Cysylltu â ni

Ansawdd aer

AIM yn galw ar yr UE i weithredu ar ansawdd aer

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Aer-Ansawdd-GettyMae Cymdeithas Ryngwladol y Cymdeithasau Budd Cydfuddiannol (AIM) wedi lansio Datganiad Bruges (1) ym mis Mehefin 2014, sy'n galw ar yr UE i fynnu ymrwymiadau cryfach ar brif ffynonellau llygredd aer, megis trafnidiaeth a diwydiant. Cred AIM y dylid codi'r safonau i fodloni argymhellion yn seiliedig ar iechyd a wnaed gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

AIM yw'r sefydliad ymbarél ledled y byd o gwmnïau iechyd cydfuddiannol a chronfeydd yswiriant iechyd. Mae'n dwyn ynghyd 59 aelod-sefydliad o 27 gwlad, yn cynrychioli 230 miliwn o bobl ledled y byd, gan gynnwys 160 miliwn yn Ewrop.

Dywedodd yr Arlywydd Christian Zahn mai newid polisi i wella ansawdd aer yw’r seren gynyddol mewn hybu iechyd cyhoeddus yn effeithiol heddiw.

hysbyseb

“Dylai’r Undeb Ewropeaidd fod yn sicrhau bod pob gwlad yn manteisio ar yr hyn sy’n un o’r mesurau atal iechyd mwyaf cost-effeithiol,” meddai. “Mae peidio â gweithredu yn golygu costau llawer uwch i iechyd pobl ac i yswirwyr iechyd a llywodraethau o ran biliau iechyd am feddyginiaeth, mynd i’r ysbyty a diwrnodau gwaith a gollir.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithasau Budd Cydfuddiannol Rhyddfrydol (Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LLM)) a Chadeirydd gweithgor AIM ar glefydau amgylcheddol Geert Messiaen: “Er bod ansawdd aer wedi gwella dros y blynyddoedd, mae’n dal i atal llawer o bobl rhag byw bywydau iach. , yn enwedig y rhai sydd â phroblemau anadlu a chalon presennol neu blant ag asthma. Er enghraifft, gallai byw ger ffordd brysur fod yn gyfrifol am gymaint ag un o bob saith achos o asthma plant. Wrth i ymchwil gynyddu, mae'r rhestr o afiechydon sy'n gysylltiedig ag amlygiad i lygredd aer, gan gynnwys canser yr ysgyfaint a diabetes, yn cynyddu. Ein nod yw gwneud Aelodau Senedd Ewrop (ASEau) a llunwyr polisi eraill yn ymwybodol o'r cyfle hwn i wella iechyd y cyhoedd. ” (2)

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu yn Undeb Cenedlaethol y Cydfuddiannau Cristnogol a Chadeirydd afiechydon amgylcheddol gweithgor rhyng-gyfryngol Gwlad Belg: “Mae llygredd aer yn peri pryder arbennig nid yn unig yng Ngwlad Belg, ond yn Ewrop gyfan, gan nad yw llygredd yn yr awyr yn gwybod na ffiniau. Bellach mae'n 11th cyfrannwr mwyaf at faich iechyd cyffredinol Ewrop. (3). Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi anfon galwad deffro at y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, gan dynnu sylw at y ffaith bod effeithiau iechyd yn digwydd ar lefelau crynodiad is, a bod yr ystod o effeithiau yn ehangach nag a feddyliwyd yn flaenorol. Mae'r sylfaen wyddoniaeth ar gyfer gweithredu cryf gan yr UE yn glir. ”

hysbyseb

Lansiwyd pecyn aer glân yr Undeb Ewropeaidd ym mis Rhagfyr 2013 ac ar hyn o bryd mae'n cael ei drafod yn Senedd a Chyngor Ewrop. Amcangyfrifwyd bod y costau cysylltiedig ag iechyd i gymdeithas o ddod i gysylltiad â llygredd aer yn yr awyr agored yn yr UE rhwng € 330-940 biliwn y flwyddyn (3-9% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd ar y pryd Janez Potocnik y byddai'r camau arfaethedig yn haneru nifer y marwolaethau cynamserol sy'n deillio o ddod i gysylltiad â llygredd aer, a bod y buddion i iechyd 12 gwaith mor uchel â chostau. (4)

Partneriaeth gyda HEAL

Mae AIM yn aelod o'r Gynghrair Iechyd a'r Amgylchedd (HEAL) y lansiodd bartneriaeth strategol gydag ef i wella atal afiechydon cronig a achosir, neu a hwyluswyd, gan ffactorau amgylcheddol yn 2011. (5)

Dywedodd y Dirprwy Gyfarwyddwr Cynghrair Iechyd a’r Amgylchedd (HEAL) Anne Stauffer: “Mae AIM yn aelod HEAL pwerus iawn. Rydyn ni'n gobeithio y gallan nhw helpu i sicrhau bod gwleidyddion Ewropeaidd yn parhau i roi blaenoriaeth i amddiffyn iechyd pobl trwy gryfhau, nid gwanhau deddfwriaeth allweddol ar yr awyr. ”

Ychwanegodd: “Ar hyn o bryd mae Llywydd Comisiwn yr UE Juncker a’r Is-lywydd Cyntaf Timmermans yn ystyried a ddylid tynnu’r Pecyn Aer Glân yn ôl ai peidio. Lansiwyd y cynnig nawr gyda’r EP a’r Aelod-wladwriaethau ar ôl tair blynedd o gyfnewid rhanddeiliaid dwys ac asesiad effaith cynhwysfawr, ac ar ôl oedi. Dylai Senedd a Chyngor Ewrop wrthwynebu unrhyw dynnu’n ôl ac yn lle hynny symud ymlaen yn gyflym, oherwydd bob dydd, mae dinasyddion yn dioddef mwy o afiechyd oherwydd ansawdd aer gwael. ” (6)

Mae Datganiad Bruges yn galw am ymrwymiadau mwy uchelgeisiol a rhwymol ar gyfer lleihau allyriadau ar gyfer y blynyddoedd 2020, 2025, 2030 (o dan y Gyfarwyddeb Nenfydau Allyriadau Cenedlaethol) yn ogystal ag i safonau ansawdd aer yr UE gael eu halinio â'r argymhellion ar sail iechyd a wnaed gan Iechyd y Byd. Sefydliad (WHO). (1)

Nodiadau

  1. Mae'r Datganiad Bruges yn ar gael yma.
  2. Mabwysiadwyd y datganiad yng nghynulliad cyffredinol AIM ym mis Mehefin 2014.
  3. Canfyddiadau diweddar ar iechyd ac ansawdd aer
  4. Air llygredd wedi'i restru fel y prif ffactor risg iechyd, 14 Rhagfyr 2013
  5. Yr amgylchedd: Pecyn polisi newydd i lanhau aer Ewrop, datganiad i'r wasg y Comisiwn Ewropeaidd, 18 Rhagfyr 2013
  6. Mae yswirwyr iechyd yn mynd i'r afael ag achosion amgylcheddol afiechyd, Datganiad i'r wasg HEAL, 20 Mehefin 2011,
  7. Comisiynydd yr amgylchedd i adolygu deddfau natur, DIWEDD Ewrop, 10 Medi 2014

Ansawdd aer

Pweru economi niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r Comisiwn yn nodi cynlluniau ar gyfer system ynni'r dyfodol a hydrogen glân, ac yn lansio'r #EuropeanCleanHydrogenAlliance

cyhoeddwyd

on

Er mwyn dod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, mae angen i Ewrop drawsnewid ei system ynni, sy'n cyfrif am 75% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Strategaethau'r UE ar gyfer integreiddio system ynni a hydrogen, a fabwysiadwyd heddiw (8 Gorffennaf), yn paratoi'r ffordd tuag at sector ynni mwy effeithlon a rhyng-gysylltiedig, wedi'i yrru gan ddau nod planed lanach ac economi gryfach.

Mae'r ddwy strategaeth yn cyflwyno agenda buddsoddi ynni glân newydd, yn unol ag agenda'r Comisiwn Y Genhedlaeth Nesaf UE pecyn adfer a'r Bargen Werdd Ewrop. Mae gan y buddsoddiadau a gynlluniwyd y potensial i ysgogi'r adferiad economaidd o argyfwng coronafirws. Maent yn creu swyddi Ewropeaidd ac yn hybu ein harweinyddiaeth a'n cystadleurwydd mewn diwydiannau strategol, sy'n hanfodol i wytnwch Ewrop.

Er mwyn helpu i gyflawni'r Strategaeth hon, mae'r Comisiwn yn lansio heddiw y Cynghrair Hydrogen Glân Ewropeaidd gydag arweinwyr diwydiant, cymdeithas sifil, gweinidogion cenedlaethol a rhanbarthol a Banc Buddsoddi Ewrop. Bydd y Gynghrair yn cronni piblinell fuddsoddi ar gyfer cynhyrchu graddfa a bydd yn cefnogi'r galw am hydrogen glân yn yr UE. Bydd y gynghrair yn cael ei hadeiladu ar egwyddorion cydweithredu, cynhwysiant a thryloywder. Mae Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn canolbwyntio ar hydrogen adnewyddadwy, wedi'i ategu yn ystod cyfnod pontio gan hydrogen carbon isel gyda gostyngiadau uchelgeisiol iawn mewn allyriadau CO2 o'i gymharu â hydrogen wedi'i seilio ar ffosil.Tbydd digwyddiad lansio Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn cael ei ffrydio'n fyw yma am 16h00.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewropeaidd Timmermans a'r Comisiynydd Ynni Simson yn fyw EBS.

hysbyseb
Parhau Darllen

Ansawdd aer

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi diweddariad ar y cynnydd y mae meysydd awyr wedi'i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu gweledigaeth a'u haddewid Net Zero erbyn 20502 - sy'n rhan o'r Strategaeth Gynaliadwyedd ehangach ar gyfer Meysydd Awyr3 a lansiwyd fis Mehefin diwethaf gan ACI EUROPE.

Gyda'r uwchraddiad llwyddiannus heddiw o chwe Maes Awyr y Lapdir4 a weithredir gan Finavia (gweithredwr maes awyr y Ffindir) i Niwtraliaeth Lefel 3+ y safon rheoli CO2 fyd-eang, Achredu Carbon Maes Awyr, erbyn hyn mae 50 o feysydd awyr carbon niwtral yn Ewrop5.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol ACI EWROP Olivier Jankovec: "Dim ond 3 blynedd ar ôl ymrwymo i 100 o feysydd awyr carbon niwtral erbyn 2030, mae diwydiant meysydd awyr Ewrop bellach hanner ffordd drwodd i gyflawni'r nod hwnnw. Mae'r 50 maes awyr sydd wedi dod yn garbon niwtral o dan Achrediad Carbon Maes Awyr yn croesawu dros un - traffig traffig teithwyr y cyfandir - gyda chymysgedd o hybiau mawr a meysydd awyr rhanbarthol llai yn eu plith. ”

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae niwtraliaeth carbon yn cynrychioli'r lefel uchaf o berfformiad rheoli carbon o dan Achrediad Carbon Maes Awyr. Er mwyn ei gyrraedd, mae angen i feysydd awyr leihau allyriadau CO2 o'r ffynonellau hynny sydd o dan eu rheolaeth gymaint â phosibl, a gwneud iawn am yr allyriadau gweddilliol sy'n weddill gyda buddsoddiad mewn gwrthbwyso carbon o ansawdd uchel. Rhaid i feysydd awyr carbon niwtral ar Lefel 3+ Achrediad Carbon y Maes Awyr ddarparu tystiolaeth o gyflawni'r holl gamau sy'n ofynnol gan y rhaglen (mapio eu hallyriadau, eu lleihau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid gweithredol ar safle'r maes awyr i wneud yr un peth), cyn buddsoddi mewn carbon. gwrthbwyso.

Ychwanegodd Jankovec: "Er nad yw'r cysyniad sero net yn caniatáu ar gyfer gwrthbwyso, mae cyrraedd niwtraliaeth carbon yn gyntaf yn caniatáu i feysydd awyr dyfu tuag at reoli a chyfyngiadau CO2 mwy uchelgeisiol mewn ffordd flaengar. Gydag ymrwymiad diwydiant maes awyr Ewrop i gyrraedd allyriadau Net Zero CO2 o dan eu rheolaeth erbyn 2050 yn flaenoriaeth lwyr, mae meysydd awyr Ewrop yn parhau â'u cyflymder cyson i gyrraedd y pyst gôl rhwng eu lefel rheoli carbon gyfredol a'r amcan uchelgeisiol sydd o'u blaenau. "

Dywedodd Niclas Svenningsen, sy’n arwain y fenter Hinsawdd Niwtral Nawr yn Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Newid Hinsawdd (UNFCCC) yn Bonn, yr Almaen: «Rydym yn falch iawn o weld mwy a mwy o feysydd awyr yn Ewrop yn cyflawni eu niwtraliaeth carbon caled bob blwyddyn. . Nodwn fod y meysydd awyr momentwm a grëwyd trwy eu cynnydd degawd o fewn Achrediad Carbon Maes Awyr wedi cael ei galfaneiddio ymhellach gan y brys cynyddol i ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. »

hysbyseb

Ychwanegodd: «Mae meysydd awyr Ewrop yn parhau i fod yn esiampl i'w dilyn ym maes gweithredu nad yw'n wladwriaeth i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Wrth gael eu llygaid ar y nod mawr o gyrraedd allyriadau carbon Net Zero o'u gweithrediadau erbyn 2050, maent yn parhau â'u gwaith cynyddrannol i leihau eu heffaith ar yr hinsawdd. Dyma’r union fath o arweinyddiaeth diwydiant sydd ei angen arnom i fynd i’r afael â’r her frawychus a digynsail y mae Newid Hinsawdd yn ei chynrychioli. ”

1Gweld yr addewid yma.

2Dysgwch fwy am ymrwymiad Net Zero gan 2050 yma. 

3Dadlwythwch eich copi o Strategaeth Gynaliadwyedd ACI EWROP yma.

4Meysydd Awyr y Lapdir: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) a Rovaniemi (RVN)

5Dadlwythwch y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral yma:
Y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral.pdf

Mae'r IPCC (Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd) wedi amcangyfrif bod cyfanswm allyriadau CO2 hedfan yn cyfrif am 2% o effaith allyriadau byd-eang ar newid yn yr hinsawdd. O'r ffigur hwnnw, dim ond hyd at 5% y mae gweithrediadau meysydd awyr eu hunain yn cyfrif.

Achredu Carbon Maes Awyr yw'r unig safon fyd-eang ar gyfer rheoli carbon mewn meysydd awyr. Ei nod yw annog a galluogi meysydd awyr i leihau eu hallyriadau. O fewn ei fframwaith, gall meysydd awyr gael eu hachredu ar bedair lefel achredu cynyddol uchelgeisiol: Mapio, Lleihau, Optimeiddio a Niwtraliaeth. 

Fe'i gweinyddir yn annibynnol, wedi'i gymeradwyo'n sefydliadol ac mae eisoes wedi ennill canmoliaeth gan y Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol (ICAO), Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC), a'r Comisiwn Ewropeaidd (EC).

Wedi'i ddatblygu a'i lansio yn wreiddiol gan ACI EUROPE ym mis Mehefin 2009, estynnwyd Achrediad Carbon Maes Awyr i feysydd awyr yn Asia-Môr Tawel, ym mis Tachwedd 2011 (mewn partneriaeth ag ACI Asia-Pacific) ac i feysydd awyr Affrica ym mis Mehefin 2013, (mewn partneriaeth ag ACI Affrica) Meysydd awyr Gogledd America ym mis Medi 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-NA) a meysydd awyr yn America Ladin a'r Caribî ym mis Rhagfyr 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-LAC).

I ddarganfod pa feysydd awyr sydd wedi'u hardystio a lefel eu hardystiad, cliciwch yma.

ACI EWROP yw rhanbarth Ewropeaidd Cyngor Meysydd Awyr Rhyngwladol (ACI), yr unig gymdeithas broffesiynol fyd-eang o weithredwyr meysydd awyr. Mae ACI EWROP yn cynrychioli dros feysydd awyr 500 yng ngwledydd Ewropeaidd 45. Mae ein haelodau yn hwyluso dros 90% o draffig awyr masnachol yn Ewrop: 2.3 biliwn o deithwyr, 21.2 miliwn tunnell o nwyddau a 25.7 miliwn o symudiadau awyrennau yn 2018. Mewn ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd, ym mis Mehefin 2019 ymrwymodd ein haelodau i gyflawni allyriadau sero carbon net ar gyfer gweithrediadau dan eu rheolaeth gan 2050, heb wrthbwyso.

Parhau Darllen

Ansawdd aer

Mae Clarkson yn galw eco-ryfelwr #GretaThunberg yn 'brat ddifetha'

cyhoeddwyd

on

Jeremy Clarkson (Yn y llun) wedi pwyso i mewn i’r eco-actifydd Greta Thunberg, gan ei galw’n “brat ddifetha”.

Dywedodd Greta, 16, wrth y Cenhedloedd Unedig bod ei phlentyndod wedi cael ei difetha gan newid byd-eang.

hysbyseb

Meddai: “Ddylwn i ddim bod i fyny yma. Dylwn i fod yn ôl yn yr ysgol yr ochr arall i'r cefnfor.

“Ac eto rydych chi i gyd yn dod atom ni am obaith.

“Sut meiddiwch chi.

hysbyseb

“Rydych chi wedi dwyn fy mreuddwydion a fy mhlentyndod gyda'ch geiriau gwag.”

Meddai Clarkson: “Sut meiddiwch chi hwylio i America ar gwch hwylio ffibr carbon na wnaethoch chi ei adeiladu a gostiodd £ 15miliwn, na wnaethoch chi ei ennill, ac sydd ag injan diesel wrth gefn na soniasoch amdani.

“Fe wnaethon ni roi ffonau symudol a gliniaduron i chi a'r rhyngrwyd.

“Fe wnaethon ni greu'r cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n eu defnyddio bob dydd ac rydyn ni'n rhedeg y banciau sy'n talu am y cyfan.

“Felly sut meiddiwch chi sefyll yno a darlithio ni, fe wnaethoch chi ddifetha brat.”

Honnodd y bydd gwyddoniaeth yn datrys problem y ddaear “peidio â scowling a chael sgrechian ab-dabs bob pum munud”.

Gorffennodd: “Felly byddwch yn ferch dda, caewch i fyny a gadewch iddyn nhw fwrw ati.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd