Cysylltu â ni

Ansawdd aer

allyriadau peiriannau Non-ffordd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

TrainInnerBy Laure de Hauteclocque a Kestutis Balvocius, Tracker Rhifyn yr UE

 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig newid deddfwriaeth bresennol ar derfynau allyriadau peiriannau sydd wedi'u gosod mewn peiriannau symudol heblaw ffyrdd. Mae hyn yn cynnwys dosbarth mawr o gynhyrchion yn amrywio o arddio bach ac offer llaw (peiriannau torri lawnt, llifiau cadwyn), i beiriannau adeiladu (cloddwyr, llwythwyr, teirw dur), peiriannau amaethyddol a ffermio (cynaeafwyr, tyfwyr); a hyd yn oed locomotifau rheilffyrdd a llongau dyfrffordd fewndirol.

hysbyseb

Y Comisiwn yn cynnig i ddisodli'r Cyfarwyddeb bresennol yn y maes hwn gyda Rheoliad sy'n canolbwyntio, ymysg pethau eraill, ar ddod â gofynion technegol yr UE a'r Unol Daleithiau i mewn aliniad agosach.

Mae hyn, yn ôl y Comisiwn, yn sicrhau chwarae teg ar gyfer diwydiant Ewropeaidd ac osgoi cystadleuaeth annheg o fewnforion rhad o beiriannau nad ydynt wedi'u rheoleiddio yn y sector hwn.

Cwmpas

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn berthnasol i beiriannau gosod yn peiriannau symudol heb fod yn ffordd (NRMM). Mae'r Comisiwn yn diffinio peiriannau fel unrhyw beiriant symudol, offer gludo neu gerbydau gyda neu heb waith corff neu olwynion, nad ydynt wedi'u bwriadu ar gyfer defnyddio teithwyr neu nwyddau trafnidiaeth ar ffyrdd.

hysbyseb

Gofynion allyriadau

Peiriannau gosod yn NRMM yn cyfrannu'n sylweddol at lygredd aer ac yn atebol am tua 15% o nitrogen ocsid (NOx) a 5% o mater gronynnol (PM) allyriadau yn yr UE, yn ôl y Comisiwn.

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn cyflwyno terfynau allyrru llymach ar gyfer llygryddion. Byddai peiriannau sy'n cael eu rhoi ar y farchnad yn cael ei gofyn i barchu terfynau yn Atodiad II i'r Rheoliad. Mae'r llygryddion i'r afael yn ocsidiau nitrogen (NOx), hydro-carbons (HC), carbon-monocsid (CO) a sylweddau gronynnol eraill.

Am y tro cyntaf erioed, bydd y Rheoliad gyflwyno terfyn ar niferoedd gronynnau (PN) i gyd-fynd â'r cyfyngiad ar màs gronynnau (PM). Byddai hyn yn anelu at gyfyngu ar allyriadau gronynnau ultrafine.

Byddai monitro allyriadau o beiriannau mewn swydd yn cael ei wneud drwy brofi peiriannau gosod ar NRMM dros eu cylchoedd dyletswydd gweithredu arferol. Byddai'r Comisiwn yn gallu mabwysiadu gweithredoedd dirprwyedig er mwyn nodi'r trefniadau manwl o weithdrefnau profi. Ni fyddai gofynion allyriadau yn berthnasol i beiriannau i'w defnyddio gan y lluoedd arfog.

gweithdrefnau cymeradwyo

Darpariaethau Cyffredinol

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn nodi gweithdrefn cymeradwyaeth math-UE. Byddai angen gynhyrchwyr sy'n dymuno i osod peiriant ar y farchnad i gyflwyno cais i'r awdurdod cymeradwyaeth Aelod-wladwriaeth. Dylai'r cais roi ddogfen wybodaeth, pob data a gwybodaeth berthnasol mewn perthynas â'r peiriant yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai gael eu gofyn gan yr awdurdod cymeradwyo.

Yna byddai angen i'r awdurdodau cymeradwyo cenedlaethol i ganiatáu UE math-gymeradwyaeth i fathau injan neu deuluoedd peiriant sy'n cwrdd â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad. Ni fyddent yn cael ei ganiatáu i osod unrhyw ofyniad fath-gymeradwyaeth arall. Os nad yw peiriant yn bodloni gofynion, byddai'n rhaid i'r awdurdod i wrthod y cais.

O dan y cynnig, byddai gofyn i'r awdurdod cymeradwyaeth pob Aelod-wladwriaeth i hysbysu'r Comisiwn am y cymeradwyaethau ei rhoi neu wrthod ac am unrhyw geisiadau newydd i'w cymeradwyo.

Byddai system cysoni ar gyfer tystysgrifau math-gymeradwyaeth yr UE yn cael ei osod i lawr gan y Comisiwn. Byddai'r dystysgrif yn cynnwys y pecyn gwybodaeth, canlyniadau profion, a llofnod y person perthnasol yn gyfrifol am yr awdurdodiad.

Profion ar gyfer math-gymeradwyaeth yr UE

Byddai'n rhaid ei ddangos drwy brofion priodol Cydymffurfio â gofynion technegol arfaethedig. Er mwyn cyflawni'r profion hyn, byddai gofyn gweithgynhyrchwyr i wneud ar gael i'r awdurdod cymeradwyo gan fod llawer o beiriannau fel sy'n ofynnol.

Diwygiadau a dilysrwydd math-cymeradwyaethau UE

Mewn achos o unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a gynhwysir yn y pecyn gwybodaeth, byddai'n ofynnol gweithgynhyrchwyr i hysbysu'r awdurdod cymeradwyo a roddodd y caniatâd gwreiddiol. Byddai'r awdurdod wedyn yn penderfynu a ddylai cymeradwyaeth newydd yn cael ei roi neu beidio.

Os oes angen unrhyw archwiliadau neu brofion newydd, byddai'r newid yn cael ei ddynodi fel 'adolygu'. Os oes angen archwiliadau neu brofion pellach, byddai'r gwelliant yn cael ei ddynodi'n 'estyniad'. Yn yr achos hwn, byddai'r awdurdod cymeradwyo cyhoeddi tystysgrif math-gymeradwyaeth diweddaru UE.

byddai'r math-gymeradwyaeth yr UE yn cael ei gyhoeddi am gyfnod amhenodol. Fodd bynnag, byddai cymeradwyaeth yn annilys yn yr achosion canlynol:
(a) Mae gofynion newydd sy'n berthnasol i'r math injan cymeradwy yn dod yn orfodol ar gyfer eu rhoi ar y farchnad ac nid yw'n bosibl diweddaru'r gymeradwyaeth.
(b) Mae cynhyrchiad o'r math injan neu'r teulu injan yn dod i ben yn wirfoddol.
(c) Mae cyfyngiad a ragwelir gan y Rheoliad yn gymwys i'r gymeradwyaeth.
(ch) Mae'r gymeradwyaeth wedi'i thynnu'n ôl yn unol â darpariaeth yn y Rheoliad.

Tystysgrif o gydymffurfio a marciau

Byddai'r rheolau newydd arfaethedig yr UE yn ei gwneud yn ofynnol gweithgynhyrchwyr i gyflwyno tystysgrif cydymffurfio ar gyfer pob peiriant gweithgynhyrchu yn cydymffurfio â'r math injan a gymeradwywyd. Yn ogystal, byddai'n rhaid i weithgynhyrchwyr i osod marcio i bob uned weithgynhyrchu.

Pan na fydd peiriannau ynghyd â tystysgrif cydymffurfio yn cydymffurfio â'r math neu deulu cymeradwy, mae'r awdurdod gymeradwyo sy'n rhoi cymeradwyaeth i'r dylai gymryd camau er mwyn sicrhau bod peiriannau mewn cynhyrchu yn cael eu dwyn i mewn i gydymffurfio. Gallai hyn gynnwys tynnu'r gymeradwyaeth.

eithriadau

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn caniatáu i awdurdodau cymeradwyaeth i roi math-cymeradwyaeth i injan, oherwydd y defnydd o dechnolegau neu gysyniadau newydd, nid yw'n bodloni'r gofynion a bennwyd gan y Rheoliad. Er mwyn rhoi cymeradwyaeth o'r fath, byddai angen i'r awdurdod sicrhau bod yr amodau canlynol yn cael eu bodloni:
(a) Mae'r cymhwysiad yn nodi'r rhesymau pam mae'r technolegau neu'r cysyniadau dan sylw yn gwneud y math o injan neu'r teulu injan yn anghydnaws ag un neu fwy o'r gofynion.
(b) Mae'r cymhwysiad yn disgrifio goblygiadau amgylcheddol y dechnoleg newydd a'r mesurau a gymerir er mwyn sicrhau y ceisir o leiaf lefel gyfatebol o ddiogelu'r amgylchedd.
(c) Cyflwynir disgrifiadau prawf a chanlyniadau sy'n profi pwynt (b).
Byddai rhoi cymeradwyaethau o'r fath yn amodol ar awdurdodiad gan y Comisiwn.

Rhoi ar y farchnad

Yn ôl y Rheoliad arfaethedig, byddid yn gofyn gweithgynhyrchwyr i anfon at yr awdurdod perthnasol cymeradwyo rhestr gyda'r ystod o rhifau adnabod ar gyfer pob math injan gynhyrchu. Dylai hyn gael ei wneud o fewn dyddiau 45 ar ôl diwedd pob blwyddyn galendr. Dylai'r rhestr hefyd sôn am unrhyw achos lle y gwneuthurwr yn peidio i gynhyrchu a math injan a gymeradwywyd neu deulu.

Cywerthoedd rhyngwladol

Byddai'r Rheoliad arfaethedig yn caniatáu i'r UE i gydnabod y cywerthedd rhwng yr amodau a'r darpariaethau ar gyfer math-gymeradwyaeth yr UE a'r gweithdrefnau a sefydlwyd gan reoliadau neu reoliadau o drydydd gwledydd rhyngwladol.

Y camau nesaf

Bydd y cynnig Comisiwn bellach yn cael ei anfon at y Senedd a'r Cyngor. Bydd yn dilyn y weithdrefn ddeddfwriaethol arferol (cyn weithdrefn gydbenderfynu).

 

Ansawdd aer

Pweru economi niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r Comisiwn yn nodi cynlluniau ar gyfer system ynni'r dyfodol a hydrogen glân, ac yn lansio'r #EuropeanCleanHydrogenAlliance

cyhoeddwyd

on

Er mwyn dod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, mae angen i Ewrop drawsnewid ei system ynni, sy'n cyfrif am 75% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Strategaethau'r UE ar gyfer integreiddio system ynni a hydrogen, a fabwysiadwyd heddiw (8 Gorffennaf), yn paratoi'r ffordd tuag at sector ynni mwy effeithlon a rhyng-gysylltiedig, wedi'i yrru gan ddau nod planed lanach ac economi gryfach.

Mae'r ddwy strategaeth yn cyflwyno agenda buddsoddi ynni glân newydd, yn unol ag agenda'r Comisiwn Y Genhedlaeth Nesaf UE pecyn adfer a'r Bargen Werdd Ewrop. Mae gan y buddsoddiadau a gynlluniwyd y potensial i ysgogi'r adferiad economaidd o argyfwng coronafirws. Maent yn creu swyddi Ewropeaidd ac yn hybu ein harweinyddiaeth a'n cystadleurwydd mewn diwydiannau strategol, sy'n hanfodol i wytnwch Ewrop.

Er mwyn helpu i gyflawni'r Strategaeth hon, mae'r Comisiwn yn lansio heddiw y Cynghrair Hydrogen Glân Ewropeaidd gydag arweinwyr diwydiant, cymdeithas sifil, gweinidogion cenedlaethol a rhanbarthol a Banc Buddsoddi Ewrop. Bydd y Gynghrair yn cronni piblinell fuddsoddi ar gyfer cynhyrchu graddfa a bydd yn cefnogi'r galw am hydrogen glân yn yr UE. Bydd y gynghrair yn cael ei hadeiladu ar egwyddorion cydweithredu, cynhwysiant a thryloywder. Mae Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn canolbwyntio ar hydrogen adnewyddadwy, wedi'i ategu yn ystod cyfnod pontio gan hydrogen carbon isel gyda gostyngiadau uchelgeisiol iawn mewn allyriadau CO2 o'i gymharu â hydrogen wedi'i seilio ar ffosil.Tbydd digwyddiad lansio Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn cael ei ffrydio'n fyw yma am 16h00.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewropeaidd Timmermans a'r Comisiynydd Ynni Simson yn fyw EBS.

hysbyseb
Parhau Darllen

Ansawdd aer

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi diweddariad ar y cynnydd y mae meysydd awyr wedi'i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu gweledigaeth a'u haddewid Net Zero erbyn 20502 - sy'n rhan o'r Strategaeth Gynaliadwyedd ehangach ar gyfer Meysydd Awyr3 a lansiwyd fis Mehefin diwethaf gan ACI EUROPE.

Gyda'r uwchraddiad llwyddiannus heddiw o chwe Maes Awyr y Lapdir4 a weithredir gan Finavia (gweithredwr maes awyr y Ffindir) i Niwtraliaeth Lefel 3+ y safon rheoli CO2 fyd-eang, Achredu Carbon Maes Awyr, erbyn hyn mae 50 o feysydd awyr carbon niwtral yn Ewrop5.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol ACI EWROP Olivier Jankovec: "Dim ond 3 blynedd ar ôl ymrwymo i 100 o feysydd awyr carbon niwtral erbyn 2030, mae diwydiant meysydd awyr Ewrop bellach hanner ffordd drwodd i gyflawni'r nod hwnnw. Mae'r 50 maes awyr sydd wedi dod yn garbon niwtral o dan Achrediad Carbon Maes Awyr yn croesawu dros un - traffig traffig teithwyr y cyfandir - gyda chymysgedd o hybiau mawr a meysydd awyr rhanbarthol llai yn eu plith. ”

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae niwtraliaeth carbon yn cynrychioli'r lefel uchaf o berfformiad rheoli carbon o dan Achrediad Carbon Maes Awyr. Er mwyn ei gyrraedd, mae angen i feysydd awyr leihau allyriadau CO2 o'r ffynonellau hynny sydd o dan eu rheolaeth gymaint â phosibl, a gwneud iawn am yr allyriadau gweddilliol sy'n weddill gyda buddsoddiad mewn gwrthbwyso carbon o ansawdd uchel. Rhaid i feysydd awyr carbon niwtral ar Lefel 3+ Achrediad Carbon y Maes Awyr ddarparu tystiolaeth o gyflawni'r holl gamau sy'n ofynnol gan y rhaglen (mapio eu hallyriadau, eu lleihau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid gweithredol ar safle'r maes awyr i wneud yr un peth), cyn buddsoddi mewn carbon. gwrthbwyso.

Ychwanegodd Jankovec: "Er nad yw'r cysyniad sero net yn caniatáu ar gyfer gwrthbwyso, mae cyrraedd niwtraliaeth carbon yn gyntaf yn caniatáu i feysydd awyr dyfu tuag at reoli a chyfyngiadau CO2 mwy uchelgeisiol mewn ffordd flaengar. Gydag ymrwymiad diwydiant maes awyr Ewrop i gyrraedd allyriadau Net Zero CO2 o dan eu rheolaeth erbyn 2050 yn flaenoriaeth lwyr, mae meysydd awyr Ewrop yn parhau â'u cyflymder cyson i gyrraedd y pyst gôl rhwng eu lefel rheoli carbon gyfredol a'r amcan uchelgeisiol sydd o'u blaenau. "

Dywedodd Niclas Svenningsen, sy’n arwain y fenter Hinsawdd Niwtral Nawr yn Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Newid Hinsawdd (UNFCCC) yn Bonn, yr Almaen: «Rydym yn falch iawn o weld mwy a mwy o feysydd awyr yn Ewrop yn cyflawni eu niwtraliaeth carbon caled bob blwyddyn. . Nodwn fod y meysydd awyr momentwm a grëwyd trwy eu cynnydd degawd o fewn Achrediad Carbon Maes Awyr wedi cael ei galfaneiddio ymhellach gan y brys cynyddol i ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. »

hysbyseb

Ychwanegodd: «Mae meysydd awyr Ewrop yn parhau i fod yn esiampl i'w dilyn ym maes gweithredu nad yw'n wladwriaeth i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Wrth gael eu llygaid ar y nod mawr o gyrraedd allyriadau carbon Net Zero o'u gweithrediadau erbyn 2050, maent yn parhau â'u gwaith cynyddrannol i leihau eu heffaith ar yr hinsawdd. Dyma’r union fath o arweinyddiaeth diwydiant sydd ei angen arnom i fynd i’r afael â’r her frawychus a digynsail y mae Newid Hinsawdd yn ei chynrychioli. ”

1Gweld yr addewid yma.

2Dysgwch fwy am ymrwymiad Net Zero gan 2050 yma. 

3Dadlwythwch eich copi o Strategaeth Gynaliadwyedd ACI EWROP yma.

4Meysydd Awyr y Lapdir: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) a Rovaniemi (RVN)

5Dadlwythwch y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral yma:
Y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral.pdf

Mae'r IPCC (Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd) wedi amcangyfrif bod cyfanswm allyriadau CO2 hedfan yn cyfrif am 2% o effaith allyriadau byd-eang ar newid yn yr hinsawdd. O'r ffigur hwnnw, dim ond hyd at 5% y mae gweithrediadau meysydd awyr eu hunain yn cyfrif.

Achredu Carbon Maes Awyr yw'r unig safon fyd-eang ar gyfer rheoli carbon mewn meysydd awyr. Ei nod yw annog a galluogi meysydd awyr i leihau eu hallyriadau. O fewn ei fframwaith, gall meysydd awyr gael eu hachredu ar bedair lefel achredu cynyddol uchelgeisiol: Mapio, Lleihau, Optimeiddio a Niwtraliaeth. 

Fe'i gweinyddir yn annibynnol, wedi'i gymeradwyo'n sefydliadol ac mae eisoes wedi ennill canmoliaeth gan y Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol (ICAO), Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC), a'r Comisiwn Ewropeaidd (EC).

Wedi'i ddatblygu a'i lansio yn wreiddiol gan ACI EUROPE ym mis Mehefin 2009, estynnwyd Achrediad Carbon Maes Awyr i feysydd awyr yn Asia-Môr Tawel, ym mis Tachwedd 2011 (mewn partneriaeth ag ACI Asia-Pacific) ac i feysydd awyr Affrica ym mis Mehefin 2013, (mewn partneriaeth ag ACI Affrica) Meysydd awyr Gogledd America ym mis Medi 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-NA) a meysydd awyr yn America Ladin a'r Caribî ym mis Rhagfyr 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-LAC).

I ddarganfod pa feysydd awyr sydd wedi'u hardystio a lefel eu hardystiad, cliciwch yma.

ACI EWROP yw rhanbarth Ewropeaidd Cyngor Meysydd Awyr Rhyngwladol (ACI), yr unig gymdeithas broffesiynol fyd-eang o weithredwyr meysydd awyr. Mae ACI EWROP yn cynrychioli dros feysydd awyr 500 yng ngwledydd Ewropeaidd 45. Mae ein haelodau yn hwyluso dros 90% o draffig awyr masnachol yn Ewrop: 2.3 biliwn o deithwyr, 21.2 miliwn tunnell o nwyddau a 25.7 miliwn o symudiadau awyrennau yn 2018. Mewn ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd, ym mis Mehefin 2019 ymrwymodd ein haelodau i gyflawni allyriadau sero carbon net ar gyfer gweithrediadau dan eu rheolaeth gan 2050, heb wrthbwyso.

Parhau Darllen

Ansawdd aer

Mae Clarkson yn galw eco-ryfelwr #GretaThunberg yn 'brat ddifetha'

cyhoeddwyd

on

Jeremy Clarkson (Yn y llun) wedi pwyso i mewn i’r eco-actifydd Greta Thunberg, gan ei galw’n “brat ddifetha”.

Dywedodd Greta, 16, wrth y Cenhedloedd Unedig bod ei phlentyndod wedi cael ei difetha gan newid byd-eang.

hysbyseb

Meddai: “Ddylwn i ddim bod i fyny yma. Dylwn i fod yn ôl yn yr ysgol yr ochr arall i'r cefnfor.

“Ac eto rydych chi i gyd yn dod atom ni am obaith.

“Sut meiddiwch chi.

hysbyseb

“Rydych chi wedi dwyn fy mreuddwydion a fy mhlentyndod gyda'ch geiriau gwag.”

Meddai Clarkson: “Sut meiddiwch chi hwylio i America ar gwch hwylio ffibr carbon na wnaethoch chi ei adeiladu a gostiodd £ 15miliwn, na wnaethoch chi ei ennill, ac sydd ag injan diesel wrth gefn na soniasoch amdani.

“Fe wnaethon ni roi ffonau symudol a gliniaduron i chi a'r rhyngrwyd.

“Fe wnaethon ni greu'r cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n eu defnyddio bob dydd ac rydyn ni'n rhedeg y banciau sy'n talu am y cyfan.

“Felly sut meiddiwch chi sefyll yno a darlithio ni, fe wnaethoch chi ddifetha brat.”

Honnodd y bydd gwyddoniaeth yn datrys problem y ddaear “peidio â scowling a chael sgrechian ab-dabs bob pum munud”.

Gorffennodd: “Felly byddwch yn ferch dda, caewch i fyny a gadewch iddyn nhw fwrw ati.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd