Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Amser i wrando ar ddinasyddion ac ymddiried mewn technoleg o ran lladd

cyhoeddwyd

on

Mae'r sgwrs ar ladd heb syfrdanol yn bownsio o amgylch Ewrop am wahanol resymau: lles anifeiliaid, crefydd, economi. Mae'r arfer yn golygu lladd anifeiliaid tra'u bod yn dal yn gwbl ymwybodol ac fe'i defnyddir mewn rhai traddodiadau crefyddol, fel y rhai Iddewig a Mwslimaidd, i gynhyrchu cig kosher a halal yn y drefn honno. yn ysgrifennu Reineke Hameleers.

Mae senedd a senedd Gwlad Pwyl yn pleidleisio ar y Bil pump ar gyfer anifeiliaid, sydd, ymhlith mesurau eraill, yn cynnwys cyfyngiad ar y posibilrwydd o ladd defodol. Mae cymunedau Iddewig a gwleidyddion ledled Ewrop yn galw ar awdurdodau Gwlad Pwyl i gael gwared ar y gwaharddiad ar allforion cig kosher (Gwlad Pwyl yw un o'r allforwyr cig kosher mwyaf yn Ewrop).

Er nad yw'r cais yn ystyried yr hyn y mae Dinasyddion yr UE, Pwyleg wedi'i gynnwys, newydd ei fynegi yn y arolwg barn Eurogroup for Animals a ryddhawyd yn ddiweddar. Mae'r mwyafrif yn amlwg yn cefnogi safonau lles anifeiliaid uwch gan ddatgan: y dylai fod yn orfodol gwneud anifeiliaid yn anymwybodol cyn eu lladd (89%); dylai gwledydd allu mabwysiadu mesurau ychwanegol sy'n sicrhau safonau lles anifeiliaid uwch (92%); dylai'r UE ei gwneud yn ofynnol i bob anifail gael ei syfrdanu cyn cael ei ladd, hyd yn oed am resymau crefyddol (87%); dylai'r UE flaenoriaethu cyllid ar gyfer arferion amgen ar gyfer lladd anifeiliaid mewn ffyrdd trugarog a dderbynnir hefyd gan grwpiau crefyddol (80%).

Er bod y canlyniadau'n dangos yn ddiamwys safle'r gymdeithas sifil yn erbyn lladd heb syfrdanol, ni ddylid dehongli hyn fel bygythiad i ryddid crefyddol, wrth i rai geisio ei ddarlunio. Mae'n cynrychioli lefel y sylw a'r gofal sydd gan Ewropeaid tuag at anifeiliaid, sydd hefyd wedi'i ymgorffori yn y EU Cytundeb diffinio anifeiliaid fel bodau ymdeimladol.

Dywed cyfraith yr UE bod yn rhaid i bob anifail gael ei wneud yn anymwybodol cyn cael ei ladd, gydag eithriadau yng nghyd-destun rhai arferion crefyddol. Mabwysiadodd sawl gwlad fel Slofenia, y Ffindir, Denmarc, Sweden a dau ranbarth o Wlad Belg (Fflandrys a Wallonia) reolau llymach heb unrhyw eithriadau i syfrdanu gorfodol anifeiliaid cyn eu lladd.

Yn Fflandrys, yn ogystal ag yn Wallonia, mabwysiadodd y senedd y gyfraith bron yn unfrydol (0 pleidlais yn erbyn, dim ond ychydig yn ymatal). Roedd y gyfraith yn ganlyniad proses hir o wneud penderfyniadau democrataidd a oedd yn cynnwys gwrandawiadau gyda'r cymunedau crefyddol, ac a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol. Mae'n allweddol deall bod y gwaharddiad yn cyfeirio at ladd heb syfrdanol ac nid yw'n waharddiad ar ladd crefyddol.

Nod y rheolau hyn yw sicrhau lles uwch i anifeiliaid sy'n cael eu lladd yng nghyd-destun defodau crefyddol. Yn wir mae'r Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop i'r casgliad mae problemau lles difrifol yn debygol iawn o ddigwydd ar ôl i'r gwddf dorri, gan fod yr anifail - sy'n dal yn ymwybodol - yn gallu teimlo pryder, poen a thrallod. Hefyd, y Llys Cyfiawnder yr UE Cydnabu (CJEU) “nad yw dulliau penodol o ladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol sy’n cael eu cyflawni heb gyn-syfrdanol gyfystyr, o ran gwasanaethu lefel uchel o les anifeiliaid ar adeg eu lladd”.

Y dyddiau hyn mae syfrdanol gwrthdroadwy yn caniatáu ar gyfer amddiffyn anifeiliaid sy'n cael eu lladd yng nghyd-destun defodau crefyddol heb ymyrryd â'r defodau fel y cyfryw. Mae'n achosi anymwybodol trwy electronarcosis, felly mae'r anifeiliaid yn dal yn fyw pan fydd eu gwddf yn cael ei dorri.

Mae derbyn dulliau syfrdanol yn cynyddu ymhlith cymunedau crefyddol ym Malaysia, India, y Dwyrain Canol, Twrci, Yr Almaen, Seland Newydd a'r Deyrnas Unedig.

O ystyried yr hyn a fynegodd dinasyddion yn yr arolwg barn, a’r posibiliadau a gynigiwyd gan dechnoleg, dylai Aelod-wladwriaethau Ewropeaidd allu mabwysiadu mesurau ychwanegol sy’n sicrhau safonau lles anifeiliaid uwch, fel rhanbarth Gwlad Belg yn Fflandrys a gyflwynodd fesur o’r fath yn 2017 ac sydd bellach dan fygythiad i'w wrthdroi gan y CJEU.

Mae'n bryd i'n harweinwyr seilio eu penderfyniadau ar wyddoniaeth gadarn, cyfraith achos ddigamsyniol, dewisiadau amgen derbyniol yn lle lladd heb werthoedd moesol syfrdanol a democrataidd cryf. Mae'n bryd paratoi'r ffordd i gynnydd gwirioneddol yn yr UE yn lle troi'r cloc yn ôl.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

cludo anifeiliaid

Helpwch ffermwyr i ddod â ffermio cawell i ben

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cefnogi'n gryf y Fenter Dinasyddion 'Diwedd Oes y Cage' ar gyfer anifeiliaid fferm. Ynghyd ag 1.4 miliwn o Ewropeaid rydym yn gofyn i’r Comisiwn gynnig y mesurau cywir i roi diwedd ar ffermio cawell, ”meddai Michaela Šojdrová ASE, aelod o Grŵp Amaethyddiaeth Senedd EPP.

“Gellir gwarantu lles anifeiliaid orau pan fydd ffermwyr yn cael y cymhellion cywir ar ei gyfer. Rydym yn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o gewyll i systemau amgen o fewn cyfnod pontio digonol a ystyrir ar gyfer pob rhywogaeth yn benodol, ”ychwanegodd Šojdrová.

Gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi addo cynnig deddfwriaeth newydd ar les anifeiliaid yn 2023, mae Šojdrová yn tanlinellu bod yn rhaid cynnal asesiad effaith o'r blaen, erbyn 2022, gan gynnwys costau'r trawsnewidiad gofynnol yn y tymor byr a'r tymor hir. “Gan fod gwahanol amodau ar wahanol rywogaethau, ieir dodwy neu gwningod, rhaid i’r cynnig gwmpasu’r gwahaniaethau hyn â dull rhywogaeth yn ôl rhywogaeth, erbyn 2027. Mae angen cyfnodau pontio ar ffermwyr ac iawndal am y costau cynhyrchu uwch,” meddai Šojdrová.

“Er mwyn gwarantu lles anifeiliaid ac i beidio â rhoi ein ffermwyr Ewropeaidd dan anfantais, mae angen rheolaeth effeithiol arnom os yw cynhyrchion a fewnforir yn parchu safonau lles anifeiliaid yr UE. Rhaid i gynhyrchion a fewnforir gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd fel na fydd mewnforion o ansawdd isel yn disodli ein cynhyrchiad o ansawdd uchel, ”pwysleisiodd Šojdrová.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Roedd disgwyl i 130.000 o ddefaid o Rwmania farw oherwydd tagfa Suez

cyhoeddwyd

on

Efallai eich bod chi'n meddwl bod argyfwng Suez ar ben, ond nid ar gyfer y cannoedd o filoedd o anifeiliaid byw sy'n dal i fod yn gaeth wrth groesfan Suez, anifeiliaid sydd bellach yn rhedeg allan o fwyd a dŵr. Mae cyfanswm o dros 200.000 o anifeiliaid byw yn dod o Colombia, Sbaen, a mwy na hanner o Rwmania nad ydyn nhw wedi cyrraedd cyrchfan eto. Maent yn debygol iawn o farw gan fod porthiant a dŵr yn prysur redeg allan yn y llongau gorlawn sy'n mynd â nhw i'w lladd - yn ysgrifennu Cristian Gherasim

Efallai fod y blocâd morwrol a gynhyrchwyd gan yr Ever Given wedi mynd heibio ond mae yna lawer iawn o longau yn gofalu am anifeiliaid byw dros filoedd o gilometrau nad ydyn nhw hyd yn oed wedi croesi'r Suez er gwaethaf disgwyliadau y gallen nhw fod wedi cael blaenoriaeth oherwydd y cargo bregus a'r ffaith eu bod ddyddiau ar ei hôl hi.

Esboniodd cyrff anllywodraethol lles anifeiliaid, er bod deddfwriaeth yr UE yn mynnu bod cludwyr yn llwytho 25 y cant yn fwy o fwyd nag a gynlluniwyd ar gyfer eu taith rhag ofn oedi, anaml y bydd hynny'n digwydd.

Dywed cyrff anllywodraethol hawliau anifeiliaid, hyd yn oed gyda'r byffer 25 y cant, byddai'r llongau hyn bellach yn rhedeg allan o borthiant anifeiliaid ymhell cyn iddynt gyrraedd y porthladd.

Er enghraifft, roedd llongau a adawodd Rwmania ar 16 Mawrth i fod i gyrraedd yr Iorddonen ar 23 Mawrth, ond yn lle hynny byddent bellach yn cyrraedd porthladd ar 1 Ebrill ar y cynharaf. Mae hynny'n oedi o naw diwrnod. Hyd yn oed pe bai gan y llong y 25 y cant o borthiant anifeiliaid ychwanegol, dim ond am 1.5 diwrnod y byddai wedi para

Mae rhai o’r 11 llong yn llawn i’r eithaf a adawodd Rwmania yn cludo 130.000 o anifeiliaid byw i daleithiau Gwlff Persia wedi rhedeg allan o fwyd a dŵr hyd yn oed cyn i’r Ever Given gael ei ddadleoli. Dywedodd awdurdodau Rwmania mewn datganiad i’r wasg eu bod wedi cael gwybod y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r llongau hyn ond ni ddigwyddodd dim o’r math hwnnw, meddai cyrff anllywodraethol.

Mae'n debygol iawn na fyddwn byth yn gwybod maint y trychineb lles anifeiliaid morwrol gwaethaf mewn hanes, wrth i gludwyr daflu anifeiliaid marw i'r môr yn rheolaidd i guddio'r dystiolaeth. Yn fwy felly, ni fyddai Rwmania yn rhyddhau'r wybodaeth honno chwaith, oherwydd ni fyddai'n edrych yn dda ac mae awdurdodau'n gwybod y byddai'n arwain at ymchwiliadau.

Mae anifeiliaid byw yn cael eu pobi'n fyw yn araf yn y gwres crasboeth o'r cynwysyddion metel cyfyng hynny.

Ailadroddwyd ymchwiliadau dangosodd anifeiliaid a allforiwyd i wledydd y Gwlff yn marw o'r tymereddau uchel, yn cael eu dadlwytho'n dreisgar oddi ar longau, eu gwasgu i foncyffion ceir, a'u lladd gan gigyddion di-grefft.

Mae Rwmania yn allforio llawer iawn o anifeiliaid byw er gwaethaf yr amodau gwarthus. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi hynny am ei arferion gwael o ran allforion anifeiliaid byw. Dim ond y llynedd boddodd mwy na 14,000 o ddefaid pan aeth llong cargo oddi ar arfordir y Môr Du. Flwyddyn cyn i gomisiynydd yr UE dros ddiogelwch bwyd alw am atal allforion byw oherwydd y gwres. Dyblodd Rwmania wedyn eu hallforion.

Mae allforion anifeiliaid byw nid yn unig yn greulon ond hefyd yn niweidiol i'r economi. Dywed ffermwyr sydd heb gyfleusterau prosesu cig lleol eu bod yn colli arian yn gorfod cludo eu da byw dramor. Mae anifeiliaid byw yn cael eu gwerthu 10 gwaith yn rhatach na phe bai'r cig yn cael ei brosesu yn y wlad ac yna'n cael ei allforio.

Mae allforion anifeiliaid byw o Rwmania yn parhau i fod heb eu lleihau hyd yn oed yn ystod misoedd poeth yr haf er gwaethaf y rhybuddion mynych o Frwsel, er gwaethaf y ffaith bod gwledydd fel Awstralia a New Zeeland wedi rhoi stop ar hynny, ac er bod hyn yn nonsens economaidd. Mae arbenigwyr ac astudiaethau yn dangos y byddai cig wedi'i brosesu a'i oeri yn fwy buddiol, yn dod â manteision economaidd ac enillion uwch

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Buddugoliaeth lles anifeiliaid: Mae dyfarniad CJEU yn cadarnhau hawl aelod-wladwriaethau i gyflwyno syfrdanol cyn-lladd gorfodol  

cyhoeddwyd

on

Heddiw Mae (17 Rhagfyr) yn ddiwrnod hanesyddol i anifeiliaid, wrth i Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) egluro bod aelod-wladwriaethau yn cael gosod syfrdanol cyn-lladd gorfodol. Cododd yr achos o’r gwaharddiad a fabwysiadwyd gan lywodraeth Fflandrys ym mis Gorffennaf 2019 a wnaeth orfodol syfrdanol hefyd ar gyfer cynhyrchu cig trwy gyfrwng Iddewig a Mwslim traddodiadol. defodau.

Dyfarnodd y rheithfarn y gall aelod-wladwriaethau gyflwyno cyfreithlon gwrthdroadwy gorfodol yn fframwaith Celf. 26.2 (c) o Reoliad 1099/2009 y Cyngor (Rheoliad Lladd), gyda'r nod o wella lles anifeiliaid yn ystod y gweithrediadau lladd hynny a wneir yng nghyd-destun defodau crefyddol. Mae'n nodi'n glir nad yw'r Rheoliad Lladd “yn atal aelod-wladwriaethau rhag gosod rhwymedigaeth i syfrdanu anifeiliaid cyn eu lladd sydd hefyd yn berthnasol yn achos lladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol”.

Mae'r dyfarniad hwn yn ystyried y datblygiad diweddaraf ar syfrdanol gwrthdroadwy fel dull sy'n cydbwyso'n llwyddiannus werthoedd ymddangosiadol cystadleuol rhyddid crefyddol a lles anifeiliaid, ac mae'n dod i'r casgliad bod “y mesurau sydd wedi'u cynnwys yn yr archddyfarniad (Fflemeg) yn caniatáu i gydbwysedd teg gael ei daro rhwng y pwysigrwydd. ynghlwm â ​​lles anifeiliaid a rhyddid credinwyr Iddewig a Mwslimaidd i amlygu eu crefydd ”.

Mae Eurogroup for Animals wedi dilyn yr achos Llys yn agos ac ym mis Hydref fe ryddhaodd arolwg barn gan ddangos nad yw dinasyddion yr UE eisiau gweld anifeiliaid yn cael eu lladd wrth fod yn gwbl ymwybodol.

“Erbyn hyn mae’n amlwg nad yw ein cymdeithas yn cefnogi anifeiliaid i ddioddef yn ormodol ar adeg fwyaf tyngedfennol eu bywydau. Mae syfrdanol gwrthdroadwy yn ei gwneud hi'n bosibl cydbwyso gwerthoedd rhyddid crefyddol sy'n ymddangos yn gystadleuol, a'r pryder am les anifeiliaid o dan gyfraith gyfredol yr UE. Mae derbyniad cyn-ladd syfrdanol gan gymunedau crefyddol yn cynyddu yng ngwledydd yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE. Nawr mae'n bryd i'r UE wneud syfrdanol cyn lladd bob amser yn orfodol bob amser yn yr adolygiad nesaf o'r Rheoliad Lladd, ”meddai Prif Swyddog Gweithredol Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers.

Trwy gydol y blynyddoedd, mae arbenigwyr wedi codi pryderon ynghylch goblygiadau difrifol lladd anifeiliaid o ladd heb syfrdanol wedi'u torri ymlaen llaw (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), fel y cydnabuwyd gan y Llys ei hun, mewn achos arall (C-497 / 17).

Bydd yr achos nawr yn mynd yn ôl i lys cyfansoddiadol Fflandrys a fydd yn gorfod cadarnhau a gweithredu dyfarniad y CJEU. Ar ben hynny, mae'r adolygiad sydd ar ddod o'r Rheoliad Lladd, fel y cyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn fframwaith strategaeth Farm to Fork yr UE, yn rhoi cyfle i egluro'r mater ymhellach trwy wneud cyn-ladd yn syfrdanol bob amser yn orfodol a symud tuag at Ewrop sy'n gofalu. ar gyfer anifeiliaid.

Yn dilyn y Penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop y bore yma i gynnal y gwaharddiad ar ladd di-stun yn rhanbarthau Gwlad Belg, Fflandrys a WalloniaPrif Rabbi Pinchas Goldschmidt, llywydd y Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd (CER), wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

“Mae’r penderfyniad hwn yn mynd hyd yn oed ymhellach na’r disgwyl ac yn hedfan yn wyneb datganiadau diweddar gan y Sefydliadau Ewropeaidd bod bywyd Iddewig i gael ei drysori a’i barchu. Mae gan y Llys hawl i ddyfarnu y gall aelod-wladwriaethau dderbyn rhanddirymiadau o'r gyfraith, a fu erioed yn y rheoliad, ond mae ceisio diffinio shechita, ein harfer crefyddol, yn hurt.

“Bydd penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop i orfodi’r gwaharddiad ar ladd di-stun yn rhanbarthau Fflandrys a Wallonia yng Ngwlad Belg yn cael ei deimlo gan gymunedau Iddewig ledled y cyfandir. Mae'r gwaharddiadau eisoes wedi cael effaith ddinistriol ar gymuned Iddewig Gwlad Belg, gan achosi prinder cyflenwad yn ystod y pandemig, ac rydym i gyd yn ymwybodol iawn o'r cynsail y mae hyn yn ei osod sy'n herio ein hawliau i ymarfer ein crefydd.

“Yn hanesyddol, mae gwaharddiadau ar ladd crefyddol bob amser wedi bod yn gysylltiedig â rheolaeth dde eithafol a phoblogaeth, gellir olrhain tuedd sydd wedi'i dogfennu'n glir yn ôl i waharddiadau yn y Swistir yn yr 1800au i atal mewnfudo Iddewig o Rwsia a'r Pogroms, i'r gwaharddiadau yn yr Almaen Natsïaidd ac mor ddiweddar â 2012, hyrwyddwyd ymdrechion i wahardd lladd crefyddol yn yr Iseldiroedd yn gyhoeddus fel dull o atal Islam rhag lledaenu i'r wlad. Rydym nawr yn wynebu sefyllfa lle, heb unrhyw ymgynghoriad â'r gymuned Iddewig leol, mae gwaharddiad wedi'i weithredu a bydd y goblygiadau ar y gymuned Iddewig yn para'n hir.

“Dywedir wrthym gan arweinwyr Ewropeaidd eu bod am i gymunedau Iddewig fyw a bod yn llwyddiannus yn Ewrop, ond nid ydynt yn darparu unrhyw fesurau diogelwch ar gyfer ein ffordd o fyw. Mae angen i Ewrop fyfyrio ar y math o gyfandir y mae am fod. Os yw gwerthoedd fel rhyddid crefydd a gwir amrywiaeth yn rhan annatod, nid yw'r system gyfraith gyfredol yn adlewyrchu hynny ac mae angen ei hadolygu ar frys. 

“Byddwn yn parhau i weithio gyda chynrychiolwyr cymuned Iddewig Gwlad Belg i gynnig ein cefnogaeth mewn unrhyw ffordd y gallwn.”

Pôl barn ar ladd 
Crynodeb o achos Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) C-336/19
Amicus Curiae ar achos CJEU
Eiriolwr Barn gyffredinol

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd