Cysylltu â ni

Ansawdd aer

Byddai aer glanach 'yn cynnig buddion iechyd mawr yn y Balcanau'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DSC00832Mae tri sesiwn friffio a ryddhawyd ar 15 Rhagfyr yn tynnu sylw at y doll drom ar iechyd sy'n deillio o ddod i gysylltiad ag ansawdd aer gwael ym Mwlgaria, Serbia a Montenegro. (1) Mae aer llygredig iawn mewn llawer o wledydd y Balcanau yn achosi effeithiau iechyd arbennig o ddifrifol yn y rhanbarth hwn. Er gwaethaf y ffaith nad oes ganddi boblogaeth o ddim ond saith miliwn o bobl, mae Bwlgaria yn safle un o ran y marwolaethau cynamserol blynyddol oherwydd yr achos hwn yn Ewrop. Gellir cymharu mwy na 11,000 o farwolaethau cynamserol Bwlgaria oherwydd ansawdd aer gwael â 4,000 o farwolaethau yn y Swistir, gwlad sydd â phoblogaeth o faint tebyg.

Yn yr ail safle, mae 10,000 o farwolaethau yn Serbia a Montenegro oherwydd aer llygredig, gyda phoblogaethau o saith miliwn a 620,000 yn y drefn honno. Mae Rwmania yn drydydd, Gwlad Pwyl yn bedwerydd a Hwngari yn chweched. (2)

Er bod effeithiau ansawdd aer gwael ar glefyd anadlol a cardiofasgwlaidd yn hysbys iawn, mae'r canfyddiadau gwyddonol diweddaraf yn cymhlethu'r risgiau i iechyd plant. Er enghraifft, mae tystiolaeth yn tyfu bod amlygiad mamol i lygredd aer yn cyfrannu at fwy o risg y bydd ei babi yn cael ei eni â phwysau geni isel neu cyn-dymor. Mae astudiaethau eraill yn tynnu sylw at y risg o amlygiad mamol gan arwain at ddatblygu afiechydon cronig yn ei phlentyn yn ddiweddarach mewn bywyd, gan gynnwys gordewdra, diabetes a chanserau sy'n gysylltiedig ag hormonau, fel y fron, y prostad a phrofion.

hysbyseb

Mae ansawdd aer gwael yn deillio o lawer o ffynonellau, megis prosesau diwydiannol, trafnidiaeth, neu amaethyddiaeth; ond mae llygredd aer o gynhyrchu a defnyddio ynni, gan gynnwys gweithfeydd pŵer glo, yn peri pryder arbennig yn y Balcanau. Mae ffigurau o adroddiad HEAL “Y Mesur Iechyd Di-dâl, Sut mae gweithfeydd pŵer glo yn ein gwneud yn sâl” yn dangos bod 18,200 o farwolaethau cynamserol bob blwyddyn yn Ewrop yn deillio o ddod i gysylltiad â llygredd aer sy'n gysylltiedig â gweithfeydd pŵer glo. (3) Mae tua 2,000 o'r marwolaethau hyn yn digwydd ym Mwlgaria a 2,000 arall yn Serbia, cyfanswm o 22% yn digwydd yn y ddwy wlad hyn yn unig. (4)

Mae hanes wedi dangos gwelliannau cyflym yn iechyd y cyhoedd yn dilyn rheoleiddio cryfach i wella ansawdd aer. Er enghraifft, arweiniodd y gwaharddiad ar losgi glo yn Nulyn, Iwerddon yn y 1990au at ostyngiad o 8% yng nghyfanswm y marwolaethau yn y ddinas ynghyd â gostyngiadau o 13% mewn clefyd anadlol a 7% mewn clefyd cardiofasgwlaidd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r ddadl genedlaethol ar benderfyniadau ynni yn yr Almaen a Gwlad Pwyl wedi cynnwys trafodaeth o effaith llygredd aer gwael ar iechyd a'r niwed o gynhyrchu pŵer glo yn benodol. (5) Mae'r sesiynau briffio newydd yn argymell bod gweithwyr meddygol proffesiynol ym Mwlgaria, Serbia a Montenegro yn ystyried ffactorau amgylcheddol yn systematig wrth wneud diagnosis o gleifion, yn gwirio ac yn hysbysu am sefyllfa ansawdd aer, ac yn cymryd rhan mewn datblygiadau polisi ar ddewisiadau ynni. (1)

hysbyseb

“Hoffem weld meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn tynnu sylw at gostau glo i iechyd ac yn annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau cenedlaethol i ystyried y costau hyn mewn penderfyniadau ynni,” meddai Vlatka Matkovic Puljic, cydlynydd prosiect HEAL ar ynni ac iechyd, ar gyfer gwledydd de a chanol dwyrain Ewrop. “Byddai dewis adeiladu gorsafoedd pŵer glo newydd yn niweidiol i ymdrechion sydd â’r nod o fynd i’r afael â chlefyd cronig ac amddiffyn iechyd plant.”

1. Tri sesiwn friffio yng nghyfres HEAL ar ansawdd aer

2. Siart yn dangos cyfanswm y marwolaethau blynyddol o ddod i gysylltiad ag ansawdd aer yng ngwledydd Ewrop (Wedi'i fesur o ran dod i gysylltiad â PM2.5 (mater gronynnol sy'n llai na 2.5 micrometr) ac osôn, y ddau lygrydd mwyaf niweidiol).

Gwlad

Marwolaethau o amlygiad cronig PM2.5 ac osôn

RANK o gyfradd marwolaethau *

Bwlgaria

11,787

1

Serbia a Montenegro

10,777

2

Romania

25,121

3

gwlad pwyl

44,764

4

Gwlad Groeg

12,905

5

Hwngari

11,343

6

Yr Eidal

66,070

7

Croatia

3,854

8

Gwlad Belg

9,610

9

Gweriniaeth Tsiec

9,152

10

lithuania

2,653

11

Slofacia

4,452

12

Yr Almaen

65,207

13

Latfia

1,652

14

slofenia

1,451

15

Awstria

5,481

16

Yr Iseldiroedd

10,826

17

Cyprus

529

18

Lwcsembwrg

324

19

france

41,114

20

Portiwgal

6,647

21

Estonia

797

22

Denmarc

3,165

23

Y Swistir

4,392

24

Sbaen

25; 926

25

Malta

227

26

Deyrnas Unedig

31,389

27

Y Ffindir

1,965

28

Sweden

3,128

29

iwerddon

1,387

30

Norwy

956

31

* Mae cyfradd y marwolaethau yn cael ei chyfrif fel nifer y marwolaethau fesul poblogaeth (Nifer y marwolaethau o PM2.5 cronig ac amlygiad osôn / Amcangyfrif o'r boblogaeth ganol blwyddyn 2010) * 100,000)

Ffynonellau:

Am y data ar farwolaethau cynamserol: Dadansoddiad cost a budd o Senarios Polisi Terfynol ar gyfer Pecyn Aer Glân yr UE. Hydref 2014. t. 48-49  

Ar gyfer y data ar boblogaeth yr UE: Eurostat: Newid poblogaeth - Cydbwysedd demograffig a chyfraddau crai ar lefel genedlaethol

3. Y Mesur Iechyd Di-dâl, Sut mae gweithfeydd pŵer glo yn ein gwneud ni'n sâl, HEAL, Mawrth 2013

4. Data ar effeithiau iechyd a baich ariannol o gynhyrchu pŵer glo

Bwlgaria: Mae tua 2,000 o Fwlgariaid yn marw bob blwyddyn oherwydd llygredd aer oherwydd gweithfeydd pŵer glo. Mae mwy na 920 o bobl ym Mwlgaria yn dioddef o achosion broncitis cronig ac mae 600 yn yr ysbyty oherwydd symptomau anadlol neu gardiofasgwlaidd. Amcangyfrifir bod y costau sy'n gysylltiedig â'r marwolaethau hyn ac afiechyd oherwydd dod i gysylltiad â mygdarth o weithfeydd pŵer glo hyd at € 4.6 biliwn y flwyddyn.

Serbia: Mae tua 2,000 o Serbiaid yn marw bob blwyddyn oherwydd llygredd aer oherwydd gweithfeydd pŵer glo. Mae mwy na 1,000 o bobl yn Serbia yn dioddef achosion o achosion broncitis cronig ac mae 600 yn yr ysbyty oherwydd symptomau anadlol neu gardiofasgwlaidd. Amcangyfrifir bod y costau sy'n gysylltiedig â'r marwolaethau hyn ac afiechyd hyd at € 4.98 biliwn y flwyddyn.

Montenegro: Dim data ar wahân.

5. Adolygiad Blynyddol HEAL 2013, Hinsawdd ac Ynni, tudalen 11

Ansawdd aer

Pweru economi niwtral yn yr hinsawdd: Mae'r Comisiwn yn nodi cynlluniau ar gyfer system ynni'r dyfodol a hydrogen glân, ac yn lansio'r #EuropeanCleanHydrogenAlliance

cyhoeddwyd

on

Er mwyn dod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, mae angen i Ewrop drawsnewid ei system ynni, sy'n cyfrif am 75% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Strategaethau'r UE ar gyfer integreiddio system ynni a hydrogen, a fabwysiadwyd heddiw (8 Gorffennaf), yn paratoi'r ffordd tuag at sector ynni mwy effeithlon a rhyng-gysylltiedig, wedi'i yrru gan ddau nod planed lanach ac economi gryfach.

Mae'r ddwy strategaeth yn cyflwyno agenda buddsoddi ynni glân newydd, yn unol ag agenda'r Comisiwn Y Genhedlaeth Nesaf UE pecyn adfer a'r Bargen Werdd Ewrop. Mae gan y buddsoddiadau a gynlluniwyd y potensial i ysgogi'r adferiad economaidd o argyfwng coronafirws. Maent yn creu swyddi Ewropeaidd ac yn hybu ein harweinyddiaeth a'n cystadleurwydd mewn diwydiannau strategol, sy'n hanfodol i wytnwch Ewrop.

Er mwyn helpu i gyflawni'r Strategaeth hon, mae'r Comisiwn yn lansio heddiw y Cynghrair Hydrogen Glân Ewropeaidd gydag arweinwyr diwydiant, cymdeithas sifil, gweinidogion cenedlaethol a rhanbarthol a Banc Buddsoddi Ewrop. Bydd y Gynghrair yn cronni piblinell fuddsoddi ar gyfer cynhyrchu graddfa a bydd yn cefnogi'r galw am hydrogen glân yn yr UE. Bydd y gynghrair yn cael ei hadeiladu ar egwyddorion cydweithredu, cynhwysiant a thryloywder. Mae Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn canolbwyntio ar hydrogen adnewyddadwy, wedi'i ategu yn ystod cyfnod pontio gan hydrogen carbon isel gyda gostyngiadau uchelgeisiol iawn mewn allyriadau CO2 o'i gymharu â hydrogen wedi'i seilio ar ffosil.Tbydd digwyddiad lansio Cynghrair Hydrogen Glân Ewrop yn cael ei ffrydio'n fyw yma am 16h00.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewropeaidd Timmermans a'r Comisiynydd Ynni Simson yn fyw EBS.

hysbyseb
Parhau Darllen

Ansawdd aer

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi diweddariad ar y cynnydd y mae meysydd awyr wedi'i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu gweledigaeth a'u haddewid Net Zero erbyn 20502 - sy'n rhan o'r Strategaeth Gynaliadwyedd ehangach ar gyfer Meysydd Awyr3 a lansiwyd fis Mehefin diwethaf gan ACI EUROPE.

Gyda'r uwchraddiad llwyddiannus heddiw o chwe Maes Awyr y Lapdir4 a weithredir gan Finavia (gweithredwr maes awyr y Ffindir) i Niwtraliaeth Lefel 3+ y safon rheoli CO2 fyd-eang, Achredu Carbon Maes Awyr, erbyn hyn mae 50 o feysydd awyr carbon niwtral yn Ewrop5.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol ACI EWROP Olivier Jankovec: "Dim ond 3 blynedd ar ôl ymrwymo i 100 o feysydd awyr carbon niwtral erbyn 2030, mae diwydiant meysydd awyr Ewrop bellach hanner ffordd drwodd i gyflawni'r nod hwnnw. Mae'r 50 maes awyr sydd wedi dod yn garbon niwtral o dan Achrediad Carbon Maes Awyr yn croesawu dros un - traffig traffig teithwyr y cyfandir - gyda chymysgedd o hybiau mawr a meysydd awyr rhanbarthol llai yn eu plith. ”

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae niwtraliaeth carbon yn cynrychioli'r lefel uchaf o berfformiad rheoli carbon o dan Achrediad Carbon Maes Awyr. Er mwyn ei gyrraedd, mae angen i feysydd awyr leihau allyriadau CO2 o'r ffynonellau hynny sydd o dan eu rheolaeth gymaint â phosibl, a gwneud iawn am yr allyriadau gweddilliol sy'n weddill gyda buddsoddiad mewn gwrthbwyso carbon o ansawdd uchel. Rhaid i feysydd awyr carbon niwtral ar Lefel 3+ Achrediad Carbon y Maes Awyr ddarparu tystiolaeth o gyflawni'r holl gamau sy'n ofynnol gan y rhaglen (mapio eu hallyriadau, eu lleihau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid gweithredol ar safle'r maes awyr i wneud yr un peth), cyn buddsoddi mewn carbon. gwrthbwyso.

Ychwanegodd Jankovec: "Er nad yw'r cysyniad sero net yn caniatáu ar gyfer gwrthbwyso, mae cyrraedd niwtraliaeth carbon yn gyntaf yn caniatáu i feysydd awyr dyfu tuag at reoli a chyfyngiadau CO2 mwy uchelgeisiol mewn ffordd flaengar. Gydag ymrwymiad diwydiant maes awyr Ewrop i gyrraedd allyriadau Net Zero CO2 o dan eu rheolaeth erbyn 2050 yn flaenoriaeth lwyr, mae meysydd awyr Ewrop yn parhau â'u cyflymder cyson i gyrraedd y pyst gôl rhwng eu lefel rheoli carbon gyfredol a'r amcan uchelgeisiol sydd o'u blaenau. "

Dywedodd Niclas Svenningsen, sy’n arwain y fenter Hinsawdd Niwtral Nawr yn Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Newid Hinsawdd (UNFCCC) yn Bonn, yr Almaen: «Rydym yn falch iawn o weld mwy a mwy o feysydd awyr yn Ewrop yn cyflawni eu niwtraliaeth carbon caled bob blwyddyn. . Nodwn fod y meysydd awyr momentwm a grëwyd trwy eu cynnydd degawd o fewn Achrediad Carbon Maes Awyr wedi cael ei galfaneiddio ymhellach gan y brys cynyddol i ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. »

hysbyseb

Ychwanegodd: «Mae meysydd awyr Ewrop yn parhau i fod yn esiampl i'w dilyn ym maes gweithredu nad yw'n wladwriaeth i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Wrth gael eu llygaid ar y nod mawr o gyrraedd allyriadau carbon Net Zero o'u gweithrediadau erbyn 2050, maent yn parhau â'u gwaith cynyddrannol i leihau eu heffaith ar yr hinsawdd. Dyma’r union fath o arweinyddiaeth diwydiant sydd ei angen arnom i fynd i’r afael â’r her frawychus a digynsail y mae Newid Hinsawdd yn ei chynrychioli. ”

1Gweld yr addewid yma.

2Dysgwch fwy am ymrwymiad Net Zero gan 2050 yma. 

3Dadlwythwch eich copi o Strategaeth Gynaliadwyedd ACI EWROP yma.

4Meysydd Awyr y Lapdir: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) a Rovaniemi (RVN)

5Dadlwythwch y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral yma:
Y rhestr lawn o feysydd awyr carbon niwtral.pdf

Mae'r IPCC (Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd) wedi amcangyfrif bod cyfanswm allyriadau CO2 hedfan yn cyfrif am 2% o effaith allyriadau byd-eang ar newid yn yr hinsawdd. O'r ffigur hwnnw, dim ond hyd at 5% y mae gweithrediadau meysydd awyr eu hunain yn cyfrif.

Achredu Carbon Maes Awyr yw'r unig safon fyd-eang ar gyfer rheoli carbon mewn meysydd awyr. Ei nod yw annog a galluogi meysydd awyr i leihau eu hallyriadau. O fewn ei fframwaith, gall meysydd awyr gael eu hachredu ar bedair lefel achredu cynyddol uchelgeisiol: Mapio, Lleihau, Optimeiddio a Niwtraliaeth. 

Fe'i gweinyddir yn annibynnol, wedi'i gymeradwyo'n sefydliadol ac mae eisoes wedi ennill canmoliaeth gan y Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol (ICAO), Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC), a'r Comisiwn Ewropeaidd (EC).

Wedi'i ddatblygu a'i lansio yn wreiddiol gan ACI EUROPE ym mis Mehefin 2009, estynnwyd Achrediad Carbon Maes Awyr i feysydd awyr yn Asia-Môr Tawel, ym mis Tachwedd 2011 (mewn partneriaeth ag ACI Asia-Pacific) ac i feysydd awyr Affrica ym mis Mehefin 2013, (mewn partneriaeth ag ACI Affrica) Meysydd awyr Gogledd America ym mis Medi 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-NA) a meysydd awyr yn America Ladin a'r Caribî ym mis Rhagfyr 2014 (mewn partneriaeth ag ACI-LAC).

I ddarganfod pa feysydd awyr sydd wedi'u hardystio a lefel eu hardystiad, cliciwch yma.

ACI EWROP yw rhanbarth Ewropeaidd Cyngor Meysydd Awyr Rhyngwladol (ACI), yr unig gymdeithas broffesiynol fyd-eang o weithredwyr meysydd awyr. Mae ACI EWROP yn cynrychioli dros feysydd awyr 500 yng ngwledydd Ewropeaidd 45. Mae ein haelodau yn hwyluso dros 90% o draffig awyr masnachol yn Ewrop: 2.3 biliwn o deithwyr, 21.2 miliwn tunnell o nwyddau a 25.7 miliwn o symudiadau awyrennau yn 2018. Mewn ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd, ym mis Mehefin 2019 ymrwymodd ein haelodau i gyflawni allyriadau sero carbon net ar gyfer gweithrediadau dan eu rheolaeth gan 2050, heb wrthbwyso.

Parhau Darllen

Ansawdd aer

Mae Clarkson yn galw eco-ryfelwr #GretaThunberg yn 'brat ddifetha'

cyhoeddwyd

on

Jeremy Clarkson (Yn y llun) wedi pwyso i mewn i’r eco-actifydd Greta Thunberg, gan ei galw’n “brat ddifetha”.

Dywedodd Greta, 16, wrth y Cenhedloedd Unedig bod ei phlentyndod wedi cael ei difetha gan newid byd-eang.

hysbyseb

Meddai: “Ddylwn i ddim bod i fyny yma. Dylwn i fod yn ôl yn yr ysgol yr ochr arall i'r cefnfor.

“Ac eto rydych chi i gyd yn dod atom ni am obaith.

“Sut meiddiwch chi.

hysbyseb

“Rydych chi wedi dwyn fy mreuddwydion a fy mhlentyndod gyda'ch geiriau gwag.”

Meddai Clarkson: “Sut meiddiwch chi hwylio i America ar gwch hwylio ffibr carbon na wnaethoch chi ei adeiladu a gostiodd £ 15miliwn, na wnaethoch chi ei ennill, ac sydd ag injan diesel wrth gefn na soniasoch amdani.

“Fe wnaethon ni roi ffonau symudol a gliniaduron i chi a'r rhyngrwyd.

“Fe wnaethon ni greu'r cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n eu defnyddio bob dydd ac rydyn ni'n rhedeg y banciau sy'n talu am y cyfan.

“Felly sut meiddiwch chi sefyll yno a darlithio ni, fe wnaethoch chi ddifetha brat.”

Honnodd y bydd gwyddoniaeth yn datrys problem y ddaear “peidio â scowling a chael sgrechian ab-dabs bob pum munud”.

Gorffennodd: “Felly byddwch yn ferch dda, caewch i fyny a gadewch iddyn nhw fwrw ati.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd