wynebir gan yr UE heddiw yn gwneud yr angen i gryfhau datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy ar frys. Yn gyfunol â mesurau effeithlonrwydd ynni, maen nhw'n cynrychioli'r unig ffordd gynaliadwy i gynyddu annibynnolrwydd ynni'r UE, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, a chryfhau ein heconomi. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol, ymysg pethau eraill, darged ynni adnewyddadwy uchelgeisiol yr Undeb Ewropeaidd a ddosberthir mewn targedau cenedlaethol sy'n rhwymo'r gyfraith ymysg aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

"Yn eu penderfyniad sydd i ddod ym mis Hydref, mae'n hanfodol bod Aelod-wladwriaethau yn ystyried Ynni Adnewyddadwy fel opsiwn dim difaru ar gyfer cymysgedd ynni'r UE yn y dyfodol, gan gynnwys lliniaru ein dibyniaeth ar ynni, "meddai Llywydd EGEC, Burkhard Sanner." Cynnig 2030 y Comisiwn o ostyngiad o 40% mae'r targed ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr a tharged o 27% ar gyfer ynni adnewyddadwy yn cyfateb yn union i 'fusnes fel arfer'. Mae angen adolygu amcan RES i fyny,"ychwanegodd." Er mwyn i darged adnewyddadwy rhwymol yr UE gael effaith, rhaid diffinio targedau cenedlaethol rhwymol. Rydym yn amau ​​a fyddai amcanion gwirfoddol cenedlaethol yn cyflawni," ychwanegodd Ysgrifennydd Cyffredinol AEBIOM Jean-Marc Jossart.

"Mae angen i ddyluniad system ynni'r dyfodol ganolbwyntio ar y defnyddiwr, gan eu gwneud yn rhan o'r ateb", meddai Pedro Dias, Ysgrifennydd Cyffredinol ESTIF. "Yn y cyd-destun penodol hwn, gall technolegau gwresogi adnewyddadwy ddarparu opsiynau mwy sefydlog a fforddiadwy i gartrefi a diwydiant, tra'n hyrwyddo buddsoddiadau lleol a chreu swyddi" ychwanegodd. Nid yw cynnig y Comisiwn hefyd yn cydnabod digon o botensial ffynonellau ynni adnewyddadwy y gellir eu haddasu yn y sector trydan. "Er bod gan bob technoleg ynni adnewyddadwy rôl bwysig ac ategol i sicrhau trosglwyddiad tuag at system ynni gynaliadwy, gall ynni thermol a geothermol solar dwys, yn ogystal â biomas a ynni dŵr hwyluso integreiddio ffynonellau amrywiol "meddai Marcel Bial, Ysgrifennydd Cyffredinol ESTELA . Mae diwydiant adnewyddadwy Ewrop yn annog llunwyr Polisi'r UE i nodi canlyniadau'r gynhadledd hon fel mewnbynnau sylweddol ar gyfer eu penderfyniadau yn y dyfodol.

AEBIOM yw'r Gymdeithas Ewropeaidd sy'n cynrychioli'r sector bio-ynni yn Ewrop. Prif nod AEBIOM yw datblygu'r farchnad ar gyfer bio-ynni cynaliadwy megis bio-heat, trydan o biomas a biodanwyddau (gan gynnwys bionwy).

hysbyseb

EUREC yw prif gymdeithas canolfannau ymchwil ac adrannau prifysgol sy'n weithredol ym maes ynni adnewyddadwy. Pwrpas y gymdeithas yw hybu a chefnogi datblygiad technolegau arloesol ac adnoddau dynol er mwyn gallu trosglwyddo'n brydlon i system ynni gynaliadwy.

ESTIF yw Ffederasiwn Diwydiant Thermol Ewrop Ewrop sy'n cynrychioli cadwyn werth cyfan o thermol solar o ymchwil a phrofion i weithgynhyrchwyr a darparwyr gwasanaethau

ESHA (Mae'r Gymdeithas Dŵr Hydro Ewropeaidd) yn cynrychioli diddordeb y sector ynni dŵr trwy hyrwyddo manteision a chyfleoedd ynni dŵr ar lefel yr UE.

Estela yw Cymdeithas Trydanol Thermol Ewrop Ewrop sy'n cynrychioli diwydiant trydan thermol solar (pŵer solar crynodedig) o gwmnïau gweithgynhyrchu i sefydliadau ymchwil yn Ewrop a MENA.

EGEC Y Cyngor Ynni Geothermol Ewropeaidd yw llais y sector geothermol yn Ewrop, sy'n cynrychioli aelodau o wledydd 28 Ewropeaidd gan gynnwys cwmnïau preifat, cymdeithasau cenedlaethol, ymgynghorwyr, canolfannau ymchwil, arolygon daearegol ac awdurdodau cyhoeddus.

ynni

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cymorth € 37.4 miliwn ar gyfer adeiladu gosodiad cenhedlaeth effeithlonrwydd uchel ar Ynys Aduniad yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cymorth buddsoddi o € 37.4 miliwn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE ar gyfer adeiladu gwaith cenhedlaeth perfformiad uchel ar Ynys Aduniad yn Ffrainc. Bydd y gosodiad hwn yn cynhyrchu gwres trwy drin gwastraff a thrydan ar gyfer mwy na 10,000 o gartrefi. Disgwylir i'r gosodiad ddod i wasanaeth yn ail chwarter 2023. Buddiolwr y cymorth yw Syndicate Cymysg Trin Gwastraff Microregions De a Gorllewin Réunion, 'ILEVA'.

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo cynhyrchu gwres a phŵer cyfun effeithlonrwydd uchel ar Ynys Aduniad, o gofio bod cynhyrchu'r cyfleusterau cenhedlaeth hyn yn caniatáu arbedion ynni sylfaenol o gymharu â chynhyrchu ar wahân. gwres a thrydan. Bydd y prosiect hwn hefyd yn cynyddu cyfraddau ailgylchu trwy leihau gwastraff trefol mewn safleoedd tirlenwi ar yr un pryd. Mae'r Comisiwn wedi archwilio'r mesur yn erbyn rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig ei ganllawiau yn 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesur yn angenrheidiol, gan na fyddai'r prosiect yn broffidiol heb y cymorth a roddwyd ac yn gymesur, gan y bydd dwyster y cymorth yn parchu terfyn y costau cymwys a ganiateir. Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad y bydd y cynllun yn cefnogi cynhyrchu trydan o gyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel, yn unol â thargedau ynni a hinsawdd yr UE o dan Fargen Werdd Ewrop, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y farchnad sengl. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan achos rhif SA.60115 yn y Gofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar wefan cystadleuaeth y Comisiwn unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Gwasanaeth NaturaSì ac Aspiag i gymryd rhan yn SUPER-HEERO, prosiect Ewropeaidd i hybu effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd

cyhoeddwyd

on

Mae'r archfarchnadoedd NaturaSì ac Aspiag Service yn Padua, yr Eidal, wedi cadarnhau eu cyfranogiad fel unedau peilot yn SUPER-HEERO, prosiect Ewropeaidd a ariennir o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 sy'n anelu at hybu buddsoddiad effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd bach a chanolig. Mae dwy siop wahanol eisoes wedi'u nodi i osod mesuryddion deallus ac asesu'r defnydd o ynni yng ngolwg cynllunio effeithlonrwydd ynni a mesurau ôl-ffitio technolegol. Bydd y mesuryddion deallus yn cael eu darparu a'u gosod yn rhad ac am ddim a byddant yn parhau i fod yn eiddo i'r archfarchnad ar ddiwedd y prosiect.

At hynny, bydd yr unedau peilot yn cael eu cyflwyno i set o gynlluniau ariannol arloesol, rhaglenni teyrngarwch a gwobrau cwsmeriaid lle gallent ariannu'r mesurau effeithlonrwydd ynni sydd eu hangen. Yn olaf, ond nid lleiaf, bydd yr archfarchnadoedd yn cael eu cynnwys mewn cyfres o weithgareddau allgymorth a chyfathrebu, yn ogystal ag mewn ymgyrch hysbysebu am ddim a fydd yn rhoi hwb i'w safle ar lefel genedlaethol ac UE. Mae buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni yn bwysig i'r amgylchedd ac yn gyfleus ar gyfer amseroedd dychwelyd ac ad-dalu disgwyliedig. Fodd bynnag, yn y sector manwerthu, mae'n dal yn anodd denu cyllid preifat i hybu'r broses trosglwyddo ynni ar raddfa fawr, ac mae archfarchnadoedd yn enghraifft dda o hyn. O gyfanswm cost gweithredu archfarchnad, gall ynni gyfrif am rhwng 10% a 15%, sy'n enfawr i fusnes sy'n gweithredu gydag ymylon tynn.

Nod SUPER-HEERO yw darparu cynllun ariannol y gellir ei ddyblygu ar gyfer buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd bach a chanolig, yn seiliedig ar dri dull:
• Mae cyllid dinasyddion trwy ariannu torfol, cynlluniau cydweithredol a strategaethau gamblo yn adeiladu ar raglenni teyrngarwch.
• Partneriaethau strategol gydag ESCOs a chyfleustodau sy'n cefnogi buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni yn ariannol. Mae hyn yn seiliedig ar fanteision ymgysylltu â sylfaen fawr o ddefnyddwyr ynni trwy raglen gydweithredol archfarchnad.
• Ymgysylltu darparwyr technoleg mewn cynlluniau sy'n seiliedig ar berfformiad sy'n caniatáu iddynt elwa o'u cynhyrchion a'u technolegau. Gwneir hyn trwy fusnes cylchol arloesol fel prydlesu a thechnoleg fel gwasanaeth i wneud y dechnoleg yn fwy fforddiadwy a hygyrch i archfarchnadoedd a busnesau tebyg.

hysbyseb

Gyda'r dulliau hyn, mae SUPER-HEERO yn darparu offeryn i archfarchnadoedd gael gafael ar y cyllid mawr ei angen sy'n caniatáu ar gyfer gweithredu strategaethau effeithlonrwydd ynni, gan ddatgloi arbedion ynni posibl o dros 40%. Byddai hyn, yn ei dro, yn cynhyrchu enillion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Ynglŷn â SUPER-HEERO Nod y prosiect SUPER-HEERO, a gychwynnodd ym mis Mehefin 2020, yw sbarduno buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd trwy gyfranogiad rhanddeiliaid a chymunedau lleol.

Mae dull y prosiect yn dibynnu ar dri phrif offeryn: Contractau Perfformiad Ynni peirianyddol (EPC), modelau gwasanaeth cynnyrch ar gyfer ymgysylltu â darparwyr technoleg, a mentrau cyllido torfol a chydweithredol yn y gymuned. Mae newydd-deb y fenter hon yn dibynnu yn y cysyniad arloesol ei bod yn trosoli rhaglenni teyrngarwch cwsmeriaid, gan ddarparu ffordd newydd i weithredwyr archfarchnadoedd a'u siopwyr weithio gyda'i gilydd tuag at effeithlonrwydd ynni.

hysbyseb
Parhau Darllen

ynni

Disgwylir i ddiwygiad sector olew a nwy Nigeria ddod yn gyfraith

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf, pasiodd dwy siambr senedd Nigeria y Mesur Diwydiant Petroliwm (PIB) hir-ddisgwyliedig, a fydd yn dod i gyfraith unwaith y bydd yn derbyn cymeradwyaeth arlywyddol, y disgwylir iddo ddilyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae diwygio sylweddol o'r sector olew a nwy wedi bod yn cael ei ystyried ers ymhell dros ddegawd, ac mae'r bil newydd yn cynnwys darpariaethau pwysig i gynhyrchu buddsoddiad mawr ei angen ac adfywio sector ynni Nigeria, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Ni fu brys y diwygiadau erioed yn fwy, o ganlyniad i ddibyniaeth Nigeria ar y sector olew a nwy ar gyfer enillion cyfnewid tramor a refeniw'r Llywodraeth (sy'n cynrychioli 90% a 60% yn y drefn honno). Wrth i fuddsoddiad y sector preifat yn fyd-eang gael ei sianelu fwyfwy i ffynonellau ynni glanach, mae'r gronfa o fuddsoddiad sydd ar gael yn crebachu, wedi'i waethygu gan y pandemig byd-eang. Fodd bynnag, er mwyn i wlad fel Nigeria, sydd â'r ail gronfeydd olew mwyaf ar y cyfandir, drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil, mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn cefnogi datblygiad seilwaith a chyfalaf dynol.

Ymrwymiad y weinyddiaeth gyfredol i ddiwygio

hysbyseb

O ganlyniad, mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Muhammadu Buhari wedi gwneud pasio’r bil hwn yn flaenoriaeth allweddol y tymor hwn, gan fynd i’r afael â’r rhwystrau ffordd sydd, yn ôl a Adroddiad KPMG, wedi atal ei basio o'r blaen yn 2008, 2012 a 2018. Mae'r bil cyfredol yn ceisio cyflwyno newidiadau i drefniadau breindal a thelerau cyllidol i apelio at gynhyrchwyr olew tramor, yn ogystal â mynd i'r afael â phryderon y cymunedau lle mae olew yn cael ei dynnu. Mae gan gynhyrchwyr olew tramor fel Chevron, ENI, Total ac ExxonMobil i gyd Roeddd bod buddsoddiad gwerth biliynau o ddoleri wedi cael ei ddal i fyny oherwydd cynnydd araf y bil, gan roi hyder i randdeiliaid lleol y bydd hynt y bil yn arwain at don o fuddsoddiad.

Rhwystr ffordd allweddol arall y mae'r weinyddiaeth bresennol wedi llwyddo i'w lywio oedd safiad y cymunedau cynnal, a oedd gynt wedi ei leinio ochr yn ystod y broses ac a geisiodd rwystro taith y Bil. Mae'r Datblygiad Cymunedol Gwesteiwr Petroliwm (PHCD) yn ceisio mynd i'r afael â'u pryderon trwy ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol o weithrediadau petroliwm i gymunedau cynnal, a chreu fframwaith i gefnogi datblygiad parhaus, trwy greu Ymddiriedolaeth, lle bydd cymunedau'n hawlio 3 % cyfran y cyfoeth olew rhanbarthol a gynhyrchir trwy gynhyrchu.

Diwygiadau llywodraethu

hysbyseb

Mae'r angen am ddiwygiadau llywodraethu hefyd wedi'i nodi'n aml fel rhwystr i fewnfuddsoddi yn y sector. O dan y Bil newydd, bydd Corfforaeth Genedlaethol Petroliwm Nigeria (NNPC) yn trosglwyddo o fod yn gwmni dan berchnogaeth y wladwriaeth i fod yn gwmni atebolrwydd cyfyngedig, gan ganiatáu ar gyfer mwy o dryloywder ac effeithlonrwydd. Bydd rhannu'r diwydiant yn ffurfiol i'r sectorau i fyny'r afon a chanol ac i lawr yr afon, gyda rheoleiddwyr ar wahân, hefyd yn caniatáu ar gyfer goruchwyliaeth gliriach. Mae taith y bil wedi cael ei groesawu gan Ganolfan Eiriolaeth Tryloywder y wlad, sydd o'r enw mae'n “gam cadarnhaol” tuag at ddiwydiant ynni diwygiedig.

Paratoi ar gyfer y trawsnewid ynni

Cyn i'r Bil gael ei gymeradwyo, roedd sylwebyddion yn galw am fwy o ddarpariaethau sy'n mynd i'r afael yn benodol â phryderon newid yn yr hinsawdd ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer arallgyfeirio i gynhyrchu ynni cynaliadwy. Mae darpariaethau amgylcheddol gan gynnwys sefydlu cronfeydd adfer a gofyniad am gynlluniau rheoli amgylcheddol yn gamau cadarnhaol, ond dim ond safonau rhyngwladol sylfaenol y maent yn cwrdd â nhw, ac nid ydynt yn rhagori arnynt, ac felly maent heb ei weld mor ddigon uchelgeisiol.

Fodd bynnag, mae potensial amlwg i'r Mesur Buddsoddi Petroliwm gynhyrchu refeniw sylweddol gan y llywodraeth, y gellir ei fuddsoddi wedyn yn y sector adnewyddadwy. Mae mentrau fel cynllun pŵer solar y llywodraeth, a fydd yn gweld 2.3 triliwn naira (tua € 4.7 biliwn) o gronfa adfer economaidd COVID sy'n ymroddedig i osod pum miliwn o systemau solar, yn dangos parodrwydd i fuddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel.

Canlyniad y diwygiadau hyn, sydd i raddau helaeth yn ymateb i'r beirniadaethau mawr a lefelwyd yn sector olew a nwy Nigeria dros y degawdau diwethaf, yw mwy o eglurder i ddarpar fuddsoddwyr. O'i gyfuno ag agor yr economi fyd-eang, ac ymrwymiad ehangach i fuddsoddi mewn seilwaith a mentrau ynni cynaliadwy, mae pasio'r PIB yn argoeli'n dda i Nigeria.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd