cwmnïau Ewropeaidd a ddyfarnwyd ar gyfer #green datrysiadau busnes

| Hydref 28, 2016 | 0 Sylwadau

gwyrdd_initiativeMae busnesau'n cydnabod yn gyflym bod newid i economi gylchol yn gwneud synnwyr economaidd cadarn. Mae 'Gwobrau Busnes Ewropeaidd ar gyfer yr Amgylchedd' y Comisiwn yn gwobrwyo'r gorau o'r arloeswyr hyn am eu harferion a chynhyrchion eco-arloesol.

Ar 27 Hydref, cyhoeddwyd enillwyr y Gwobrau Busnes Ewropeaidd ar gyfer Environment2016-17 mewn seremoni yn Tallinn, Estonia. Mae'r gwobrau'n cydnabod cwmnïau yn yr UE a gwledydd sy'n ymgeisio, o bob sector sy'n cyfuno cystadleurwydd â pharch at yr amgylchedd yn y categorïau canlynol: rheoli, cynnyrch a gwasanaethau, arloesi prosesau, busnes a bioamrywiaeth, a chydweithrediad busnes rhyngwladol. Mae'r Wobr yn rhan bwysig o flwch offer y Comisiwn ar gyfer gweithredu'r Cynllun Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2015.

Dywedodd y Comisiynydd Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Mae cwmnïau sy'n cystadlu am y gwobrau Busnes ar gyfer yr Amgylchedd yn cynrychioli gwir asiantau newid yn Ewrop tuag at economi gylchol. Maent yn dangos y gall arloesedd, hyfywedd economaidd a diogelu'r amgylchedd fynd gyda'i gilydd. Gall atebion gwyrdd gael eu hymgorffori ym model busnes cwmni o unrhyw faint, ar unrhyw adeg, mewn unrhyw sector neu wlad. ”

O ficro-fusnesau i frandiau byd-eang, enillwyr eleni yw:

  • Fferm Ladybird (Hwngari), canolfan hamdden gynaliadwy: ar gyfer rheoli (busnesau bach a bach)
  • Systemau Ffenestr CMS (Y Deyrnas Unedig), un o brif gynhyrchwyr ffenestri ynni-effeithlon: ar gyfer rheoli (busnes canolig a mawr)
  • Hydromx Rhyngwladol UG (Twrci), cwmni sy'n cyflenwi atebion ynni arloesol: ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau
  • Gwyddorau Bywyd M2i (Ffrainc), Arweinydd Ewropeaidd o ran diogelu cnydau'n rhydd o blaladdwyr: ar gyfer arloesi prosesau
  • HiPP-Werk Georg Hipp OHG (Yr Almaen), gwneuthurwr bwyd babanod: ar gyfer busnes a bioamrywiaeth
  • BV Fairphone (Yr Iseldiroedd), darparwr ffôn clyfar moesegol cyntaf y byd: ar gyfer cydweithredu rhyngwladol

Dewiswyd yr enillwyr 6 o restr o 24 yn y rownd derfynol. Yn gyfan gwbl, bu cwmnïau 148 o wledydd Ewropeaidd 21 yn cystadlu am y wobr. Maent yn cydnabod cwmnïau a ddatblygodd gynhyrchion a gwasanaethau mwy craff trwy ddefnyddio deunyddiau ac ynni yn effeithlon. Bydd hyn yn cyfrannu at economi fwy arloesol a chynaliadwy.

Mae'r sector nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol wedi parhau i ehangu, hyd yn oed yn ystod y dirywiad economaidd diweddar. Diolch i farchnadoedd byd-eang sy'n ehangu, mae eco-ddiwydiannau'n mwynhau potensial allforio sylweddol yn ogystal â galw cryf o fewn yr UE.

Y Wobr Rheoli (busnes micro a bach)

Fferm Ladybird yn Hwngari enillodd y wobr hon am ddangos y gall twristiaeth fod yn broffidiol ac yn gynaliadwy. Denu ymwelwyr 65,000 y flwyddyn, datblygodd Ladybird Farm gysyniad cynaliadwyedd eang. Mae'r ganolfan yn cwmpasu 80% o'i hanghenion ynni o ffynonellau cynaliadwy trwy baneli solar ffotofoltäig a biomas. Roedd eu hymrwymiad cymdeithasol hefyd yn creu argraff ar y Rheithgor: cyflwynwyd y cysyniad o “Dalu â Gwastraff”: gall ymwelwyr dalu rhan o'u ffi mynediad gan wastraff cartref, fel papur.

Y Wobr Rheoli (busnes canolig a mawr)

Aeth y wobr hon i Systemau Ffenestr CMS yn y Deyrnas Unedig ar gyfer datblygu Canolfan Arloesi CMS - canolfan arloesi fasnachol a man cyfarfod ar gyfer hyfforddiant ar gynhyrchion a gwasanaethau adeiladu cynaliadwy sy'n effeithlon o ran ynni. Wedi'i leoli mewn warws a fu unwaith yn adfail gyda'r sgôr G isaf ar gyfer effeithlonrwydd ynni ac yn wynebu dymchwel, daeth y cyfleuster yn fodel gweithio o effeithlonrwydd ynni. Mae'n defnyddio inswleiddio “gwlân cerrig”, ffenestri a drysau sy'n effeithlon o ran gwres, goleuadau ac offer TG effeithlon o ran ynni, a system rheoli hinsawdd sy'n gwella gwres.

Y Wobr Cynnyrch a Gwasanaethau

Mae'r wobr hon yn mynd i gwmni sydd wedi datblygu a chymhwyso technoleg gynhyrchu newydd sy'n gwneud cyfraniad rhagorol at ddatblygu cynaliadwy. Twrceg Hydromx Rhyngwladol enillodd y wobr am eu hylif trosglwyddo gwres effeithlon ar gyfer gwresogi ac oeri. Mae'r datrysiad arloesol hwn yn trosglwyddo gwres yn fwy effeithlon na dŵr ac yn lleihau'r defnydd o ynni hyd at 35%. Mae ganddo hefyd botensial dyblygu sylweddol.

Y Wobr Broses

Gwyddorau Bywyd M2iyn Ffrainc enillodd y wobr hon am ddatblygu datrysiad gwyrdd ac effeithlon i ddiogelu cnydau rhag pryfed a phlâu penodol trwy ddefnyddio ffenomonau rhywiol. Mae'r dechnoleg yn erbyn y gwyfyn gorymdaith pinwydd yn golygu gosod gel ffenromaidd mewn pelen peli paent a'i danio i'r coed lle mae'r gwyfynod i'w cael. O ganlyniad, mae nifer y plâu hyn wedi gostwng yn sylweddol yn Ffrainc.

Busnes a Bioamrywiaeth

HiPP-Werk Georg Hipp OHG enillodd y wobr hon am eu llwyddiannau rhagorol wrth atal colli bioamrywiaeth a chefnogi ecosystemau naturiol. Yn ystod eu blynyddoedd 20 o reoli cynaliadwyedd, ymgorfforodd y cwmni fioamrywiaeth yn ei weithrediadau ar bob lefel, gan gwmpasu'r gadwyn gyflenwi gyfan.

Y Wobr Cydweithredu Rhyngwladol

Mae'r Wobr hon yn mynd i gwmni sy'n hyrwyddo rhannu gwybodaeth a thechnoleg yn weithredol mewn partneriaethau traws-sector rhyngwladol, sy'n cyfrannu at dwf cynaliadwy mewn gwledydd sy'n datblygu. Enillydd eleni yw Ffôn Fair, menter gymdeithasol o'r Iseldiroedd sy'n hyrwyddo electroneg decach. Fel darparwr ffôn clyfar modiwlaidd cyntaf y byd, maent yn dod o hyd i ddeunyddiau sy'n cefnogi economïau lleol: tun di-wrthdaro a thantalwm yn y Congo DRC, ac aur Masnach Deg o Beriw. Maent hefyd yn gweithio i ddod o hyd i dwngsten a gloddiwyd yn gyfrifol.

Mae rhagor o wybodaeth am yr enillwyr, y rhai a ddaeth yn ail, y drefn ddewis a chystadlaethau EBAE yn y gorffennol yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, EU

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *