Mae partneriaeth amddiffyn anifeiliaid newydd ledled Ewrop yn anelu at roi terfyn ar #Adysgu yn yr UE

| Ebrill 26, 2019

Yn ystod Diwrnod y Byd i Anifeiliaid mewn Labordai (24 Ebrill) lansiwyd partneriaeth newydd uchelgeisiol yn ymgyrchu i roi diwedd ar ddioddefaint dros 11 o anifeiliaid sy'n dal i gael eu defnyddio mewn arbrofion ledled Ewrop.

Bydd y grŵp - Cruelty Free Europe - rhwydwaith deinamig o bartneriaid sydd â phencadlys ym Mrwsel gyda phresenoldeb parhaol wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau Ewropeaidd, yn gweithio i weld yr Undeb Ewropeaidd yn ymrwymo i amserlen a thargedau cynhwysfawr i foderneiddio ymchwil a phrofi, gan symud i ffwrdd o arbrofion anifeiliaid hen ffasiwn, aneffeithiol a chreulon.

Hefyd ar yr agenda ar unwaith o Ewrop Creulondeb Ewrop mae gweithredu i sicrhau bod gwaharddiadau profi anifeiliaid yr UE ar gyfer cosmetigau yn cael eu hanrhydeddu, gan atal tresmasu cynyddol ar gemegau.

Fel cam cyntaf, bydd y sefydliad yn estyn allan at ymgeiswyr yn etholiadau Ewropeaidd mis Mai, gan eu hannog i gymryd safiad ar gyfer anifeiliaid mewn labordai.

Dywedodd Dr Katy Taylor, partner sefydlu: “Wrth greu Ewrop Creulondeb Ewrop, mae gennym gyfle i newid ein ffordd o edrych ar wyddoniaeth ac ymchwil a datblygu. Mae Ewrop wedi ymfalchïo ers tro bod yn flaenllaw ym maes diogelu anifeiliaid - rydym yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop a llywodraethau i weithio gyda ni i roi terfyn ar ddioddefaint anifeiliaid mewn labordai a rhoi dulliau prawf mwy trugarog a dynol perthnasol yn eu lle. ”

Dywedodd Cadeirydd Sefydliad Diogelu Anifeiliaid mwyaf blaenllaw'r Iseldiroedd Een DIER Een VRIEND, Geoffrey Deckers: “Mae'n bleser gennyf fod yn rhan o'r fenter Ewrop Rhad ac am Ddim Creulondeb. Yn 2019, mae'n annerbyniol bod cynifer o anifeiliaid yn parhau i ddioddef mewn labordai. Edrychwn ymlaen at weithio gyda gwneuthurwyr penderfyniadau a dinasyddion ledled Ewrop i ddod â'r gyfrol i fyny ar y mater hwn a gwneud gwahaniaeth go iawn i'r anifeiliaid hyn. ”

“Yn Ffrainc, yr achos dros anifeiliaid labordy yw un o'r ymladdiadau anoddaf y mae'n rhaid i ni eu harwain. Mae ymuno â phartneriaid Ewropeaidd yn allweddol i symud pethau ymlaen a thorri'r distawrwydd ynghylch dioddefaint miliynau o anifeiliaid nad oes neb byth yn eu gweld na'u clywed. Edrychwn ymlaen at gymryd rhan yn yr antur Ewrop Di-greulondeb! ”- Muriel Arnal, Sylfaenydd a Llywydd One Voice, Ffrainc.

“Yn Ewrop, mae deddfwriaeth ar arbrofi anifeiliaid wedi'i theilwra'n bennaf i'r lobïau ymchwil. Mae'n hanfodol felly bod y cymdeithasau sy'n gweithio i roi diwedd ar arbrofi anifeiliaid yn cael eu trefnu ar lefel Ewropeaidd. Ar hyn o bryd, dim ond anifeiliaid arwynebol sy'n diogelu anifeiliaid labordy. Rhaid i hynny newid. Trwy Ewrop Creulondeb Ewrop, rydym am amddiffyn yn fwy effeithiol y miliynau o anifeiliaid sydd bob blwyddyn yn ddioddefwyr profiadau poenus a marwol yn Ewrop. Mae rheoleiddwyr Ewropeaidd yn rhoi gormod o ryddid i ymchwilwyr a rhaid iddynt weithredu mewn modd mwy cyfarwyddol a grymus i leihau'r defnydd o anifeiliaid yn systematig at ddibenion arbrofol. Y targedau blaenoriaeth yw'r arbrofion poenus ar primatiaid, cŵn a chathod. ”- Ann De Greef, Cyfarwyddwr GAIA, Gwlad Belg

“Mae'n anrhydedd bod yn rhan o greu sefydliad newydd mor bwysig. Drwy ein gwaith caled, rydym wedi cyflawni rhai buddugoliaethau pwysig i anifeiliaid a gafodd eu hecsbloetio a'u lladd mewn labordai dros y blynyddoedd 20 diwethaf. Gyda'n gilydd byddwn yn bendant yn cyflawni llawer mwy yn y blynyddoedd nesaf. ”- Rita Silva, Anifeiliaid, Portiwgal

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, cludo anifeiliaid, Lles anifeiliaid, Yr amgylchedd, EU

Sylwadau ar gau.