Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Pan fydd aelod-wladwriaethau yn gwneud i bolisi'r UE edrych yn hurt: Achos pryf genwair corn y gorllewin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn y cyngor amaethyddol ddoe a heddiw (11-12 Tachwedd), bydd dirprwyaethau Awstria a Hwngari yn awgrymu caniatáu mwy o blaladdwyr yn sector indrawn yr UE o dan yr esgus o fod angen dileu pla sydd wedi'i hen sefydlu. Flwyddyn yn ôl, cytunodd yr UE â'r aelod-wladwriaethau nad oedd bellach yn bosibl dileu'r pla hwn. Yn lle hynny, dylai aelod-wladwriaethau ddysgu byw gydag ef.

At hynny, mae cemegolion a ddefnyddir i'w ddileu o systemau cnydio indrawn confensiynol yn wenwynig iawn i wenyn ac felly mae rhai wedi'u gwahardd. Mae tyfu indrawn Ewropeaidd yn cwmpasu oddeutu 14 miliwn hectar yn yr UE. Defnyddir y cnwd hwn yn bennaf ar gyfer bwyd anifeiliaid. Ar gyfartaledd, mae tua 22% o dyfu indrawn yn yr UE trwy monoculture parhaus.

Indrawn yw un o'r cnydau a dyfir fwyaf dwys. Mae ganddo gysylltiad eang ag amrywiaeth o broblemau amgylcheddol yn amrywio o golli bioamrywiaeth ac erydiad pridd i or-dybio a llygru dŵr, yn gysylltiedig â defnyddio plaladdwyr trwm. Yn 2002 dechreuodd y pla indrawn Diabrotica virgifera virgifera, pryf genwair yr ŷd gorllewinol - a elwir hefyd yn 'bla biliwn doler' - ymledu yn yr Undeb Ewropeaidd. Yn 2003 roedd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnwys Diabrotica fel organeb niweidiol reoledig â statws cwarantîn a chyflwynodd fesurau brys. Roedd mesurau ataliol, megis cylchdroi cnydau, yn orfodol, er mwyn osgoi lledaenu.

hysbyseb

Yn anffodus, ni chymerodd llawer o aelod-wladwriaethau'r mesurau brys hyn o ddifrif, gyda'r canlyniadau a ledodd y pla. Ac yn 2013, arweiniodd pwysau gan rai aelod-wladwriaethau, undebau ffermwyr a chymdeithasau tyfwyr indrawn at ddiddymu'r gyfraith hon yn yr UE, gan ei bod yn cael ei hystyried 'ddim yn bosibl bellach i reoli a dileu'r pla o diriogaeth yr UE.

Yn rhyfeddol ddigon, mae mesurau yn erbyn llyngyr yr ŷd gorllewinol yn cael eu trafod eto ddoe neu heddiw yn y Cyngor Ewropeaidd. Bydd dirprwyaethau Awstria a Hwngari yn briffio'r Cyngor am fesurau rheoli i ddileu'r pryf genwair corn, gan gynnwys dwysáu'r ymchwil ar y paraseit ac ar y llaw arall weithdrefnau gwell wedi'u cysoni ar gyfer awdurdodi cynhyrchion amddiffyn planhigion addas yn yr aelod-wladwriaethau yr effeithir arnynt.

Mae adfywiad parhaol y pwnc hwn yn ddiwerth: mae ffyrdd cemegol o ymladd Diabrotica wedi'u gwahardd, fel neonicotinoidau, gan eu bod yn wenwynig iawn i wenyn a'r amgylchedd (pyrethroidau). Ar ben hynny, mae cylchdroi cnydau bob 3 blynedd yn ddigon i gyfyngu ar iawndal o dan drothwy economaidd. Mae'n fwy darbodus ac effeithlon na defnyddio plaladdwyr i frwydro yn erbyn y pla hwn. Onid yw cynnig o'r fath yn hurt?

hysbyseb

Mae arlywydd PAN Europe, Francois Veillerette, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefyll yn gryf yn yr aelod-wladwriaethau atgoffa hyn, ers mis Ionawr 2014, bod dewisiadau amgen nad ydynt yn gemegol i blaladdwyr yn orfodol i ffermwyr. At hynny, mae rheolaeth fiolegol diwenwyn ar Diabrotica yn seiliedig ar nematodau entomoparasitig ar gael ar y farchnad pan fo pwysau yn Diabrotica yn rhy uchel. Mae Francesco Panella, llywydd Bee Life a gwenynwr sydd wedi dioddef yn y lle cyntaf niwed indrawn wedi'i drin â neonicotinoid yn gofyn am weithredu dewisiadau amgen i blaladdwyr ar gyfer rheoli plâu: “Rydyn ni wedi'i weld yn yr Eidal. Er 2008 nid oes unrhyw hadau indrawn yn cael ei drin â neonicotinoidau mwyach ac nid yw'r cynnyrch byth yn gostwng. Roedd ffermwyr yn cylchdroi indrawn gyda chnydau eraill ac yn defnyddio mathau gwrthsefyll. Mae'r gwenynwyr yn yr ardaloedd indrawn wedi profi ail-hwb i'w gwenyn. "

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd