allyriadau peiriannau Non-ffordd

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

TrainInnerBy Laure de Hauteclocque ac Kestutis Balvocius, Tracker Rhifyn yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu newid y ddeddfwriaeth bresennol ar terfynau allyrru o beiriannau gosod mewn peiriannau symudol heb ffordd. Mae hyn yn cynnwys dosbarth mawr o gynhyrchion sy'n amrywio o arddio bach ac offer llaw (peiriannau torri lawnt, llifiau cadwyn), i peiriannau adeiladu (cloddwyr, llwythwyr, teirw dur), amaethyddol a pheiriannau amaethyddol (cynaeafwyr, trinwyr); a hyd yn oed locomotifau rheilffordd a llongau dyfrffyrdd mewndirol.

Y Comisiwn yn cynnig i ddisodli'r Cyfarwyddeb bresennol yn y maes hwn gyda Rheoliad sy'n canolbwyntio, ymysg pethau eraill, ar ddod â gofynion technegol yr UE a'r Unol Daleithiau i mewn aliniad agosach.

Mae hyn, yn ôl y Comisiwn, yn sicrhau chwarae teg ar gyfer diwydiant Ewropeaidd ac osgoi cystadleuaeth annheg o fewnforion rhad o beiriannau nad ydynt wedi'u rheoleiddio yn y sector hwn.

Cwmpas

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn berthnasol i beiriannau gosod yn peiriannau symudol heb fod yn ffordd (NRMM). Mae'r Comisiwn yn diffinio peiriannau fel unrhyw beiriant symudol, offer gludo neu gerbydau gyda neu heb waith corff neu olwynion, nad ydynt wedi'u bwriadu ar gyfer defnyddio teithwyr neu nwyddau trafnidiaeth ar ffyrdd.

Gofynion allyriadau

Peiriannau gosod yn NRMM yn cyfrannu'n sylweddol at lygredd aer ac yn atebol am tua 15% o nitrogen ocsid (NOx) a 5% o mater gronynnol (PM) allyriadau yn yr UE, yn ôl y Comisiwn.

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn cyflwyno terfynau allyrru llymach ar gyfer llygryddion. Byddai peiriannau sy'n cael eu rhoi ar y farchnad yn cael ei gofyn i barchu terfynau yn Atodiad II i'r Rheoliad. Mae'r llygryddion i'r afael yn ocsidiau nitrogen (NOx), hydro-carbons (HC), carbon-monocsid (CO) a sylweddau gronynnol eraill.

Am y tro cyntaf erioed, bydd y Rheoliad gyflwyno terfyn ar niferoedd gronynnau (PN) i gyd-fynd â'r cyfyngiad ar màs gronynnau (PM). Byddai hyn yn anelu at gyfyngu ar allyriadau gronynnau ultrafine.

Byddai monitro allyriadau o beiriannau mewn swydd yn cael ei wneud drwy brofi peiriannau gosod ar NRMM dros eu cylchoedd dyletswydd gweithredu arferol. Byddai'r Comisiwn yn gallu mabwysiadu gweithredoedd dirprwyedig er mwyn nodi'r trefniadau manwl o weithdrefnau profi. Ni fyddai gofynion allyriadau yn berthnasol i beiriannau i'w defnyddio gan y lluoedd arfog.

gweithdrefnau cymeradwyo

Darpariaethau Cyffredinol

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn nodi gweithdrefn cymeradwyaeth math-UE. Byddai angen gynhyrchwyr sy'n dymuno i osod peiriant ar y farchnad i gyflwyno cais i'r awdurdod cymeradwyaeth Aelod-wladwriaeth. Dylai'r cais roi ddogfen wybodaeth, pob data a gwybodaeth berthnasol mewn perthynas â'r peiriant yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai gael eu gofyn gan yr awdurdod cymeradwyo.

Yna byddai angen i'r awdurdodau cymeradwyo cenedlaethol i ganiatáu UE math-gymeradwyaeth i fathau injan neu deuluoedd peiriant sy'n cwrdd â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad. Ni fyddent yn cael ei ganiatáu i osod unrhyw ofyniad fath-gymeradwyaeth arall. Os nad yw peiriant yn bodloni gofynion, byddai'n rhaid i'r awdurdod i wrthod y cais.

O dan y cynnig, byddai gofyn i'r awdurdod cymeradwyaeth pob Aelod-wladwriaeth i hysbysu'r Comisiwn am y cymeradwyaethau ei rhoi neu wrthod ac am unrhyw geisiadau newydd i'w cymeradwyo.

Byddai system cysoni ar gyfer tystysgrifau math-gymeradwyaeth yr UE yn cael ei osod i lawr gan y Comisiwn. Byddai'r dystysgrif yn cynnwys y pecyn gwybodaeth, canlyniadau profion, a llofnod y person perthnasol yn gyfrifol am yr awdurdodiad.

Profion ar gyfer math-gymeradwyaeth yr UE

Byddai'n rhaid ei ddangos drwy brofion priodol Cydymffurfio â gofynion technegol arfaethedig. Er mwyn cyflawni'r profion hyn, byddai gofyn gweithgynhyrchwyr i wneud ar gael i'r awdurdod cymeradwyo gan fod llawer o beiriannau fel sy'n ofynnol.

Diwygiadau a dilysrwydd math-cymeradwyaethau UE

Mewn achos o unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a gynhwysir yn y pecyn gwybodaeth, byddai'n ofynnol gweithgynhyrchwyr i hysbysu'r awdurdod cymeradwyo a roddodd y caniatâd gwreiddiol. Byddai'r awdurdod wedyn yn penderfynu a ddylai cymeradwyaeth newydd yn cael ei roi neu beidio.

Os oes angen unrhyw archwiliadau neu brofion newydd, byddai'r newid yn cael ei ddynodi fel 'adolygu'. Os oes angen archwiliadau neu brofion pellach, byddai'r gwelliant yn cael ei ddynodi'n 'estyniad'. Yn yr achos hwn, byddai'r awdurdod cymeradwyo cyhoeddi tystysgrif math-gymeradwyaeth diweddaru UE.

byddai'r math-gymeradwyaeth yr UE yn cael ei gyhoeddi am gyfnod amhenodol. Fodd bynnag, byddai cymeradwyaeth yn annilys yn yr achosion canlynol:
(a) Mae gofynion newydd sy'n berthnasol i'r math o beiriannau a gymeradwywyd yn orfodol ar gyfer eu gosod ar y farchnad ac ni ellir diweddaru'r gymeradwyaeth.
(b) Mae cynhyrchu'r math injan neu'r teulu injan yn cael ei derfynu'n derfynol yn wirfoddol.
(c) Mae cyfyngiad a ragwelir gan y Rheoliad yn berthnasol i'r gymeradwyaeth.
(ch) Mae'r cymeradwyaeth wedi'i dynnu'n ôl yn unol â darpariaeth y Rheoliad.

Tystysgrif o gydymffurfio a marciau

Byddai'r rheolau newydd arfaethedig yr UE yn ei gwneud yn ofynnol gweithgynhyrchwyr i gyflwyno tystysgrif cydymffurfio ar gyfer pob peiriant gweithgynhyrchu yn cydymffurfio â'r math injan a gymeradwywyd. Yn ogystal, byddai'n rhaid i weithgynhyrchwyr i osod marcio i bob uned weithgynhyrchu.

Pan na fydd peiriannau ynghyd â tystysgrif cydymffurfio yn cydymffurfio â'r math neu deulu cymeradwy, mae'r awdurdod gymeradwyo sy'n rhoi cymeradwyaeth i'r dylai gymryd camau er mwyn sicrhau bod peiriannau mewn cynhyrchu yn cael eu dwyn i mewn i gydymffurfio. Gallai hyn gynnwys tynnu'r gymeradwyaeth.

eithriadau

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn caniatáu i awdurdodau cymeradwyaeth i roi math-cymeradwyaeth i injan, oherwydd y defnydd o dechnolegau neu gysyniadau newydd, nid yw'n bodloni'r gofynion a bennwyd gan y Rheoliad. Er mwyn rhoi cymeradwyaeth o'r fath, byddai angen i'r awdurdod sicrhau bod yr amodau canlynol yn cael eu bodloni:
(a) Mae'r cais yn nodi'r rhesymau pam y mae'r technolegau neu'r cysyniadau dan sylw yn gwneud y math o injan neu deulu injan yn anghydnaws ag un neu ragor o'r gofynion.
(b) Mae'r cais yn disgrifio goblygiadau amgylcheddol y dechnoleg newydd a'r mesurau a gymerwyd er mwyn sicrhau y gofynnir am o leiaf amddiffyniad amgylcheddol.
(c) Cyflwynir disgrifiadau prawf a chanlyniadau sy'n profi pwynt (b).
Byddai rhoi cymeradwyaethau o'r fath yn amodol ar awdurdodiad gan y Comisiwn.

Rhoi ar y farchnad

Yn ôl y Rheoliad arfaethedig, byddid yn gofyn gweithgynhyrchwyr i anfon at yr awdurdod perthnasol cymeradwyo rhestr gyda'r ystod o rhifau adnabod ar gyfer pob math injan gynhyrchu. Dylai hyn gael ei wneud o fewn dyddiau 45 ar ôl diwedd pob blwyddyn galendr. Dylai'r rhestr hefyd sôn am unrhyw achos lle y gwneuthurwr yn peidio i gynhyrchu a math injan a gymeradwywyd neu deulu.

Cywerthoedd rhyngwladol

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn caniatáu i'r UE i gydnabod y cywerthedd rhwng yr amodau a'r darpariaethau ar gyfer math-gymeradwyaeth yr UE a'r gweithdrefnau a sefydlwyd gan reoliadau neu reoliadau o drydydd gwledydd rhyngwladol.

Y camau nesaf

Bydd y cynnig Comisiwn bellach yn cael ei anfon at y Senedd a'r Cyngor. Bydd yn dilyn y weithdrefn ddeddfwriaethol arferol (cyn weithdrefn gydbenderfynu).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Ansawdd aer, allyriadau CO2, Economi, Yr amgylchedd, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cludiant

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *