Cysylltu gyda ni

Newid yn yr hinsawdd

Mae ymchwil yn dangos nad yw'r cyhoedd yn poeni am argyfwng hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae ymchwil newydd yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yn dangos nad yw dognau mawr o'r cyhoedd yn derbyn y brys yr argyfwng hinsawdd, a lleiafrif yn unig sy'n credu y bydd yn effeithio'n ddifrifol arnyn nhw a'u teuluoedd dros y pymtheng mlynedd nesaf.
Mae'r arolwg, a gomisiynwyd gan d | part a Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored, yn rhan o astudiaeth newydd o bwys o ymwybyddiaeth o'r hinsawdd. Mae'n siartio agweddau ar fodolaeth, achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yn yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, Sweden, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, y DU a'r UD. Mae hefyd yn archwilio agweddau'r cyhoedd at gyfres o bolisïau y gallai'r UE a llywodraethau cenedlaethol eu harneisio i leihau'r difrod a achosir gan allyriadau a wnaed gan bobl.
Mae'r adroddiad yn canfod, er bod mwyafrif clir o ymatebwyr Ewropeaidd ac America yn ymwybodol bod yr hinsawdd yn cynhesu, a'i bod yn debygol o gael effeithiau negyddol ar y ddynoliaeth, mae dealltwriaeth wyrgam y cyhoedd o'r consensws gwyddonol yn Ewrop ac America. Mae hyn, mae'r adroddiad yn dadlau, wedi creu bwlch rhwng ymwybyddiaeth y cyhoedd a gwyddoniaeth hinsawdd, gan adael y cyhoedd yn tanamcangyfrif brys yr argyfwng, ac yn methu â gwerthfawrogi maint y gweithredu sy'n ofynnol. 
Mae pawb ond lleiafrif bach yn derbyn bod gan weithgareddau dynol rôl mewn newid yn yr hinsawdd - gyda dim mwy na 10% yn gwrthod credu hyn mewn unrhyw wlad a arolygwyd.  
Fodd bynnag, er bod gwadu llwyr yn brin, mae dryswch eang ynghylch maint cyfrifoldeb dynol. Mae lleiafrifoedd mawr - yn amrywio o 17% i 44% ar draws y gwledydd a arolygwyd - yn dal i gredu bod newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan fodau dynol a phrosesau naturiol. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod y rhai sy'n derbyn bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithred ddynol ddwywaith yn fwy tebygol o gredu y bydd yn achosi canlyniadau negyddol yn eu bywydau eu hunain.
 
Mae lleiafrifoedd sylweddol yn credu bod gwyddonwyr wedi'u rhannu'n gyfartal ar achosion cynhesu byd-eang - gan gynnwys dwy ran o dair o bleidleiswyr yn y Weriniaeth Tsiec (67%) a bron i hanner yn y DU (46%). Mewn gwirionedd, mae 97 y cant o wyddonwyr hinsawdd yn cytuno bod bodau dynol wedi achosi cynhesu byd-eang yn ddiweddar.
 
Mae mwyafrif helaeth o ddinasyddion Ewrop a dinasyddion yr Unol Daleithiau ym mhob un o'r naw gwlad a holwyd yn cytuno bod angen ymateb ar y cyd i newid hinsawdd, p'un ai i liniaru newid yn yr hinsawdd neu addasu i'w heriau.  Mae mwyafrifoedd yn Sbaen (80%) yr Eidal (73%), Gwlad Pwyl (64%), Ffrainc (60%), y DU (58%) a'r UD (57%) yn cytuno â'r datganiad bod “Fe ddylen ni wneud popeth o fewn ein gallu i atal newid yn yr hinsawdd.”
Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod polareiddio ar hyd llinellau plaid wleidyddol ar newid yn yr hinsawdd - yn Ewrop yn ogystal â'r UD. Mae'r rhai ar y chwith yn tueddu i fod yn fwy ymwybodol o fodolaeth, achosion ac effaith newid yn yr hinsawdd, ac yn fwy o blaid gweithredu, na phobl ar y dde. Mae'r gwahaniaethau hyn yn bwysicach nag amrywiad demograffig yn y mwyafrif o wledydd. Er enghraifft, yn yr UD, mae'r rhai sy'n nodi eu bod yn chwith yn eu cyfeiriadedd gwleidyddol bron i deirgwaith yn fwy tebygol o ddisgwyl effaith negyddol ar eu bywydau eu hunain (49%) o gymharu â'r rhai sy'n nodi bod mwy ar y dde (17%). Mae polareiddio hefyd wedi'i nodi yn Sweden, Ffrainc, yr Eidal a'r DU. Yr unig wlad lle mae cydbwysedd ar draws y sbectrwm yw'r Weriniaeth Tsiec.
 
Mae mwyafrif yn barod i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, ond mae'r gweithredoedd y maen nhw'n eu ffafrio yn tueddu i ganolbwyntio ar y defnyddiwr yn hytrach nag ymdrechion i greu newid cymdeithasol ar y cyd.  Dywed mwyafrif yr ymatebwyr ym mhob gwlad eu bod eisoes wedi torri eu defnydd o blastig (62%), eu teithio awyr (61%) neu eu teithio mewn car (55%).  Mae mwyafrif hefyd yn dweud eu bod naill ai eisoes neu yn bwriadu lleihau eu defnydd o gig, newid i gyflenwr ynni gwyrdd, pleidleisio dros barti oherwydd eu rhaglen newid yn yr hinsawdd, neu brynu mwy o fwyd organig a gynhyrchir yn lleol.
 
Fodd bynnag, mae pobl yn llawer llai tebygol o gefnogi ymgysylltiad cymdeithas sifil yn uniongyrchol, gyda lleiafrifoedd bach yn unig wedi rhoi i sefydliad amgylcheddol (15% ar draws yr arolwg), ymuno â sefydliad amgylcheddol, (8% ar draws yr arolwg), neu ymuno â phrotest amgylcheddol. (9% ar draws yr arolwg). Dim ond chwarter (25%) yr ymatebwyr ar draws yr arolwg sy'n dweud eu bod wedi pleidleisio dros blaid wleidyddol oherwydd eu polisïau newid yn yr hinsawdd.
Dim ond 47 y cant o'r rhai a holwyd sy'n credu bod ganddyn nhw, fel unigolion, gyfrifoldeb uchel iawn am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dim ond yn y DU (66%), yr Almaen (55%), yr Unol Daleithiau (53%), Sweden, (52%), a Sbaen (50%) y mae mwyafrif sy'n teimlo ymdeimlad uchel o gyfrifoldeb eu hunain.   Ymhob gwlad a arolygwyd mae pobl yn fwy tebygol o feddwl bod gan eu Llywodraeth genedlaethol gyfrifoldeb uchel am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.   Mae hyn yn amrywio o 77% o'r rhai a arolygwyd yn yr Almaen a'r DU i 69% yn yr UD, 69% yn Sweden a 73% yn Sbaen.  Ym mhob gwlad yn yr UE, roedd ymatebwyr ychydig yn fwy tebygol o weld bod gan yr UE gyfrifoldeb uchel am leihau newid yn yr hinsawdd na Llywodraethau cenedlaethol. 
 
Mae'r arolwg barn hefyd yn canfod ei bod yn well gan bobl gael cynnig cymhellion i weithredu ar newid yn yr hinsawdd yn hytrach nag wynebu gwaharddiadau neu drethi carbon.  Mae mwyafrif bach yn barod i dalu rhywfaint mwy o dreth am fwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd - heblaw yn Ffrainc, yr Eidal a'r Weriniaeth Tsiec - ond mae'r ganran sy'n barod i dalu mwy na swm bach (cyflog un awr y mis) wedi'i chyfyngu i chwarter fwyaf - yn Sbaen a'r UD.  Roedd cynyddu trethi ar bob hediad, neu gyflwyno ardoll ar gyfer taflenni mynych, wedi ennyn rhywfaint o gefnogaeth ar draws y gwledydd polled (rhwng 18 y cant a 36 y cant, gyda'i gilydd). Er mai'r polisi a ffefrir ar gyfer mynd i'r afael ag allyriadau teithio awyr, o bell ffordd, oedd gwella seilwaith daear ar gyfer bysiau a threnau.
Dywedodd Heather Grabbe, cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored “Llawer cNid yw dinasyddion ledled Ewrop a'r UD yn sylweddoli o hyd bod consensws gwyddonol ar gyfrifoldeb dynol dros newid yn yr hinsawdd yn llethol. Er bod gwadu llwyr yn brin, mae yna gred ffug eang, a hyrwyddir gan fuddiannau breintiedig yn erbyn lleihau allyriadau, bod gwyddonwyr yn cael eu rhannu a yw bodau dynol yn achosi newid yn yr hinsawdd - pan mewn gwirionedd mae 97% o wyddonwyr yn gwybod hynny.
 
"Mae'r gwadiad meddal hwn yn bwysig oherwydd ei fod yn tawelu'r cyhoedd i feddwl na fydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio llawer ar eu bywydau dros y degawdau nesaf, ac nid ydyn nhw'n sylweddoli pa mor radical y mae angen i ni newid ein system a'n harferion economaidd i atal cwymp ecolegol. mae pleidleisio yn dangos mai'r bobl fwyaf argyhoeddedig yw bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithgaredd dynol, y mwyaf cywir y maent yn amcangyfrif ei effaith a pho fwyaf y maent am weithredu. ”
Dywedodd Jan Eichhorn, cyfarwyddwr ymchwil d | rhan ac awdur arweiniol yr astudiaeth: "Mae'r cyhoedd yn Ewrop a'r UD eisiau gweld gweithredu mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd ar draws yr holl ddemograffeg. Mae angen i wleidyddion ddangos arweiniad wrth ymateb i'r awydd hwn yn ffordd uchelgeisiol sy'n gwella dealltwriaeth pobl o ddifrifoldeb yr argyfwng a'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael - gan nad yw'r ddealltwriaeth hon wedi'i datblygu'n ddigonol hyd yn hyn. Nid yw dibynnu ar weithredu unigol yn ddigonol. Mae pobl yn gweld y wladwriaeth a sefydliadau rhyngwladol yn yr UE â gofal. Mae pobl yn agored yn bennaf i gael eu hargyhoeddi i gefnogi gweithredu mwy helaeth, ond er mwyn cyflawni hyn ar frys mae angen gwaith pellach gan actorion cymdeithas wleidyddol a sifil. "
 
CANFYDDIADAU:
 • Mae mwyafrif sylweddol o bobl Ewrop ac Americanwyr yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd. Ym mhob un o'r naw gwlad a arolygwyd, dywed mwyafrif llethol o'r ymatebwyr fod yr hinsawdd yn newid yn bendant neu'n bendant - yn amrywio o 83 y cant yn yr UD i 95 y cant yn yr Almaen.
 • Mae gwadiad newid hinsawdd llwyr yn brin ym mhob un o'r gwledydd a arolygwyd. Mae gan UDA a Sweden y grŵp mwyaf o bobl sydd naill ai'n amau ​​newid yn yr hinsawdd neu'n argyhoeddedig nad yw'n digwydd, a, hyd yn oed yma, dim ond ychydig dros 10 y cant o'r rhai a arolygwyd ydyw.
 • Fodd bynnag,mae dros draean (35%) o'r rhai a arolygwyd yn y naw gwlad yn priodoli newid yn yr hinsawdd i gydbwysedd o brosesau naturiol a dynol - gyda'r teimlad hwn yn fwyaf amlwg yn Ffrainc (44%), y Weriniaeth Tsiec (39%) a'r UD (38%). Y farn luosogrwydd ymhlith ymatebwyr yw ei fod yn cael ei achosi “yn bennaf gan weithgaredd ddynol”.
 • Mae grŵp sylweddol o amheuwyr priodoli 'meddal' yn credu, yn groes i'r consensws gwyddonol, mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan weithgareddau dynol a phrosesau naturiol: mae'r etholaethau hyn yn amrywio o 17 y cant yn Sbaen i 44 y cant yn Ffrainc. O'u hychwanegu at yr amheuwyr priodoli “caled”, nad ydyn nhw'n credu bod gweithgaredd dynol yn ffactor sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd, mae'r amheuwyr hyn gyda'i gilydd yn ffurfio'r mwyafrif yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec ac UDA.
 • Mae mwyafrif yn credu y bydd gan newid yn yr hinsawdd ganlyniadau negyddol iawn i fywyd ar y ddaear yn Sbaen (65%), yr Almaen (64%), y DU (60%), Sweden (57%), y Weriniaeth Tsiec (56%) a'r Eidal ( 51%).  Fodd bynnag, mae lleiafrif sylweddol o “amheuwyr effaith” sy'n credu y bydd y canlyniadau negyddol yn gorbwyso'r canlyniadau negyddol - yn amrywio o 17 y cant yn y Weriniaeth Tsiec i 34 y cant yn Ffrainc. Mae yna grŵp yn y canol hefyd nad ydyn nhw'n gweld cynhesu byd-eang yn ddiniwed, ond sy'n meddwl y bydd canlyniadau negyddol hefyd yn cael eu cydbwyso gan rai positif. Mae'r “grŵp canol” hwn yn amrywio o 12 y cant yn Sbaen i 43 y cant yn Ffrainc. 
 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio'n gryf ar eu bywydau eu hunain yn ystod y pymtheng mlynedd nesaf. Dim ond yn yr Eidal, yr Almaen a Ffrainc y mae mwy na chwarter y bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn amharu'n gryf ar eu bywydau erbyn 2035 os na chymerir unrhyw gamau ychwanegol. Er mai'r farn gyffredinol yw y bydd rhai newid i'w bywydau, mae lleiafrif sylweddol yn credu na fydd eu bywydau'n newid o gwbl o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd heb eu gwirio - gyda'r grŵp mwyaf yn y Weriniaeth Tsiec (26%) ac yna Sweden (19%), UDA a Gwlad Pwyl ( 18%), yr Almaen (16%) a'r DU (15%).
 • Mae oedran yn gwneud gwahaniaeth i safbwyntiau ar newid yn yr hinsawdd, ond dim ond mewn rhai gwledydd. At ei gilydd, mae pobl iau yn tueddu i fod yn fwy tebygol o ddisgwyl effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd ar eu bywydau erbyn 2035 os na wneir unrhyw beth i fynd i'r afael â'r materion. Mae'r duedd hon yn arbennig o gryf yn yr Almaen; lle mae effeithiau negyddol yn cael eu disgwyl gan 36 y cant o bobl ifanc 18-34 oed (o'i gymharu â 30% o bobl 55-74 oed), yr Eidal; (46% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 33% o bobl 55-74 oed), Sbaen; (43% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 32% o bobl 55-74 oed) a'r DU; (36% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 22% o bobl 55-74 oed).
 • Dim ond fel lleiafrif y mae gosod trethi uwch ar hediadau yn cael ei ystyried fel yr opsiwn gorau i leihau allyriadau o hediadau o hediadau - yn amrywio o 18 y cant yn Sbaen i 30 y cant yn yr UD a 36 y cant y cant yn y DU. Mae gwaharddiad llwyr ar hediadau mewnol o fewn gwledydd hyd yn oed yn llai poblogaidd, gan fwynhau'r gefnogaeth fwyaf yn Ffrainc (14%) a'r Almaen (14%). Y polisi mwyaf poblogaidd ar gyfer lleihau allyriadau o deithio ar awyrennau yw gwella'r rhwydweithiau trenau a bysiau, a ddewisir fel y polisi gorau gan fwyafrif yr ymatebwyr yn Sbaen, yr Eidal a Gwlad Pwyl.
 • Mae mwyafrif yn y mwyafrif o wledydd yn barod i berswadio eu ffrindiau a'u teulu i ymddwyn mewn ffordd sy'n fwy cyfeillgar i'r hinsawdd - gyda dim ond 11 y cant yn yr Eidal a 18 y cant yn Sbaen ddim yn fodlon gwneud hyn. Fodd bynnag, ni fyddai bron i 40 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, yr UD a'r DU yn ystyried y syniad hwn o gwbl.
 • Mae cefnogaeth eang i newid i gwmni ynni gwyrdd i ddarparu ynni cartref. Fodd bynnag, mae gan Ffrainc a'r UD leiafrifoedd mawr (42% a 39% yn y drefn honno) na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd. Mae hyn yn cymharu â dim ond 14 y cant yn yr Eidal ac 20 y cant yn Sbaen na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd.
 • Mae mwyafrifoedd Ewrop yn barod i leihau eu defnydd o gig, ond mae'r ffigurau'n amrywio'n fawr. Dim ond chwarter y bobl yn yr Eidal a'r Almaen sydd Nodyn yn barod i leihau eu defnydd o gig, o'i gymharu â 58 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, 50 y cant o bobl yn yr UD, a thua 40 y cant yn Sbaen, y DU, Sweden a Gwlad Pwyl.

Newid yn yr hinsawdd

Yr Arlywydd von der Leyen yn traddodi araith yn Uwchgynhadledd One Planet

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr uwchgynhadledd 'One Planet' a gynhaliwyd ar 11 Ionawr ym Mharis, Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) traddododd araith ar amaethyddiaeth gynaliadwy, bioamrywiaeth a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, gan bwysleisio bod y rhain yn wahanol ochrau'r un geiniog. Er mwyn dangos cefnogaeth yr UE i gydweithrediad byd-eang a gweithredu lleol, addawodd gefnogi a noddi menter flaenllaw Wal Werdd Fawr dan arweiniad Affrica sy'n ceisio mynd i'r afael â dirywiad ac anialwch tir, gan adeiladu ar fuddsoddiad hirsefydlog yr UE yn y fenter hon. .

Cyhoeddodd hefyd y bydd ymchwil ac arloesedd yr UE ar iechyd a bioamrywiaeth yn flaenoriaeth fel rhan o ymdrech gydweithredol a chydlynu fyd-eang. Gyda'r Fargen Werdd ar gyfer Ewrop, mae'r UE ar flaen y gad o ran gweithredu rhyngwladol o blaid hinsawdd a bioamrywiaeth. Amlygodd yr Arlywydd von der Leyen rôl natur ac amaethyddiaeth gynaliadwy wrth gyflawni nod y Fargen Werdd ar gyfer Ewrop, sef gwneud Ewrop yn gyfandir niwtral hinsawdd cyntaf erbyn 2050.

Fis Mai diwethaf, cyhoeddodd y Comisiwn y strategaethau Bioamrywiaeth a Fferm-i-Fwrdd, a oedd yn nodi gweithredoedd ac ymrwymiadau uchelgeisiol yr UE i atal colli bioamrywiaeth yn Ewrop ac yn y byd, i drawsnewid amaethyddiaeth Ewropeaidd yn amaethyddiaeth gynaliadwy ac organig ac i gefnogi ffermwyr yn y trawsnewid hwn. Dechreuodd uwchgynhadledd “One Planet”, a gyd-drefnwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, gydag ymrwymiad gan arweinwyr o blaid bioamrywiaeth, y mae’r Arlywydd von der Leyen eisoes wedi’i gefnogi yn ystod sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ddiwethaf Medi. Ceisiodd yr uwchgynhadledd adeiladu momentwm ar gyfer COP15 ar fioamrywiaeth a COP26 ar yr hinsawdd eleni.

Dilynwch yr araith trwy fideo-gynadledda ar EBS.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Infograffig: Llinell amser trafodaethau newid hinsawdd

cyhoeddwyd

on

O Uwchgynhadledd y Ddaear i Gytundeb Paris, darganfyddwch y digwyddiadau pwysicaf yn hanes trafodaethau newid yn yr hinsawdd yn nhrefn amser.

Mae'r UE wedi bod yn chwaraewr allweddol mewn sgyrsiau a arweiniwyd gan y Cenhedloedd Unedig ac yn 2015 wedi ymrwymo i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE o leiaf 40% yn is na lefelau 1990 erbyn 2030.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r UD yn rhoi'r gorau i fargen hinsawdd Paris yn ffurfiol yng nghanol ansicrwydd etholiad

cyhoeddwyd

on

Ond bydd canlyniad yr ornest dynn yn etholiad yr UD yn penderfynu am ba hyd. Mae cystadleuydd Democrataidd Trump, Joe Biden, wedi addo ailymuno â’r cytundeb os caiff ei ethol.

Mae'r UD yn dal i fod yn blaid i'r UNFCCC. Dywedodd Espinosa y bydd y corff yn “barod i gynorthwyo’r Unol Daleithiau mewn unrhyw ymdrech er mwyn ailymuno â Chytundeb Paris”.

Cyhoeddodd Trump ei fwriad yn gyntaf i dynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o’r cytundeb ym mis Mehefin 2017, gan ddadlau y byddai’n tanseilio economi’r wlad.

Cyflwynodd gweinyddiaeth Trump rybudd yn ffurfiol am y tynnu’n ôl i’r Cenhedloedd Unedig ar Dachwedd 4, 2019, a gymerodd flwyddyn i ddod i rym.

Mae'r ymadawiad yn golygu mai'r Unol Daleithiau yw'r unig wlad o 197 o lofnodwyr sydd wedi tynnu allan o'r cytundeb, a ddaeth i ben yn 2015.

'Cyfle coll'

Dywedodd diplomyddion hinsawdd presennol a blaenorol fod y dasg o ffrwyno cynhesu byd-eang i lefelau diogel yn anoddach heb nerth ariannol a diplomyddol yr UD.

“Bydd hwn yn gyfle coll ar gyfer brwydr fyd-eang ar y cyd yn erbyn newid yn yr hinsawdd,” meddai Tanguy Gahouma-Bekale, cadeirydd Grŵp Negodwyr Affrica mewn trafodaethau hinsawdd byd-eang.

Byddai allanfa o’r Unol Daleithiau hefyd yn creu “diffyg sylweddol” mewn cyllid hinsawdd byd-eang, meddai Gahouma-Bekale, gan dynnu sylw at addewid yn oes Obama i gyfrannu $ 3bn i gronfa i helpu gwledydd bregus i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a dim ond $ 1bn y cafodd ei gyflawni .

“Mae’r her i gau’r bwlch uchelgais byd-eang yn dod yn llawer, llawer anoddach yn y tymor byr,” meddai Thom Woodroofe, cyn-ddiplomydd mewn sgyrsiau hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, sydd bellach yn uwch gynghorydd yn Sefydliad Polisi Cymdeithas Asia.

Fodd bynnag, mae allyrwyr mawr eraill wedi dyblu i lawr ar weithredu yn yr hinsawdd hyd yn oed heb warantau y bydd yr UD yn dilyn yr un peth. Mae China, Japan a De Korea i gyd wedi addo yn ystod yr wythnosau diwethaf i ddod yn garbon niwtral - ymrwymiad a wnaed eisoes gan yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd yr addewidion hynny yn helpu i yrru'r buddsoddiadau carbon isel enfawr sydd eu hangen i ffrwyno newid yn yr hinsawdd. Pe bai’r Unol Daleithiau yn ailymuno â chytundeb Paris, byddai’n rhoi “ergyd enfawr yn y fraich i’r ymdrechion hynny”, meddai Woodroofe.

Fe wnaeth buddsoddwyr Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau sydd â $ 30 triliwn ar y cyd mewn asedau ddydd Mercher annog y wlad i ailymuno â Chytundeb Paris yn gyflym a rhybuddio bod y wlad yn peryglu cwympo ar ei hôl hi yn y ras fyd-eang i adeiladu economi carbon isel.

Dywed gwyddonwyr fod yn rhaid i'r byd dorri allyriadau yn sydyn y degawd hwn er mwyn osgoi effeithiau mwyaf trychinebus cynhesu byd-eang.

Dywedodd y Rhodium Group yn 2020, bydd yr UD tua 21 y cant yn is na lefelau 2005. Ychwanegodd, o dan ail weinyddiaeth Trump, ei fod yn disgwyl y byddai allyriadau’r Unol Daleithiau yn cynyddu mwy na 30 y cant trwy 2035 o lefelau 2019.

Roedd Tŷ Gwyn Obama wedi addo torri allyriadau’r Unol Daleithiau i 26-28 y cant erbyn 2025 o lefelau 2005 o dan fargen Paris.

Disgwylir yn gyffredinol i Biden rampio'r nodau hynny os caiff ei ethol. Mae wedi addo cyflawni allyriadau net-sero erbyn 2050 o dan gynllun ysgubol $ 2 triliwn i drawsnewid yr economi.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd