Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Hybu ynni adnewyddadwy ar y môr ar gyfer Ewrop Niwtral Hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Er mwyn helpu i gyrraedd nod yr UE o niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw (19 Tachwedd) yn cyflwyno'r Strategaeth yr UE ar Ynni Adnewyddadwy ar y Môr ac yn cynnig targedau newydd uchelgeisiol ar gyfer datblygu'r diwydiant ynni a'r ffynhonnell ynni Ewropeaidd bwysig hon. Bydd twf yn y dyfodol yn seiliedig ar y potensial enfawr ar draws holl fasnau môr Ewrop ac ar safle arweinyddiaeth fyd-eang cwmnïau Ewropeaidd yn y sector.

A Datganiad i'r wasgHoli ac Ateb, dwy ddalen ffeithiau ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr ac technolegau ynni adnewyddadwy allweddol ar y môr, A fideo gael ar-lein.

Mae Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans, a'r Comisiynydd Ynni Kadri Simson yn cynnal cynhadledd i'r wasg ar y mater uchod, y gallwch ei ddilyn yn fyw EBS.

Yr amgylchedd

Rhaid i wyrddio trafnidiaeth 'ddarparu dewisiadau amgen realistig'

cyhoeddwyd

on

Mewn barn a fabwysiadwyd yn ei sesiwn lawn ym mis Mehefin, dywed Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) fod yn rhaid i'r trawsnewid ynni - heb wadu ei amcanion - ystyried nodweddion economaidd a chymdeithasol pob rhan o Ewrop a bod yn agored i ddeialog barhaus â sefydliadau cymdeithas sifil.

Mae'r EESC yn cefnogi gwyrddu trafnidiaeth, ond mae'n pwysleisio bod yn rhaid i'r trawsnewid ynni fod yn deg a darparu dewisiadau amgen hyfyw a realistig sy'n ystyried nodweddion ac anghenion tiriogaethol economaidd a chymdeithasol penodol pob rhan o Ewrop, gan gynnwys ardaloedd gwledig.

Dyma brif neges y farn a ddrafftiwyd gan Pierre Jean Coulon a Lidija Pavić-Rogošić ac a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn y Pwyllgor ym mis Mehefin. Yn ei asesiad o Bapur Gwyn 2011 ar Drafnidiaeth, sy'n ceisio torri dibyniaeth y system drafnidiaeth ar olew heb aberthu ei effeithlonrwydd a chyfaddawdu symudedd, mae'r EESC yn sefyll yn gadarn.

Nid yw cyfyngu ar ddulliau cludo yn opsiwn: dylai'r nod fod yn gyd-foddoldeb, nid yn newid moddol. Yn ogystal, rhaid i'r trawsnewidiad ecolegol fod yn deg yn gymdeithasol a chadw cystadleurwydd trafnidiaeth Ewropeaidd, gan weithredu'r Ardal Drafnidiaeth Ewropeaidd yn llawn, fel rhan o weithrediad llawn y Farchnad Sengl. Mae'n anffodus bod oedi yn hyn o beth.

Wrth sôn am fabwysiadu’r farn ar ymylon y cyfarfod llawn, dywedodd Coulon: "Nid yw ffrwyno symudedd yn ddewis arall. Rydym yn cefnogi unrhyw fesurau sydd â’r nod o wneud trafnidiaeth yn fwy ynni effeithlon a lleihau allyriadau. Mae Ewrop yn mynd trwy gyfnod o benwallt, ond ni ddylai hyn arwain at newidiadau wrth gwrs o ran disgwyliadau cymdeithasol ac amgylcheddol yr amrywiol fentrau Ewropeaidd. "

Ymgynghoriad parhaus â sefydliadau cymdeithas sifil

Mae'r EESC yn annog cyfnewid barn agored, barhaus a thryloyw ar weithredu'r Papur Gwyn rhwng cymdeithas sifil, y Comisiwn a chwaraewyr perthnasol eraill fel awdurdodau cenedlaethol ar wahanol lefelau, gan bwysleisio y bydd hyn yn gwella cyfranogiad a dealltwriaeth cymdeithas sifil, ynghyd ag adborth defnyddiol i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithredu.

"Mae'r Pwyllgor yn tynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau cefnogaeth cymdeithas sifil a rhanddeiliaid, gan gynnwys trwy ddeialog gyfranogol, fel yr awgrymwyd yn ein barn flaenorol ar y mater hwn", ychwanegodd Pavić-Rogošić. "Bydd dealltwriaeth dda a derbyn nodau strategol yn eang yn ddefnyddiol iawn wrth sicrhau canlyniadau."

Mae'r EESC hefyd yn tynnu sylw at yr angen am werthusiad cymdeithasol mwy cadarn ac yn ailadrodd y datganiad a wnaed yn ei farn yn 2011 ar y Agweddau cymdeithasol ar bolisi trafnidiaeth yr UE, gan annog y Comisiwn Ewropeaidd i roi'r mesurau angenrheidiol ar waith i sicrhau cysoni safonau cymdeithasol ar gyfer traffig o fewn yr UE, gan gofio bod angen cae chwarae ar lefel ryngwladol yn hyn o beth hefyd. Mae sefydlu Arsyllfa Gymdeithasol, Cyflogaeth a Hyfforddiant yr UE yn y sector trafnidiaeth yn flaenoriaeth.

Monitro cynnydd mewn modd amserol ac effeithiol

Gan gyfeirio at y broses werthuso ar gyfer Papur Gwyn 2011, mae'r EESC yn tynnu sylw at y ffaith bod y weithdrefn wedi'i lansio'n hwyr a bod y Pwyllgor yn cymryd rhan dim ond oherwydd iddo ofyn yn benodol am fod.

Dylai'r Comisiwn fod â chynllun clir ar gyfer monitro ei ddogfennau strategol o'r dechrau a chyhoeddi adroddiadau cynnydd ar eu gweithrediad yn rheolaidd, fel ei bod yn bosibl asesu mewn modd amserol yr hyn a gyflawnwyd a'r hyn sydd heb ei wneud a pham, a i weithredu yn unol â hynny.

Yn y dyfodol, mae'r EESC yn dymuno parhau i elwa o adroddiadau cynnydd rheolaidd ar weithredu strategaethau'r Comisiwn a chyfrannu'n effeithiol at bolisi trafnidiaeth.

Cefndir

Papur Gwyn 2011 Map ffordd i Ardal Drafnidiaeth Ewropeaidd Sengl - Tuag at system drafnidiaeth gystadleuol ac effeithlon o ran adnoddau gosod prif amcan polisi trafnidiaeth Ewropeaidd: sefydlu system drafnidiaeth sy'n sail i gynnydd economaidd Ewropeaidd, yn gwella cystadleurwydd ac yn cynnig gwasanaethau symudedd o ansawdd uchel wrth ddefnyddio adnoddau'n fwy effeithlon.

Mae'r Comisiwn wedi gweithredu ar bron pob un o'r mentrau polisi a gynlluniwyd yn y Papur Gwyn. Fodd bynnag, mae dibyniaeth olew sector trafnidiaeth yr UE, er ei fod yn amlwg yn gostwng, yn dal yn uchel. Mae'r cynnydd hefyd wedi bod yn gyfyngedig o ran mynd i'r afael â phroblem tagfeydd ffyrdd, sy'n parhau yn Ewrop.

Mae sawl menter yng nghyd-destun y Papur Gwyn wedi gwella amddiffyniad cymdeithasol gweithwyr trafnidiaeth, ond mae cymdeithas sifil a sefydliadau ymchwil yn dal i ofni y gallai datblygiadau fel awtomeiddio a digideiddio effeithio'n negyddol ar amodau gwaith trafnidiaeth yn y dyfodol.

Felly mae anghenion polisi trafnidiaeth yr UE yn dal i fod yn berthnasol heddiw, yn enwedig o ran cynyddu perfformiad amgylcheddol a chystadleurwydd y sector, ei foderneiddio, gwella ei ddiogelwch a dyfnhau'r farchnad sengl.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Comisiynydd Sinkevičius yn Sweden i drafod coedwigoedd a bioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiynydd Sinkevičius yn ymweld â Sweden heddiw (14 Mehefin) i drafod Strategaeth Goedwig yr UE sydd ar ddod a’r cynigion ar ddatgoedwigo a ddiraddir coedwigoedd a yrrir gan yr UE gyda gweinidogion, aelodau Senedd Sweden, cyrff anllywodraethol a’r byd academaidd, ac actorion eraill. Y Strategaeth Goedwig, fel y cyhoeddwyd yn y Strategaeth Bioamrywiaeth 2030, yn cwmpasu'r cylch coedwig cyfan ac yn hyrwyddo'r defnydd amlswyddogaethol o goedwigoedd, gan anelu at sicrhau coedwigoedd iach a gwydn sy'n cyfrannu'n sylweddol at fioamrywiaeth a nodau hinsawdd, lleihau ac ymateb i drychinebau naturiol, a sicrhau bywoliaethau. Allwedd allweddol y gellir ei chyflawni o dan y Bargen Werdd Ewrop, addawodd y Strategaeth Bioamrywiaeth hefyd blannu 3 biliwn o goed erbyn 2030. Nod y Comisiwn yw sicrhau cytundeb rhyngwladol eleni yn ystod cyfarfod byd-eang COP 15 ar fioamrywiaeth i fynd i’r afael â’r argyfwng natur tebyg i Gytundeb Paris ar yr hinsawdd.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Copernicus: Mae'r mesuriadau paill awtomataidd cyntaf yn caniatáu rhagolygon croeswirio mewn sawl gwlad Ewropeaidd mewn amser real bron

cyhoeddwyd

on

Mae partneriaeth rhwng Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus a Rhwydwaith Aeroallergen Ewropeaidd wedi cymryd y cam cyntaf wrth wirio rhagolygon paill bron yn amser real trwy raglen paill awtomataidd EUMETNET “Autopollen”.

Daeth Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) wedi cyhoeddi’r cam cyntaf mewn menter ar y cyd â Rhwydwaith Aeroallergen Ewropeaidd (EAN) i fonitro paill awtomataidd mewn sawl gwlad Ewropeaidd. O dan adain Rhwydwaith Gwasanaethau Meteorolegol Cenedlaethol Ewrop (EUMETNET), mae gan nifer o safleoedd monitro paill allu arsylwi awtomataidd fel rhan o'r rhaglen “Autopollen” dan arweiniad Gwasanaeth Meteorolegol y Swistir MeteoSwiss. Ar safleoedd ag arsylwadau paill awtomataidd, gellir gwirio rhagolygon mewn amser sydd bron yn amser real, ond mewn mannau eraill dim ond ar ddiwedd y tymor y gellir eu gwerthuso.

Ar hyn o bryd mae CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, yn darparu rhagolygon pedwar diwrnod o bum math paill cyffredin; bedw, olewydd, glaswellt, ragweed a gwern gan ddefnyddio modelu cyfrifiadurol soffistigedig. Mae'r system monitro paill awtomataidd yn cael ei threialu ar draws 20 o safleoedd yn y Swistir, Bafaria / yr Almaen, Serbia, Croatia a'r Ffindir, gyda chynlluniau i ehangu i wledydd Ewropeaidd eraill.

Dyma'r arsylwadau paill awtomataidd arferol cyntaf i ddod ar gael i'r cyhoedd sy'n golygu y gall unrhyw un sy'n defnyddio rhagolygon paill CAMS, p'un ai trwy ap neu offeryn, neu'n uniongyrchol ar y wefan, wirio'r diweddariadau rhagolwg dyddiol yn erbyn yr arsylwadau sy'n dod i mewn ac asesu pa mor gywir Mae nhw. Er bod y system yn dal i fod mewn cyfnod cynnar, mae gwyddonwyr yn rhagweld y bydd yn helpu’n sylweddol wrth werthuso i ba raddau y gellir ymddiried yn y rhagolygon. Yn lle gwerthuso rhagolygon ar ddiwedd y tymor, mae safleoedd sydd ag arsylwadau paill awtomataidd ar hyn o bryd yn caniatáu croeswirio mewn amser sydd bron yn amser real. Ymhellach i lawr llinell y prosiect, mae CAMS ac EAN yn gobeithio gwella rhagolygon dyddiol gan ddefnyddio'r arsylwadau trwy'r broses o gymhathu data. Bydd arsylwadau sy'n dod i mewn yn cael eu prosesu ar unwaith i addasu man cychwyn y rhagolygon dyddiol, fel y mae'n cael ei wneud er enghraifft wrth ragfynegi'r tywydd yn rhifiadol. Ar ben hynny, bwriedir cyflwyno fesul cam i gwmpasu Ewrop gyfan yn ddaearyddol gyda chefnogaeth EUMETNET.

Mae CAMS wedi bod yn gweithio gydag EAN ers mis Mehefin 2019 i helpu i wirio ei ragolygon gyda data arsylwadol o fwy na 100 o orsafoedd daear ar draws y cyfandir sydd wedi'u dewis oherwydd eu cynrychiolaeth. Trwy'r bartneriaeth, mae'r rhagolygon wedi gwella'n sylweddol.

Mae alergeddau paill yn effeithio ar filiynau o bobl ledled Ewrop a allai ymateb i rai planhigion ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Er enghraifft, mae copaon paill bedw yn cyrraedd uchafbwynt ym mis Ebrill ac yn fwy tebygol o gael eu hosgoi yn ne Ewrop, yn y cyfamser gall mynd i'r gogledd ym mis Gorffennaf olygu trallod i ddioddefwyr gan fod glaswelltau yn eu blodau llawn ar yr adeg hon. Mae'r goeden olewydd yn gyffredin yng ngwledydd Môr y Canoldir ac mae ei baill yn gyffredin iawn rhwng Mai a Mehefin. Yn anffodus i ddioddefwyr, prin bod rhanbarthau 'di-baill' gan fod sborau yn cael eu cludo ar draws pellteroedd enfawr. Dyma pam mae rhagolygon pedwar diwrnod CAMS yn offeryn amhrisiadwy ar gyfer dioddefwyr alergedd sy'n gallu olrhain pryd a ble maen nhw'n debygol o gael eu heffeithio. A gallai'r arsylwadau paill awtomataidd newydd ddod yn newidiwr gemau unwaith y bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno ymhellach.

Meddai Vincent-Henri Peuch, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS): “Mae'r gallu monitro paill awtomataidd newydd a ddatblygwyd gan EUMETNET a'r EAN o fudd i'r holl ddefnyddwyr sy'n gallu gwirio i ba raddau mae'r rhagolygon yn gywir. Er ei bod yn gyffredin heddiw gwirio rhagolygon ansawdd aer mewn amser real, mae'n wirioneddol arloesol ar gyfer paill. Bydd hyn hefyd yn gwneud datblygiad parhaus ein modelau rhagolwg yn gyflymach ac yn y tymor canolig gellid eu defnyddio wrth brosesu rhagolygon hefyd. Roedd gwybod y gallwch wirio rhagolwg y diwrnod, neu'r ychydig ddyddiau diwethaf, yn gywir yn amhrisiadwy. ”

Dywedodd Dr Bernard Clot, Pennaeth Biometeoroleg MeteoSwiss: “Mae'r rhaglen paill awtomataidd 'Autopollen' o EUMETNET yn ddatblygiad cyffrous i Ewrop a dim ond y cam cyntaf yw hwn. Er bod chwe safle yn y Swistir ar hyn o bryd, wyth ym Mafaria, a chyfanswm o 20 ar draws y cyfandir, rydym yn cydlynu ehangu'r rhwydwaith i gael sylw Ewropeaidd llawn.

Copernicus yw rhaglen arsylwi Ddaear flaenllaw'r Undeb Ewropeaidd sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r Aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan International, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w Aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr Aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall Aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.


Gall gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus fod gael yma.

Gall gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus fod gael yma. 

Mwy o wybodaeth am Copernicus. 

Gall gwefan ECMWF fod gael yma.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd