Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

#BeCrueltyFree Ymgyrchwyr condemnio cais cyfreithiol 'farus' diwydiant i wanhau colur gwaharddiad profion ar anifeiliaid yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

o-PRAWF ANIFEILIAID-facebookMae ymgyrchwyr amddiffyn anifeiliaid Humane Society International (HSI) yn poeni bod yr Uchel Lys heddiw wedi penderfynu peidio â gwrthod cais cyfreithiol gan gyflenwyr cynhwysion i’r diwydiant colur i danseilio gwaharddiad profi anifeiliaid colur hanesyddol yr UE. Gallai'r achos cyfreithiol, sydd bellach yn cael ei gyfeirio at Lys Cyfiawnder Euoropean, gymryd dwy flynedd i'w ddatrys, ac os bydd yn llwyddiannus yn y pen draw gallai fentro condemnio cwningod ac anifeiliaid eraill unwaith eto i brofion poenus llygad, croen a bwydo ar gyfer cynhwysion a ddefnyddir mewn colur.

Cymdeithas Ryngwladol Humane Ymgyrch #BeCrueltyFree tîm yn yr Uchel Lys am dyfarniad. #BeCrueltyFree yw prif fenter y byd ar gyfer diwedd byd-eang i brofi anifeiliaid am gosmetau. Yr ymgyrch proffil uchel - sydd â'r cefnogaeth sêr megis Syr Paul McCartney a Leona Lewis - yn allweddol wrth sicrhau gweithrediad gwaharddiad yr UE ar werthu colur a brofwyd gan anifeiliaid ar 11 Mawrth 2013, a daeth i ben gyda a fflach-mob cwningen y tu allan i'r Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel i gyflwyno bron i hanner miliwn o lofnodion deiseb.

Daeth achos yr Uchel Lys gan y Ffederasiwn Ewropeaidd ar gyfer Cynhwysion Cosmetig, cymdeithas fasnach yn cynrychioli mwy na 100 o gynhyrchwyr cemegol arbenigol sy'n cyflenwi cynhwysion i wneuthurwyr colur. Honnodd EFfCI, pan gynhelir profion anifeiliaid newydd mewn gwledydd y tu allan i'r UE i fodloni rheoliadau y tu allan i'r UE, y dylid caniatáu i gwmnïau colur ddefnyddio'r canlyniadau profion anifeiliaid hynny i ddatblygu neu werthu colur yn Ewrop, hyd yn oed os gwnaed y profion anifeiliaid ar ôl y Daeth gwaharddiad yr UE i rym. Heddiw, dyfarnodd y barnwr y dylai EFfCI allu mynd â’i hawliad i Lys Ewrop - y bydd ei benderfyniad yn y pen draw yn cael effaith ledled yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Pe bai'n llwyddiannus yn yr ECJ yn y pen draw, gallai honiad EFfCI ddinistrio gwaharddiad yr UE oherwydd y byddai i bob pwrpas yn caniatáu i gwmni brofi ei gynhwysion colur ar anifeiliaid y tu allan i'r UE at ddibenion rheoleiddio y tu allan i'r UE, a dal i ddefnyddio a gwerthu'r cynhwysyn hwnnw mewn colur yn yr UE. farchnad.

Dywedodd Susie Wilks, Cynghorydd Polisi #BeCrueltyFree HSI, o’r Uchel Lys: “Gallai gweithred gyfreithiol y diwydiant fod yn drychineb bosibl i les anifeiliaid ac mae’n frad o’r awydd a fynegwyd yn glir gan ddefnyddwyr yr UE i roi diwedd ar brofion anifeiliaid creulon ac diangen am gosmetau na waeth ble yn y byd y mae profion anifeiliaid yn digwydd. Byddai achos EFfCI yn tanseilio ysbryd a llythyr gwaharddiad yr UE, gan ganiatáu i gwmnïau barhau i brofi colur ar anifeiliaid dramor, a'u mewnforio yn ôl i'r UE. Gobeithiwn y bydd yr ECJ yn gweld yn dda gwrthod yr achos hwn a chanfod o blaid gwaharddiad cryf a chynhwysfawr.

“Er bod gweddill y byd yn edrych at waharddiad prawf hanesyddol yr UE fel enghraifft arloesol o reoleiddio sy’n gyfeillgar i anifeiliaid sy’n hyrwyddo gwyddoniaeth fodern ac yn diogelu diogelwch defnyddwyr, mae diwydiant wedi cymryd yr achos cyfreithiol barus a hunan-wasanaethol hwn a allai gondemnio anifeiliaid i ddioddef yn syml. fel y gall EFfCI werthu mwy o gynhwysion colur i'w gwsmeriaid. Mae profi colur ar anifeiliaid yn foesol anghywir ac yn wyddonol ddiangen; gellir creu cynhyrchion harddwch newydd arloesol sy'n defnyddio cynhwysion sy'n bodoli eisoes heb brofion anifeiliaid newydd, ac mae'n amlwg bod dyfodol rheoleiddio diogelwch yn gorwedd wrth fabwysiadu mwy o brofion nad ydynt yn berthnasol i anifeiliaid. Felly dylai'r diwydiant gywilyddio ei fod yn ceisio troi y cloc yn ôl ar ddeddf sy’n arwain y byd sy’n dweud bod bywyd anifail yn werth mwy na hufen wyneb newydd. ”

hysbyseb

Nid yw'n hysbys a oedd EFfCI yn gweithredu ar ei ben ei hun, neu a yw ei aelod-gwmnïau cemegol neu gosmetau sy'n elwa o anhysbysrwydd eu haelodaeth cymdeithas fasnach y tu ôl i'r her gyfreithiol. Mae Aelodau Cyswllt EFfCI yn cynnwys aelodau'r DU Grŵp Gofal Personol BACS yn cynrychioli tua 120 o aelodau gan gynnwys Marks & Spencer a The Co-operative Group - y ddau wedi'u hardystio fel rhai heb greulondeb gan y rhyngwladol Neidio Bunny safonol.

Dywedodd Susie Wilks HSI: “Gan fod cymdeithas fasnach wedi wynebu’r achos cyfreithiol hwn, mae’n amhosibl gwybod pa gwmnïau sydd y tu ôl iddo mewn gwirionedd. Pe na bai aelodau cyswllt cwmnïau di-greulondeb yn ymwybodol bod eu cymdeithas fasnach yn ceisio tanseilio gwaharddiad profi anifeiliaid colur yr UE, byddem yn disgwyl iddynt gael eu dychryn yn fawr a gwneud eu gwrthwynebiadau yn hysbys. ”

Mae HSI yn amcangyfrif bod rhwng 100,000 - 200,000 o gwningod, moch cwta, llygod ac anifeiliaid eraill yn dioddef bob blwyddyn mewn profion colur yn fyd-eang. Mae'r rhain yn cynnwys ffrwyno cwningod a chael cemegolion yn diferu yn eu llygaid, moch cwta yn cael cemegolion amrwd ar eu croen eilliedig, a chnofilod â chemegau yn cael eu pwmpio'n uniongyrchol i'w stumog mewn dosau anferth a hyd yn oed angheuol. Mae profion anifeiliaid o'r fath, a gwerthu colur a brofwyd felly, bellach wedi'i wahardd ledled 28 gwlad yr UE, gwledydd EFTA, Israel ac India. Mae ymgyrchu #BeCrueltyFree hefyd wedi arwain at gynigion deddfwriaethol ar gyfer gwaharddiadau tebyg yn Awstralia, Brasil, Seland Newydd, Taiwan a'r Unol Daleithiau.

Ffeithiau

  • #BeCrueltyFree yw'r ymgyrch fwyaf yn y byd i ddod â phrofion anifeiliaid colur i ben, gyda chefnogaeth sêr fel Leona Lewis, Rick Gervais a Melanie C
  • Mae mwy nag 1 filiwn o addewidion #BeCrueltyFree wedi'u llofnodi hyd yma ar gyfer diwedd byd-eang ar greulondeb colur
  • Mae mwy na 600 o gwmnïau colur wedi'u hardystio fel rhai heb greulondeb o dan y cynllun rhyngwladol Leaping Bunny
  • Amcangyfrifir bod 8,000 neu fwy o gynhwysion cosmetig eisoes ar gael ac yn cael eu defnyddio'n fyd-eang. Gall cwmnïau gynhyrchu colur heb brofion anifeiliaid trwy gyfuno cynhwysion sy'n bodoli eisoes â hanesion o ddefnydd diogel - nad oes angen profion newydd ar eu cyfer - â phrofion o'r radd flaenaf ar gyfer anifeiliaid nad ydynt yn anifeiliaid.
  • Mae nifer cynyddol o brofion heblaw anifeiliaid ar gael ac yn cael eu derbyn gan awdurdodau rheoleiddio ledled y byd, gan gynnwys y modelau croen ailadeiladwyd gan bobl EpiDerm ™ ac EPISKIN ™ ar gyfer llid y croen, y prawf Gollyngiadau Fluroescein ar gyfer llid y llygaid, a'r prawf Derbyn Coch Niwtral 3T3 ar gyfer ffototocsigrwydd a achosir gan olau haul.

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

hysbyseb

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid yn lleihau

cyhoeddwyd

on

Mae'r defnydd o wrthfiotigau wedi lleihau ac mae bellach yn is mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl, meddai'r icon PDF adroddiad diweddaraf cyhoeddwyd gan y Bwyd Ewrop Awdurdod Diogelwch (EFSA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Gan ddefnyddio dull Un Iechyd, mae'r adroddiad gan dair asiantaeth yr UE yn cyflwyno data ar fwyta a datblygu gwrthfiotigau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn Ewrop ar gyfer 2016-2018.

Mae'r cwymp sylweddol yn y defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd yn awgrymu bod y mesurau a gymerwyd ar lefel gwlad i leihau defnydd yn profi i fod yn effeithiol. Bu bron i'r defnydd o ddosbarth o wrthfiotigau o'r enw polymyxins, sy'n cynnwys colistin, haneru rhwng 2016 a 2018 mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan fod polymyxinau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysbytai i drin cleifion sydd wedi'u heintio â bacteria sy'n gwrthsefyll aml -rug.

hysbyseb

Mae'r darlun yn yr UE yn amrywiol - mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl gwlad a dosbarth gwrthfiotig. Er enghraifft, defnyddir aminopenicillins, cephalosporinau a quinolones o'r 3edd a'r 4edd genhedlaeth (fluoroquinolones a quinolones eraill) yn fwy mewn pobl nag mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, tra bod polymyxinau (colistin) a tetracyclines yn cael eu defnyddio mwy mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl. .

Y cysylltiad rhwng defnyddio gwrthfiotigau ac ymwrthedd bacteriol

Mae'r adroddiad yn dangos bod defnyddio carbapenems, cephalosporinau 3edd a 4edd genhedlaeth a quinolones mewn pobl yn gysylltiedig ag ymwrthedd i'r gwrthfiotigau hyn yn Coli Escherichia heintiau mewn bodau dynol. Cafwyd hyd i gymdeithasau tebyg ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cysylltiadau rhwng bwyta gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac AMR mewn bacteria o anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, sydd yn ei dro yn gysylltiedig ag AMR mewn bacteria gan bobl. Enghraifft o hyn yw Campylobacter spp. bacteria, sydd i'w cael mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd ac yn achosi heintiau a gludir gan fwyd mewn pobl. Daeth arbenigwyr o hyd i gysylltiad rhwng gwrthiant yn y bacteria hyn mewn anifeiliaid ac ymwrthedd yn yr un bacteria mewn pobl.

Ymladd AMR trwy gydweithrediad

Mae AMR yn broblem iechyd cyhoeddus fyd-eang sylweddol sy'n cynrychioli baich economaidd difrifol. Mae'r dull Un Iechyd a weithredwyd trwy gydweithrediad EFSA, EMA ac ECDC a'r canlyniadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn galw am ymdrechion parhaus i fynd i'r afael ag AMB ar lefel genedlaethol, UE a byd-eang ar draws y sectorau gofal iechyd.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

'Diwedd Oes y Cage' - Diwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder

Heddiw (30 Mehefin), cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymateb deddfwriaethol i'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'Diwedd Oes y Cage' (ECI) gyda chefnogaeth dros filiwn o Ewropeaid o 18 talaith wahanol.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu cynnig deddfwriaethol erbyn 2023 i wahardd cewyll ar gyfer nifer o anifeiliaid fferm. Bydd y cynnig yn cael gwared yn raddol, ac yn gwahardd o'r diwedd, defnyddio systemau cawell ar gyfer pob anifail a grybwyllir yn y fenter. Bydd yn cynnwys anifeiliaid sydd eisoes dan ddeddfwriaeth: ieir dodwy, hychod a lloi; ac anifeiliaid eraill y soniwyd amdanynt gan gynnwys: cwningod, cywennod, bridwyr haen, bridwyr brwyliaid, soflieir, hwyaid a gwyddau. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi gofyn i EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) ategu'r dystiolaeth wyddonol bresennol i bennu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer gwahardd cewyll.

Fel rhan o'i Strategaeth Fferm i Fforc, mae'r Comisiwn eisoes wedi ymrwymo i gynnig adolygiad o'r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid, gan gynnwys ar drafnidiaeth a magu, sydd ar hyn o bryd yn cael gwiriad ffitrwydd, i'w gwblhau erbyn haf 2022.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid. Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol ac mae gennym gyfrifoldeb moesol, cymdeithasol i sicrhau bod amodau anifeiliaid ar y fferm ar gyfer anifeiliaid yn adlewyrchu hyn. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod yr UE yn parhau i fod ar flaen y gad ym maes lles anifeiliaid ar y llwyfan byd-eang a’n bod yn cyflawni disgwyliadau cymdeithasol. ”

Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth bydd y Comisiwn yn ceisio mesurau ategol penodol mewn meysydd polisi cysylltiedig allweddol. Yn benodol, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn darparu cefnogaeth ariannol a chymhellion - fel yr offeryn eco-gynlluniau newydd - i helpu ffermwyr i uwchraddio i gyfleusterau mwy cyfeillgar i anifeiliaid yn unol â'r safonau newydd. Bydd hefyd yn bosibl defnyddio'r Gronfa Just Transition a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gynorthwyo ffermwyr i addasu i systemau heb gawell.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd