Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

| Ebrill 25, 2019

Mae ffermwyr wedi taro'n ôl ar honiadau ynghylch rôl ffermio yn y dirywiad mewn cylfinirod a rhywogaethau eraill, gan ddweud bod rhaid i elusennau ac ymgynghorwyr amgylcheddol gymryd eu rhan deg o'r bai am bolisïau sydd wedi arwain at ddiraddio cynefinoedd a mwy o ysglyfaethu.

Mae'r RSPB yn honni bod arferion ffermio ar fai yn rhannol am ostyngiad o 80% yn nifer y cylfinirod yng Nghymru ers 1990, ond mae ffermwyr yn dweud bod polisïau amgylcheddol ar ardaloedd eang o gynefin y gylfinir yn seiliedig ar gyngor gan elusennau ac ymgynghorwyr amgylcheddol - a bod llawer o mae'r rhain wedi bod yn arbennig o niweidiol i rywogaethau fel y gylfinirod.
Mae tua 40% o dir amaethyddol Cymru yn ddarostyngedig i reolau cynllun amgylcheddol, gyda'r ganran yn llawer uwch mewn ardaloedd ucheldirol allweddol a oedd unwaith yn ardaloedd nythu craidd ar gyfer cylfinirod.
“Mae nifer o ardaloedd a oedd unwaith yn llawn o gylfinirod nythu wedi bod am ddau ddegawd neu fwy mewn cynlluniau sydd wedi lleihau pori yn sylweddol, ac mae'r cylfinirod bellach wedi diflannu - felly mae'n amlwg bod y cyngor gan elusennau amgylcheddol a chynghorwyr ynghylch lleihau pori yn anghywir,” meddai Llywydd UAC Glyn Roberts.
Mae'r RSPB wedi cyfaddef bod gordyfiant llystyfiant yn cael effaith andwyol ar gynefin nythu addas a bod angen cynyddu lefelau pori i helpu cylfinirod a rhywogaethau eraill fel cwtiad aur. “Mae gordyfiant llystyfiant ar dir a arferai fod yn ddelfrydol ar gyfer cylfinirod a rhywogaethau eraill yn ganlyniad uniongyrchol i dan-bori, yn aml o ganlyniad i reolau'r cynllun amgylcheddol, ac mae ffermwyr a gafodd bleser mawr yn y gylfiniroedd a oedd unwaith yn nythu ar eu tir yn ddig iawn. anwybyddwyd eu rhybuddion am effeithiau amgylcheddol andwyol cael gwared ar anifeiliaid o gynefin.
“Mae croeso i'r broblem hon gael ei chydnabod o'r diwedd gan bobl fel yr RSPB, ond mae angen cydnabyddiaeth hefyd bod y polisïau a arweiniodd at doriadau sylweddol mewn bywyd gwyllt wedi'u lleoli yn y lle cyntaf ar gyngor a lobïo gan elusennau ac ymgynghorwyr amgylcheddol . ”
Mae adroddiad cyflwr adar yng Nghymru yr RSPB, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr, yn nodi “… mae cylfinirod yn dangos bod cynefinoedd â dwyseddau llystyfiant is a dim ond gorchudd brwyn cymedrol” yn cydnabod bod dwyseddau da byw wedi gostwng yn sylweddol o'u cymharu â lefelau hanesyddol “… mae'n debygol y bydd amodau cynefin wedi dirywio ar gyfer cylfinirod. ”
Dywedodd Roberts fod tan-bori hefyd yn cynrychioli risg i rywogaethau ucheldirol oherwydd y risg gynyddol o danau gwyllt yn ystod cyfnodau nythu. “Yn yr ychydig ddyddiau diwethaf, rydym wedi gweld tanau mawr ar ucheldiroedd Cymru a Lloegr ar dir lle mae tanbori a diffyg rheolaeth wedi arwain at lystyfiant yn tyfu'n wyllt ac yn fwy agored i danau gwyllt.
“Roedd pori a llosgi wedi'i reoli ar adegau priodol o'r flwyddyn yn arwain yn flaenorol at gynefin delfrydol ar gyfer cylfinirod, ond erbyn hyn rydym yn wynebu sefyllfa lle mae tan-reoli a than-bori yn golygu bod tanau yn cael eu llosgi allan o reolaeth yn ystod y tymor nythu. , gydag un astudiaeth o lwyddiant bridio cylfinirod yn dod o hyd i'r ysglyfaethu hwnnw yn cyfrif am tua 90% o fethiannau nythu - gyda llwynogod a brain yn cael eu canfod i fod ymhlith y prif droseddwyr. Mae'r elusen hefyd wedi tynnu sylw at y rôl gadarnhaol y mae rheoli ysglyfaethwyr yn ei chwarae i sicrhau bod cylfinirod a rhywogaethau tebyg yn codi pobl ifanc yn llwyddiannus.
“Mae llawer o'r ysglyfaethwyr mwyaf problematig yn cael eu harwain gan blanhigfeydd coedwigaeth Llywodraeth Cymru, ac mae ymdrechion Cyfoeth Naturiol Cymru i'w rheoli bellach yn ddibwys, tra bod y Comisiwn Coedwigaeth yn flaenorol wedi talu symiau sylweddol ar gyfer rheoli plâu.
“Mae ffermwyr yn sâl ac yn flinedig o gael eu baeddu gan rai fel rhai sy'n gyfrifol am ddirywiad rhywogaethau, ac mae'n hen bryd i'r darlun llawn gael ei wneud yn glir - gan gynnwys rôl cyngor gwael gan gyrff anllywodraethol ac eraill ynghylch lleihau niferoedd defaid, planhigfeydd coedwigaeth a ffactorau eraill wedi dinistrio cynefin a bywyd gwyllt.
“Y peth isaf yw bod mwy o amaethyddiaeth, nid llai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Adar a Chynefinoedd, Yr amgylchedd, EU, Cymru

Sylwadau ar gau.