Cysylltu gyda ni

Lles anifeiliaid

Amser i wrando ar ddinasyddion ac ymddiried mewn technoleg o ran lladd

cyhoeddwyd

on

Mae'r sgwrs ar ladd heb syfrdanol yn bownsio o amgylch Ewrop am wahanol resymau: lles anifeiliaid, crefydd, economi. Mae'r arfer yn golygu lladd anifeiliaid tra'u bod yn dal yn gwbl ymwybodol ac fe'i defnyddir mewn rhai traddodiadau crefyddol, fel y rhai Iddewig a Mwslimaidd, i gynhyrchu cig kosher a halal yn y drefn honno. yn ysgrifennu Reineke Hameleers.

Mae senedd a senedd Gwlad Pwyl yn pleidleisio ar y Bil pump ar gyfer anifeiliaid, sydd, ymhlith mesurau eraill, yn cynnwys cyfyngiad ar y posibilrwydd o ladd defodol. Mae cymunedau Iddewig a gwleidyddion ledled Ewrop yn galw ar awdurdodau Gwlad Pwyl i gael gwared ar y gwaharddiad ar allforion cig kosher (Gwlad Pwyl yw un o'r allforwyr cig kosher mwyaf yn Ewrop).

Er nad yw'r cais yn ystyried yr hyn y mae Dinasyddion yr UE, Pwyleg wedi'i gynnwys, newydd ei fynegi yn y arolwg barn Eurogroup for Animals a ryddhawyd yn ddiweddar. Mae'r mwyafrif yn amlwg yn cefnogi safonau lles anifeiliaid uwch gan ddatgan: y dylai fod yn orfodol gwneud anifeiliaid yn anymwybodol cyn eu lladd (89%); dylai gwledydd allu mabwysiadu mesurau ychwanegol sy'n sicrhau safonau lles anifeiliaid uwch (92%); dylai'r UE ei gwneud yn ofynnol i bob anifail gael ei syfrdanu cyn cael ei ladd, hyd yn oed am resymau crefyddol (87%); dylai'r UE flaenoriaethu cyllid ar gyfer arferion amgen ar gyfer lladd anifeiliaid mewn ffyrdd trugarog a dderbynnir hefyd gan grwpiau crefyddol (80%).

Er bod y canlyniadau'n dangos yn ddiamwys safle'r gymdeithas sifil yn erbyn lladd heb syfrdanol, ni ddylid dehongli hyn fel bygythiad i ryddid crefyddol, wrth i rai geisio ei ddarlunio. Mae'n cynrychioli lefel y sylw a'r gofal sydd gan Ewropeaid tuag at anifeiliaid, sydd hefyd wedi'i ymgorffori yn y EU Cytundeb diffinio anifeiliaid fel bodau ymdeimladol.

Dywed cyfraith yr UE bod yn rhaid i bob anifail gael ei wneud yn anymwybodol cyn cael ei ladd, gydag eithriadau yng nghyd-destun rhai arferion crefyddol. Mabwysiadodd sawl gwlad fel Slofenia, y Ffindir, Denmarc, Sweden a dau ranbarth o Wlad Belg (Fflandrys a Wallonia) reolau llymach heb unrhyw eithriadau i syfrdanu gorfodol anifeiliaid cyn eu lladd.

Yn Fflandrys, yn ogystal ag yn Wallonia, mabwysiadodd y senedd y gyfraith bron yn unfrydol (0 pleidlais yn erbyn, dim ond ychydig yn ymatal). Roedd y gyfraith yn ganlyniad proses hir o wneud penderfyniadau democrataidd a oedd yn cynnwys gwrandawiadau gyda'r cymunedau crefyddol, ac a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol. Mae'n allweddol deall bod y gwaharddiad yn cyfeirio at ladd heb syfrdanol ac nid yw'n waharddiad ar ladd crefyddol.

Nod y rheolau hyn yw sicrhau lles uwch i anifeiliaid sy'n cael eu lladd yng nghyd-destun defodau crefyddol. Yn wir mae'r Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop i'r casgliad mae problemau lles difrifol yn debygol iawn o ddigwydd ar ôl i'r gwddf dorri, gan fod yr anifail - sy'n dal yn ymwybodol - yn gallu teimlo pryder, poen a thrallod. Hefyd, y Llys Cyfiawnder yr UE Cydnabu (CJEU) “nad yw dulliau penodol o ladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol sy’n cael eu cyflawni heb gyn-syfrdanol gyfystyr, o ran gwasanaethu lefel uchel o les anifeiliaid ar adeg eu lladd”.

Y dyddiau hyn mae syfrdanol gwrthdroadwy yn caniatáu ar gyfer amddiffyn anifeiliaid sy'n cael eu lladd yng nghyd-destun defodau crefyddol heb ymyrryd â'r defodau fel y cyfryw. Mae'n achosi anymwybodol trwy electronarcosis, felly mae'r anifeiliaid yn dal yn fyw pan fydd eu gwddf yn cael ei dorri.

Mae derbyn dulliau syfrdanol yn cynyddu ymhlith cymunedau crefyddol ym Malaysia, India, y Dwyrain Canol, Twrci, Yr Almaen, Seland Newydd a'r Deyrnas Unedig.

O ystyried yr hyn a fynegodd dinasyddion yn yr arolwg barn, a’r posibiliadau a gynigiwyd gan dechnoleg, dylai Aelod-wladwriaethau Ewropeaidd allu mabwysiadu mesurau ychwanegol sy’n sicrhau safonau lles anifeiliaid uwch, fel rhanbarth Gwlad Belg yn Fflandrys a gyflwynodd fesur o’r fath yn 2017 ac sydd bellach dan fygythiad i'w wrthdroi gan y CJEU.

Mae'n bryd i'n harweinwyr seilio eu penderfyniadau ar wyddoniaeth gadarn, cyfraith achos ddigamsyniol, dewisiadau amgen derbyniol yn lle lladd heb werthoedd moesol syfrdanol a democrataidd cryf. Mae'n bryd paratoi'r ffordd i gynnydd gwirioneddol yn yr UE yn lle troi'r cloc yn ôl.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

Lles anifeiliaid

Gall symud i ffermio heb gawell fel rhan o drawsnewid cynaliadwyedd fod ar ei ennill i'r amgylchedd ac anifeiliaid, yn dod o hyd i adroddiad melin drafod newydd

cyhoeddwyd

on

Gallai dod â chewyll anifeiliaid i ben, fel rhan o newid trawsnewidiol mewn amaethyddiaeth anifeiliaid, wneud ffermio yn fwy cynaliadwy a gallai ddod â gwell swyddi gwledig, yn dod o hyd i adroddiad newydd gan felin drafod cynaliadwyedd sy'n gweithio ar bolisi'r UE.

Yn y adroddiad newydd a lansiwyd heddiw (13 Hydref), archwiliodd y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd (IEEP) y buddion amgylcheddol a chymdeithasol a’r cyfaddawdau o roi diwedd ar ddefnyddio cewyll wrth gynhyrchu ieir dodwy wyau, moch a chwningod yn yr UE.

Os caiff ei baru â chamau gweithredu uchelgeisiol ar fynd i’r afael â gor-dybio, lleihau mewnforion protein a gweithredu trosi organig ar ffermio anifeiliaid ar raddfa fawr, gallai trawsnewidiad ffermio heb gawell sbarduno’r trawsnewid amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol mawr ei angen, yn ôl yr adroddiad.

Comisiynwyd yr astudiaeth gan Compassion in World Farming i ddarparu asesiad ar sail tystiolaeth a hysbysu llunwyr polisi'r UE cyn penderfyniad allweddol ynghylch a ddylid dod â'r defnydd o gewyll mewn ffermio anifeiliaid i ben. Yn gynharach y mis hwn, derbyniodd y Comisiwn Ewropeaidd Fenter Dinasyddion Ewropeaidd wedi'i lofnodi gan 1.4 miliwn o bobl ledled Ewrop yn galw am ddileu'r defnydd o gewyll yn ffermio'r UE yn raddol. Mae gan y Comisiwn chwe mis i ymateb i'r 'Diwedd Oes y Cage' fenter.

Dywedodd Olga Kikou, Pennaeth Tosturi yn World Farming EU ac un o drefnwyr y Fenter: “Mae ffermio ffatri yn un o’r troseddwyr gwaethaf am chwalfa systemig ein planed unig ac unig. Mae'r cawell nid yn unig yn symbol ar gyfer ein system bwyd a ffermio sydd wedi torri ond mae'n un o'r pileri allweddol sy'n cadw'r model hen ffasiwn hwn yn fyw. Mae angen chwyldro bwyd a ffermio arnom. Dechreuwn trwy ddiweddu oes y cawell! ”

Dywedodd Elisa Kollenda, dadansoddwr polisi yn y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd: “Mae ein hymchwil yn canfod y gall symud ymlaen tuag at ffermio heb gawell fel rhan o drawsnewid cynaliadwyedd ehangach fod yn fuddugoliaeth i gynaliadwyedd amgylcheddol a lles anifeiliaid. Mae'r Strategaeth Fferm i Fforc ddiweddar yn nodi'r angen i adolygu a gwella deddfwriaeth lles anifeiliaid fferm ochr yn ochr â llawer o gamau eraill i wella cynaliadwyedd cynhyrchu a bwyta. Mae angen i’r cysylltiadau rhwng y ddau fod yn gliriach yn y ddadl. ”

  1. Am dros 50 o flynyddoedd, Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a sylwadau mewn 11 gwlad Ewropeaidd, yr UD, China a De Affrica.
  1. Daeth  Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd (IEEP) yn felin drafod cynaliadwyedd gyda dros 40 mlynedd o brofiad, wedi ymrwymo i hyrwyddo polisi cynaliadwyedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n cael ei yrru gan effaith ledled yr UE a'r byd. Mae IEEP yn gweithio gydag ystod o lunwyr polisi, o'r lefel leol i'r lefel Ewropeaidd, cyrff anllywodraethol a'r sector preifat, i ddarparu ymchwil polisi, dadansoddiad a chyngor ar sail tystiolaeth. Mae gwaith IEEP yn annibynnol ac wedi'i lywio gan set amrywiol o safbwyntiau, gyda'r nod o hyrwyddo gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth; ac i hyrwyddo llunio polisïau ar sail tystiolaeth ar gyfer mwy o gynaliadwyedd yn Ewrop.
  1. Heddiw, ar 13 Hydref 2020, cyflwynodd IEEP y 'Trosglwyddo tuag at ffermio heb gawell yn yr UE' adrodd i gynrychiolwyr Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd mewn gweminar a drefnwyd gan Compassion in World Farming.

Cynhaliodd IEEP astudiaeth annibynnol, a gomisiynwyd gan Compassion in World Farming, ar sut y gallai trosglwyddo i ffermio heb gawell gefnogi trosglwyddiad cynaliadwyedd yn y sector ffermio anifeiliaid wrth sicrhau buddion cadarnhaol ehangach i gymdeithas. Mae'r adroddiad yn cyflwyno detholiad o offer polisi a chamau gweithredu rhanddeiliaid a fyddai'n cefnogi trosglwyddo i UE heb gawell, a luniwyd trwy ymgynghoriadau â rhanddeiliaid ac adolygiad llenyddiaeth. Mae'n disgrifio tri senario o sut y gellir mynd i'r afael â lles anifeiliaid fferm a chynaliadwyedd cynhyrchu a bwyta ar yr un pryd. Gellir disgwyl mwy o oblygiadau i bron pob agwedd ar gynaliadwyedd os bydd y newid yn y raddfa o fwyta a chynhyrchu cynhyrchion anifeiliaid yn cyd-fynd â'r trawsnewidiad di-gawell ac os oes gwyriad sylweddol o'r defnydd cyfredol ar raddfa fawr o borthiant dwys, gan gynnwys proteinau wedi'u mewnforio.

  1. Ar 2 Hydref 2020, fe wnaeth y Comisiwn Ewropeaidd dderbyniwyd Menter Dinasyddion Ewropeaidd wedi'i llofnodi gan 1.4 miliwn o bobl mewn 28 o wledydd Ewropeaidd sy'n galw ar yr UE i ddileu'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid a ffermir yn raddol. 'Diwedd Oes y Cawell'yw'r chweched Fenter Dinasyddion Ewropeaidd yn unig i gyrraedd y trothwy gofynnol o 1 miliwn o lofnodion ers lansio'r Fenter gyntaf dros wyth mlynedd yn ôl. Dyma'r Fenter lwyddiannus gyntaf i anifeiliaid a ffermir.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae seneddwyr ac arweinwyr cymunedol Iddewig o bob rhan o Ewrop yn uno i alw ar Wlad Pwyl i ddileu bil lles anifeiliaid sy'n ceisio gwahardd allforio cig kosher

cyhoeddwyd

on

Mae disgwyl pleidlais ar y bil lles anifeiliaid yn Senedd Gwlad Pwyl yfory (13 Hydref).

Mae dwsinau o seneddwyr o bob rhan o Ewrop, gan gynnwys Seneddwyr, ASau, ASEau a Thŷ Arglwyddi’r DU, ac arweinwyr cymunedol Iddewig o amrywiol wledydd Ewropeaidd wedi ymuno mewn llythyr yn galw ar awdurdodau Gwlad Pwyl i ddileu rhan o fil lles anifeiliaid sy’n ceisio a gwaharddiad ar allforio cig kosher o Wlad Pwyl, yn ysgrifennu .

Mae disgwyl pleidlais ar y mesur hwn yn Senedd Gwlad Pwyl yfory (13 Hydref).

Byddai symud i wahardd allforio cig kosher o Wlad Pwyl yn cael effaith ddifrifol ar gymunedau Iddewig ar draws y cyfandir sydd, naill ai yn ôl maint neu adnoddau cyfyngedig, yn dibynnu'n fawr ar Wlad Pwyl fel cyflenwr cig kosher. Mae'r wlad hon yn un o'r allforwyr mwyaf o gig kosher yn Ewrop.

Pwysleisiodd y seneddwyr a llofnodwyr arweinwyr Iddewig hefyd fod y mesur yn gosod cynsail peryglus gan ei fod yn rhoi hawliau lles anifeiliaid yn amlwg o flaen hawl sylfaenol Ewrop i ryddid crefydd.

Yn ei Erthygl 10, mae siarter hawliau sylfaenol yr UE yn nodi: “Mae gan bawb yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd. Mae'r hawl hon yn cynnwys rhyddid i newid crefydd, cred a rhyddid, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cymuned ag eraill, ac yn gyhoeddus neu'n breifat, i amlygu crefydd neu gred, mewn addoli, addysgu, ymarfer ac arsylwi ”.

Cododd y llofnodwyr hefyd y ffaith nad oes tystiolaeth wyddonol bendant i gefnogi honiadau bod shechita, y dull lladd kosher, yn fwy creulon na mwyafrif y lladd sy'n digwydd o ddydd i ddydd, yn Ewrop allan.

Yn eu llythyr, ysgrifennodd y llofnodwyr at lywodraeth Gwlad Pwyl, “Trwy wahardd allforio cynhyrchion sy’n cynrychioli egwyddor ganolog o ffydd ac arfer Iddewig i lawer, rydych yn anfon neges gref bod deddfau sy’n rhwystro bywyd Iddewig yn Ewrop yn effeithiol yn dderbyniol. ''

“Am y rhesymau hyn - ac ar ran y miloedd lawer o Iddewon yr ydym ni fel Arweinwyr Cymunedol a Seneddwyr yn eu cynrychioli - yr ydym yn annog llywodraeth Gwlad Pwyl, ei Senedd a’i Seneddwyr i atal yr agwedd hon ar y mesur.”

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop a gychwynnodd y llythyr, mewn datganiad: “Nid yw’r hyn sy’n ymddangos yn fater gwleidyddol sglein cenedlaethol yn ddim o’r math. Gall goblygiadau'r bil hwn fod yn ddinistriol ac yn ddwys i Iddewon ym mhobman yn Ewrop, a hefyd i'r nifer sy'n gwerthfawrogi'r rhyddid i ymarfer rhyddid crefydd. ''

“Bydd y bil, os caiff ei basio, yn cael ei ystyried yn ddatganiad ei fod yn dymor agored i unrhyw un sy’n gwrthwynebu agweddau ar gyfraith, ffydd ac ymarfer Iddewig. Rhaid ei stopio, ’’ meddai.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae'r bil lles anifeiliaid arfaethedig yng Ngwlad Pwyl 'yn destun pryder mawr i Iddewon Ewropeaidd'

cyhoeddwyd

on

Rabbi Menachem Margolin: "Mae'r gyfraith ddrafft hon yn gosod honiadau heb eu profi ac anwyddonol am les anifeiliaid uwchlaw rhyddid crefydd, gan dorri piler canolog o siarter hawliau sylfaenol yr UE."

Mae deddfwriaeth arfaethedig yng Ngwlad Pwyl i wahardd lladd anifeiliaid yn grefyddol i'w hallforio "yn destun pryder mawr i Iddewon Ewropeaidd," meddai Rabbi Menachem Margolin, cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA) ddydd Iau (1 Hydref), yn ysgrifennu

Mae'r bil lles anifeiliaid, fel y'i gelwir, a gynigiwyd gan y blaid sy'n rheoli'r Gyfraith a Chyfiawnder (PiS), wedi pasio Siambr y dirprwyon neu Sjem ac mae bellach yn ceisio cymeradwyaeth yn y Senedd.

Gallai fod â goblygiadau enfawr i gymunedau Iddewig Ewropeaidd gan y byddai'n gweld rhan ganolog a hanfodol o arfer Iddewig, y shechita, sydd wedi digwydd ers milenia wedi sathru arno a'i ddileu yn effeithiol - mynediad at gig kosher a'i gyflenwi.

Ar gyfer Iddewon Ewropeaidd, mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn cynnwys nifer o larymau coch a fflachio. Mae hanes wedi dangos dro ar ôl tro bod y salvo agoriadol mewn ymdrechion i gosbi, lleihau, ymyleiddio ac yn y pen draw dinistrio cymunedau Iddewig bob amser yn dechrau gyda gwaharddiadau ar ddaliadau canolog y ffydd Iddewig fel deddfau kosher ac enwaediad, cyn symud i diriogaeth lawer tywyllach.

Mae gweithredwyr lles anifeiliaid yn gwrthwynebu lladd anifeiliaid am gig kosher oherwydd ei fod yn atal syfrdanol cyn torri gwddf yr anifeiliaid. Mae cefnogwyr yr arfer yn gwrthod honiadau ei fod yn greulon ac yn dweud ei fod yn achosi marwolaeth gyflym a thrugarog i'r anifail.

“Mae’r gyfraith ddrafft hon yn rhoi honiadau heb eu profi ac anwyddonol am les anifeiliaid uwchlaw rhyddid crefydd, gan dorri piler canolog o siarter hawliau sylfaenol yr UE,’ ’meddai Rabbi Margolin yn ei ddatganiad.

Yn ei Erthygl 10, dywed y siarter: "Mae gan bawb yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd. Mae'r hawl hon yn cynnwys rhyddid i newid crefydd, cred a rhyddid, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cymuned ag eraill, ac yn gyhoeddus neu'n breifat, i amlygu crefydd neu gred, mewn addoliad, dysgeidiaeth, ymarfer a chadw. "

 Mae'r bil, a nodwyd Margolin "mor ddychrynllyd yn ceisio rheoli a rhoi nifer ar arfer Iddewig trwy roi'r pŵer i'r Gweinidog Amaeth bennu cymwysterau pobl sy'n cyflawni lladdfa grefyddol".

Mae'r 'schochet', y person sydd â'r dasg o gyflawni'r lladd yn ymgymryd â blynyddoedd o hyfforddiant parhaus ac wedi ymrwymo i sicrhau, o dan gyfraith Iddewig lem, sicrhau bod yr anifail yn cael y dioddefaint a'r straen lleiaf â phosibl yn arwain at ac yn ystod y lladd ei hun, esboniodd y rabbi.

Parhaodd: "Bydd y gyfraith ddrafft hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i benderfynu faint o gig kosher sydd ei angen ar y gymuned Iddewig leol. Sut mae hyn yn cael ei wneud? Trwy greu a goruchwylio rhestr o Iddewon yng Ngwlad Pwyl"? Mae'r gyfraith hon, os caiff ei phasio, mae ganddo ymgymeriad tywyll a sinistr i Iddewon, sy'n mynd yn ôl i alwedigaeth, lle targedwyd ymarfer a chred i ddechrau fel camau cyntaf ar y ffordd i'n dinistr yn y pen draw. "

Gwlad Pwyl yw un o'r allforwyr mwyaf o gig kosher yn Ewrop.

"Mae European Jewry wedi mwynhau perthynas ffrwythlon a chydweithredol â Gwlad Pwyl fel prif gyflenwr cig kosher i’n cymunedau. Mae Gwlad Pwyl, mewn gwirionedd, yn gyflenwr canolog i’n hanghenion. Rhaid gofyn y cwestiwn, pam nawr? I ba bwrpas? " gofynnodd i Rabbi Margolin, a anogodd lywodraeth Gwlad Pwyl, ei senedd, ei Seneddwyr ac Arlywydd Gwlad Pwyl i atal y gyfraith hon.

"Nid yn unig i gynnal y gwerthoedd sydd wedi'u hymgorffori yn y Siarter Ewropeaidd o hawliau sylfaenol sy'n amddiffyn rhyddid crefydd ond i roi datganiad clir o undod y bydd yn sefyll gydag Iddew Ewropeaidd ac yn ei gefnogi fel rhan gynhenid ​​o wead cymdeithasol Ewrop, ac nid ein haberthu ni, ein credoau a'n harfer ar allor gwleidyddiaeth, "daeth Rabbi Margolin i'r casgliad.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd