Mae'n amser i'r cyhoedd ddeffro i realiti #LivestockFarming, medd yr hen ASE

| Mehefin 18, 2019

Safonau diogelwch bwyd i mewn Ewrop, ac yn enwedig yn y DU, ymhlith yr uchaf yn y byd, ac eto nid yw ymddiriedaeth a hyder defnyddwyr yn y system fwyd erioed wedi bod mor isel, yn ysgrifennu George Lyon, cyn ASE.

Er gwaethaf y ffaith bod bwyd rhad, maethlon ar gael yn eang, mae camsyniadau ynghylch materion fel lles anifeiliaid a'r defnydd o wrthfiotigau yn gyrru disgwyliadau afiach ac afrealistig gan gynhyrchwyr bwyd.

Mae'r sector da byw yn colli'r frwydr dros ei ddelwedd gyhoeddus wrth i ddefnyddwyr gael eu bomio â cheisiadau gwyllt am y difrod mae systemau ffermio modern yn ei achosi a'r awgrym y byddai popeth yn iawn pe baem ond yn troi'r cloc yn ôl i ryw oes aur.

Mae'n ymddangos ein bod wedi anghofio ein bod yn wynebu prinder bwyd, prisiau uchel a bwyd o ansawdd gwael yn rheolaidd cyn datblygu systemau ffermio modern ar ôl y rhyfel.

Mae'n dyst i systemau modern sydd, er gwaethaf poblogaeth y byd yn dyblu, mae cyfran yr incwm a wariwyd ar fwyd yn y DU wedi mwy na haneru yn y gorffennol 60 mlynedd.

Ac rydym wedi cyflawni'r nod hwnnw tra'n bodloni rhai o bolisïau iechyd anifeiliaid anoddaf yr UE yn y byd.

Rhaid i ni wneud mwy nawr i helpu defnyddwyr i ddeall realiti ffermio da byw a'i bwysigrwydd i iechyd y cyhoedd a maeth.

Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â'r camsyniad bod ffermio dwys ar raddfa fawr yn effeithio ar les anifeiliaid.

Fel y bydd unrhyw ffermwr yn dweud wrthych, daw lles anifeiliaid ar frig eu hagenda, yn enwedig ar ffermydd mwy am y rheswm syml na allwch wneud bywoliaeth o ffermio da byw heb anifeiliaid hapus, sy'n derbyn gofal da.

Yn ail, mae camddefnyddio gwrthfiotigau mewn amaethyddiaeth anifeiliaid yn cael ei gamgymryd yn rhy aml am brif achos ymwrthedd gwrthficrobaidd a superbugs pan fydd gwrthfiotigau yn parhau i fod yn sbardun mwyaf ymwrthedd cyffuriau meddygaeth ddynol.

Er bod ffermwyr a milfeddygon yn amlwg yn chwarae rhan wrth sicrhau bod gwrthfiotigau'n cael eu defnyddio'n gyfrifol, mae'r UE yn eu gwahardd rhag cael eu defnyddio fel hyrwyddwyr twf mewn anifeiliaid ac yn cyfyngu eu defnydd i angenrheidiau meddygol, sydd yn ei dro yn rhan annatod o les anifeiliaid.

Ac mae rheolaethau caeth ar gyfnodau tynnu'n ôl er mwyn atal unrhyw weddillion meddyginiaethau anifeiliaid rhag dod i mewn i'r gadwyn fwyd.

Mae'r sector iechyd anifeiliaid a'r diwydiant da byw hefyd yn rhedeg mentrau i hyrwyddo defnydd cyfrifol o wrthfiotigau, sy'n haeddu mwy o sylw.

Yn olaf, mae'r cyffredinoli a'r craffu ar effaith amgylcheddol y sector da byw yn aml yn cael eu gwyro gan gyffredinoli.

Yn wyneb y galw cynyddol am fwydydd sy'n dod o anifeiliaid, mae llawer o gynhyrchwyr Ewropeaidd yn arloesol ffermio da byw manwl i'w galluogi i gyflenwi'r cyflenwad angenrheidiol tra'n lleihau eu heffaith amgylcheddol.

Mae dull o'r fath yn gwneud amaethyddiaeth anifeiliaid yn fwy cynaliadwy trwy ganiatáu i ffermwyr a milfeddygon nodi materion iechyd yn gynharach a rheoleiddio bwyd a dŵr yn fwy cywir, a rhoi meddyginiaeth os oes angen.

Mae hefyd yn cynnig enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer rhanbarthau eraill lle mae cynhyrchiant neu gynaliadwyedd yn isel.

Er nad yw systemau cynhyrchu da byw i gyd yn gyfartal, mae Ewrop yn arwain y ffordd wrth ddatblygu amaethyddiaeth fwy cynaliadwy, sy'n dal yr addewid o helpu gwledydd eraill i neidio tuag at arferion mwy cynaliadwy.

Ar gyfer defnyddwyr, mae bwlch rhwng eu canfyddiadau o'r system fwyd a realiti systemau ffermio modern.

Mae'n hanfodol, felly, bod y diwydiant ffermio yn cynyddu ei gêm ac yn ceisio cau'r bwlch hwnnw mewn gwybodaeth neu fel arall rydym mewn perygl o daflu'r manteision enfawr y mae amaethyddiaeth fodern yn eu darparu i'n defnyddwyr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Lles anifeiliaid, sector llaeth, Economi, Yr amgylchedd, EU

Sylwadau ar gau.