Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Hybu Ynni Adnewyddadwy ar y Môr ar gyfer Ewrop Niwtral Hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Er mwyn helpu i gyrraedd nod yr UE o niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn cyflwyno Strategaeth yr UE ar Ynni Adnewyddadwy ar y Môr. Mae'r strategaeth yn cynnig cynyddu gallu gwynt ar y môr Ewrop o'i lefel bresennol o 12 GW i o leiaf 60 GW erbyn 2030 ac i 300 GW erbyn 2050. Nod y Comisiwn yw ategu hyn gyda 40 GW o ynni'r cefnfor a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg fel gwynt arnofiol. a solar erbyn 2050.

Bydd y twf uchelgeisiol hwn yn seiliedig ar y potensial enfawr ar draws holl fasnau môr Ewrop ac ar safle arweinyddiaeth fyd-eang cwmnïau'r UE yn y sector. Bydd yn creu cyfleoedd newydd i ddiwydiant, yn cynhyrchu swyddi gwyrdd ar draws y cyfandir, ac yn cryfhau arweinyddiaeth fyd-eang yr UE mewn technolegau ynni ar y môr. Bydd hefyd yn sicrhau amddiffyniad ein hamgylchedd, bioamrywiaeth a physgodfeydd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Mae strategaeth heddiw yn dangos y brys a’r cyfle i gynyddu ein buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar y môr. Gyda'n basnau môr helaeth a'n harweinyddiaeth ddiwydiannol, mae gan yr Undeb Ewropeaidd bopeth sydd ei angen arno i ymateb i'r her. Eisoes, mae ynni adnewyddadwy ar y môr yn stori lwyddiant Ewropeaidd wirioneddol. Ein nod yw ei droi’n gyfle hyd yn oed yn fwy ar gyfer ynni glân, swyddi o ansawdd uchel, twf cynaliadwy, a chystadleurwydd rhyngwladol. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Mae Ewrop yn arwain y byd ym maes ynni adnewyddadwy ar y môr a gall ddod yn bwerdy ar gyfer ei ddatblygiad byd-eang. Rhaid inni gamu i fyny ein gêm trwy harneisio holl botensial gwynt ar y môr a thrwy ddatblygu technolegau eraill fel tonnau, llanw a solar fel y bo'r angen. Mae'r Strategaeth hon yn gosod cyfeiriad clir ac yn sefydlu fframwaith sefydlog, sy'n hanfodol i awdurdodau cyhoeddus, buddsoddwyr a datblygwyr yn y sector hwn. Mae angen i ni hybu cynhyrchiant domestig yr UE i gyflawni ein targedau hinsawdd, bwydo'r galw cynyddol am drydan a chefnogi'r economi yn ei adferiad ôl-COVID. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae strategaeth heddiw yn amlinellu sut y gallwn ddatblygu ynni adnewyddadwy ar y môr mewn cyfuniad â gweithgareddau dynol eraill, megis pysgodfeydd, dyframaeth neu longau, ac mewn cytgord â natur. Bydd y cynigion hefyd yn caniatáu inni amddiffyn bioamrywiaeth a mynd i’r afael â chanlyniadau economaidd-gymdeithasol posibl i sectorau sy’n dibynnu ar iechyd da ecosystemau morol, a thrwy hynny hyrwyddo cydfodoli cadarn o fewn y gofod morwrol. ”

Er mwyn hyrwyddo cynyddu capasiti ynni alltraeth, bydd y Comisiwn yn annog cydweithredu trawsffiniol rhwng aelod-wladwriaethau ar gynllunio a defnyddio tymor hir. Bydd hyn yn gofyn am integreiddio amcanion datblygu ynni adnewyddadwy ar y môr yn y Cynlluniau Gofodol Morwrol Cenedlaethol y mae gwladwriaethau arfordirol i fod i'w cyflwyno i'r Comisiwn erbyn Mawrth 2021. Bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig fframwaith o dan y Rheoliad TEN-E diwygiedig ar gyfer cynllunio grid alltraeth tymor hir , yn cynnwys rheoleiddwyr a'r aelod-wladwriaethau ym mhob basn môr.

Mae'r Comisiwn yn amcangyfrif y bydd angen buddsoddiad o bron i € 800 biliwn rhwng nawr a 2050 i gyflawni ei amcanion arfaethedig. Er mwyn helpu i gynhyrchu a rhyddhau'r buddsoddiad hwn, bydd y Comisiwn:

  • Darparu fframwaith cyfreithiol clir a chefnogol. I'r perwyl hwn, eglurodd y Comisiwn heddiw reolau'r farchnad drydan mewn Dogfen Waith Staff sy'n cyd-fynd a bydd yn asesu a oes angen rheolau mwy penodol ac wedi'u targedu. Bydd y Comisiwn yn sicrhau y bydd diwygio'r canllawiau cymorth gwladwriaethol ar ynni a diogelu'r amgylchedd a'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy yn hwyluso'r defnydd cost-effeithiol o ynni adnewyddadwy ar y môr.
  • Helpu i symud yr holl gronfeydd perthnasol i gefnogi datblygiad y sector. Mae'r Comisiwn yn annog Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch a chydweithio â Banc Buddsoddi Ewrop a sefydliadau ariannol eraill i gefnogi buddsoddiadau mewn ynni alltraeth trwy InvestEU. Bydd cronfeydd Horizon Europe yn cael eu defnyddio i gefnogi ymchwil a datblygu, yn enwedig mewn technolegau llai aeddfed.
  • Sicrhewch gadwyn gyflenwi wedi'i chryfhau. Mae'r strategaeth yn tanlinellu'r angen i wella capasiti gweithgynhyrchu a seilwaith porthladdoedd a chynyddu'r gweithlu sydd â'r sgiliau priodol i gynnal cyfraddau gosod uwch. Mae'r Comisiwn yn bwriadu sefydlu platfform pwrpasol ar ynni adnewyddadwy ar y môr yn y Fforwm Diwydiannol Ynni Glân i ddod â'r holl actorion ynghyd a mynd i'r afael â datblygu'r gadwyn gyflenwi.

Mae ynni adnewyddadwy ar y môr yn farchnad fyd-eang sy'n tyfu'n gyflym, yn enwedig yn Asia a'r Unol Daleithiau, ac mae'n darparu cyfleoedd i ddiwydiant yr UE ledled y byd. Trwy ei ddiplomyddiaeth y Fargen Werdd, ei bolisi masnach a deialogau ynni'r UE â gwledydd partner, bydd y Comisiwn yn cefnogi'r defnydd byd-eang o'r technolegau hyn.

Er mwyn dadansoddi a monitro effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ynni adnewyddadwy ar y môr ar yr amgylchedd morol a'r gweithgareddau economaidd sy'n dibynnu arno, bydd y Comisiwn yn ymgynghori'n rheolaidd â chymuned o arbenigwyr o awdurdodau cyhoeddus, rhanddeiliaid a gwyddonwyr. Heddiw, mae'r Comisiwn hefyd wedi mabwysiadu dogfen ganllaw newydd ar ddatblygu ynni gwynt a deddfwriaeth natur yr UE.

Cefndir

Mae gwynt ar y môr yn cynhyrchu trydan glân sy'n cystadlu â, ac weithiau'n rhatach na'r dechnoleg bresennol sy'n seiliedig ar danwydd ffosil. Mae diwydiannau Ewropeaidd yn prysur ddatblygu ystod o dechnolegau eraill i harneisio pŵer ein moroedd ar gyfer cynhyrchu trydan gwyrdd. O wynt alltraeth fel y bo'r angen, i dechnolegau ynni'r môr fel tonnau a llanw, gosodiadau ffotofoltäig fel y bo'r angen a defnyddio algâu i gynhyrchu biodanwydd, mae cwmnïau a labordai Ewropeaidd ar y blaen ar hyn o bryd.

Mae'r Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr yn gosod yr uchelgais lleoli uchaf ar gyfer tyrbinau gwynt ar y môr (gwaelod sefydlog ac fel y bo'r angen), lle mae gweithgaredd masnachol wedi'i ddatblygu'n dda. Yn y sectorau hyn, mae Ewrop eisoes wedi ennill profiad technolegol, gwyddonol a diwydiannol heb ei ail ac mae gallu cryf eisoes yn bodoli ar draws y gadwyn gyflenwi, o weithgynhyrchu i osod.

Er bod y Strategaeth yn tanlinellu'r cyfleoedd ar draws holl fasnau môr yr UE - Môr y Gogledd, Môr y Baltig, y Môr Du, Môr y Canoldir a'r Môr Iwerydd - ac ar gyfer rhai cymunedau arfordirol ac ynysig, nid yw buddion y technolegau hyn yn gyfyngedig i arfordirol rhanbarthau. Mae'r Strategaeth yn tynnu sylw at ystod eang o ardaloedd mewndirol lle mae gweithgynhyrchu ac ymchwil eisoes yn cefnogi datblygiad ynni ar y môr.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

Dogfen Waith Staff ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

Memo (Holi ac Ateb) ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy ar y Môr

Taflen Ffeithiau ar y Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

Taflen Ffeithiau ar Ynni Adnewyddadwy ar y Môr a thechnolegau allweddol

Tudalen we'r Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr

 

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 9h heddiw.

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt newydd ym Mhortiwgal

cyhoeddwyd

on

Bydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 65 miliwn i EDP Renováveis ​​SA (EDPR) i ariannu adeiladu a gweithredu dwy fferm wynt ar y tir yn ardaloedd Portiwgal Coimbra a Guarda. Ategir cyfraniad EIB gan warant a ddarperir gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Disgwylir y bydd gan y ffermydd gwynt gyfanswm capasiti o 125 MW a chreu oddeutu 560 o swyddi yn ystod cyfnod adeiladu'r prosiect.

Unwaith y byddant yn weithredol, bydd y ffermydd gwynt yn cyfrannu at Bortiwgal yn cwrdd â thargedau ei chynllun ynni a hinsawdd yn ogystal â tharged rhwymol y Comisiwn o gael o leiaf 32% o'r defnydd ynni terfynol yn dod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae'r cytundeb hwn rhwng yr EIB ac EDP Renováveis, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn enillydd ar gyfer yr hinsawdd a'r economi. Bydd y cyllid, gyda chefnogaeth y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, yn ariannu ffermydd gwynt ar y tir newydd yng ngorllewin a gogledd Portiwgal, gan helpu'r wlad i gyrraedd ei thargedau cynllun ynni a hinsawdd uchelgeisiol a chreu swyddi newydd yn y broses. ”

Daeth Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop hyd yn hyn wedi defnyddio € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, y mae 16% ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ei ddarllen yn llawn yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd