Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Mae diwydiant amddiffyn cnydau Ewrop yn gwneud 2030 o Ymrwymiadau - Mae cynhyrchwyr plaladdwyr a biopladdwyr yn dod ynghyd i wneud ymrwymiadau clir i gefnogi Bargen Werdd yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae diwydiant amddiffyn cnydau Ewrop (ECPA) wedi mabwysiadu set o ymrwymiadau uchelgeisiol i gefnogi Bargen Werdd newydd Ewrop, gan gynnwys buddsoddiad o dros € 14 biliwn mewn technolegau newydd a chynhyrchion mwy cynaliadwy erbyn 2030. Yn ogystal â'r buddsoddiad hwn, mae ECPA hefyd yn bwriadu rampio. cynyddu casglu gwastraff a chynyddu lefelau hyfforddiant ymhlith ffermwyr yn Ewrop fel rhan o'i ymateb i strategaethau Farm to Fork a Bioamrywiaeth yr UE.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Diogelu Cnydau Ewrop, Géraldine Kutas: “Gyda’i Fargen Werdd Ewropeaidd uchelgeisiol, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi tanio’r gwn cychwyn ar gyfer rhediad yr UE tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy, niwtral o ran hinsawdd.

“Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â chyfrannu ac alinio â mentrau polisi’r Fargen Werdd a dyna pam mae ein cwmnïau wedi ymuno i osod ein nodau gwirfoddol, penodol i’r sector, mesuradwy yn eu cefnogaeth.”

Bydd y chwe ymrwymiad a fabwysiadwyd gan ECPA yn arwain y sector ar gyfer y degawd nesaf ym meysydd allweddol technolegau arloesol amaethyddol, yr economi gylchol a gwell amddiffyniad i bobl a'r amgylchedd:

• Arloesi a Buddsoddi: Trwy gefnogi arloesedd a defnyddio offer digidol a manwl gywirdeb yn ogystal â biopladdwyr, rydym yn hyrwyddo uchelgais y Comisiwn Ewropeaidd o adferiad digidol a gwyrdd. Erbyn 2030 byddwn yn buddsoddi € 10 biliwn mewn arloesi mewn technolegau manwl a digidol a € 4bn mewn arloesi mewn biopladdwyr. Mae'r holl fuddsoddiad y mae'r diwydiant yn ymrwymo iddo yn ddefnyddiol dim ond os oes y fframwaith rheoleiddio priodol sy'n caniatáu i'r arloesi gyrraedd ffermwyr Ewrop.

• Economi Gylchol: Trwy gynyddu cyfradd casglu'r cynwysyddion plastig plaladdwyr gwag i 75% a sefydlu cynllun casglu yn aelod-wladwriaethau'r UE nad oes ganddynt ddim erbyn 2025 ar hyn o bryd, byddwn yn cyfrannu at nod yr UE o economi gylchol sy'n ceisio lleihau i'r eithaf. gwastraff a'r adnoddau a ddefnyddir, gan leihau effaith amgylcheddol pecynnu plastig.

• Amddiffyn Pobl a'r Amgylchedd: Trwy hyfforddi ffermwyr ar weithredu Rheoli Plâu yn Integredig, amddiffyn dŵr a phwysigrwydd offer amddiffyn personol (PPE), mae ein diwydiant yn dymuno lleihau amlygiad ymhellach a lleihau'r risgiau o ddefnyddio plaladdwyr, i gyd wrth gyfrannu at y nodau cyffredinol y Gyfarwyddeb Defnydd Cynaliadwy a strategaethau Farm to Fork yr UE sy'n anelu at gynhyrchu digon o fwyd yn gynaliadwy.

Ychwanegodd Kutas: ”Rydyn ni i gyd yn cytuno ar gyfeiriad teithio, yr hyn sy'n bwysig nawr yw gwneud y camau bwriadol hynny i gyrraedd y nod terfynol. “Bydd yr ymrwymiadau hyn yn heriol i’n cwmnïau gyflawni. Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i gyflawni'r hyn yr ydym wedi'i nodi ar ei gyfer ac yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi amaethyddiaeth gynaliadwy gyda fframwaith rheoleiddio priodol sy'n caniatáu i'r arloesedd gyrraedd y ffermwyr.

“Dim ond y dechrau yw hwn, byddwn yn olrhain cynnydd ein diwydiant dros y degawd ac yn rhannu’n dryloyw pa mor bell yr ydym wedi dod,” daeth i’r casgliad.

I ddysgu mwy am aelodaeth ECPA cliciwch yma.
I ddysgu mwy am 2030 o Ymrwymiadau cliciwch yma.

Yr amgylchedd

Bargen Werdd Ewropeaidd: Mecanwaith cyllido newydd i hybu ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r rheolau ar gyfer newydd Mecanwaith Ariannu Ynni Adnewyddadwy'r UE, i wneud cais o ddechrau 2021. Bydd y Mecanwaith hwn yn ei gwneud yn haws i aelod-wladwriaethau weithio gyda'i gilydd i ariannu a defnyddio prosiectau ynni adnewyddadwy - naill ai fel gwesteiwr neu fel gwlad sy'n cyfrannu. Bydd yr ynni a gynhyrchir yn cyfrif tuag at dargedau ynni adnewyddadwy'r holl wledydd sy'n cymryd rhan ac yn bwydo i mewn i'r Bargen Werdd Ewrop uchelgais o gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Ewrop o leiaf 55% erbyn 2030, mae angen i ni gynyddu cyfran yr ynni adnewyddadwy yn sylweddol. Mae'r mecanwaith hwn yn darparu offeryn ychwanegol i hwyluso buddsoddiad mewn prosiectau ynni glân. Bydd yn annog cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau ac yn rhoi hwb ymarferol i'n hymdrechion adfer gwyrdd yn y blynyddoedd i ddod. Gall helpu i ysgogi economïau Ewrop trwy gael prosiectau ar raddfa fawr ar lawr gwlad a thrwy gefnogi busnesau bach a chanolig lleol a chreu swyddi. ”

Fel y rhagwelwyd o dan y Rheoliad Llywodraethu Undebau Ynni, bydd y Mecanwaith hwn yn cael ei reoli gan y Comisiwn, gan ddod â buddsoddwyr a datblygwyr prosiect ynghyd trwy dendrau cyhoeddus rheolaidd. Mae'n galluogi 'aelod-wladwriaethau sy'n cyfrannu' i dalu cyfraniadau ariannol gwirfoddol i'r cynllun, a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy mewn aelod-wladwriaethau â diddordeb ('aelod-wladwriaethau cynnal'). Mae mwy o wybodaeth ar gael yma (gan gynnwys dolen i'r rheoliad gweithredu), yn hyn Taflen ffeithiau ac ar y Mecanwaith Ariannu Ynni Adnewyddadwy tudalen we.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Galwad Bargen Werdd Ewrop: buddsoddiad o € 1 biliwn i hybu'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu lansio galwad € 1 biliwn am brosiectau ymchwil ac arloesi sy'n ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac yn helpu i amddiffyn ecosystemau a bioamrywiaeth unigryw Ewrop. Ariannwyd Horizon 2020 Galwad Bargen Werdd Ewropeaidd, a fydd yn agor yfory ar gyfer cofrestru, yn sbarduno adferiad Ewrop o argyfwng coronafirws trwy droi heriau gwyrdd yn gyfleoedd arloesi.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Galwad Bargen Werdd Ewropeaidd gwerth € 1 biliwn yw’r alwad olaf a mwyaf o dan Horizon 2020. Gydag arloesedd yn ganolog iddo, bydd y buddsoddiad hwn yn cyflymu trosglwyddiad cyfiawn a chynaliadwy i a Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Gan nad ydym am i unrhyw un gael ei adael ar ôl yn y trawsnewid systemig hwn, rydym yn galw am gamau penodol i ymgysylltu â dinasyddion mewn ffyrdd newydd a gwella perthnasedd ac effaith gymdeithasol. "

Mae'r Alwad Bargen Werdd hon yn wahanol mewn agweddau pwysig i rai blaenorol Galwadau Horizon 2020. O ystyried brys yr heriau y mae'n mynd i'r afael â hwy, mae'n anelu at ganlyniadau clir, canfyddadwy yn y tymor byr i'r tymor canolig, ond gyda phersbectif o newid tymor hir. Mae llai o gamau mwy, ond mwy wedi'u targedu, mwy a gweladwy, gyda ffocws ar scalability cyflym, lledaenu a derbyn.

Disgwylir i'r prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon sicrhau canlyniadau gyda buddion diriaethol mewn deg maes: wyth maes thematig sy'n adlewyrchu ffrydiau gwaith allweddol y Bargen Werdd Ewrop a dau faes llorweddol - cryfhau gwybodaeth a grymuso dinasyddion - sy'n cynnig persbectif tymor hwy wrth gyflawni'r trawsnewidiadau a nodir yn y Fargen Werdd Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg ac yn hyn o beth Taflen ffeithiau.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

#GreenDeal - Mesurau i gynyddu'r frwydr yn erbyn datgoedwigo byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn amlinellu sut y gall yr UE gyfrannu at fynd i'r afael â datgoedwigo ledled y byd ac yn galw am ddiwygio polisïau domestig i amddiffyn coedwigoedd Ewropeaidd.

Yn y penderfyniad nad yw'n rhwymol a fabwysiadwyd ddydd Mawrth gyda 543 o bleidleisiau i 47 a 109 yn ymatal, mewn ymateb i a Cyfathrebu'r Comisiwn, Mae ASEau yn galw am fwy o gefnogaeth i amddiffyn, adfer a rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, amddiffyn bioamrywiaeth a sinciau carbon, yn ogystal â chydnabod gwasanaethau cynhyrchiant ac ecosystem coedwigoedd.

Targedau rhwymo a rheolau effeithiol

Mae'r cyfarfod llawn eisiau targedau rhwymol i amddiffyn ac adfer ecosystemau coedwigoedd, yn enwedig coedwigoedd cynradd, sy'n gyson â chynigion strategaeth bioamrywiaeth yr UE 2030. Mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig rheolau diwydrwydd dyladwy ar gyfer sefydliadau ariannol a fyddai’n atal endidau ariannol neu fanciau’r UE rhag cael eu cysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â datgoedwigo, diraddio coedwigoedd neu ddiraddio ecosystemau naturiol, sy’n aml yn achosi i drigolion brodorol gael eu torri gan hawliau dynol. .

Cadwyni cyflenwi a chytundebau masnach yn rhydd o ddatgoedwigo

Dylai'r Comisiwn gynnig mesurau i sicrhau cadwyni cyflenwi cynaliadwy a di-ddatgoedwigo ar gyfer cynhyrchion a nwyddau a roddir ar farchnad yr UE, gyda ffocws penodol ar fynd i'r afael â datgoedwigo a fewnforiwyd, meddai'r testun. Ar ben hynny, rhaid i gytundebau masnach a buddsoddi yn y dyfodol gynnwys darpariaethau rhwymol i atal datgoedwigo, meddai'r penderfyniad drafft. Yn olaf, mae ASEau am i ddimensiwn allanol Bargen Werdd Ewrop gael ei gryfhau trwy gynghreiriau a phartneriaethau â thrydydd gwledydd, i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Amddiffyn coedwigoedd cynradd

Rhwng 1990 a 2016, collwyd ardal o 1.3 miliwn cilomedr sgwâr o goedwigoedd y byd, gydag effaith ddinistriol ar fioamrywiaeth, hinsawdd, pobl a'r economi.

Gallai coedwigo, lle mae coed yn cael eu plannu mewn ardal nad oedd wedi'i choedwigo o'r blaen, helpu'r UE i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 o dan rai amodau, meddai'r ASEau. Fodd bynnag, ni all coedwigoedd sydd newydd eu plannu ddisodli coedwigoedd cynradd, sy'n darparu mwy o storio carbon deuocsid a chynefinoedd mwy hanfodol na rhai iau a rhai sydd newydd eu plannu.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd