Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Gwelliant amlwg yn ansawdd aer Ewrop dros y degawd diwethaf, llai o farwolaethau yn gysylltiedig â llygredd

cyhoeddwyd

on

Mae gwell ansawdd aer wedi arwain at ostyngiad sylweddol mewn marwolaethau cynamserol yn Ewrop dros y degawd diwethaf. Fodd bynnag, mae data swyddogol diweddaraf Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE) yn dangos bod bron pob Ewropeaidd yn dal i ddioddef o lygredd aer, gan arwain at oddeutu 400,000 o farwolaethau cynamserol ar draws y cyfandir.

Yr AEE 'Ansawdd aer yn Ewrop - adroddiad 2020yn dangos bod chwe Aelod-wladwriaeth wedi rhagori ar werth terfyn yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer deunydd gronynnol mân (PM2.5) yn 2018: Bwlgaria, Croatia, Tsiecia, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Rwmania. Dim ond pedair gwlad yn Ewrop - Estonia, y Ffindir, Gwlad yr Iâ ac Iwerddon - oedd â chrynodiadau mater gronynnol mân a oedd yn is na gwerthoedd canllaw llymach Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Mae adroddiad yr AEE yn nodi bod bwlch o hyd rhwng terfynau ansawdd aer cyfreithiol yr UE a chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd, mater y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio mynd i'r afael ag ef trwy adolygu safonau'r UE o dan y Cynllun Gweithredu Llygredd Dim.

Mae'r dadansoddiad AEE newydd yn seiliedig ar y diweddaraf data swyddogol ansawdd aer o fwy na 4 000 o orsafoedd monitro ledled Ewrop yn 2018.

Achosodd dod i gysylltiad â mater gronynnol mân tua 417,000 o farwolaethau cynamserol mewn 41 o wledydd Ewropeaidd yn 2018, yn ôl asesiad yr AEE. Digwyddodd tua 379,000 o'r marwolaethau hynny yn EU-28 lle priodolwyd 54,000 a 19,000 o farwolaethau cynamserol i nitrogen deuocsid (NO2) ac osôn lefel daear (O3), yn y drefn honno. (Amcangyfrifon ar wahân yw'r tri ffigur ac ni ddylid adio'r rhifau gyda'i gilydd er mwyn osgoi cyfrif dwbl.)

Mae polisïau’r UE, polisïau cenedlaethol a lleol a thoriadau allyriadau mewn sectorau allweddol wedi gwella ansawdd aer ledled Ewrop, dengys adroddiad yr AEE. Er 2000, mae allyriadau llygryddion aer allweddol, gan gynnwys ocsidau nitrogen (NOx), o drafnidiaeth wedi gostwng yn sylweddol, er gwaethaf y galw cynyddol am symudedd a'r cynnydd cysylltiedig yn allyriadau nwyon tŷ gwydr y sector. Mae allyriadau llygryddion o'r cyflenwad ynni hefyd wedi gweld gostyngiadau mawr tra bod y cynnydd o ran lleihau allyriadau o adeiladau ac amaethyddiaeth wedi bod yn araf.

Diolch i well ansawdd aer, bu farw tua 60,000 yn llai o bobl yn gynamserol oherwydd llygredd deunydd gronynnol mân yn 2018, o’i gymharu â 2009. Ar gyfer nitrogen deuocsid, mae’r gostyngiad hyd yn oed yn fwy gan fod marwolaethau cynamserol wedi dirywio tua 54% dros y degawd diwethaf. Mae parhau i weithredu polisïau amgylcheddol a hinsawdd ledled Ewrop yn ffactor allweddol y tu ôl i'r gwelliannau.

“Mae’n newyddion da bod ansawdd aer yn gwella diolch i’r polisïau amgylcheddol a hinsawdd yr ydym wedi bod yn eu gweithredu. Ond allwn ni ddim anwybyddu'r anfantais - mae nifer y marwolaethau cynamserol yn Ewrop oherwydd llygredd aer yn dal i fod yn llawer rhy uchel. Gyda Bargen Werdd Ewrop rydym wedi gosod uchelgais i ni ein hunain o leihau pob math o lygredd i ddim. Os ydym am lwyddo a diogelu iechyd pobl a'r amgylchedd yn llawn, mae angen i ni dorri llygredd aer ymhellach ac alinio ein safonau ansawdd aer yn agosach ag argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd. Byddwn yn edrych ar hyn yn ein Cynllun Gweithredu sydd ar ddod, ”meddai Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius.

“Mae data’r AEE yn profi bod buddsoddi mewn gwell ansawdd aer yn fuddsoddiad ar gyfer gwell iechyd a chynhyrchedd i bob Ewropeaidd. Mae polisïau a chamau gweithredu sy’n gyson ag uchelgais llygredd sero Ewrop, yn arwain at fywydau hirach ac iachach a chymdeithasau mwy gwydn, ”meddai Hans Bruyninckx, Cyfarwyddwr Gweithredol yr AEE.

Yn ddiweddar, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi map ffordd ar gyfer Cynllun Gweithredu'r UE Tuag at a Uchelgais Dim Llygredd, sy'n rhan o Fargen Werdd Ewrop.

Ansawdd aer a COVID-19

Mae adroddiad yr AEE hefyd yn cynnwys trosolwg o'r cysylltiadau rhwng pandemig COVID-19 ac ansawdd aer. Mae asesiad manylach o ddata dros dro yr AEE ar gyfer 2020 a modelu ategol gan Wasanaeth Monitro Atmosfferig Copernicus (CAMS), yn cadarnhau asesiadau cynharach yn dangos gostyngiadau hyd at 60% o lygryddion aer penodol mewn llawer o wledydd Ewropeaidd lle gweithredwyd mesurau cloi yng ngwanwyn 2020 Nid oes gan yr AEE amcangyfrifon eto ar effeithiau cadarnhaol posibl iechyd yr aer glanach yn ystod 2020.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod dod i gysylltiad tymor hir â llygryddion aer yn achosi clefydau cardiofasgwlaidd ac anadlol, y mae'r ddau wedi'u nodi fel ffactorau risg marwolaeth mewn cleifion COVID-19. Fodd bynnag, nid yw'r achos rhwng llygredd aer a difrifoldeb yr heintiau COVID-19 yn glir ac mae angen ymchwil epidemiolegol pellach.

Cefndir

Briff yr AEE, Asesiadau risg iechyd AEE o lygredd aer, yn darparu trosolwg o sut mae'r AEE yn cyfrifo ei amcangyfrifon ar effeithiau ansawdd aer gwael ar iechyd.

Mae effeithiau iechyd dod i gysylltiad â llygredd aer yn amrywiol, yn amrywio o lid yr ysgyfaint i farwolaethau cynamserol. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn gwerthuso'r dystiolaeth wyddonol gynyddol sy'n cysylltu llygredd aer â gwahanol effeithiau ar iechyd er mwyn cynnig canllawiau newydd.

Yn asesiad risg iechyd yr AEE, dewisir marwolaethau fel y canlyniad iechyd sy'n cael ei feintioli, gan mai hwn yw'r un y mae'r dystiolaeth wyddonol fwyaf cadarn ar ei gyfer. Amcangyfrifir marwolaethau oherwydd yr amlygiad tymor hir i lygredd aer gan ddefnyddio dau fetrig gwahanol: “marwolaethau cynamserol” a “blynyddoedd o fywyd a gollwyd”. Mae'r amcangyfrifon hyn yn mesur effaith gyffredinol llygredd aer ar draws poblogaeth benodol ac, er enghraifft, ni ellir neilltuo'r niferoedd i unigolion penodol sy'n byw mewn lleoliad daearyddol penodol.

Amcangyfrifir yr effeithiau ar iechyd ar wahân ar gyfer y tri llygrydd (PM2.5, NO2 ac O3). Ni ellir adio'r rhifau hyn at ei gilydd i bennu cyfanswm yr effeithiau ar iechyd, oherwydd gallai hyn arwain at gyfrif dwbl y bobl sy'n agored i lefelau uchel o fwy nag un llygrydd.

 

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 9h heddiw.

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt newydd ym Mhortiwgal

cyhoeddwyd

on

Bydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 65 miliwn i EDP Renováveis ​​SA (EDPR) i ariannu adeiladu a gweithredu dwy fferm wynt ar y tir yn ardaloedd Portiwgal Coimbra a Guarda. Ategir cyfraniad EIB gan warant a ddarperir gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Disgwylir y bydd gan y ffermydd gwynt gyfanswm capasiti o 125 MW a chreu oddeutu 560 o swyddi yn ystod cyfnod adeiladu'r prosiect.

Unwaith y byddant yn weithredol, bydd y ffermydd gwynt yn cyfrannu at Bortiwgal yn cwrdd â thargedau ei chynllun ynni a hinsawdd yn ogystal â tharged rhwymol y Comisiwn o gael o leiaf 32% o'r defnydd ynni terfynol yn dod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae'r cytundeb hwn rhwng yr EIB ac EDP Renováveis, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn enillydd ar gyfer yr hinsawdd a'r economi. Bydd y cyllid, gyda chefnogaeth y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, yn ariannu ffermydd gwynt ar y tir newydd yng ngorllewin a gogledd Portiwgal, gan helpu'r wlad i gyrraedd ei thargedau cynllun ynni a hinsawdd uchelgeisiol a chreu swyddi newydd yn y broses. ”

Daeth Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop hyd yn hyn wedi defnyddio € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, y mae 16% ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ei ddarllen yn llawn yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd