Cysylltu gyda ni

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb y Cyngor ar Bolisi Amaethyddol Cyffredin yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Hydref, cytunodd y Cyngor ar ei safbwynt negodi, y dull cyffredinol, fel y'i gelwir, ar gynigion diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cytundeb hwn, cam pendant tuag at ddechrau'r cam negodi gyda'r cyd-ddeddfwyr.

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Rwy’n croesawu’r cynnydd a wnaed a’r dull cyffredinol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin a gyrhaeddwyd dros y nos. Mae hwn yn gam pwysig i'n ffermwyr a'n cymuned ffermio. Rwy’n ddiolchgar am gydweithrediad adeiladol yr aelod-wladwriaethau a hyderaf y bydd y cytundeb hwn yn helpu i sicrhau y gall amaethyddiaeth Ewropeaidd barhau i ddarparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i’n ffermwyr a’n dinasyddion yn y dyfodol. ”

Mae Senedd Ewrop hefyd yn pleidleisio ar gynigion y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn ystod y sesiwn Llawn, gyda sesiynau pleidleisio wedi'u trefnu tan heddiw (23 Hydref). Unwaith y bydd Senedd Ewrop yn cytuno ar safbwynt ar gyfer pob un o'r tri adroddiad PAC, bydd y cyd-ddeddfwyr yn gallu ymrwymo i'r cam negodi, gyda'r bwriad o ddod i gytundeb cyffredinol.

Cyflwynodd y Comisiwn ei gynigion i ddiwygio'r PAC ym mis Mehefin 2018, gan anelu at ddull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau, wrth osod uchelgeisiau gweithredu amgylcheddol a hinsawdd uwch. Yn dilyn mabwysiadu'r strategaethau Fferm i fforc a bioamrywiaeth, cyflwynodd y Comisiwn gydnawsedd diwygio'r PAC ag uchelgais y Fargen Werdd.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi rhestr o eco-gynlluniau posib

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd y Comisiwn a rhestr o arferion amaethyddol posib y gallai eco-gynlluniau gefnogi yn y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn y dyfodol. Yn rhan o ddiwygio'r PAC sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd rhwng Senedd Ewrop a'r Cyngor, mae eco-gynlluniau yn offeryn newydd sydd wedi'i gynllunio i wobrwyo ffermwyr sy'n dewis mynd ymhellach o ran gofal amgylcheddol a gweithredu yn yr hinsawdd. Nod y rhestr hon yw cyfrannu at y ddadl ynghylch diwygio'r PAC a'i rôl wrth gyrraedd targedau'r Fargen Werdd. Mae'r rhestr hon hefyd yn gwella tryloywder y broses ar gyfer sefydlu'r Cynlluniau CAP Strategol, ac yn rhoi sylfaen i ffermwyr, gweinyddiaethau, gwyddonwyr a rhanddeiliaid ar gyfer trafodaeth bellach ar wneud y defnydd gorau o'r offeryn newydd hwn.

Bydd PAC y dyfodol yn chwarae rhan hanfodol wrth reoli'r trawsnewidiad tuag at system fwyd gynaliadwy ac wrth gefnogi ffermwyr Ewropeaidd drwyddi draw. Bydd eco-gynlluniau yn cyfrannu'n sylweddol at y trawsnewid hwn ac at dargedau'r Fargen Werdd. Cyhoeddodd y Comisiwn y Fferm i'r Fforc ac Strategaethau bioamrywiaeth ym mis Mai 2020. Cyflwynodd y Comisiwn ei cynigion ar gyfer diwygio'r PAC yn 2018, gan gyflwyno dull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau sy'n ystyried amodau ac anghenion lleol, gan gynyddu uchelgeisiau ar lefel yr UE o ran cynaliadwyedd. Cytunodd Senedd a Chyngor Ewrop ar eu safbwyntiau negodi ar ddiwygio'r PAC ar 23 a 21 Hydref 2020, yn y drefn honno, gan alluogi cychwyn y triolegau ar 10 Tachwedd 2020. Mae'r Comisiwn yn benderfynol o chwarae ei rôl lawn yn nhrafodaethau trioleg CAP fel brocer gonest rhwng y cyd-ddeddfwyr ac fel grym dros fwy. cynaliadwyedd i gyflawni amcanion Bargen Werdd Ewrop. A. Taflen ffeithiau ar gael ar-lein a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Farm to Fork: Mae'r Comisiwn yn gweithredu i leihau ymhellach y defnydd o blaladdwyr peryglus

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o ymrwymiad yr UE i wneud systemau bwyd yn fwy cynaliadwy ac i amddiffyn dinasyddion rhag sylweddau niweidiol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi penderfynu tynnu Mancozeb yn ôl o farchnad yr UE. Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae amddiffyn dinasyddion a’r amgylchedd rhag cemegau peryglus yn flaenoriaeth i’r Comisiwn Ewropeaidd. Mae lleihau'r ddibyniaeth ar blaladdwyr cemegol yn biler allweddol yn y strategaeth Farm to Fork a gyflwynwyd gennym y gwanwyn diwethaf. Ni allwn dderbyn bod plaladdwyr sy'n niweidiol i'n hiechyd yn cael eu defnyddio yn yr UE. Dylai aelod-wladwriaethau nawr dynnu pob awdurdodiad ar gyfer cynhyrchion amddiffyn planhigion sy'n cynnwys Mancozeb ar frys ”.

Mae Mancozeb yn sylwedd gweithredol a ddefnyddir mewn nifer o blaladdwyr yn yr UE. Cefnogwyd y cynnig gan aelod-wladwriaethau yn y Pwyllgor Sefydlog ar Blanhigion, Anifeiliaid, Bwyd a Phorthiant ym mis Hydref. Mae'n dilyn yr asesiad gwyddonol gan EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) a gadarnhaodd bryderon iechyd, yn enwedig cael effaith wenwynig ar atgenhedlu, a diogelu'r amgylchedd. Mae gan Mancozeb hefyd eiddo sy'n tarfu ar endocrin ar gyfer bodau dynol ac anifeiliaid. Nawr bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau dynnu awdurdodiadau yn ôl ar gyfer yr holl gynhyrchion amddiffyn planhigion sy'n cynnwys Mancozeb erbyn Mehefin 2021.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Croateg € 9.3 miliwn i gefnogi mentrau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Croateg oddeutu € 9.3 miliwn (HRK 70m) i gefnogi mentrau sy'n weithredol mewn rhai sectorau amaethyddol sylfaenol yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd, a fydd ar ffurf grantiau uniongyrchol, yn agored i fridwyr gwartheg a hwch ynghyd â chynhyrchwyr afalau, mandarinau a thatws yng Nghroatia. Disgwylir i'r mesur gefnogi mwy na 6,500 o fentrau. Nod y cynllun yw mynd i'r afael ag anghenion hylifedd mentrau a ddioddefodd ostyngiad mewn gwerthiannau a'u helpu i barhau â'u gweithgareddau yn ystod ac ar ôl yr achosion.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Croateg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y cymorth yn fwy na € 100,000 y buddiolwr, fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro ar gyfer ymgymeriadau yn y sector amaethyddol cynradd; a (ii) gellir rhoi'r cymorth o dan y cynllun tan 30 Mehefin 2021. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59815 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd