Cysylltu â ni

Bioamrywiaeth

#Conservatives 'yw'r gwir gadwraethwyr gorau'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bu gwleidyddion a gwneuthurwyr polisi Ewropeaidd, academyddion, y cyfryngau a'r gymuned fusnes yn trafod rôl marchnad am ddim ac arloesedd wrth ddatrys materion amgylcheddol yn Llyfrgell Solvay ar 24 Mai. Cynhaliwyd y dadleuon bywiog gan Gynghrair y Ceidwadwyr a'r Diwygwyr yn Ewrop (ACRE) dan fframwaith eu hail Uwchgynhadledd Gwyrdd Las. Canolbwyntiodd y siaradwyr ar ddau brif bwnc trafod: ymddiriedoliaeth ac arloesedd.

Roedd Uwchgynhadledd Green-Green II hefyd yn gyfle i'r Athro Hannes Gissurarson o Brifysgol Gwlad yr Iâ lansio ei astudiaeth fwyafaf ar Cyfalafiaeth Werdd: Sut i amddiffyn yr amgylchedd trwy ddiffinio hawliau eiddo preifat. Cynhadledd ACRE oedd y llwyfan perffaith iddo ef i dynnu sylw at sut y gellir defnyddio mecanweithiau'r farchnad rydd i ddatrys problemau amgylcheddol, o ddifrod o adnoddau naturiol, llygredd a diflannu posibl o rywogaethau gwerthfawr.

Dechreuodd y ddadl gydag anerchiad cyweirnod gan Syr Roger Scruton, un o'r prif feddylwyr ceidwadol heddiw. Yn gredwr cadarn o bŵer ceidwadwyr i warchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, pwysleisiodd Syr Roger mai hanfod ceidwadaeth oedd credu y byddai cymdeithasau sifil a dinasyddion preifat yn dod o hyd i atebion i fynd i'r afael â'r materion cyfredol o fewn amgylchedd marchnad rydd yn unig. Mae gan y mudiad ceidwadol y dull cywir, sef buddsoddi mewn arloesi ac ymchwil.

hysbyseb

Ailadroddwyd yr un syniad gan Debbie Dooley, cyd-sylfaenydd Mudiad Te Parti a llywydd y Ceidwadwyr dros Ryddid Ynni. Tynnodd yr actifydd amgylcheddol sylw na fydd atebion yn cael eu creu diolch i reoliadau gormodol na mandad y llywodraethau, ond dylai fod yn seiliedig ar ryddid unigol, arloesedd a'r farchnad rydd. Esboniodd ymhellach y dylai'r llywodraeth feithrin yr amgylchedd gan gymell arloesiadau a chystadleuaeth.

Parhaodd Dato 'Lee Yeow Chor, cadeirydd Cyngor Olew Palmwydd Malaysia ar yr un trywydd meddwl a disgrifiodd y brif rôl sydd gan ddiwydiant olew palmwydd yn yr oes hon o ynni adnewyddadwy. Creodd y diwydiant olew palmwydd sawl stori lwyddiant mewn gwledydd sy'n datblygu ac mae wedi gwella bywyd miloedd o ffermwyr. Tra bod sectorau preifat wedi ail-fuddsoddi miliynau mewn technoleg ac arloesedd newydd, rhybuddiodd lywodraethau, yn bennaf y rhai yn Ewrop, i beidio â gorfodi rheoliadau gormodol ar olew palmwydd gan y gallai annog entrepreneuriaid a diwydiannau i beidio ag fuddsoddi ac arloesi.

Daeth y panel ar Ymddiriedolaeth â Nick Wood-Dow, sylfaenydd Menter y Torïaid Gwyrdd, Sam Hall, pennaeth ymchwil yn Bright Blue (DU), Dato 'Lee Yeow Chor, cadeirydd Cyngor Olew Palmwydd Malaysia ac András Inotai, uwch gynghorydd i Gomisiynydd yr Amgylchedd Karmenu Vella. Dechreuodd Nick Wood-Dow trwy bwysleisio pwysigrwydd cadw prosiectau a mentrau amgylcheddol yn fyw ar ôl Brexit. Tra bod ceidwadwyr yn gwneud y cadwraethwyr gorau, dangosodd Nick Wood-Dow ei bwynt trwy daflu goleuni ar gynlluniau tymor hir Margaret Thatcher i ysgogi economi’r DU a’i rhan mewn mentrau amgylcheddol. Cytunodd ac ychwanegodd Sam Hall mai arloesi oedd atebion i broblemau amgylcheddol. Rhoddodd Dato 'Lee Yeow Chor enghraifft bendant ar sut y gallai ymyrraeth gwladwriaethau danseilio creu datrysiadau. Yn olaf, ailadroddodd András Inotai fod polisïau’r UE nid yn unig yn amddiffyn dinasyddion ond hefyd o fudd i fusnesau. Pwysleisiodd fod asesiadau effaith yn ceisio asesu'r holl ganlyniadau posibl ar fusnesau er mwyn osgoi canlyniadau anfwriadol.

hysbyseb

Roedd ASE Adina-Ioana Vălean, cadeirydd y Pwyllgor ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd hefyd yn bresennol yn yr Uwchgynhadledd Gwyrdd lle'r oedd yn amlygu rôl technoleg ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Ychwanegodd y blynyddoedd hyn wedi cael eu marcio gan newid meddylfryd i ddod o hyd i ddewisiadau gwell a glanach, gyda buddsoddwyr yn fwy ymwybodol o'r cynhyrchion y maent yn eu cynnig i ddefnyddwyr. Roedd yr ASE yn cydnabod na all polisi ar ei ben ei hun ddod â'r newid a ddymunir, a phwysleisiodd yn gywir mai buddsoddwyr a busnesau bob amser oedd y rhai a oedd yn galluogi arloesi.

Roedd y panel arloesi yn gytbwys â siaradwyr fel Datuk Franki Anthony Dass, yn cynrychioli un o'r cynhyrchydd olew palmwydd cynaliadwy mwyaf ym Malaysia, Zoltan Reng, Prif Swyddog Gweithredol un o'r cynhyrchydd bioethanol mwyaf yng Nghanolbarth Dwyrain Ewrop - Hungrana, a Debbie Dooley. Er efallai nad ydyn nhw ar yr un dudalen yn ddyddiol, roedden nhw i gyd yn cytuno ar ganlyniadau negyddol gor-reoleiddio ar yr amgylchedd a bod yna ddarnau o ddeddfwriaethau nad oedd yn dilyn asesiad effaith trylwyr ac yn creu canlyniadau anfwriadol, wedi effeithio ar fuddsoddiad a arloesi.

Unwaith eto, daeth ceidwadwyr ynghyd arbenigwyr i ymgynnull i ddadl fywiog ac i ddod o hyd i ateb i'r problemau y mae'r amgylchedd yn eu hwynebu heddiw.

Bioamrywiaeth

Mae ymchwil BIOSWITCH yn dadansoddi safbwyntiau defnyddwyr Gwyddelig a'r Iseldiroedd o gynhyrchion bio-seiliedig

cyhoeddwyd

on

Mae BIOSWITCH, prosiect Ewropeaidd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith perchnogion brand a'u hannog i ddefnyddio cynhwysion bio-seiliedig yn lle cynhwysion ffosil yn eu cynhyrchion, wedi cynnal ymchwil i ddeall ymddygiad defnyddwyr a safbwyntiau cynhyrchion bio-seiliedig. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg meintiol ymhlith defnyddwyr 18-75 oed yn Iwerddon a'r Iseldiroedd i gael dealltwriaeth o safbwyntiau defnyddwyr mewn perthynas â chynhyrchion bio-seiliedig. Dadansoddwyd, cymharwyd a lluniwyd yr holl ganlyniadau mewn papur a adolygwyd gan gymheiriaid y gellir ymgynghori ag ef yn y ddolen hon.

“Mae cael gwell dealltwriaeth o ganfyddiad defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig yn hanfodol er mwyn helpu i hybu'r trawsnewidiad o ddiwydiant sy'n seiliedig ar ffosiliau i ddiwydiant bio-seiliedig, cefnogi trosglwyddiad Ewrop i economi carbon isel a helpu i gyrraedd targedau cynaliadwyedd allweddol, ”Meddai James Gaffey, cyd-gyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Bioeconomi Cylchol ym Mhrifysgol Dechnolegol Munster. Mae rhai o brif ganfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad agwedd gymharol gadarnhaol o ran cynhyrchion bio-seiliedig, gyda defnyddwyr Gwyddelig, ac yn enwedig menywod Gwyddelig, yn dangos safle ychydig yn fwy cadarnhaol.

At hynny, mae gan ddefnyddwyr Gwyddelig ganfyddiad ychydig yn fwy cadarnhaol y gall eu dewis fel defnyddiwr fod yn fuddiol i'r amgylchedd, ac ar y cyfan, maent yn fwy parod i dalu'n ychwanegol am gynhyrchion bio-seiliedig. Dynodwyd pris gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad fel ffactor allweddol sy'n dylanwadu ar brynu cynhyrchion bio-seiliedig, ac mae tua hanner y cyfweleion yn anfodlon talu mwy am gynhyrchion bio-seiliedig. Yn yr un modd, mae defnyddwyr yn y ddwy wlad yn fwyaf tebygol o brynu cynhyrchion bio-seiliedig o'r un categorïau cynnyrch, a'r prif rai yw pecynnu cynhyrchion, cynhyrchion tafladwy, a glanhau, hylendid a chynhyrchion misglwyf.

hysbyseb

Mae premiwm gwyrdd yn fwyaf tebygol o gael ei dalu am gategorïau fel cynhyrchion tafladwy, colur a gofal personol. Defnyddwyr yn y ddwy wlad a benodir ar gynaliadwyedd amgylcheddol fel ffactor arwyddocaol wrth ddewis rhwng cynhyrchion; fodd bynnag, mae termau fel bioddiraddadwy a chompostiadwy yn cario mwy o bwysau na'r term bio-seiliedig ymhlith defnyddwyr, gan nodi bod angen gwneud mwy o waith i wella gwybodaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig. Er gwaethaf hyn, roedd yr arwydd cyffredinol o ffafriaeth defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig yn hytrach na ffosiliau yn glir, gan fod 93% o ymatebwyr Iwerddon ac 81% o rai o'r Iseldiroedd wedi dweud y byddai'n well ganddynt brynu cynhyrchion bio-seiliedig.
Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan Ymgymeriad ar y Cyd y Diwydiannau Bio-seiliedig (JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 887727. yn hytrach na chynhyrchion wedi'u seilio ar ffosiliau. Roedd bron i hanner ohonynt hyd yn oed yn barod i dalu ychydig yn fwy am y dewisiadau amgen bio-seiliedig.

“Roedd yn wych sylwi ar agweddau cadarnhaol ymhlith defnyddwyr tuag at gynhyrchion bio-seiliedig,” meddai John Vos, uwch ymgynghorydd a rheolwr prosiectau Ewropeaidd yn BTG Biomass Technology Group. “Gobeithiwn y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn sail ar gyfer archwilio’r pwnc hwn ymhellach ac y byddant yn ysgogi’r farchnad ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig trwy fynd i’r afael ag ansicrwydd ynghylch galw defnyddwyr yn Iwerddon a’r Iseldiroedd.”

Ynglŷn â BIOSWITCH

hysbyseb

Mae BIOSWITCH yn fenter a ariennir gan Gyd-ymgymeriad y Diwydiannau Bio-Seiliedig (BBI JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd gyda chyfanswm cyllideb o € 1 miliwn. Cydlynir y prosiect gan endid y Ffindir CLIC Innovation a'i ffurfio gan gonsortiwm amlddisgyblaethol o wyth partner o chwe gwlad wahanol. Mae proffiliau'r partneriaid yn cynnwys pedwar clwstwr diwydiannol: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, BWYD Fflandrys a Denmarc Clwstwr Bwyd a Bio; dau Sefydliad Ymchwil a Thechnolegol: Sefydliad Technolegol Munster a Chanolfan Ymchwil Dechnegol VTT yn y Ffindir; a dau fusnes bach a chanolig: Grŵp Technoleg Biomas BTG ac Arloesi Cynaliadwy.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma o 9h heddiw.

hysbyseb

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

hysbyseb
Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma, ei ddarllen yn llawn yma. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd