Cysylltu â ni

Bioamrywiaeth

Bio-economi'r Ewropeaidd: Gwneud y cysyniad yn realiti

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

85enuPHrMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio'r gwefan beilot o Arsyllfa Bioeconomi Ewrop, gan nodi'r dystiolaeth ddiweddaraf o gynnydd tuag at wneud y Strategaeth Bioeconomi Ewropeaidd yn realiti. Yr Arsyllfa yw'r ymgais gyntaf i gasglu a chyflwyno mewn un lle ddata hanfodol am ddatblygiad y bioeconomi. Bydd yn adnodd hanfodol i lunwyr polisi, pobl fusnes a rhanddeiliaid eraill sy'n dylunio'r polisïau a'r buddsoddiadau ar lefel genedlaethol a rhanbarthol. Mae'r wefan beilot yn cael ei lansio yn a cynhadledd fawr yn Turin a drefnwyd gan Arlywyddiaeth Eidalaidd yr UE, sy'n ceisio symud y ffocws o ddatblygu cysyniad y bioeconomi i'w gyflawni'n ymarferol ar lawr gwlad. Mae bioeconomi arloesol yn hanfodol ar gyfer ail-ddiwydiannu Ewrop a gallai gynhyrchu 1.6 miliwn o swyddi newydd erbyn 2020 a 90.000 erbyn 2030 yn y sectorau cemegol morwrol a bio-seiliedig yn unig. Bydd Panel Bioeconomi Ewrop a'r Pwyllgor Sefydlog ar Ymchwil Amaethyddol yn rhyddhau adroddiadau newydd yn y gynhadledd, gyda'r meddwl diweddaraf ar sut i wireddu potensial bioeconomi Ewrop.

Pa gynnydd a wnaed wrth weithredu'r Strategaeth Bioeconomi Ewropeaidd?

Mabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2012, y Strategaeth Bioeconomi Ewropeaidd yn anelu at baratoi'r ffordd i economi fwy arloesol, effeithlon o ran adnoddau a chystadleuol sy'n cysoni diogelwch bwyd â'r defnydd cynaliadwy o adnoddau biolegol adnewyddadwy at ddibenion diwydiannol ac ynni. Mae'r strategaeth wedi'i hadeiladu ar dair colofn: buddsoddiadau mewn ymchwil, arloesi a sgiliau; rhyngweithio polisi wedi'i atgyfnerthu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid; a gwella marchnadoedd a chystadleurwydd mewn bioeconomi.

hysbyseb
 1. Ymchwil, arloesi a sgiliau: Mae dros € 4 biliwn ar gael i gefnogi ymchwil ac arloesi cysylltiedig â bioeconomi o dan Horizon 2020 - dros ddwywaith y gyllideb a oedd ar gael o dan y 7fed Rhaglen Fframwaith flaenorol. Cyhoeddir canlyniadau'r alwad gyntaf am gynigion o dan Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 - 'Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth gynaliadwy, ymchwil forol a morwrol, a'r bioeconomi' - ym mis Tachwedd. Roedd yn cynnwys cyfleoedd i wneud cais am gyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi ar ddiogelwch bwyd cynaliadwy, ar dwf glas (datgloi potensial moroedd a chefnforoedd), ac ar greu bioeconomi arloesol, cynaliadwy a chynhwysol.

 1. Rhyngweithio polisi ac ymgysylltu â rhanddeiliaid: Yn gynnar yn 2013 cychwynnodd y Comisiwn Ewropeaidd brosiect tair blynedd i sefydlu’r Arsyllfa Bioeconomi er mwyn asesu cynnydd ac effaith y bioeconomi yn rheolaidd. Heddiw yng Nghynhadledd Rhanddeiliaid Bioeconomi yn Turin, a gynhaliwyd gan Lywodraeth yr Eidal a'i chyd-ariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd, a fersiwn beilot o wefan yr Arsyllfa Bioeconomi,, gan gynnwys set gyntaf o ddata ar y bioeconomi, yn cael ei lansio. Bydd y wefan, a ddyluniwyd ac a reolir gan wasanaeth gwyddoniaeth fewnol y Comisiwn, y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd, yn cael ei hadeiladu ymhellach dros amser gan ddarparu llunwyr cyfeirnod a dadansoddiadau ar gyfer datblygu polisi a buddsoddiadau yn y bioeconomi i lunwyr polisi a rhanddeiliaid. Mae'r Comisiwn hefyd wedi sefydlu Panel Bioeconomi Ewrop i gefnogi rhyngweithiadau ymhlith gwahanol feysydd polisi, sectorau a rhanddeiliaid yn y bioeconomi. Cafodd y Panel ei greu gyda Aelodau 30 cynrychioli busnes a chynhyrchwyr, llunwyr polisi, y gymuned wyddonol a chymdeithas sifil. Ar achlysur Cynhadledd Rhanddeiliaid Bioeconomi yn Turin, mae'r panel yn rhyddhau papurau materion ar gyflenwi biomas a gwneud y farchnad yn y bioeconomi.

 1. Marchnadoedd a chystadleurwydd: Y Menter Technoleg ar y Cyd Diwydiannau Bio-seiliedig yn bartneriaeth gyhoeddus-preifat Partneriaeth Cyhoeddus-Preifat (PPP) rhwng yr UE a'r Consortiwm Diwydiannau Bio-seiliedig (BIC). Buddsoddir cyfanswm o € 3.7bn mewn arloesiadau bio-seiliedig yn ystod 2014-2020. Cyfraniad yr UE (Horizon 2020) fydd € 975 miliwn, tra bydd y Consortiwm Diwydiannau Bio-seiliedig yn cyfrannu € 2730 miliwn (y bydd € 1755 miliwn ohono wedi'i neilltuo i weithgareddau ychwanegol fel prosiectau Blaenllaw). Fel diwydiant sy'n dod i'r amlwg, bydd yn bwysig defnyddio'r PPP hwn i drosoli marchnadoedd cyfalaf a chronfeydd preifat a chyhoeddus ychwanegol (ee synergeddau â Chronfeydd Strwythurol yr UE) i ychwanegu at ymrwymiadau cyhoeddus a phreifat presennol. Mae'n ymroddedig i wireddu potensial bioeconomi Ewrop, gan droi gweddillion a gwastraff biolegol yn gynhyrchion gwyrddach bob dydd trwy dechnolegau arloesol a biorefineries. Dylai arwain at o leiaf 10 cadwyn werth bio-seiliedig newydd, a 5 biorefineries datblygedig. Cyhoeddwyd yr alwad gyntaf am gynigion Menter Technoleg ar y Cyd y Diwydiannau Bio-seiliedig ym mis Gorffennaf 2014, gyda dyddiad cau o 15 Hydref. Mwy o wybodaeth: wefan | Taflen ffeithiau

  hysbyseb

Sut mae'r bioeconomi yn dda i Ewrop?

 1. Mae diwydiannau bio-seiliedig a bwyd arloesol yn hanfodol ar gyfer ail-ddiwydiannu Ewrop ac mae'r diwydiant bwyd a diod eisoes yn y sector gweithgynhyrchu unigol mwyaf yn yr UE. Gellir defnyddio ymchwil ac arloesi i greu patrwm diwydiannol newydd, effeithlon o ran adnoddau, wedi'i seilio ar symbiosis diwydiannol a chydweithio ar draws diwydiannau traddodiadol - yn aml yn uwch na gwahaniaethau traddodiadol rhwng gwasanaethau a gweithgynhyrchu.

 1. Mae'r bioeconomi hefyd yn ffynhonnell bwysig o swyddi newydd - yn enwedig ar lefel leol a rhanbarthol, ac mewn ardaloedd gwledig ac arfordirol. Amcangyfrifwyd y gallai cynhyrchu cemegol bio-seiliedig gynrychioli 30% o'r holl gynhyrchu cemegol Ewropeaidd erbyn 2030, i fyny o ddim ond 2% yn 2005, gan ddarparu 90.000 o swyddi newydd. Yn seiliedig ar arfordir 7 gwaith yn hwy nag un yr UD, gallai economi forwrol yr UE ddarparu 1.6 miliwn o swyddi newydd erbyn 2020.

 1. Bydd bio-ynni ac ynni morol yn rhan annatod o ddiogelwch ynni Ewrop yn y dyfodol. Mae disodli deunyddiau crai ffosil ag adnoddau biolegol adnewyddadwy yn rhan anhepgor o bolisi newid hinsawdd sy'n edrych i'r dyfodol.

 1. Newid yn yr hinsawdd, tywydd eithafol, poblogaeth y byd sy'n tyfu, llai o fynediad at faetholion critigol fel ffosffadau - dyma rai o'r ffactorau a allai gynyddu'r risg o darfu mawr ar y cyflenwad bwyd. Mae heriau diogelwch bwyd yn fyd-eang, ac mae gan yr UE ran bwysig i'w chwarae wrth fynd i'r afael â nhw.

Ble mae'r bioeconomi wedi gwneud gwahaniaeth?

Mae'r bioeconomi yn cwmpasu cynhyrchu adnoddau biolegol adnewyddadwy a'u troi'n fwyd, bwyd anifeiliaid, cynhyrchion bio-seiliedig a bio-ynni. Mae'n cynnwys amaethyddiaeth, coedwigaeth, pysgodfeydd, cynhyrchu bwyd a mwydion a phapur, yn ogystal â rhannau o'r diwydiannau cemegol, biotechnolegol ac ynni.

Enghreifftiau o'r bioeconomi sy'n seiliedig ar arloesi ar waith:

 1. Biorefineries amlbwrpas arloesol ar gyfer twf rhanbarthol yn Ewrop: Y EUROBIOREF Mae prosiect, a ariennir o dan seithfed Rhaglen Fframwaith Ymchwil yr UE (FP7), yn enghraifft o'r hyn y gellid ei wneud ar raddfa fwy cynhwysfawr o dan y JTI BBI newydd. Gan weithio gyda chyfraniad € 23 miliwn gan yr UE, dangosodd EUROBIOREF senarios bio-beiriannau sy'n: trin gwahanol fathau o fiomas ar wahân, megis planhigion olew, lignocellwlosics (ee glaswelltau, helyg), a gweddillion amaethyddol a choedwigaeth; eu prosesu mewn gwahanol ffyrdd (cemegol, biocemegol, thermochemegol); a chynhyrchu nifer o gynhyrchion bio-werth uchel ychwanegol (ee cemegolion, biopolymerau a biodanwydd hedfan). At hynny, mae'r senarios datblygedig yn fodiwlaidd ac yn hyblyg, felly gellir gosod rhannau o biorefineries mewn gwahanol leoliadau fel uned ar raddfa fawr neu fach yn dibynnu ar yr amodau rhanbarthol. Daeth y prosiect i ben yn gynnar yn 2013.

 1. Lleihau effaith amgylcheddol pecynnu bwyd: Gall deunyddiau pecynnu ddefnyddio deunyddiau crai gwerthfawr ac yn aml maent yn anodd eu gwaredu. Ariannwyd yr Undeb Ewropeaidd (UE) LLWYDDIANT dangosodd y prosiect ffyrdd o ddefnyddio deunydd newydd ar gyfer y diwydiant pecynnu bwyd - polybutylene succinate bio-seiliedig (PBS) - y disgwylir iddo leihau'r effaith amgylcheddol yn sylweddol. Mae'r sefydliadau ymchwil sy'n rhan o'r prosiect yn gweithio gyda chwaraewyr diwydiannol mawr a 10 menter fach i ganolig i sicrhau bod y diwydiant bwyd a phecynnu yn derbyn canlyniadau'r prosiect yn effeithiol.

 1. Y cynllun bridio yn addo dyfodol i diwna: Mae galw mawr a phrisiau uchel yn bygwth gyrru tiwna Bluefin i ddifodiant. Hyd yn hyn, nid yw gwyddonwyr wedi gallu magu bluefins mewn caethiwed. Fodd bynnag, mae menter Ewropeaidd wedi cyhoeddi datblygiad arloesol a allai osod y tiwna ar y llwybr i adferiad. Prosiect o'r enw SELFDOTT (Dyframaethu Hunangynhaliol a Domestig Tiwna Glas) wedi llwyddo i fridio glasfin yr Iwerydd mewn cewyll arnofio heb ddefnyddio hormonau. Bydd yn dal i gymryd amser i ddatblygu’r tiwna a ffermir: mae angen degawd neu fwy ar y pysgod i aeddfedu. Ond os bydd yn llwyddo, gallai gynrychioli cam hanfodol yn yr ymdrechion byd-eang i ailadeiladu Bluefin.

 1. Meithrin glaswelltau i achub y blaned: Mewn cyfnod o newid yn yr hinsawdd, pan fo adnoddau tanwydd dan bwysau a thiroedd yn wynebu peryglon erydiad posibl, mae glaswellt gostyngedig yn ymddangos yn achubwr annhebygol. Y prosiect ymchwil Ewropeaidd Optima yn helpu i drin glaswelltau lluosflwydd uchel eu cynnyrch a allai fynd i'r afael â'r heriau posibl hyn, gan gynnig nifer o fuddion amgylcheddol ac economaidd gwerthfawr. Mae nod y prosiect i ddatblygu marchnadoedd newydd mewn biodanwydd a chynhyrchion gwyrdd wedi sbarduno syniadau newydd am gynaeafu glaswellt a chreu bio-gynhyrchion newydd sy'n deillio o blanhigion. Disgwylir i'r prosiect arwain at ffynonellau incwm a chyflogaeth newydd mewn ardaloedd gwledig a rhai newydd opsiynau i ddefnyddio tiroedd ymylol.

Bioamrywiaeth

Mae ymchwil BIOSWITCH yn dadansoddi safbwyntiau defnyddwyr Gwyddelig a'r Iseldiroedd o gynhyrchion bio-seiliedig

cyhoeddwyd

on

Mae BIOSWITCH, prosiect Ewropeaidd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith perchnogion brand a'u hannog i ddefnyddio cynhwysion bio-seiliedig yn lle cynhwysion ffosil yn eu cynhyrchion, wedi cynnal ymchwil i ddeall ymddygiad defnyddwyr a safbwyntiau cynhyrchion bio-seiliedig. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg meintiol ymhlith defnyddwyr 18-75 oed yn Iwerddon a'r Iseldiroedd i gael dealltwriaeth o safbwyntiau defnyddwyr mewn perthynas â chynhyrchion bio-seiliedig. Dadansoddwyd, cymharwyd a lluniwyd yr holl ganlyniadau mewn papur a adolygwyd gan gymheiriaid y gellir ymgynghori ag ef yn y ddolen hon.

“Mae cael gwell dealltwriaeth o ganfyddiad defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig yn hanfodol er mwyn helpu i hybu'r trawsnewidiad o ddiwydiant sy'n seiliedig ar ffosiliau i ddiwydiant bio-seiliedig, cefnogi trosglwyddiad Ewrop i economi carbon isel a helpu i gyrraedd targedau cynaliadwyedd allweddol, ”Meddai James Gaffey, cyd-gyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Bioeconomi Cylchol ym Mhrifysgol Dechnolegol Munster. Mae rhai o brif ganfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad agwedd gymharol gadarnhaol o ran cynhyrchion bio-seiliedig, gyda defnyddwyr Gwyddelig, ac yn enwedig menywod Gwyddelig, yn dangos safle ychydig yn fwy cadarnhaol.

At hynny, mae gan ddefnyddwyr Gwyddelig ganfyddiad ychydig yn fwy cadarnhaol y gall eu dewis fel defnyddiwr fod yn fuddiol i'r amgylchedd, ac ar y cyfan, maent yn fwy parod i dalu'n ychwanegol am gynhyrchion bio-seiliedig. Dynodwyd pris gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad fel ffactor allweddol sy'n dylanwadu ar brynu cynhyrchion bio-seiliedig, ac mae tua hanner y cyfweleion yn anfodlon talu mwy am gynhyrchion bio-seiliedig. Yn yr un modd, mae defnyddwyr yn y ddwy wlad yn fwyaf tebygol o brynu cynhyrchion bio-seiliedig o'r un categorïau cynnyrch, a'r prif rai yw pecynnu cynhyrchion, cynhyrchion tafladwy, a glanhau, hylendid a chynhyrchion misglwyf.

hysbyseb

Mae premiwm gwyrdd yn fwyaf tebygol o gael ei dalu am gategorïau fel cynhyrchion tafladwy, colur a gofal personol. Defnyddwyr yn y ddwy wlad a benodir ar gynaliadwyedd amgylcheddol fel ffactor arwyddocaol wrth ddewis rhwng cynhyrchion; fodd bynnag, mae termau fel bioddiraddadwy a chompostiadwy yn cario mwy o bwysau na'r term bio-seiliedig ymhlith defnyddwyr, gan nodi bod angen gwneud mwy o waith i wella gwybodaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig. Er gwaethaf hyn, roedd yr arwydd cyffredinol o ffafriaeth defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig yn hytrach na ffosiliau yn glir, gan fod 93% o ymatebwyr Iwerddon ac 81% o rai o'r Iseldiroedd wedi dweud y byddai'n well ganddynt brynu cynhyrchion bio-seiliedig.
Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan Ymgymeriad ar y Cyd y Diwydiannau Bio-seiliedig (JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 887727. yn hytrach na chynhyrchion wedi'u seilio ar ffosiliau. Roedd bron i hanner ohonynt hyd yn oed yn barod i dalu ychydig yn fwy am y dewisiadau amgen bio-seiliedig.

“Roedd yn wych sylwi ar agweddau cadarnhaol ymhlith defnyddwyr tuag at gynhyrchion bio-seiliedig,” meddai John Vos, uwch ymgynghorydd a rheolwr prosiectau Ewropeaidd yn BTG Biomass Technology Group. “Gobeithiwn y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn sail ar gyfer archwilio’r pwnc hwn ymhellach ac y byddant yn ysgogi’r farchnad ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig trwy fynd i’r afael ag ansicrwydd ynghylch galw defnyddwyr yn Iwerddon a’r Iseldiroedd.”

Ynglŷn â BIOSWITCH

hysbyseb

Mae BIOSWITCH yn fenter a ariennir gan Gyd-ymgymeriad y Diwydiannau Bio-Seiliedig (BBI JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd gyda chyfanswm cyllideb o € 1 miliwn. Cydlynir y prosiect gan endid y Ffindir CLIC Innovation a'i ffurfio gan gonsortiwm amlddisgyblaethol o wyth partner o chwe gwlad wahanol. Mae proffiliau'r partneriaid yn cynnwys pedwar clwstwr diwydiannol: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, BWYD Fflandrys a Denmarc Clwstwr Bwyd a Bio; dau Sefydliad Ymchwil a Thechnolegol: Sefydliad Technolegol Munster a Chanolfan Ymchwil Dechnegol VTT yn y Ffindir; a dau fusnes bach a chanolig: Grŵp Technoleg Biomas BTG ac Arloesi Cynaliadwy.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma o 9h heddiw.

hysbyseb

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

hysbyseb
Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma, ei ddarllen yn llawn yma. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd