Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Gall symud i ffermio heb gawell fel rhan o drawsnewid cynaliadwyedd fod ar ei ennill i'r amgylchedd ac anifeiliaid, yn dod o hyd i adroddiad melin drafod newydd

cyhoeddwyd

on

Gallai dod â chewyll anifeiliaid i ben, fel rhan o newid trawsnewidiol mewn amaethyddiaeth anifeiliaid, wneud ffermio yn fwy cynaliadwy a gallai ddod â gwell swyddi gwledig, yn dod o hyd i adroddiad newydd gan felin drafod cynaliadwyedd sy'n gweithio ar bolisi'r UE.

Yn y adroddiad newydd a lansiwyd heddiw (13 Hydref), archwiliodd y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd (IEEP) y buddion amgylcheddol a chymdeithasol a’r cyfaddawdau o roi diwedd ar ddefnyddio cewyll wrth gynhyrchu ieir dodwy wyau, moch a chwningod yn yr UE.

Os caiff ei baru â chamau gweithredu uchelgeisiol ar fynd i’r afael â gor-dybio, lleihau mewnforion protein a gweithredu trosi organig ar ffermio anifeiliaid ar raddfa fawr, gallai trawsnewidiad ffermio heb gawell sbarduno’r trawsnewid amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol mawr ei angen, yn ôl yr adroddiad.

Comisiynwyd yr astudiaeth gan Compassion in World Farming i ddarparu asesiad ar sail tystiolaeth a hysbysu llunwyr polisi'r UE cyn penderfyniad allweddol ynghylch a ddylid dod â'r defnydd o gewyll mewn ffermio anifeiliaid i ben. Yn gynharach y mis hwn, derbyniodd y Comisiwn Ewropeaidd Fenter Dinasyddion Ewropeaidd wedi'i lofnodi gan 1.4 miliwn o bobl ledled Ewrop yn galw am ddileu'r defnydd o gewyll yn ffermio'r UE yn raddol. Mae gan y Comisiwn chwe mis i ymateb i'r 'Diwedd Oes y Cage' fenter.

Dywedodd Olga Kikou, Pennaeth Tosturi yn World Farming EU ac un o drefnwyr y Fenter: “Mae ffermio ffatri yn un o’r troseddwyr gwaethaf am chwalfa systemig ein planed unig ac unig. Mae'r cawell nid yn unig yn symbol ar gyfer ein system bwyd a ffermio sydd wedi torri ond mae'n un o'r pileri allweddol sy'n cadw'r model hen ffasiwn hwn yn fyw. Mae angen chwyldro bwyd a ffermio arnom. Dechreuwn trwy ddiweddu oes y cawell! ”

Dywedodd Elisa Kollenda, dadansoddwr polisi yn y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd: “Mae ein hymchwil yn canfod y gall symud ymlaen tuag at ffermio heb gawell fel rhan o drawsnewid cynaliadwyedd ehangach fod yn fuddugoliaeth i gynaliadwyedd amgylcheddol a lles anifeiliaid. Mae'r Strategaeth Fferm i Fforc ddiweddar yn nodi'r angen i adolygu a gwella deddfwriaeth lles anifeiliaid fferm ochr yn ochr â llawer o gamau eraill i wella cynaliadwyedd cynhyrchu a bwyta. Mae angen i’r cysylltiadau rhwng y ddau fod yn gliriach yn y ddadl. ”

  1. Am dros 50 o flynyddoedd, Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a sylwadau mewn 11 gwlad Ewropeaidd, yr UD, China a De Affrica.
  1. Daeth  Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd (IEEP) yn felin drafod cynaliadwyedd gyda dros 40 mlynedd o brofiad, wedi ymrwymo i hyrwyddo polisi cynaliadwyedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n cael ei yrru gan effaith ledled yr UE a'r byd. Mae IEEP yn gweithio gydag ystod o lunwyr polisi, o'r lefel leol i'r lefel Ewropeaidd, cyrff anllywodraethol a'r sector preifat, i ddarparu ymchwil polisi, dadansoddiad a chyngor ar sail tystiolaeth. Mae gwaith IEEP yn annibynnol ac wedi'i lywio gan set amrywiol o safbwyntiau, gyda'r nod o hyrwyddo gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth; ac i hyrwyddo llunio polisïau ar sail tystiolaeth ar gyfer mwy o gynaliadwyedd yn Ewrop.
  1. Heddiw, ar 13 Hydref 2020, cyflwynodd IEEP y 'Trosglwyddo tuag at ffermio heb gawell yn yr UE' adrodd i gynrychiolwyr Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd mewn gweminar a drefnwyd gan Compassion in World Farming.

Cynhaliodd IEEP astudiaeth annibynnol, a gomisiynwyd gan Compassion in World Farming, ar sut y gallai trosglwyddo i ffermio heb gawell gefnogi trosglwyddiad cynaliadwyedd yn y sector ffermio anifeiliaid wrth sicrhau buddion cadarnhaol ehangach i gymdeithas. Mae'r adroddiad yn cyflwyno detholiad o offer polisi a chamau gweithredu rhanddeiliaid a fyddai'n cefnogi trosglwyddo i UE heb gawell, a luniwyd trwy ymgynghoriadau â rhanddeiliaid ac adolygiad llenyddiaeth. Mae'n disgrifio tri senario o sut y gellir mynd i'r afael â lles anifeiliaid fferm a chynaliadwyedd cynhyrchu a bwyta ar yr un pryd. Gellir disgwyl mwy o oblygiadau i bron pob agwedd ar gynaliadwyedd os bydd y newid yn y raddfa o fwyta a chynhyrchu cynhyrchion anifeiliaid yn cyd-fynd â'r trawsnewidiad di-gawell ac os oes gwyriad sylweddol o'r defnydd cyfredol ar raddfa fawr o borthiant dwys, gan gynnwys proteinau wedi'u mewnforio.

  1. Ar 2 Hydref 2020, fe wnaeth y Comisiwn Ewropeaidd dderbyniwyd Menter Dinasyddion Ewropeaidd wedi'i llofnodi gan 1.4 miliwn o bobl mewn 28 o wledydd Ewropeaidd sy'n galw ar yr UE i ddileu'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid a ffermir yn raddol. 'Diwedd Oes y Cawell'yw'r chweched Fenter Dinasyddion Ewropeaidd yn unig i gyrraedd y trothwy gofynnol o 1 miliwn o lofnodion ers lansio'r Fenter gyntaf dros wyth mlynedd yn ôl. Dyma'r Fenter lwyddiannus gyntaf i anifeiliaid a ffermir.

cludo anifeiliaid

Helpwch ffermwyr i ddod â ffermio cawell i ben

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cefnogi'n gryf y Fenter Dinasyddion 'Diwedd Oes y Cage' ar gyfer anifeiliaid fferm. Ynghyd ag 1.4 miliwn o Ewropeaid rydym yn gofyn i’r Comisiwn gynnig y mesurau cywir i roi diwedd ar ffermio cawell, ”meddai Michaela Šojdrová ASE, aelod o Grŵp Amaethyddiaeth Senedd EPP.

“Gellir gwarantu lles anifeiliaid orau pan fydd ffermwyr yn cael y cymhellion cywir ar ei gyfer. Rydym yn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o gewyll i systemau amgen o fewn cyfnod pontio digonol a ystyrir ar gyfer pob rhywogaeth yn benodol, ”ychwanegodd Šojdrová.

Gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi addo cynnig deddfwriaeth newydd ar les anifeiliaid yn 2023, mae Šojdrová yn tanlinellu bod yn rhaid cynnal asesiad effaith o'r blaen, erbyn 2022, gan gynnwys costau'r trawsnewidiad gofynnol yn y tymor byr a'r tymor hir. “Gan fod gwahanol amodau ar wahanol rywogaethau, ieir dodwy neu gwningod, rhaid i’r cynnig gwmpasu’r gwahaniaethau hyn â dull rhywogaeth yn ôl rhywogaeth, erbyn 2027. Mae angen cyfnodau pontio ar ffermwyr ac iawndal am y costau cynhyrchu uwch,” meddai Šojdrová.

“Er mwyn gwarantu lles anifeiliaid ac i beidio â rhoi ein ffermwyr Ewropeaidd dan anfantais, mae angen rheolaeth effeithiol arnom os yw cynhyrchion a fewnforir yn parchu safonau lles anifeiliaid yr UE. Rhaid i gynhyrchion a fewnforir gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd fel na fydd mewnforion o ansawdd isel yn disodli ein cynhyrchiad o ansawdd uchel, ”pwysleisiodd Šojdrová.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Roedd disgwyl i 130.000 o ddefaid o Rwmania farw oherwydd tagfa Suez

cyhoeddwyd

on

Efallai eich bod chi'n meddwl bod argyfwng Suez ar ben, ond nid ar gyfer y cannoedd o filoedd o anifeiliaid byw sy'n dal i fod yn gaeth wrth groesfan Suez, anifeiliaid sydd bellach yn rhedeg allan o fwyd a dŵr. Mae cyfanswm o dros 200.000 o anifeiliaid byw yn dod o Colombia, Sbaen, a mwy na hanner o Rwmania nad ydyn nhw wedi cyrraedd cyrchfan eto. Maent yn debygol iawn o farw gan fod porthiant a dŵr yn prysur redeg allan yn y llongau gorlawn sy'n mynd â nhw i'w lladd - yn ysgrifennu Cristian Gherasim

Efallai fod y blocâd morwrol a gynhyrchwyd gan yr Ever Given wedi mynd heibio ond mae yna lawer iawn o longau yn gofalu am anifeiliaid byw dros filoedd o gilometrau nad ydyn nhw hyd yn oed wedi croesi'r Suez er gwaethaf disgwyliadau y gallen nhw fod wedi cael blaenoriaeth oherwydd y cargo bregus a'r ffaith eu bod ddyddiau ar ei hôl hi.

Esboniodd cyrff anllywodraethol lles anifeiliaid, er bod deddfwriaeth yr UE yn mynnu bod cludwyr yn llwytho 25 y cant yn fwy o fwyd nag a gynlluniwyd ar gyfer eu taith rhag ofn oedi, anaml y bydd hynny'n digwydd.

Dywed cyrff anllywodraethol hawliau anifeiliaid, hyd yn oed gyda'r byffer 25 y cant, byddai'r llongau hyn bellach yn rhedeg allan o borthiant anifeiliaid ymhell cyn iddynt gyrraedd y porthladd.

Er enghraifft, roedd llongau a adawodd Rwmania ar 16 Mawrth i fod i gyrraedd yr Iorddonen ar 23 Mawrth, ond yn lle hynny byddent bellach yn cyrraedd porthladd ar 1 Ebrill ar y cynharaf. Mae hynny'n oedi o naw diwrnod. Hyd yn oed pe bai gan y llong y 25 y cant o borthiant anifeiliaid ychwanegol, dim ond am 1.5 diwrnod y byddai wedi para

Mae rhai o’r 11 llong yn llawn i’r eithaf a adawodd Rwmania yn cludo 130.000 o anifeiliaid byw i daleithiau Gwlff Persia wedi rhedeg allan o fwyd a dŵr hyd yn oed cyn i’r Ever Given gael ei ddadleoli. Dywedodd awdurdodau Rwmania mewn datganiad i’r wasg eu bod wedi cael gwybod y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r llongau hyn ond ni ddigwyddodd dim o’r math hwnnw, meddai cyrff anllywodraethol.

Mae'n debygol iawn na fyddwn byth yn gwybod maint y trychineb lles anifeiliaid morwrol gwaethaf mewn hanes, wrth i gludwyr daflu anifeiliaid marw i'r môr yn rheolaidd i guddio'r dystiolaeth. Yn fwy felly, ni fyddai Rwmania yn rhyddhau'r wybodaeth honno chwaith, oherwydd ni fyddai'n edrych yn dda ac mae awdurdodau'n gwybod y byddai'n arwain at ymchwiliadau.

Mae anifeiliaid byw yn cael eu pobi'n fyw yn araf yn y gwres crasboeth o'r cynwysyddion metel cyfyng hynny.

Ailadroddwyd ymchwiliadau dangosodd anifeiliaid a allforiwyd i wledydd y Gwlff yn marw o'r tymereddau uchel, yn cael eu dadlwytho'n dreisgar oddi ar longau, eu gwasgu i foncyffion ceir, a'u lladd gan gigyddion di-grefft.

Mae Rwmania yn allforio llawer iawn o anifeiliaid byw er gwaethaf yr amodau gwarthus. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi hynny am ei arferion gwael o ran allforion anifeiliaid byw. Dim ond y llynedd boddodd mwy na 14,000 o ddefaid pan aeth llong cargo oddi ar arfordir y Môr Du. Flwyddyn cyn i gomisiynydd yr UE dros ddiogelwch bwyd alw am atal allforion byw oherwydd y gwres. Dyblodd Rwmania wedyn eu hallforion.

Mae allforion anifeiliaid byw nid yn unig yn greulon ond hefyd yn niweidiol i'r economi. Dywed ffermwyr sydd heb gyfleusterau prosesu cig lleol eu bod yn colli arian yn gorfod cludo eu da byw dramor. Mae anifeiliaid byw yn cael eu gwerthu 10 gwaith yn rhatach na phe bai'r cig yn cael ei brosesu yn y wlad ac yna'n cael ei allforio.

Mae allforion anifeiliaid byw o Rwmania yn parhau i fod heb eu lleihau hyd yn oed yn ystod misoedd poeth yr haf er gwaethaf y rhybuddion mynych o Frwsel, er gwaethaf y ffaith bod gwledydd fel Awstralia a New Zeeland wedi rhoi stop ar hynny, ac er bod hyn yn nonsens economaidd. Mae arbenigwyr ac astudiaethau yn dangos y byddai cig wedi'i brosesu a'i oeri yn fwy buddiol, yn dod â manteision economaidd ac enillion uwch

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Buddugoliaeth lles anifeiliaid: Mae dyfarniad CJEU yn cadarnhau hawl aelod-wladwriaethau i gyflwyno syfrdanol cyn-lladd gorfodol  

cyhoeddwyd

on

Heddiw Mae (17 Rhagfyr) yn ddiwrnod hanesyddol i anifeiliaid, wrth i Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) egluro bod aelod-wladwriaethau yn cael gosod syfrdanol cyn-lladd gorfodol. Cododd yr achos o’r gwaharddiad a fabwysiadwyd gan lywodraeth Fflandrys ym mis Gorffennaf 2019 a wnaeth orfodol syfrdanol hefyd ar gyfer cynhyrchu cig trwy gyfrwng Iddewig a Mwslim traddodiadol. defodau.

Dyfarnodd y rheithfarn y gall aelod-wladwriaethau gyflwyno cyfreithlon gwrthdroadwy gorfodol yn fframwaith Celf. 26.2 (c) o Reoliad 1099/2009 y Cyngor (Rheoliad Lladd), gyda'r nod o wella lles anifeiliaid yn ystod y gweithrediadau lladd hynny a wneir yng nghyd-destun defodau crefyddol. Mae'n nodi'n glir nad yw'r Rheoliad Lladd “yn atal aelod-wladwriaethau rhag gosod rhwymedigaeth i syfrdanu anifeiliaid cyn eu lladd sydd hefyd yn berthnasol yn achos lladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol”.

Mae'r dyfarniad hwn yn ystyried y datblygiad diweddaraf ar syfrdanol gwrthdroadwy fel dull sy'n cydbwyso'n llwyddiannus werthoedd ymddangosiadol cystadleuol rhyddid crefyddol a lles anifeiliaid, ac mae'n dod i'r casgliad bod “y mesurau sydd wedi'u cynnwys yn yr archddyfarniad (Fflemeg) yn caniatáu i gydbwysedd teg gael ei daro rhwng y pwysigrwydd. ynghlwm â ​​lles anifeiliaid a rhyddid credinwyr Iddewig a Mwslimaidd i amlygu eu crefydd ”.

Mae Eurogroup for Animals wedi dilyn yr achos Llys yn agos ac ym mis Hydref fe ryddhaodd arolwg barn gan ddangos nad yw dinasyddion yr UE eisiau gweld anifeiliaid yn cael eu lladd wrth fod yn gwbl ymwybodol.

“Erbyn hyn mae’n amlwg nad yw ein cymdeithas yn cefnogi anifeiliaid i ddioddef yn ormodol ar adeg fwyaf tyngedfennol eu bywydau. Mae syfrdanol gwrthdroadwy yn ei gwneud hi'n bosibl cydbwyso gwerthoedd rhyddid crefyddol sy'n ymddangos yn gystadleuol, a'r pryder am les anifeiliaid o dan gyfraith gyfredol yr UE. Mae derbyniad cyn-ladd syfrdanol gan gymunedau crefyddol yn cynyddu yng ngwledydd yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE. Nawr mae'n bryd i'r UE wneud syfrdanol cyn lladd bob amser yn orfodol bob amser yn yr adolygiad nesaf o'r Rheoliad Lladd, ”meddai Prif Swyddog Gweithredol Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers.

Trwy gydol y blynyddoedd, mae arbenigwyr wedi codi pryderon ynghylch goblygiadau difrifol lladd anifeiliaid o ladd heb syfrdanol wedi'u torri ymlaen llaw (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), fel y cydnabuwyd gan y Llys ei hun, mewn achos arall (C-497 / 17).

Bydd yr achos nawr yn mynd yn ôl i lys cyfansoddiadol Fflandrys a fydd yn gorfod cadarnhau a gweithredu dyfarniad y CJEU. Ar ben hynny, mae'r adolygiad sydd ar ddod o'r Rheoliad Lladd, fel y cyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn fframwaith strategaeth Farm to Fork yr UE, yn rhoi cyfle i egluro'r mater ymhellach trwy wneud cyn-ladd yn syfrdanol bob amser yn orfodol a symud tuag at Ewrop sy'n gofalu. ar gyfer anifeiliaid.

Yn dilyn y Penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop y bore yma i gynnal y gwaharddiad ar ladd di-stun yn rhanbarthau Gwlad Belg, Fflandrys a WalloniaPrif Rabbi Pinchas Goldschmidt, llywydd y Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd (CER), wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

“Mae’r penderfyniad hwn yn mynd hyd yn oed ymhellach na’r disgwyl ac yn hedfan yn wyneb datganiadau diweddar gan y Sefydliadau Ewropeaidd bod bywyd Iddewig i gael ei drysori a’i barchu. Mae gan y Llys hawl i ddyfarnu y gall aelod-wladwriaethau dderbyn rhanddirymiadau o'r gyfraith, a fu erioed yn y rheoliad, ond mae ceisio diffinio shechita, ein harfer crefyddol, yn hurt.

“Bydd penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop i orfodi’r gwaharddiad ar ladd di-stun yn rhanbarthau Fflandrys a Wallonia yng Ngwlad Belg yn cael ei deimlo gan gymunedau Iddewig ledled y cyfandir. Mae'r gwaharddiadau eisoes wedi cael effaith ddinistriol ar gymuned Iddewig Gwlad Belg, gan achosi prinder cyflenwad yn ystod y pandemig, ac rydym i gyd yn ymwybodol iawn o'r cynsail y mae hyn yn ei osod sy'n herio ein hawliau i ymarfer ein crefydd.

“Yn hanesyddol, mae gwaharddiadau ar ladd crefyddol bob amser wedi bod yn gysylltiedig â rheolaeth dde eithafol a phoblogaeth, gellir olrhain tuedd sydd wedi'i dogfennu'n glir yn ôl i waharddiadau yn y Swistir yn yr 1800au i atal mewnfudo Iddewig o Rwsia a'r Pogroms, i'r gwaharddiadau yn yr Almaen Natsïaidd ac mor ddiweddar â 2012, hyrwyddwyd ymdrechion i wahardd lladd crefyddol yn yr Iseldiroedd yn gyhoeddus fel dull o atal Islam rhag lledaenu i'r wlad. Rydym nawr yn wynebu sefyllfa lle, heb unrhyw ymgynghoriad â'r gymuned Iddewig leol, mae gwaharddiad wedi'i weithredu a bydd y goblygiadau ar y gymuned Iddewig yn para'n hir.

“Dywedir wrthym gan arweinwyr Ewropeaidd eu bod am i gymunedau Iddewig fyw a bod yn llwyddiannus yn Ewrop, ond nid ydynt yn darparu unrhyw fesurau diogelwch ar gyfer ein ffordd o fyw. Mae angen i Ewrop fyfyrio ar y math o gyfandir y mae am fod. Os yw gwerthoedd fel rhyddid crefydd a gwir amrywiaeth yn rhan annatod, nid yw'r system gyfraith gyfredol yn adlewyrchu hynny ac mae angen ei hadolygu ar frys. 

“Byddwn yn parhau i weithio gyda chynrychiolwyr cymuned Iddewig Gwlad Belg i gynnig ein cefnogaeth mewn unrhyw ffordd y gallwn.”

Pôl barn ar ladd 
Crynodeb o achos Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) C-336/19
Amicus Curiae ar achos CJEU
Eiriolwr Barn gyffredinol

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd