Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Llywydd cyntaf pen-blwydd #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev yn 80 oed a'i rôl mewn cysylltiadau rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae Aigul Kuspan, llysgennad Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg a phennaeth cenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i'r Undeb Ewropeaidd, yn edrych ar fywyd a chyflawniadau arlywydd cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Llysgennad Kazakhstan

Llysgennad Kuspan

Roedd 6 Gorffennaf 2020 yn nodi pen-blwydd Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan yn 80 oed - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Mae cynnydd fy ngwlad o ddim ond talp o'r Undeb Sofietaidd i fod yn bartner dibynadwy mewn cysylltiadau rhyngwladol - gan gynnwys yr UE a Gwlad Belg - yn stori am lwyddiant arweinyddiaeth y dylid rhoi Prif Arlywydd iddo. Roedd yn rhaid iddo adeiladu gwlad, sefydlu byddin, ein heddlu ein hunain, ein bywyd mewnol, popeth o ffyrdd i'r cyfansoddiad. Bu'n rhaid i Elbasy newid meddyliau pobl Kazakh i 180 gradd, o'r drefn dotalitaraidd i ddemocratiaeth, o eiddo'r wladwriaeth i eiddo preifat.


Kazakhstan mewn cysylltiadau rhyngwladol

Cymerodd Prif Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev benderfyniad hanesyddol ym 1991 i ymwrthod â phedwerydd arsenal niwclear fwyaf y Byd, gan alluogi Kazakhstan a rhanbarth cyfan Canol Asia i ddod yn rhydd o arfau niwclear. Oherwydd ei awydd cryf i wneud y Byd yn lle heddychlon i bob un ohonom, mae'n cael ei gydnabod fel gwladweinydd rhagorol yn Kazakhstan a ledled y Byd.

Daeth diplomyddiaeth ragweithiol yn un o'r arfau allweddol wrth sicrhau sofraniaeth a diogelwch Kazakhstan a hyrwyddo buddiannau cenedlaethol y wlad yn gyson. Yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a phragmatiaeth aml-fector, sefydlodd Nursultan Nazarbayev berthnasoedd adeiladol gyda'n cymdogion agosaf Tsieina, Rwsia, gwledydd Canol Asia, a gweddill y Byd.

O safbwynt Ewropeaidd a rhyngwladol, mae treftadaeth yr Arlywydd Cyntaf yr un mor drawiadol: mae Nursultan Nazarbayev wedi ymrwymo ei fywyd wrth gyfrannu at heddwch, sefydlogrwydd a deialog ranbarthol a rhyngwladol. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae wedi sefydlu'r sylfeini ar gyfer Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan (EPCA). Cychwynnodd nifer o brosesau integreiddio a deialog rhyngwladol, gan gynnwys Sgyrsiau Heddwch Astana ar Syria, penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn galw am Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Profion Niwclear, y Gynhadledd ar Fesurau Rhyngweithio ac Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO), a Chyngor Cydweithrediad Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (Cyngor Tyrcig).

Nursultan Nazarbayev yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, 2018

Mae cadeiryddiaeth Kazakhstan yn y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn 2010 a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ym mis Ionawr 2018 (sy'n ffurfio'r agenda ar gyfer materion diogelwch ar gyfer y byd i gyd) wedi dangos llwyddiant a hyfywedd y llwybr a ddewiswyd gan Nursultan Nazarbayev yn yr arena ryngwladol.

Uwchgynhadledd OSCE yn Nur-Sultan, 2010

Cysylltiadau Kazakhstan-UE

Mae Kazakhstan yn bartner pwysig y gellir ymddiried ynddo i'r Undeb Ewropeaidd. Gyda'i gymheiriaid yn Ewrop, mae'r Prif Arlywydd wedi gosod y seiliau ar gyfer y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell UE-Kazakhstan (EPCA) a ddaeth i rym ar Fawrth 1af, 2020. Mae'r Cytundeb yn nodi dechrau cam newydd sbon o gysylltiadau Kazakh-Ewropeaidd ac yn darparu cyfleoedd eang i adeiladu cydweithrediad ar raddfa lawn yn y tymor hir. Rwy’n hyderus y bydd gweithredu’r Cytundeb yn effeithiol yn caniatáu inni arallgyfeirio masnach, ehangu cysylltiadau economaidd, denu buddsoddiadau a thechnolegau newydd. Mae arwyddocâd cydweithredu hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y berthynas masnach a buddsoddi. Yr UE yw prif bartner masnachu Kazakhstan, sy'n cynrychioli 40% o'r fasnach allanol. Dyma hefyd y prif fuddsoddwr tramor yn fy ngwlad, gan gyfrif am 48% o gyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor (gros).

Nursultan Nazarbayev a Donald Tusk

Cysylltiadau dwyochrog rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan

Wedi fy achredu fel Llysgennad i Deyrnas Gwlad Belg, rwy’n falch bod y berthynas rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg wedi’i chryfhau’n barhaus ers annibyniaeth fy ngwlad. Ar Ragfyr 31ain, 1991 fe wnaeth Teyrnas Gwlad Belg gydnabod sofraniaeth wladwriaeth Gweriniaeth Kazakhstan yn swyddogol. Dechreuodd sylfaen y cysylltiadau dwyochrog gan ymweliad swyddogol yr Arlywydd Nazarbayev â Gwlad Belg ym 1993, lle cyfarfu â'r Brenin Boudewijn I a'r Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene.

Ymwelodd Nursultan Nazarbayev â Brwsel wyth gwaith, yn fwyaf diweddar yn 2018. Mae cyfnewidiadau diwylliannol wedi digwydd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan y tu hwnt i ymweliadau lefel uchel. Yn 2017 dathlodd ein gwledydd eu pen-blwydd yn 25 oed o'r berthynas ddwyochrog. Cafwyd sawl ymweliad lefel uchel hefyd o ochr Gwlad Belg â Kazakhstan. Ymweliad cyntaf y Prif Weinidog Jean-Luc Dehaene ym 1998, yn ogystal â dau ymweliad â Prince Prince a Brenin Gwlad Belg Philippe yn 2002, 2009 a 2010. Mae cysylltiadau rhyng-seneddol yn datblygu'n gadarnhaol fel arf effeithiol ar gyfer cryfhau deialog wleidyddol.

Cyfarfod â'r Brenin Philippe

Mae perthynas ddiplomyddol gref wedi bod yn datblygu'n barhaus trwy gefnogi perthynas fasnach sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cyfnewidiadau economaidd rhwng Gwlad Belg a Kazakhstan hefyd wedi cynyddu'n sylweddol er 1992 gyda meysydd cydweithredu â blaenoriaeth ym maes ynni, gofal iechyd, sectorau amaethyddol, rhwng porthladdoedd ac mewn technolegau newydd. Yn 2019, cynyddodd swm y cyfnewidiadau masnachol i fwy na € 636 miliwn. Ar 1 Mai, 2020, roedd 75 o fentrau ag asedau Gwlad Belg wedi'u cofrestru yn Kazakhstan. Mae nifer y buddsoddiadau Gwlad Belg yn economi Kazakh wedi cyrraedd € 7.2 biliwn yn ystod y cyfnod 2005 i 2019.

 Derbyniad swyddogol ym Mhalas Egmont

Etifeddiaeth yr arlywydd cyntaf

Mae'r Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev wedi arwain fy ngwlad rhwng 1990 a 2019. Yn gynnar yn y 1990au, arweiniodd Elbasy y wlad yn ystod yr argyfwng ariannol a effeithiodd ar yr ardal ôl-Sofietaidd gyfan. Roedd heriau pellach yn aros ymlaen pan fu’n rhaid i’r Prif Arlywydd ddelio ag argyfwng Dwyrain Asia 1997 ac argyfwng ariannol Rwseg yn 1998 a effeithiodd ar ddatblygiad ein gwlad. Mewn ymateb, gweithredodd Elbasy gyfres o ddiwygiadau economaidd i sicrhau twf angenrheidiol yr economi. Yn ystod yr amser hwn, bu Nursultan Nazarbayev yn goruchwylio preifateiddio'r diwydiant olew a daeth â'r buddsoddiad angenrheidiol o Ewrop, yr Unol Daleithiau, China a gwledydd eraill.

Oherwydd amgylchiadau hanesyddol daeth Kazakhstan yn wlad ethnig amrywiol. Sicrhaodd y Prif Arlywydd gydraddoldeb hawliau pawb yn Kazakhstan, waeth beth fo'u cysylltiadau ethnig a chrefyddol fel egwyddor arweiniol polisi'r wladwriaeth. Dyma un o'r diwygiadau mwyaf blaenllaw sydd wedi arwain at sefydlogrwydd gwleidyddol parhaus a heddwch yn y polisi domestig. Trwy gydol diwygiadau economaidd a moderneiddio pellach, mae lles cymdeithasol y wlad wedi cynyddu ac mae dosbarth canol cynyddol wedi dod i'r amlwg. Yn bwysicach fyth, mae symud y Brifddinas o Almaty i Nur-Sultan fel canolfan weinyddol a gwleidyddol newydd yn Kazakstan, wedi arwain at ddatblygiad economaidd pellach y wlad gyfan.

Un o'r heriau pwysicaf a amlinellodd Nursultan Nazarbayev ar gyfer y wlad oedd strategaeth 2050 Kazakhstan. Nod y rhaglen hon yw hyrwyddo Kazakhstan yn un o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y Byd. Mae wedi lansio cam nesaf moderneiddio economi a chymdeithas sifil Kazakhstan. Mae'r rhaglen hon wedi arwain at weithredu pum diwygiad sefydliadol yn ogystal â Chynllun 100 Cam Concrit y Genedl i foderneiddio'r economi a sefydliadau'r wladwriaeth. Mae gallu'r Arlywydd Cyntaf i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol a diplomyddol adeiladol wedi bod yn ffactor blaenllaw yn natblygiad y wlad ac wedi arwain at lif o biliynau o ewros o fuddsoddiad i mewn i Kazakhstan. Yn y cyfamser, mae fy ngwlad wedi ymuno â 50 economi gystadleuol orau'r Byd.

Uchafbwynt etifeddiaeth yr Arlywydd Cyntaf oedd ei benderfyniad i beidio â mynd ar drywydd gwladwriaeth niwclear. Ategwyd yr addewid hwn trwy gau safle profi niwclear mwyaf y Byd yn Semipalatinsk, yn ogystal â rhoi'r gorau i raglen arfau niwclear Kazakhstan yn llwyr. Roedd Elbasy hefyd yn un o'r arweinwyr a oedd yn hyrwyddo'r prosesau integreiddio yn Ewrasia. Arweiniodd yr integreiddio hwn at Undeb Economaidd Ewrasiaidd, sydd wedi tyfu i gymdeithas fawr o aelod-wledydd yn sicrhau llif nwyddau, gwasanaethau, llafur a chyfalaf yn rhydd, ac wedi bod o fudd i Kazakhstan a'i chymdogion.

Yn 2015, cyhoeddodd y Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev mai’r etholiad fyddai ei olaf ac y “unwaith y cyflawnir diwygiadau sefydliadol ac arallgyfeirio economaidd; dylai'r wlad gael diwygiad cyfansoddiadol sy'n golygu trosglwyddo pŵer o'r arlywydd i'r senedd a'r llywodraeth."

Gan gamu i lawr o’i swydd yn 2019, a ddisodlwyd yn brydlon gan Kassym-Jomart Tokayev, parhaodd yr arweinyddiaeth newydd i weithredu yn ysbryd datblygu economaidd a chydweithrediad rhyngwladol adeiladol yr Arlywydd cyntaf.

Fel y soniodd yr Arlywydd Tokayev yn ei erthygl ddiweddar: “Heb os, dim ond gwleidydd go iawn, doeth a blaengar, all ddewis ei lwybr ei hun, sef rhwng dwy ran o’r Byd - Ewrop ac Asia, dwy wareiddiad - Gorllewin a Dwyrain, dwy system - dotalitaraidd a democrataidd. Gyda'r holl gydrannau hyn, roedd Elbasy yn gallu ffurfio math newydd o wladwriaeth gan gyfuno traddodiadau Asiaidd ac arloesiadau Gorllewinol. Heddiw, mae'r byd i gyd yn adnabod ein gwlad fel gwladwriaeth dryloyw sy'n caru heddwch, sy'n cymryd rhan weithredol yn y prosesau integreiddio. "

Ymweliad â Gwlad Belg ar gyfer 12fed Uwchgynhadledd ASEM, 2018

Gwlad Belg

Rali Gwrthblaid Iran o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau ym Mrwsel i ofyn i'r Unol Daleithiau a'r UE am bolisi cadarn tuag at drefn Iran

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn uwchgynhadledd yr G7 yn Llundain, mae Brwsel yn cynnal uwchgynhadledd NATO gydag arweinwyr yr UD a'r UE. Dyma daith gyntaf yr Arlywydd Joe Biden y tu allan i'r UD. Yn y cyfamser, mae trafodaethau bargen Iran wedi cychwyn yn Fienna ac er gwaethaf yr ymdrechion rhyngwladol i ddychwelyd Iran a'r Unol Daleithiau i gydymffurfio â'r JCPOA, ni ddangosodd cyfundrefn Iraniaid unrhyw ddiddordeb i ddychwelyd i'w hymrwymiadau o dan gyd-destun JCPOA. Yn adroddiad diweddar yr IAEA, codwyd pryderon pwysig nad oedd cyfundrefn Iran wedi mynd i’r afael â nhw.

Cynhaliodd diaspora Iran, cefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran yng Ngwlad Belg, rali heddiw (14 Mehefin) o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Belg. Fe ddalion nhw bosteri a baneri gyda’r llun o Maryam Rajavi, arweinydd mudiad gwrthblaid Iran sydd wedi datgan Iran nad yw’n niwclear yn ei chynllun 10 pwynt ar gyfer yr Iran rydd a democrataidd.

Yn eu posteri a’u sloganau, gofynnodd Iraniaid i’r Unol Daleithiau a’r UE weithio’n galetach i ddal cyfundrefn y mullahs yn atebol am ei thorri hawliau dynol hefyd. Pwysleisiodd y protestwyr yr angen am bolisi pendant gan yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop i harneisio ymgais y mullahiaid am fom niwclear, cynyddu gormes gartref, a gweithgareddau terfysgol dramor.

Yn ôl adroddiad newydd yr IAEA, er gwaethaf y cytundeb blaenorol, mae’r drefn glerigol yn gwrthod ateb cwestiynau IAEA ar bedwar safle y mae anghydfod yn eu cylch ac (i ladd amser) mae wedi gohirio trafodaethau pellach tan ar ôl ei etholiad arlywyddol. Yn ôl yr adroddiad, mae cronfeydd wrth gefn cyfoethog wraniwm y gyfundrefn wedi cyrraedd 16 gwaith y terfyn a ganiateir yn y fargen niwclear. Mae cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi 60% a thua 62.8kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi gan 20% yn destun pryder mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi: Er gwaethaf telerau y cytunwyd arnynt, “Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu’r esboniad angenrheidiol am bresenoldeb y gronynnau deunydd niwclear… Rydym yn wynebu gwlad sydd â rhaglen niwclear ddatblygedig ac uchelgeisiol ac sy’n cyfoethogi Wraniwm. yn agos iawn at lefel gradd arfau. ”

Ailadroddodd sylwadau Grossi, a adroddwyd hefyd gan Reuters heddiw: “Bydd y diffyg eglurhad o gwestiynau’r asiantaeth ynglŷn â chywirdeb a chywirdeb Datganiad Diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r asiantaeth i sicrhau natur heddychlon rhaglen niwclear Iran.”

Maryam Rajavi (llun), dywedodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), fod adroddiad diweddar yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) a’r sylwadau gan ei Gyfarwyddwr Cyffredinol unwaith eto yn dangos, er mwyn gwarantu ei oroesiad, y nid yw'r drefn glerigol wedi cefnu ar ei phrosiect bom atomig. Mae hefyd yn dangos bod y drefn, er mwyn prynu amser, wedi parhau â'i pholisi cyfrinachedd i gamarwain y gymuned ryngwladol. Ar yr un pryd, mae'r drefn yn blacmelio ei rhyng-gysylltwyr tramor i godi sancsiynau ac anwybyddu ei raglenni taflegrau, allforio terfysgaeth, ac ymyrryd troseddol yn y rhanbarth.

Parhau Darllen

Brwsel

'America ar ôl': Brwsel yn well ar drothwy taith Biden yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

By

Arlywydd yr UD Joe Biden (Yn y llun) bydd taith i Ewrop yr wythnos hon yn arwydd bod amlochrogiaeth wedi goroesi blynyddoedd Trump, ac wedi gosod y llwyfan ar gyfer cydweithredu trawsatlantig ar heriau o China a Rwsia i newid yn yr hinsawdd, meddai cadeirydd uwchgynadleddau’r UE, Reuters.

“Mae America yn ôl,” meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, gan ddefnyddio’r arwyddair y mae Biden wedi’i fabwysiadu ar ôl i’r cyn-Arlywydd Donald Trump dynnu Washington allan o sawl sefydliad amlochrog ac ar un adeg bygwth cerdded allan o NATO.

"Mae'n golygu bod gennym ni bartner cryf iawn eto i hyrwyddo'r dull amlochrog ... gwahaniaeth mawr gyda gweinyddiaeth Trump," meddai Michel wrth grŵp o ohebwyr ym Mrwsel yn hwyr ddydd Llun.

Bydd Michel a phennaeth gweithrediaeth yr Undeb Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn cwrdd â Biden ar 15 Mehefin. Bydd hynny'n dilyn copa o G7 democratiaethau cyfoethog ym Mhrydain a chyfarfod o arweinwyr cenedl NATO ym Mrwsel ar 14 Mehefin.

Dywedodd Michel fod y syniad bod "amlochrogiaeth yn ôl" yn fwy na slogan, roedd yn gydnabyddiaeth bod angen dull byd-eang i ddatrys materion, p'un a ydyn nhw'n gadwyni cyflenwi ar gyfer brechlynnau COVID-19 neu'n drethi corfforaethol tecach yn yr oes ddigidol.

Dywedodd y gallai cyfarfod tri diwrnod yr G7 yng Nghernyw, Lloegr, fod yn “drobwynt pwysig” sy’n dangos ymrwymiad gwleidyddol difrifol y tu ôl i addewidion llywodraethau i “adeiladu’n ôl yn well” yn dilyn dinistr economaidd y pandemig coronafirws.

Byddai hefyd yn gyfle i fynd i’r afael â phwysau a deimlir gan ddemocratiaethau rhyddfrydol, meddai Michel, sy’n disgwyl trafodaeth yn y G7 ar yr angen i’r Gorllewin gymryd dull mwy rhagweithiol o amddiffyn ei werthoedd yn wyneb codiad Tsieina a phendantrwydd Rwseg.

Dywedodd Michel iddo siarad am 90 munud gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ddydd Llun, gan ddweud wrtho fod yn rhaid i Moscow newid ei ymddygiad os yw am gael gwell cysylltiadau â'r UE 27 cenedl.

Mae'r UE a Rwsia yn anghytuno ar ystod eang o faterion gan gynnwys hawliau dynol, ymyrraeth Rwsia yn yr Wcrain a thriniaeth Moscow o feirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny, a dywedodd Michel fod y berthynas rhyngddynt wedi cyrraedd pwynt isel.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae Gwlad Belg yn ymchwilio i gyllid i gyrff anllywodraethol Palestina gyda chysylltiadau â grŵp terfysgol

cyhoeddwyd

on

Daw ymchwiliad Gwlad Belg o ganlyniad i adroddiadau a anfonwyd at lywodraeth Gwlad Belg gan lywodraeth Israel ac adroddiadau gan NGO Monitor a amlygodd y cysylltiadau agos rhwng sawl corff anllywodraethol Palestina a’r PFLP, a ddynodir gan yr UE fel sefydliad terfysgol, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Gweinidog Datblygu Gwlad Belg, Meryame Kitir (llun), wedi dweud wrth Bwyllgor o senedd ffederal Gwlad Belg bod ymchwiliad ar y gweill i weld a allai cymorth datblygu Gwlad Belg fod wedi cael ei ddefnyddio i ariannu gweithgareddau terfysgol y Ffrynt Boblogaidd ar gyfer Rhyddhau Palestina (PFLP). 

Gofynnodd Aelod Seneddol Gwlad Belg, Kathleen Depoorter, o blaid yr wrthblaid N-VA, i Kitir, yn ystod sesiwn o’r pwyllgor cysylltiadau allanol yr wythnos hon am yr honiadau ynghylch cronfeydd dyngarol yn cael eu dargyfeirio i grwpiau terfysgaeth. Dywedodd wrth y pwyllgor yr honnir bod nifer o gyrff anllywodraethol wedi “derbyn cyllid yn rheolaidd gan Orllewin Ewrop, tra’n gweithredu’n rhannol o leiaf fel yswiriant ar gyfer gweithgareddau’r Ffrynt Boblogaidd”.

Nid yw Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Gwlad Belg ar gyfer Cydweithrediad Datblygu yn ariannu cyrff anllywodraethol Palestina yn uniongyrchol, ond yn hytrach trwy gyrff anllywodraethol Gwlad Belg fel trydydd partïon. Un o nodau’r cyllid gwladol hwn oedd “lliniaru dylanwad lleisiau o blaid Israel” ac fe’i cymeradwywyd yn 2016 gan Weinidog Cydweithrediad Datblygu Gwlad Belg (ac sydd bellach yn Brif Weinidog) Alexander De Croo.

Dywedodd y Gweinidog Kitir wrth y pwyllgor y rhoddwyd 6 miliwn Ewro yn ystod y pum mlynedd diwethaf i gyrff anllywodraethol Gwlad Belg sy'n weithredol yn nhiriogaethau Palestina, gan gynnwys Broederlijk Delen, Undod Oxfam, Viva Salud a Solidarité Socialiste (SolSoc), sydd i gyd yn gyrff anllywodraethol gwrth-Israel gwleidyddol sydd â mewn partneriaeth â chyrff anllywodraethol Palestina sy'n gysylltiedig â'r PFLP terfysgol.

Dywedodd y Gweinidog mai'r pedwar corff anllywodraethol Palestina sydd â chysylltiadau gweithredol â Gwlad Belg yw:

  1. HWC, partner gyda'r corff anllywodraethol Gwlad Belg Viva Salud
  2. Bisan, partner i Viva Salud
  3. Amddiffyn Rhyngwladol i Blant - Palestina (DCI-P), partner i Broederlijk Delen
  4. Undeb o Bwyllgorau Gwaith Amaethyddol (UAWC), partner Oxfam trwy gyllid dyngarol.

Esboniodd y Gweinidog fod € 660,000 wedi ei roi trwy Viva Salud dros y pum mlynedd diwethaf, bod € 1.8 miliwn wedi mynd trwy Oxfam a € 1.3m trwy Broederlijk Delen a bod ymchwiliad i'r defnydd o'r arian hwn bellach ar y gweill.

“Rwy’n cymryd yr honiadau hyn o ddifrif. Does dim rhaid dweud na ellir defnyddio cronfeydd cydweithredu datblygu at ddibenion terfysgol o dan unrhyw amgylchiadau neu i annog ymddygiad treisgar, ”meddai.

Daw ymchwiliad Gwlad Belg o ganlyniad i adroddiadau a anfonwyd at lywodraeth Gwlad Belg gan lywodraeth Israel ac adroddiadau gan NGO Monitor a amlygodd y cysylltiadau agos rhwng sawl corff anllywodraethol Palestina a’r PFLP, a ddynodir gan yr UE fel sefydliad terfysgol.

Ysgrifennodd Cyfreithwyr y DU dros Israel (UKLFI) hefyd at Kitir ac at y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Cydweithrediad Datblygu a Chymorth Dyngarol yn Jerwsalem ynghylch un o'r cyrff anllywodraethol dan sylw.

Mae Cyfeillion Israel Gwlad Belg (BFOI) hefyd wedi briffio sawl Aelod Seneddol Gwlad Belg a’u rhybuddio am y sefyllfa, yn ogystal â chynnal ymgyrch Twitter, gan alw allan Kitir am barhau i ariannu’r cyrff anllywodraethol sy’n gysylltiedig â therfysgaeth.

MP Kathleen Depoorter Tynnodd sylw at y ffaith bod yr adroddiadau am gysylltiadau rhwng cyrff anllywodraethol Palestina a'r sefydliad terfysgol wedi achosi cryn gyffro yn y llywodraeth yn yr Iseldiroedd a bod taliadau bellach wedi'u hatal.

“Rwyf wedi gofyn i’r gweinidog archwilio’r adroddiadau hyn a’i bod hefyd yn cyflwyno ei hymchwiliad ei hun i’r cam-drin i’r senedd. Mae pawb yn ddieuog nes y profir yn wahanol ac mae'r sefydliadau Palestina hyn yn haeddu cyfle teg, ond rydym yn disgwyl gweithredu priodol os profir y ffeithiau, '' meddai Depoorter.

'' Rwy'n falch bod y mater yn cael ei ymchwilio, ond rydw i hefyd yn disgwyl atebion cyflym a chamau priodol gan y gweinidog, ”ychwanegodd.

Bu UKLFI yn allweddol wrth ymgyrchu dros lywodraeth yr Iseldiroedd i atal taliadau i Bwyllgorau Undeb yr Amaethyddiaeth (UAWC), corff anllywodraethol Palesteinaidd sy'n cynrychioli ffermwyr, yn enwedig ar ôl i nifer o'i brif swyddogion gael eu dienyddio ac maent bellach ar brawf am gymryd rhan mewn ymosodiad terfysgol PFLP a laddodd Rina Shnerb, merch Israel 17 oed ym mis Awst 2019.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd