Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

| Gorffennaf 11, 2019

Mae Prydain wedi methu â gosod polisïau digonol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a rhaid iddi weithredu ar fyrder i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i gyrraedd ei tharged sero net newydd, dywedodd adroddiad gan gynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Mercher (XWUM Gorffennaf), yn ysgrifennu Susanna Twidale.

Daw adroddiad y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCC) ar ôl i Brydain ddod y wlad G7 gyntaf i fabwysiadu cyfraith uchelgeisiol i gyrraedd dim allyriadau net gan 2050.

Dywedodd yr adroddiad fod y diffyg polisïau yn golygu bod y wlad eisoes yn ei chael hi'n anodd bodloni ei hen darged i dorri allyriadau carbon deuocsid Prydain a nwyon tŷ gwydr eraill yn ôl 80% o'i gymharu â 1990 ar lefel 2050.

“Dwi dal ddim yn meddwl bod anferthwch y dasg wedi suddo eto. Mae angen i'r (y targed sero net) fod y lens y mae'r llywodraeth yn ei hystyried yn holl feysydd eraill, ”meddai Chris Stark, prif weithredwr CSC mewn cyfweliad gyda Reuters.

Dywedodd fod gan Brydain ffenestr fis 12-18, cyn cynhadledd hinsawdd ryngwladol y flwyddyn nesaf y mae'n gobeithio ei chynnal, er mwyn sicrhau bod polisïau ar waith i wireddu'r targed a sicrhau hygrededd y wlad yn y digwyddiad.

Mae'r CSC, sy'n annibynnol ar y llywodraeth, yn cael ei gadeirio gan gyn-ysgrifennydd amgylchedd Prydain, John Gummer, ac mae'n cynnwys arbenigwyr busnes ac academaidd.

Dywedodd Stark fod yn rhaid i Brydain ddatblygu cynlluniau i atal allyriadau o drafnidiaeth a diddymu ceir petrol a diesel newydd yn raddol gan 2030 neu 2035 fan bellaf, yn hytrach na'r nod 2040 presennol.

Mae ymgyrchwyr hinsawdd hefyd wedi beirniadu penderfyniad Prydain i ddychwelyd trydydd rhedfa ym maes awyr Heathrow yn Llundain sy'n debygol o gynyddu allyriadau o sector hedfan y wlad.

Pan gyhoeddodd y targed sero net, dywedodd y Prif Weinidog sy'n gadael, Theresa May fod y wlad yn arweinydd byd wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a'i bod wedi torri ei hallyriadau tra'n gweld twf economaidd hefyd.

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr Prydain wedi gostwng 43.5% ers 1990 yn bennaf oherwydd cynnydd cyflym mewn pŵer adnewyddadwy fel gwynt a solar, a symud i ffwrdd o blanhigion glo sy'n llygru.

Dywedodd y CSC, fodd bynnag, fod y llywodraeth wedi bod yn rhy araf i ddatblygu technoleg i gasglu, storio a defnyddio allyriadau carbon deuocsid, dal yn ôl datblygiad ffermydd gwynt ar y tir, ac wedi methu lansio treialon ar raddfa fawr i ddefnyddio hydrogen carbon isel.

Roedd gweithredu yn y sectorau tai ac amaethyddiaeth hefyd ar ei hôl hi, tra bod cyfraddau plannu coed yn Lloegr wedi bod yn is na 5,000 hectar bob blwyddyn ers iddo gael ei fabwysiadu fel dyhead yn 2013, dywedodd yr adroddiad.

O dan y Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd, rhaid i Brydain gynhyrchu cynigion ar sut y mae'n bwriadu cyrraedd ei thargedau yn yr hinsawdd, wedi'u gosod mewn cyllidebau carbon bob pum mlynedd.

Dywedodd y CSC fod polisïau'r llywodraeth yn annigonol i gwrdd â'r pedwerydd (2023-2027) a'r cyllidebau carbon (2028-2032) a bennwyd o dan yr hen darged.

GRAFFIG: Llwybr Prydain i allyriadau net sero - Adroddiad Cynnydd y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd 2019

Mae'r blaned eisoes yn gweld effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac mae Prydain hefyd yn methu â gwneud digon i sicrhau ei bod yn barod i ymdopi â'i heffaith megis lefelau'r môr yn codi, llifogydd a thywydd mwy eithafol, meddai.

“Mae addasu i newid yn yr hinsawdd yn her ddiffiniol i bob llywodraeth, ac eto dim ond tystiolaeth gyfyngedig sydd gan Lywodraeth bresennol y DU o'i gymryd o ddifrif,” meddai'r adroddiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, UK

Sylwadau ar gau.