Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Mae ymchwil yn dangos nad yw'r cyhoedd yn poeni am argyfwng hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae ymchwil newydd yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yn dangos nad yw dognau mawr o'r cyhoedd yn derbyn y brys yr argyfwng hinsawdd, a lleiafrif yn unig sy'n credu y bydd yn effeithio'n ddifrifol arnyn nhw a'u teuluoedd dros y pymtheng mlynedd nesaf.
Mae'r arolwg, a gomisiynwyd gan d | part a Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored, yn rhan o astudiaeth newydd o bwys o ymwybyddiaeth o'r hinsawdd. Mae'n siartio agweddau ar fodolaeth, achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yn yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, Sweden, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, y DU a'r UD. Mae hefyd yn archwilio agweddau'r cyhoedd at gyfres o bolisïau y gallai'r UE a llywodraethau cenedlaethol eu harneisio i leihau'r difrod a achosir gan allyriadau a wnaed gan bobl.
Mae'r adroddiad yn canfod, er bod mwyafrif clir o ymatebwyr Ewropeaidd ac America yn ymwybodol bod yr hinsawdd yn cynhesu, a'i bod yn debygol o gael effeithiau negyddol ar y ddynoliaeth, mae dealltwriaeth wyrgam y cyhoedd o'r consensws gwyddonol yn Ewrop ac America. Mae hyn, mae'r adroddiad yn dadlau, wedi creu bwlch rhwng ymwybyddiaeth y cyhoedd a gwyddoniaeth hinsawdd, gan adael y cyhoedd yn tanamcangyfrif brys yr argyfwng, ac yn methu â gwerthfawrogi maint y gweithredu sy'n ofynnol. 
Mae pawb ond lleiafrif bach yn derbyn bod gan weithgareddau dynol rôl mewn newid yn yr hinsawdd - gyda dim mwy na 10% yn gwrthod credu hyn mewn unrhyw wlad a arolygwyd.  
Fodd bynnag, er bod gwadu llwyr yn brin, mae dryswch eang ynghylch maint cyfrifoldeb dynol. Mae lleiafrifoedd mawr - yn amrywio o 17% i 44% ar draws y gwledydd a arolygwyd - yn dal i gredu bod newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan fodau dynol a phrosesau naturiol. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod y rhai sy'n derbyn bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithred ddynol ddwywaith yn fwy tebygol o gredu y bydd yn achosi canlyniadau negyddol yn eu bywydau eu hunain.
 
Mae lleiafrifoedd sylweddol yn credu bod gwyddonwyr wedi'u rhannu'n gyfartal ar achosion cynhesu byd-eang - gan gynnwys dwy ran o dair o bleidleiswyr yn y Weriniaeth Tsiec (67%) a bron i hanner yn y DU (46%). Mewn gwirionedd, mae 97 y cant o wyddonwyr hinsawdd yn cytuno bod bodau dynol wedi achosi cynhesu byd-eang yn ddiweddar.
 
Mae mwyafrif helaeth o ddinasyddion Ewrop a dinasyddion yr Unol Daleithiau ym mhob un o'r naw gwlad a holwyd yn cytuno bod angen ymateb ar y cyd i newid hinsawdd, p'un ai i liniaru newid yn yr hinsawdd neu addasu i'w heriau.  Mae mwyafrifoedd yn Sbaen (80%) yr Eidal (73%), Gwlad Pwyl (64%), Ffrainc (60%), y DU (58%) a'r UD (57%) yn cytuno â'r datganiad bod “Fe ddylen ni wneud popeth o fewn ein gallu i atal newid yn yr hinsawdd.”
Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod polareiddio ar hyd llinellau plaid wleidyddol ar newid yn yr hinsawdd - yn Ewrop yn ogystal â'r UD. Mae'r rhai ar y chwith yn tueddu i fod yn fwy ymwybodol o fodolaeth, achosion ac effaith newid yn yr hinsawdd, ac yn fwy o blaid gweithredu, na phobl ar y dde. Mae'r gwahaniaethau hyn yn bwysicach nag amrywiad demograffig yn y mwyafrif o wledydd. Er enghraifft, yn yr UD, mae'r rhai sy'n nodi eu bod yn chwith yn eu cyfeiriadedd gwleidyddol bron i deirgwaith yn fwy tebygol o ddisgwyl effaith negyddol ar eu bywydau eu hunain (49%) o gymharu â'r rhai sy'n nodi bod mwy ar y dde (17%). Mae polareiddio hefyd wedi'i nodi yn Sweden, Ffrainc, yr Eidal a'r DU. Yr unig wlad lle mae cydbwysedd ar draws y sbectrwm yw'r Weriniaeth Tsiec.
 
Mae mwyafrif yn barod i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, ond mae'r gweithredoedd y maen nhw'n eu ffafrio yn tueddu i ganolbwyntio ar y defnyddiwr yn hytrach nag ymdrechion i greu newid cymdeithasol ar y cyd.  Dywed mwyafrif yr ymatebwyr ym mhob gwlad eu bod eisoes wedi torri eu defnydd o blastig (62%), eu teithio awyr (61%) neu eu teithio mewn car (55%).  Mae mwyafrif hefyd yn dweud eu bod naill ai eisoes neu yn bwriadu lleihau eu defnydd o gig, newid i gyflenwr ynni gwyrdd, pleidleisio dros barti oherwydd eu rhaglen newid yn yr hinsawdd, neu brynu mwy o fwyd organig a gynhyrchir yn lleol.
 
Fodd bynnag, mae pobl yn llawer llai tebygol o gefnogi ymgysylltiad cymdeithas sifil yn uniongyrchol, gyda lleiafrifoedd bach yn unig wedi rhoi i sefydliad amgylcheddol (15% ar draws yr arolwg), ymuno â sefydliad amgylcheddol, (8% ar draws yr arolwg), neu ymuno â phrotest amgylcheddol. (9% ar draws yr arolwg). Dim ond chwarter (25%) yr ymatebwyr ar draws yr arolwg sy'n dweud eu bod wedi pleidleisio dros blaid wleidyddol oherwydd eu polisïau newid yn yr hinsawdd.
Dim ond 47 y cant o'r rhai a holwyd sy'n credu bod ganddyn nhw, fel unigolion, gyfrifoldeb uchel iawn am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dim ond yn y DU (66%), yr Almaen (55%), yr Unol Daleithiau (53%), Sweden, (52%), a Sbaen (50%) y mae mwyafrif sy'n teimlo ymdeimlad uchel o gyfrifoldeb eu hunain.   Ymhob gwlad a arolygwyd mae pobl yn fwy tebygol o feddwl bod gan eu Llywodraeth genedlaethol gyfrifoldeb uchel am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.   Mae hyn yn amrywio o 77% o'r rhai a arolygwyd yn yr Almaen a'r DU i 69% yn yr UD, 69% yn Sweden a 73% yn Sbaen.  Ym mhob gwlad yn yr UE, roedd ymatebwyr ychydig yn fwy tebygol o weld bod gan yr UE gyfrifoldeb uchel am leihau newid yn yr hinsawdd na Llywodraethau cenedlaethol. 
 
Mae'r arolwg barn hefyd yn canfod ei bod yn well gan bobl gael cynnig cymhellion i weithredu ar newid yn yr hinsawdd yn hytrach nag wynebu gwaharddiadau neu drethi carbon.  Mae mwyafrif bach yn barod i dalu rhywfaint mwy o dreth am fwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd - heblaw yn Ffrainc, yr Eidal a'r Weriniaeth Tsiec - ond mae'r ganran sy'n barod i dalu mwy na swm bach (cyflog un awr y mis) wedi'i chyfyngu i chwarter fwyaf - yn Sbaen a'r UD.  Roedd cynyddu trethi ar bob hediad, neu gyflwyno ardoll ar gyfer taflenni mynych, wedi ennyn rhywfaint o gefnogaeth ar draws y gwledydd polled (rhwng 18 y cant a 36 y cant, gyda'i gilydd). Er mai'r polisi a ffefrir ar gyfer mynd i'r afael ag allyriadau teithio awyr, o bell ffordd, oedd gwella seilwaith daear ar gyfer bysiau a threnau.
Dywedodd Heather Grabbe, cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored “Llawer cNid yw dinasyddion ledled Ewrop a'r UD yn sylweddoli o hyd bod consensws gwyddonol ar gyfrifoldeb dynol dros newid yn yr hinsawdd yn llethol. Er bod gwadu llwyr yn brin, mae yna gred ffug eang, a hyrwyddir gan fuddiannau breintiedig yn erbyn lleihau allyriadau, bod gwyddonwyr yn cael eu rhannu a yw bodau dynol yn achosi newid yn yr hinsawdd - pan mewn gwirionedd mae 97% o wyddonwyr yn gwybod hynny.
 
"Mae'r gwadiad meddal hwn yn bwysig oherwydd ei fod yn tawelu'r cyhoedd i feddwl na fydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio llawer ar eu bywydau dros y degawdau nesaf, ac nid ydyn nhw'n sylweddoli pa mor radical y mae angen i ni newid ein system a'n harferion economaidd i atal cwymp ecolegol. mae pleidleisio yn dangos mai'r bobl fwyaf argyhoeddedig yw bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithgaredd dynol, y mwyaf cywir y maent yn amcangyfrif ei effaith a pho fwyaf y maent am weithredu. ”
Dywedodd Jan Eichhorn, cyfarwyddwr ymchwil d | rhan ac awdur arweiniol yr astudiaeth: "Mae'r cyhoedd yn Ewrop a'r UD eisiau gweld gweithredu mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd ar draws yr holl ddemograffeg. Mae angen i wleidyddion ddangos arweiniad wrth ymateb i'r awydd hwn yn ffordd uchelgeisiol sy'n gwella dealltwriaeth pobl o ddifrifoldeb yr argyfwng a'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael - gan nad yw'r ddealltwriaeth hon wedi'i datblygu'n ddigonol hyd yn hyn. Nid yw dibynnu ar weithredu unigol yn ddigonol. Mae pobl yn gweld y wladwriaeth a sefydliadau rhyngwladol yn yr UE â gofal. Mae pobl yn agored yn bennaf i gael eu hargyhoeddi i gefnogi gweithredu mwy helaeth, ond er mwyn cyflawni hyn ar frys mae angen gwaith pellach gan actorion cymdeithas wleidyddol a sifil. "
 
CANFYDDIADAU:
 • Mae mwyafrif sylweddol o bobl Ewrop ac Americanwyr yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd. Ym mhob un o'r naw gwlad a arolygwyd, dywed mwyafrif llethol o'r ymatebwyr fod yr hinsawdd yn newid yn bendant neu'n bendant - yn amrywio o 83 y cant yn yr UD i 95 y cant yn yr Almaen.
 • Mae gwadiad newid hinsawdd llwyr yn brin ym mhob un o'r gwledydd a arolygwyd. Mae gan UDA a Sweden y grŵp mwyaf o bobl sydd naill ai'n amau ​​newid yn yr hinsawdd neu'n argyhoeddedig nad yw'n digwydd, a, hyd yn oed yma, dim ond ychydig dros 10 y cant o'r rhai a arolygwyd ydyw.
 • Fodd bynnag,mae dros draean (35%) o'r rhai a arolygwyd yn y naw gwlad yn priodoli newid yn yr hinsawdd i gydbwysedd o brosesau naturiol a dynol - gyda'r teimlad hwn yn fwyaf amlwg yn Ffrainc (44%), y Weriniaeth Tsiec (39%) a'r UD (38%). Y farn luosogrwydd ymhlith ymatebwyr yw ei fod yn cael ei achosi “yn bennaf gan weithgaredd ddynol”.
 • Mae grŵp sylweddol o amheuwyr priodoli 'meddal' yn credu, yn groes i'r consensws gwyddonol, mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan weithgareddau dynol a phrosesau naturiol: mae'r etholaethau hyn yn amrywio o 17 y cant yn Sbaen i 44 y cant yn Ffrainc. O'u hychwanegu at yr amheuwyr priodoli “caled”, nad ydyn nhw'n credu bod gweithgaredd dynol yn ffactor sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd, mae'r amheuwyr hyn gyda'i gilydd yn ffurfio'r mwyafrif yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec ac UDA.
 • Mae mwyafrif yn credu y bydd gan newid yn yr hinsawdd ganlyniadau negyddol iawn i fywyd ar y ddaear yn Sbaen (65%), yr Almaen (64%), y DU (60%), Sweden (57%), y Weriniaeth Tsiec (56%) a'r Eidal ( 51%).  Fodd bynnag, mae lleiafrif sylweddol o “amheuwyr effaith” sy'n credu y bydd y canlyniadau negyddol yn gorbwyso'r canlyniadau negyddol - yn amrywio o 17 y cant yn y Weriniaeth Tsiec i 34 y cant yn Ffrainc. Mae yna grŵp yn y canol hefyd nad ydyn nhw'n gweld cynhesu byd-eang yn ddiniwed, ond sy'n meddwl y bydd canlyniadau negyddol hefyd yn cael eu cydbwyso gan rai positif. Mae'r “grŵp canol” hwn yn amrywio o 12 y cant yn Sbaen i 43 y cant yn Ffrainc. 
 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio'n gryf ar eu bywydau eu hunain yn ystod y pymtheng mlynedd nesaf. Dim ond yn yr Eidal, yr Almaen a Ffrainc y mae mwy na chwarter y bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn amharu'n gryf ar eu bywydau erbyn 2035 os na chymerir unrhyw gamau ychwanegol. Er mai'r farn gyffredinol yw y bydd rhai newid i'w bywydau, mae lleiafrif sylweddol yn credu na fydd eu bywydau'n newid o gwbl o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd heb eu gwirio - gyda'r grŵp mwyaf yn y Weriniaeth Tsiec (26%) ac yna Sweden (19%), UDA a Gwlad Pwyl ( 18%), yr Almaen (16%) a'r DU (15%).
 • Mae oedran yn gwneud gwahaniaeth i safbwyntiau ar newid yn yr hinsawdd, ond dim ond mewn rhai gwledydd. At ei gilydd, mae pobl iau yn tueddu i fod yn fwy tebygol o ddisgwyl effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd ar eu bywydau erbyn 2035 os na wneir unrhyw beth i fynd i'r afael â'r materion. Mae'r duedd hon yn arbennig o gryf yn yr Almaen; lle mae effeithiau negyddol yn cael eu disgwyl gan 36 y cant o bobl ifanc 18-34 oed (o'i gymharu â 30% o bobl 55-74 oed), yr Eidal; (46% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 33% o bobl 55-74 oed), Sbaen; (43% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 32% o bobl 55-74 oed) a'r DU; (36% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 22% o bobl 55-74 oed).
 • Dim ond fel lleiafrif y mae gosod trethi uwch ar hediadau yn cael ei ystyried fel yr opsiwn gorau i leihau allyriadau o hediadau o hediadau - yn amrywio o 18 y cant yn Sbaen i 30 y cant yn yr UD a 36 y cant y cant yn y DU. Mae gwaharddiad llwyr ar hediadau mewnol o fewn gwledydd hyd yn oed yn llai poblogaidd, gan fwynhau'r gefnogaeth fwyaf yn Ffrainc (14%) a'r Almaen (14%). Y polisi mwyaf poblogaidd ar gyfer lleihau allyriadau o deithio ar awyrennau yw gwella'r rhwydweithiau trenau a bysiau, a ddewisir fel y polisi gorau gan fwyafrif yr ymatebwyr yn Sbaen, yr Eidal a Gwlad Pwyl.
 • Mae mwyafrif yn y mwyafrif o wledydd yn barod i berswadio eu ffrindiau a'u teulu i ymddwyn mewn ffordd sy'n fwy cyfeillgar i'r hinsawdd - gyda dim ond 11 y cant yn yr Eidal a 18 y cant yn Sbaen ddim yn fodlon gwneud hyn. Fodd bynnag, ni fyddai bron i 40 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, yr UD a'r DU yn ystyried y syniad hwn o gwbl.
 • Mae cefnogaeth eang i newid i gwmni ynni gwyrdd i ddarparu ynni cartref. Fodd bynnag, mae gan Ffrainc a'r UD leiafrifoedd mawr (42% a 39% yn y drefn honno) na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd. Mae hyn yn cymharu â dim ond 14 y cant yn yr Eidal ac 20 y cant yn Sbaen na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd.
 • Mae mwyafrifoedd Ewrop yn barod i leihau eu defnydd o gig, ond mae'r ffigurau'n amrywio'n fawr. Dim ond chwarter y bobl yn yr Eidal a'r Almaen sydd Nodyn yn barod i leihau eu defnydd o gig, o'i gymharu â 58 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, 50 y cant o bobl yn yr UD, a thua 40 y cant yn Sbaen, y DU, Sweden a Gwlad Pwyl.

Newid yn yr hinsawdd

Wrth i lifogydd daro gorllewin Ewrop, dywed gwyddonwyr fod newid yn yr hinsawdd yn heicio glaw trwm

cyhoeddwyd

on

By

Mae beiciwr yn gyrru trwy stryd dan ddŵr yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae diffoddwyr tân yn cerdded stryd dan ddŵr yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen

Mae'r glawiad eithafol sy'n achosi llifogydd marwol ar draws gorllewin yr Almaen a Gwlad Belg wedi bod mor frawychus, mae llawer ledled Ewrop yn gofyn ai newid yn yr hinsawdd sydd ar fai, ysgrifennu Isla Binnie a Kate Abnett.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y llifoedd di-baid yr wythnos diwethaf yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

"Mae llifogydd bob amser yn digwydd, ac maen nhw fel digwyddiadau ar hap, fel rholio'r dis. Ond rydyn ni wedi newid y groes wrth rolio'r dis," meddai Ralf Toumi, gwyddonydd hinsawdd yng Ngholeg Imperial Llundain.

Ers i'r glawiad ddechrau, mae dŵr wedi byrstio glannau afonydd ac wedi rhaeadru trwy gymunedau, gan fynd i'r afael â thyrau ffôn a rhwygo cartrefi ar hyd ei lwybr. O leiaf Mae 157 o bobl wedi cael eu lladd ac roedd cannoedd yn rhagor ar goll ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf).

Syfrdanodd y dilyw lawer. Galwodd Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, y llifogydd yn drychineb, ac addawodd gefnogi'r rhai yr effeithiwyd arnynt trwy'r "amseroedd anodd a brawychus hyn."

Yn gyffredinol mae'r tymheredd byd-eang cyfartalog cynyddol - bellach tua 1.2 gradd Celsius yn uwch na'r cyfartaledd cyn-ddiwydiannol - yn gwneud glawiad trwm yn fwy tebygol, yn ôl gwyddonwyr.

Mae aer cynhesach yn dal mwy o leithder, sy'n golygu y bydd mwy o ddŵr yn cael ei ryddhau yn y pen draw. Fe wnaeth mwy na 15 centimetr (6 modfedd) o law socian dinas Cologne yn yr Almaen ddydd Mawrth a dydd Mercher.

"Pan gawn y glawiad trwm hwn, yna mae'r awyrgylch bron fel sbwng - rydych chi'n gwasgu sbwng ac mae'r dŵr yn llifo allan," meddai Johannes Quaas, athro Meteoroleg Ddamcaniaethol ym Mhrifysgol Leipzig.

Mae codiad 1 gradd mewn tymheredd byd-eang ar gyfartaledd yn cynyddu gallu'r awyrgylch i ddal dŵr 7%, meddai gwyddonwyr hinsawdd, gan godi'r siawns o lawiad trwm.

Mae ffactorau eraill gan gynnwys daearyddiaeth leol a systemau pwysedd aer hefyd yn pennu sut mae ardaloedd penodol yn cael eu heffeithio.

Dywedodd Geert Jan van Oldenborgh o World Weather Attribution, rhwydwaith gwyddonol rhyngwladol sy'n dadansoddi sut y gallai newid yn yr hinsawdd fod wedi cyfrannu at ddigwyddiadau tywydd penodol, ei fod yn disgwyl y gallai gymryd wythnosau i bennu cysylltiad rhwng y glaw a newid yn yr hinsawdd.

"Rydyn ni'n gyflym, ond dydyn ni ddim mor gyflym â hynny," meddai van Oldenborgh, gwyddonydd hinsawdd yn Sefydliad Meteorolegol Brenhinol yr Iseldiroedd.

Mae arsylwadau cynnar yn awgrymu y gallai'r glaw fod wedi cael ei annog gan system gwasgedd isel a oedd wedi'i barcio dros orllewin Ewrop am ddyddiau, gan iddo gael ei rwystro rhag symud ymlaen gan bwysedd uchel i'r dwyrain a'r gogledd.

Daw'r llifogydd ychydig wythnosau ar ôl i dywydd gwres, a dorrodd record, ladd cannoedd o bobl yng Nghanada a'r Unol Daleithiau. Mae gwyddonwyr wedi dweud ers hynny y byddai gwres eithafol wedi bod “bron yn amhosibl” heb newid yn yr hinsawdd, a oedd wedi gwneud digwyddiad o’r fath o leiaf 150 gwaith yn fwy tebygol o ddigwydd.

Mae Ewrop hefyd wedi bod yn anarferol o boeth. Er enghraifft, roedd prifddinas y Ffindir, Helsinki, wedi cael ei Mehefin mwyaf cras er 1844.

Mae glawogydd yr wythnos hon wedi malu glawiad a chofnodion ar lefel afon mewn ardaloedd yng ngorllewin Ewrop.

Er bod ymchwilwyr wedi bod yn rhagweld aflonyddwch tywydd yn sgil newid yn yr hinsawdd ers degawdau, dywed rhai bod cyflymder yr eithafion hyn yn taro wedi eu synnu.

"Mae gen i ofn ei bod yn ymddangos ei fod yn digwydd mor gyflym," meddai Hayley Fowler, hydroclimatolegydd ym Mhrifysgol Newcastle ym Mhrydain, gan nodi'r "digwyddiadau torri record difrifol ledled y byd, o fewn wythnosau i'w gilydd."

Dywedodd eraill nad oedd y glawiad yn gymaint o syndod, ond bod y doll marwolaeth uchel yn awgrymu nad oedd gan ardaloedd ardaloedd rhybuddio a gwacáu effeithiol i ymdopi â digwyddiadau tywydd eithafol.

"Nid yw glawiad yr un mor drychineb," meddai Toumi Coleg Imperial Llundain. "Yr hyn sy'n peri cryn bryder yw nifer y marwolaethau. ... Mae'n alwad deffro."

Yr wythnos hon, cynigiodd yr Undeb Ewropeaidd lu o bolisïau hinsawdd gyda'r nod o dorri allyriadau cynhesu planed y bloc erbyn 2030.

Mae torri allyriadau yn hanfodol ar gyfer arafu newid yn yr hinsawdd, meddai Stefan Rahmstorf, eigionegydd a gwyddonydd hinsawdd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd.

"Mae gennym ni fyd cynhesach eisoes gyda rhew yn toddi, moroedd yn codi, digwyddiadau tywydd mwy eithafol. Bydd hynny gyda ni a chyda'r cenedlaethau nesaf," meddai Rahmstorf. "Ond gallwn ni ei atal rhag gwaethygu o hyd."

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Diwrnod Gweithredu Cytundeb Hinsawdd Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Heddiw (29 Mehefin), mae'r Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn cymryd rhan yn y Diwrnod Gweithredu Cytundeb Hinsawdd. Nod y digwyddiad digidol undydd hwn yw codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a ddarperir gan y Cytundeb Hinsawdd Ewropeaidd am addo gweithredu yn yr hinsawdd yn unigol ac ar y cyd, rhannu straeon dyrchafol a chysylltu pobl â gweithredoedd yn eu gwlad a'u cymuned leol eu hunain. Mae'r rhaglen yn cynnwys prif ddigwyddiad, lansiadau ar wahân mewn gwahanol wledydd yr UE, paru a chyngor arbenigol, a gweithdy sy'n dwyn ynghyd bobl ifanc 15-30 oed o bob rhan o Ewrop i greu prosiectau arloesol gyda'i gilydd. Mae'r Cytundeb Hinsawdd Ewropeaidd yn fenter ledled yr UE sy'n gwahodd pobl, cymunedau a sefydliadau i gymryd rhan mewn gweithredu yn yr hinsawdd ac adeiladu Ewrop wyrddach, pob un yn cymryd camau yn eu byd eu hunain i adeiladu planed fwy cynaliadwy. Wedi'i lansio ym mis Rhagfyr 2020, mae'r Cytundeb yn rhan o'r Bargen Werdd Ewrop, ac mae'n helpu'r UE i gyflawni ei nod i fod y cyfandir niwtral hinsawdd cyntaf yn y byd erbyn 2050. I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru, ymwelwch â'r Diwrnod Gweithredu Cytundeb Hinsawdd a'r Her Cytundeb Hinsawdd Ieuenctid tudalennau gwe.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Addysg ar gyfer y Glymblaid Hinsawdd: Y Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu'r crynhoad cyntaf o bobl ifanc a chymunedau addysg

cyhoeddwyd

on

Ar 22 Mehefin, aeth y Addysg ar gyfer yr Hinsawdd Cyfarfu clymblaid mewn cynhadledd ar-lein, lle bu myfyrwyr, athrawon, sefydliadau addysg a rhanddeiliaid yn trafod gyda llunwyr polisi sut y gall pobl ifanc a'r gymuned addysg yn gyffredinol fod yn rhan o gyflawni cymdeithas gynaliadwy sy'n niwtral yn yr hinsawdd trwy gamau pendant. I.nnovation, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Dywedodd y Comisiynydd Mariya Gabriel: “'I wneud gwahaniaeth' - dyma hanfod y Glymblaid #E EDUCATIONForClimate. I wneud gwahaniaeth yn eich ysgol, yn eich cymdogaeth, yn yr union ranbarth rydych chi'n byw ynddo a lle rydych chi'n cyfrannu'n weithredol at y trawsnewidiad gwyrdd y mae ein cymdeithasau'n mynd drwyddo. ” 

Yn ystod y gynhadledd, agorodd panel cymunedol gyda’r Comisiynydd Gabriel, y Gweinidog Tiago Brandão Rodrigues, gweinidog addysg Portiwgal o Arlywyddiaeth y Cyngor, ac Anne Karjalainen, aelod o Bwyllgor y Rhanbarthau / FI / PES, cadeirydd Comisiwn SEDEC y gynhadledd. Yna cyflwynodd disgyblion, athrawon a rhanddeiliaid addysg y prototeip cymunedol cyntaf wedi'i gyd-ddylunio, a dysgodd y cyfranogwyr sut y gallant gymryd rhan mewn cyfres o weithdai sy'n cael eu trefnu rhwng Gorffennaf a Thachwedd 2021. Y Glymblaid Addysg ar gyfer yr Hinsawdd ei lansio ym mis Rhagfyr 2020 i annog y gymuned addysg a hyfforddiant i weithio gyda'i gilydd tuag at gyflawni Undeb Ewropeaidd niwtral a chynaliadwy yn yr hinsawdd. Trwy newydd website, gall myfyrwyr, athrawon a phartïon eraill â diddordeb yn y system addysg ymuno â'r gymuned a chymryd rhan mewn mentrau addysg sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Mwy o wybodaeth ac recording o'r gynhadledd ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd