Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Strategaeth ddiwydiannol newydd yr UE: Yr heriau i fynd i'r afael â hwy

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau eisiau strategaeth ddiwydiannol yr UE yn y dyfodol i helpu busnesau i oroesi argyfwng COVID-19 ac wynebu'r trawsnewidiadau digidol ac amgylcheddol. Darganfyddwch sut.

Mae mentrau Ewropeaidd wedi cael eu taro’n galed gan y Pandemig COVID-19, gan fod llawer wedi gorfod cau neu leihau eu gweithlu wrth ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio o fewn mesurau cyfyngol newydd. Cyn gwneud y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd angenrheidiol, mae angen i ddiwydiant yn yr UE wella o'r pandemig.

Yn ystod cyfarfod llawn mis Tachwedd, mae ASEau ar fin ailadrodd eu galwad i'r Comisiwn Ewropeaidd adolygu ei gynnig ym mis Mawrth 2020 ar gynnig yr UE. strategaeth ddiwydiannol newydd. Mewn adroddiad drafft a fabwysiadwyd ar 16 Hydref, mynnodd aelodau pwyllgor y diwydiant, ymchwil ac ynni a newid yn null yr UE tuag at bolisi diwydiannol yn sgil y pandemig trwy helpu busnesau i ymdopi â'r argyfwng ac wynebu'r trawsnewidiadau digidol ac amgylcheddol.

Sut mae'r Senedd yn rhagweld tirwedd diwydiant yr UE

Mae diwydiant yn cynrychioli mwy nag 20% ​​o economi'r UE ac yn cyflogi tua 35 miliwn o bobl, gyda miliynau yn fwy o swyddi'n gysylltiedig â hi gartref a thramor. Yn ogystal, mae'n cyfrif am 80% o allforion nwyddau. Mae'r UE hefyd yn ddarparwr byd-eang gorau ac yn gyrchfan ar gyfer buddsoddiad uniongyrchol o dramor.

Yng nghyd-destun y strategaeth ddiwydiannol newydd, dylai'r UE alluogi cwmnïau i gyfrannu at ei niwtraliaeth hinsawdd targedau - fel yr amlinellir yn y Bargen Werdd map ffordd - cefnogi cwmnïau, yn enwedig busnesau bach a chanolig wrth drosglwyddo i economi ddigidol a niwtral o ran carbon a helpu i greu swyddi o ansawdd uchel, heb danseilio cystadleurwydd yr UE.

Yn ôl ASEau; dylai strategaeth o'r fath gynnwys dau gam: cam adfer i gydgrynhoi swyddi, ail-greu cynhyrchu ac addasu i gyfnod ôl-COVID; ac yna ailadeiladu a thrawsnewid diwydiannol.

Darllenwch am prif fesurau'r UE i roi hwb i'r adferiad economaidd.

Grymuso cwmnïau llai i sicrhau twf cynaliadwy

Mentrau bach a chanolig yw asgwrn cefn economi'r UE, gan gyfrif am fwy na 99% o'r holl fusnesau Ewropeaidd. Dylai'r strategaeth ddiwydiannol ganolbwyntio arnynt, gan fod llawer wedi contractio dyledion oherwydd mesurau coronarivus cenedlaethol, gan leihau eu gallu buddsoddi, sy'n debygol o sbarduno twf swrth yn y tymor hir.

Helpu diwydiant i wella o'r argyfwng economaidd-gymdeithasol

Y COVID Cronfa Adferiad yn rhan o'r cam cyntaf wrth ymateb i'r argyfwng a dylid ei ddosbarthu yn ôl lefel y difrod a ddioddefwyd, yr heriau a wynebwyd a faint o gymorth ariannol a gafwyd eisoes trwy gynlluniau cymorth cenedlaethol.

Dylid rhoi blaenoriaeth i gwmnïau a chwmnïau llai sy'n canolbwyntio ar y trawsnewid digidol ac amgylcheddol ac felly'n buddsoddi ynddo gweithgareddau sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Mae ASEau eisiau:

 • Sicrhewch fod y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn deg ac yn gymdeithasol gyfiawn ac yn cael eu dilyn gan fentrau i hyfforddi gweithwyr.
 • Creu asesiad effaith newydd o gostau a beichiau posibl y trawsnewid i gwmnïau Ewropeaidd, gan gynnwys busnesau bach a chanolig eu maint.
 • Sicrhewch nad yw cymorth gwladwriaethol a ddarperir yn y cyfnod brys yn arwain at ystumiadau parhaol yn y farchnad sengl.
 • Dewch â diwydiannau strategol yn ôl i'r UE.

Buddsoddi mewn mentrau mwy gwyrdd, digidol ac arloesol

Yn ystod yr ail gam, dylai'r strategaeth ddiwydiannol sicrhau cystadleurwydd, gwytnwch a chynaliadwyedd tymor hir. Ymhlith y nodau mae:

 • Canolbwyntio ar agweddau cymdeithasol y newid strwythurol.
 • Adfywio tiriogaethau sy'n dibynnu ar danwydd ffosil gan ddefnyddio'r Cronfa Pontio Just, sy'n rhan o eiddo'r UE cynllun cyllid hinsawdd.
 • Sicrhau bod cymorthdaliadau'r UE yn mynd i gwmnïau sy'n amgylcheddol gynaliadwy a gwella cyllid cynaliadwy i gwmnïau yn y broses datgarboneiddio.
 • Gan ddefnyddio'r Mecanwaith Addasiadau Carbon Ffin i helpu i amddiffyn gweithgynhyrchwyr a swyddi’r UE rhag cystadleuaeth ryngwladol annheg.
 • Cael diwydiant fferyllol yn seiliedig ar ymchwil ac a prinder meddygaeth cynllun lliniaru risg.
 • Yn manteisio ar yr economi gylchol, yn breintio'r egwyddor "effeithlonrwydd ynni yn gyntaf", arbedion ynni a thechnolegau ynni adnewyddadwy.
 • Defnyddio nwy i drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil a hydrogen fel technoleg arloesol bosibl.
 • Buddsoddi mewn deallusrwydd artiffisial a gweithredu un farchnad ddigidol a data Ewropeaidd, adeiladu gwell system trethiant digidol a datblygu safonau Ewropeaidd ar seiberddiogelwch.
 • Buddsoddi mwy mewn ymchwil a datblygu.
 • Adolygu rheolau gwrthglymblaid yr UE i sicrhau cystadleurwydd byd-eang.

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 9h heddiw.

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt newydd ym Mhortiwgal

cyhoeddwyd

on

Bydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 65 miliwn i EDP Renováveis ​​SA (EDPR) i ariannu adeiladu a gweithredu dwy fferm wynt ar y tir yn ardaloedd Portiwgal Coimbra a Guarda. Ategir cyfraniad EIB gan warant a ddarperir gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Disgwylir y bydd gan y ffermydd gwynt gyfanswm capasiti o 125 MW a chreu oddeutu 560 o swyddi yn ystod cyfnod adeiladu'r prosiect.

Unwaith y byddant yn weithredol, bydd y ffermydd gwynt yn cyfrannu at Bortiwgal yn cwrdd â thargedau ei chynllun ynni a hinsawdd yn ogystal â tharged rhwymol y Comisiwn o gael o leiaf 32% o'r defnydd ynni terfynol yn dod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae'r cytundeb hwn rhwng yr EIB ac EDP Renováveis, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn enillydd ar gyfer yr hinsawdd a'r economi. Bydd y cyllid, gyda chefnogaeth y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, yn ariannu ffermydd gwynt ar y tir newydd yng ngorllewin a gogledd Portiwgal, gan helpu'r wlad i gyrraedd ei thargedau cynllun ynni a hinsawdd uchelgeisiol a chreu swyddi newydd yn y broses. ”

Daeth Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop hyd yn hyn wedi defnyddio € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, y mae 16% ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ei ddarllen yn llawn yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd