Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Mae'n amser i'r cyhoedd ddeffro i realiti #LivestockFarming, medd yr hen ASE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Safonau diogelwch bwyd i mewn Ewrop, ac yn enwedig yn y DU, ymhlith yr uchaf yn y byd, ac eto nid yw ymddiriedaeth a hyder defnyddwyr yn y system fwyd erioed wedi bod mor isel, yn ysgrifennu George Lyon, cyn ASE.

Er gwaethaf y ffaith bod bwyd rhad, maethlon ar gael yn eang, mae camsyniadau ynghylch materion fel lles anifeiliaid a'r defnydd o wrthfiotigau yn gyrru disgwyliadau afiach ac afrealistig gan gynhyrchwyr bwyd.

Mae'r sector da byw yn colli'r frwydr dros ei ddelwedd gyhoeddus wrth i ddefnyddwyr gael eu bomio â cheisiadau gwyllt am y difrod mae systemau ffermio modern yn ei achosi a'r awgrym y byddai popeth yn iawn pe baem ond yn troi'r cloc yn ôl i ryw oes aur.

hysbyseb

Mae'n ymddangos ein bod wedi anghofio ein bod yn wynebu prinder bwyd, prisiau uchel a bwyd o ansawdd gwael yn rheolaidd cyn datblygu systemau ffermio modern ar ôl y rhyfel.

Mae'n dyst i systemau modern sydd, er gwaethaf poblogaeth y byd yn dyblu, mae cyfran yr incwm a wariwyd ar fwyd yn y DU wedi mwy na haneru yn y gorffennol 60 mlynedd.

Ac rydym wedi cyflawni'r nod hwnnw tra'n bodloni rhai o bolisïau iechyd anifeiliaid anoddaf yr UE yn y byd.

hysbyseb

Rhaid i ni wneud mwy nawr i helpu defnyddwyr i ddeall realiti ffermio da byw a'i bwysigrwydd i iechyd y cyhoedd a maeth.

Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â'r camsyniad bod ffermio dwys ar raddfa fawr yn effeithio ar les anifeiliaid.

Fel y bydd unrhyw ffermwr yn dweud wrthych, daw lles anifeiliaid ar frig eu hagenda, yn enwedig ar ffermydd mwy am y rheswm syml na allwch wneud bywoliaeth o ffermio da byw heb anifeiliaid hapus, sy'n derbyn gofal da.

Yn ail, mae camddefnyddio gwrthfiotigau mewn amaethyddiaeth anifeiliaid yn cael ei gamgymryd yn rhy aml am brif achos ymwrthedd gwrthficrobaidd a superbugs pan fydd gwrthfiotigau yn parhau i fod yn sbardun mwyaf ymwrthedd cyffuriau meddygaeth ddynol.

Er bod ffermwyr a milfeddygon yn amlwg yn chwarae rhan wrth sicrhau bod gwrthfiotigau'n cael eu defnyddio'n gyfrifol, mae'r UE yn eu gwahardd rhag cael eu defnyddio fel hyrwyddwyr twf mewn anifeiliaid ac yn cyfyngu eu defnydd i angenrheidiau meddygol, sydd yn ei dro yn rhan annatod o les anifeiliaid.

 Ac mae rheolaethau caeth ar gyfnodau tynnu'n ôl er mwyn atal unrhyw weddillion meddyginiaethau anifeiliaid rhag dod i mewn i'r gadwyn fwyd.

Mae'r sector iechyd anifeiliaid a'r diwydiant da byw hefyd yn rhedeg mentrau i hyrwyddo defnydd cyfrifol o wrthfiotigau, sy'n haeddu mwy o sylw.

Yn olaf, mae'r cyffredinoli a'r craffu ar effaith amgylcheddol y sector da byw yn aml yn cael eu gwyro gan gyffredinoli.

Yn wyneb y galw cynyddol am fwydydd sy'n dod o anifeiliaid, mae llawer o gynhyrchwyr Ewropeaidd yn arloesol ffermio da byw manwl i'w galluogi i gyflenwi'r cyflenwad angenrheidiol tra'n lleihau eu heffaith amgylcheddol.

Mae dull o'r fath yn gwneud amaethyddiaeth anifeiliaid yn fwy cynaliadwy trwy ganiatáu i ffermwyr a milfeddygon nodi materion iechyd yn gynharach a rheoleiddio bwyd a dŵr yn fwy cywir, a rhoi meddyginiaeth os oes angen.

Mae hefyd yn cynnig enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer rhanbarthau eraill lle mae cynhyrchiant neu gynaliadwyedd yn isel.

Er nad yw systemau cynhyrchu da byw i gyd yn gyfartal, mae Ewrop yn arwain y ffordd wrth ddatblygu amaethyddiaeth fwy cynaliadwy, sy'n dal yr addewid o helpu gwledydd eraill i neidio tuag at arferion mwy cynaliadwy.

Ar gyfer defnyddwyr, mae bwlch rhwng eu canfyddiadau o'r system fwyd a realiti systemau ffermio modern.

Mae'n hanfodol, felly, bod y diwydiant ffermio yn cynyddu ei gêm ac yn ceisio cau'r bwlch hwnnw mewn gwybodaeth neu fel arall rydym mewn perygl o daflu'r manteision enfawr y mae amaethyddiaeth fodern yn eu darparu i'n defnyddwyr.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd