Cysylltu gyda ni

Gwlad Belg

Llywydd cyntaf pen-blwydd #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev yn 80 oed a'i rôl mewn cysylltiadau rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae Aigul Kuspan, llysgennad Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg a phennaeth cenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i'r Undeb Ewropeaidd, yn edrych ar fywyd a chyflawniadau arlywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Llysgennad Kazakhstan

Llysgennad Kuspan

Roedd 6 Gorffennaf 2020 yn nodi pen-blwydd Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan yn 80 oed - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Mae cynnydd fy ngwlad o ddim ond talp o'r Undeb Sofietaidd i fod yn bartner dibynadwy mewn cysylltiadau rhyngwladol - gan gynnwys yr UE a Gwlad Belg - yn stori am lwyddiant arweinyddiaeth y dylid rhoi Prif Arlywydd iddo. Roedd yn rhaid iddo adeiladu gwlad, sefydlu byddin, ein heddlu ein hunain, ein bywyd mewnol, popeth o ffyrdd i'r cyfansoddiad. Bu'n rhaid i Elbasy newid meddyliau pobl Kazakh i 180 gradd, o'r drefn dotalitaraidd i ddemocratiaeth, o eiddo'r wladwriaeth i eiddo preifat.


Kazakhstan mewn cysylltiadau rhyngwladol

Cymerodd Prif Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev benderfyniad hanesyddol ym 1991 i ymwrthod â phedwerydd arsenal niwclear fwyaf y Byd, gan alluogi Kazakhstan a rhanbarth cyfan Canol Asia i ddod yn rhydd o arfau niwclear. Oherwydd ei awydd cryf i wneud y Byd yn lle heddychlon i bob un ohonom, mae'n cael ei gydnabod fel gwladweinydd rhagorol yn Kazakhstan a ledled y Byd.

Daeth diplomyddiaeth ragweithiol yn un o'r arfau allweddol wrth sicrhau sofraniaeth a diogelwch Kazakhstan a hyrwyddo buddiannau cenedlaethol y wlad yn gyson. Yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a phragmatiaeth aml-fector, sefydlodd Nursultan Nazarbayev berthnasoedd adeiladol gyda'n cymdogion agosaf Tsieina, Rwsia, gwledydd Canol Asia, a gweddill y Byd.

O safbwynt Ewropeaidd a rhyngwladol, mae treftadaeth yr Arlywydd Cyntaf yr un mor drawiadol: mae Nursultan Nazarbayev wedi ymrwymo ei fywyd wrth gyfrannu at heddwch, sefydlogrwydd a deialog ranbarthol a rhyngwladol. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae wedi sefydlu'r sylfeini ar gyfer Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan (EPCA). Cychwynnodd nifer o brosesau integreiddio a deialog rhyngwladol, gan gynnwys Sgyrsiau Heddwch Astana ar Syria, penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn galw am Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Profion Niwclear, y Gynhadledd ar Fesurau Rhyngweithio ac Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO), a Chyngor Cydweithrediad Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (Cyngor Tyrcig).

Nursultan Nazarbayev yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, 2018

Mae cadeiryddiaeth Kazakhstan yn y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn 2010 a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ym mis Ionawr 2018 (sy'n ffurfio'r agenda ar gyfer materion diogelwch ar gyfer y byd i gyd) wedi dangos llwyddiant a hyfywedd y llwybr a ddewiswyd gan Nursultan Nazarbayev yn yr arena ryngwladol.

Uwchgynhadledd OSCE yn Nur-Sultan, 2010

Cysylltiadau Kazakhstan-UE

Mae Kazakhstan yn bartner pwysig y gellir ymddiried ynddo i'r Undeb Ewropeaidd. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae'r Prif Arlywydd wedi gosod y seiliau ar gyfer y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell UE-Kazakhstan (EPCA) a ddaeth i rym ar Fawrth 1af, 2020. Mae'r Cytundeb yn nodi dechrau cam newydd sbon o gysylltiadau Kazakh-Ewropeaidd ac yn darparu cyfleoedd eang i adeiladu cydweithrediad ar raddfa lawn yn y tymor hir. Rwy’n hyderus y bydd gweithredu’r Cytundeb yn effeithiol yn caniatáu inni arallgyfeirio masnach, ehangu cysylltiadau economaidd, denu buddsoddiadau a thechnolegau newydd. Mae arwyddocâd cydweithredu hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y berthynas masnach a buddsoddi. Yr UE yw prif bartner masnachu Kazakhstan, sy'n cynrychioli 40% o'r fasnach allanol. Dyma hefyd y prif fuddsoddwr tramor yn fy ngwlad, gan gyfrif am 48% o gyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor (gros).

Nursultan Nazarbayev a Donald Tusk

Cysylltiadau dwyochrog rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan

Wedi fy achredu fel Llysgennad i Deyrnas Gwlad Belg, rwy’n falch bod y berthynas rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg wedi’i chryfhau’n barhaus ers annibyniaeth fy ngwlad. Ar Ragfyr 31ain, 1991 fe wnaeth Teyrnas Gwlad Belg gydnabod sofraniaeth wladwriaeth Gweriniaeth Kazakhstan yn swyddogol. Dechreuodd sylfaen y cysylltiadau dwyochrog gan ymweliad swyddogol yr Arlywydd Nazarbayev â Gwlad Belg ym 1993, lle cyfarfu â'r Brenin Boudewijn I a'r Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene.

Ymwelodd Nursultan Nazarbayev â Brwsel wyth gwaith, yn fwyaf diweddar yn 2018. Mae cyfnewidiadau diwylliannol wedi digwydd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan y tu hwnt i ymweliadau lefel uchel. Yn 2017 dathlodd ein gwledydd eu pen-blwydd yn 25 oed o'r berthynas ddwyochrog. Cafwyd sawl ymweliad lefel uchel hefyd o ochr Gwlad Belg â Kazakhstan. Ymweliad cyntaf y Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene ym 1998, yn ogystal â dau ymweliad â Prince Prince a Brenin Gwlad Belg Philippe yn 2002, 2009 a 2010. Mae cysylltiadau rhyng-seneddol yn datblygu'n gadarnhaol fel arf effeithiol ar gyfer cryfhau deialog wleidyddol.

Cyfarfod â'r Brenin Philippe

Mae perthynas ddiplomyddol gref wedi bod yn datblygu'n barhaus trwy gefnogi perthynas fasnach sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cyfnewidiadau economaidd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan hefyd wedi cynyddu'n sylweddol er 1992 gyda meysydd cydweithredu â blaenoriaeth ym maes ynni, gofal iechyd, sectorau amaethyddol, rhwng porthladdoedd ac mewn technolegau newydd. Yn 2019, cynyddodd swm y cyfnewidiadau masnachol i fwy na € 636 miliwn. Ar 1 Mai, 2020, roedd 75 o fentrau ag asedau Gwlad Belg wedi'u cofrestru yn Kazakhstan. Mae nifer y buddsoddiadau Gwlad Belg yn economi Kazakh wedi cyrraedd € 7.2 biliwn yn ystod y cyfnod 2005 i 2019.

 Derbyniad swyddogol ym Mhalas Egmont

Etifeddiaeth yr arlywydd cyntaf

Mae'r Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev wedi arwain fy ngwlad rhwng 1990 a 2019. Yn gynnar yn y 1990au, arweiniodd Elbasy y wlad yn ystod yr argyfwng ariannol a effeithiodd ar yr ardal ôl-Sofietaidd gyfan. Roedd heriau pellach yn aros ymlaen pan fu’n rhaid i’r Prif Arlywydd ddelio ag argyfwng Dwyrain Asia 1997 ac argyfwng ariannol Rwseg yn 1998 a effeithiodd ar ddatblygiad ein gwlad. Mewn ymateb, gweithredodd Elbasy gyfres o ddiwygiadau economaidd i sicrhau twf angenrheidiol yr economi. Yn ystod yr amser hwn, bu Nursultan Nazarbayev yn goruchwylio preifateiddio'r diwydiant olew a daeth â'r buddsoddiad angenrheidiol o Ewrop, yr Unol Daleithiau, China a gwledydd eraill.

Oherwydd amgylchiadau hanesyddol daeth Kazakhstan yn wlad ethnig amrywiol. Sicrhaodd y Prif Arlywydd gydraddoldeb hawliau pawb yn Kazakhstan, waeth beth fo'u cysylltiadau ethnig a chrefyddol fel egwyddor arweiniol polisi'r wladwriaeth. Dyma un o'r diwygiadau mwyaf blaenllaw sydd wedi arwain at sefydlogrwydd gwleidyddol parhaus a heddwch yn y polisi domestig. Trwy gydol diwygiadau economaidd a moderneiddio pellach, mae lles cymdeithasol y wlad wedi cynyddu ac mae dosbarth canol cynyddol wedi dod i'r amlwg. Yn bwysicach fyth, mae symud y Brifddinas o Almaty i Nur-Sultan fel canolfan weinyddol a gwleidyddol newydd yn Kazakstan, wedi arwain at ddatblygiad economaidd pellach y wlad gyfan.

Un o'r heriau pwysicaf a amlinellodd Nursultan Nazarbayev ar gyfer y wlad oedd strategaeth 2050 Kazakhstan. Nod y rhaglen hon yw hyrwyddo Kazakhstan yn un o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y Byd. Mae wedi lansio cam nesaf moderneiddio economi a chymdeithas sifil Kazakhstan. Mae'r rhaglen hon wedi arwain at weithredu pum diwygiad sefydliadol yn ogystal â Chynllun 100 Cam Concrit y Genedl i foderneiddio'r economi a sefydliadau'r wladwriaeth. Mae gallu'r Arlywydd Cyntaf i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol a diplomyddol adeiladol wedi bod yn ffactor blaenllaw yn natblygiad y wlad ac wedi arwain at lif o biliynau o ewros o fuddsoddiad i mewn i Kazakhstan. Yn y cyfamser, mae fy ngwlad wedi ymuno â 50 economi gystadleuol orau'r Byd.

Uchafbwynt etifeddiaeth yr Arlywydd Cyntaf oedd ei benderfyniad i beidio â mynd ar drywydd gwladwriaeth niwclear. Ategwyd yr addewid hwn trwy gau safle profi niwclear mwyaf y Byd yn Semipalatinsk, yn ogystal â rhoi'r gorau i raglen arfau niwclear Kazakhstan yn llwyr. Roedd Elbasy hefyd yn un o'r arweinwyr a oedd yn hyrwyddo'r prosesau integreiddio yn Ewrasia. Arweiniodd yr integreiddio hwn at Undeb Economaidd Ewrasiaidd, sydd wedi tyfu i gymdeithas fawr o aelod-wledydd yn sicrhau llif nwyddau, gwasanaethau, llafur a chyfalaf yn rhydd, ac wedi bod o fudd i Kazakhstan a'i chymdogion.

Yn 2015, cyhoeddodd y Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev mai’r etholiad fyddai ei olaf ac y “unwaith y cyflawnir diwygiadau sefydliadol ac arallgyfeirio economaidd; dylai'r wlad gael diwygiad cyfansoddiadol sy'n golygu trosglwyddo pŵer o'r arlywydd i'r senedd a'r llywodraeth."

Gan gamu i lawr o’i swydd yn 2019, a ddisodlwyd yn brydlon gan Kassym-Jomart Tokayev, parhaodd yr arweinyddiaeth newydd i weithredu yn ysbryd datblygu economaidd a chydweithrediad rhyngwladol adeiladol yr Arlywydd cyntaf.

Fel y soniodd yr Arlywydd Tokayev yn ei erthygl ddiweddar: “Heb os, dim ond gwleidydd go iawn, doeth a blaengar, all ddewis ei lwybr ei hun, sef rhwng dwy ran o’r Byd - Ewrop ac Asia, dwy wareiddiad - Gorllewin a Dwyrain, dwy system - dotalitaraidd a democrataidd. Gyda'r holl gydrannau hyn, roedd Elbasy yn gallu ffurfio math newydd o wladwriaeth gan gyfuno traddodiadau Asiaidd ac arloesiadau Gorllewinol. Heddiw, mae'r byd i gyd yn adnabod ein gwlad fel gwladwriaeth dryloyw sy'n caru heddwch, sy'n cymryd rhan weithredol yn y prosesau integreiddio. "

Ymweliad â Gwlad Belg ar gyfer 12fed Uwchgynhadledd ASEM, 2018

Gwlad Belg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymhorthdal ​​cyflog o € 434 miliwn i gefnogi cwmnïau o Wlad Belg sydd wedi'u heffeithio gan achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun cymhorthdal ​​cyflog Gwlad Belg gwerth € 434 miliwn i gefnogi cwmnïau sydd wedi gorfod atal eu gweithgareddau oherwydd mesurau brys newydd a roddwyd ar waith gan y Llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Bydd y cynllun yn agored i gwmnïau yn y sectorau lletygarwch, diwylliant, hamdden a digwyddiadau, chwaraeon, parciau gwyliau a meysydd gwersylla, yn ogystal ag asiantaethau teithio, gweithredwyr teithiau a gwasanaethau gwybodaeth twristaidd. Mae'r mesur hefyd yn berthnasol i rai o'u cyflenwyr, yn amodol ar yr amod eu bod wedi dioddef gostyngiad sylweddol mewn trosiant o ganlyniad i gau gorfodol eu cleientiaid.

Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol, swm sy'n cyfateb i'r cyfraniadau nawdd cymdeithasol sy'n ddyledus gan y cyflogwyr rhwng Gorffennaf a Medi 2020. Nod y cynllun yw osgoi diswyddiadau a helpu'r buddiolwyr i ailafael yn eu gweithgareddau busnes ar ôl y cau gorfodol. cyfnod.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Gwlad Belg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, rhoddir y gefnogaeth (i) i gwmnïau sy'n cael eu heffeithio'n arbennig gan yr achosion o coronafirws; (ii) ni fydd yn fwy na 80% o gyflog gros y personél buddiol yn y cyfnod perthnasol o 3 mis; a (iii) yn ddarostyngedig i'r amod bod y cyflogwyr yn ymrwymo i beidio â diswyddo'r personél perthnasol yn ystod y tri mis ar ôl rhoi'r cymorth. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59297 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae cartrefi gofal Gwlad Belg yn torri hawliau dynol: Grŵp hawliau

cyhoeddwyd

on

Mae hawliau dynol sylfaenol pobl oedrannus mewn cartrefi gofal yng Ngwlad Belg wedi cael eu torri yn ystod y pandemig coronafirws, meddai grŵp hawliau mewn adroddiad. Yn ôl adroddiad Amnest Rhyngwladol ar gartrefi nyrsio yng Ngwlad Belg, fe wnaeth awdurdodau’r wlad “gefnu” ar bobl oedrannus mewn cartrefi nyrsio a buont farw’n “gynnar” oherwydd diffyg gofal iechyd digonol, yn ysgrifennu Busra Nur Bilgic Cakmak.

Dywedodd yr adroddiad - a baratowyd trwy gyfweliadau â phobl mewn cartrefi nyrsio, gweithwyr, a rheolwyr ym mis Mawrth-Hydref - mai 61% o'r rhai a fu farw yn y cyfnod hwn yn y wlad oedd y rhai a arhosodd mewn cartrefi nyrsio. Yng Ngwlad Belg, gyda phoblogaeth o 11.4 miliwn, cofnodwyd 535,000 o achosion a mwy na 14,000 o farwolaethau ers dechrau'r pandemig COVID-19.

Yn ôl yr adroddiad, fe wnaeth awdurdodau oedi cyn cymryd mesurau i amddiffyn pobl oedrannus sy'n aros mewn cartrefi nyrsio. Dadleuodd yr adroddiad hefyd, tan fis Awst, nad oedd capasiti'r prawf yn ddigonol ar gyfer gweithwyr mewn cartrefi nyrsio, a wasanaethodd heb offer amddiffynnol digonol am amser hir.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Gwlad Belg yn lansio lifftiau awyr cleifion COVID i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

By

Mae ail don ymchwydd Gwlad Belg o achosion COVID-19 wedi ei gorfodi i symud rhai cleifion sy'n ddifrifol wael, llawer ar beiriannau anadlu, i'r Almaen gyfagos, a dechreuodd ambiwlansys awyr hedfan cleifion Gwlad Belg ymhellach i'r wlad ddydd Mawrth (3 Tachwedd), ysgrifennu Philip Blenkinsop a .

Mae gweithredwr yr hofrennydd yn cludo pob dioddefwr COVID y tu mewn i fag plastig tryloyw enfawr wedi'i gysylltu â dyfeisiau meddygol. Mae'r rhan fwyaf o'r cleifion a drosglwyddir yn cael eu mewnori ac ar beiriannau anadlu.

Roedd gan Wlad Belg ymhlith y tollau marwolaeth uchaf y pen o’r don coronafirws gyntaf ym mis Mawrth-Ebrill, ac erbyn hyn mae ganddi nifer uchaf y pen Ewrop o heintiau newydd a gadarnhawyd, yn ôl y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau.

Mae gan y wlad o 11 miliwn o bobl 7,231 o gleifion COVID yn yr ysbyty, mae 1,302 ohonyn nhw mewn gofal dwys a mannau problemus lleol, fel dinas ddwyreiniol Liege, wedi gweld gallu gwelyau gofal dwys yn cael eu cyrraedd.

Dechreuodd ambiwlansys fynd â chleifion dros y ffin yr wythnos diwethaf ac maent hyd yma wedi trosglwyddo 15. Dechreuodd hofrenyddion ambiwlans awyr drosglwyddo cleifion yn ddyfnach i'r Almaen o ddydd Mawrth.

Dywedodd Olivier Pirotte, cydlynydd llawdriniaethau Canolfan Feddygol Heliporte (canolfan feddygol hofrennydd), fod angen trafnidiaeth awyr i leihau'r amser teithio i gleifion.

Byddai taith fel i ddinas Muenster yn yr Almaen yn cymryd o leiaf dair awr ar y ffordd, ond gellir ei wneud hyd at dair gwaith yn gyflymach mewn awyren, a gyda llai o sioc i'r claf megis o lympiau ffordd.

Dywedodd Martin Kotthaus, llysgennad yr Almaen i Wlad Belg, fod mecanwaith wedi’i sefydlu i ganiatáu i gleifion Gwlad Belg drosglwyddo i ysbytai yn nhalaith yr Almaen Gogledd Rhine-Westphalia, lle mae mwy o gapasiti sbâr.

“Yn y don gyntaf, roedd gan yr Almaen fwy na 230 o gleifion o’r Eidal, Ffrainc a’r Iseldiroedd. Nawr rydyn ni’n estyn ein cymorth i Wlad Belg, ”meddai wrth Reuters. “Ond yn y dyfodol, efallai mai Almaenwyr fyddai’n gorfod dod i Wlad Belg.”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd