Cysylltu gyda ni

economi Cylchlythyr

Pam ddylai gwledydd a rhanbarthau edrych tuag at ddull cylchol o ailadeiladu a thrawsnewid eu heconomïau?

cyhoeddwyd

on

Erbyn 2050, bydd y byd yn defnyddio adnoddau sy'n cyfateb i dair Daear blaned. Gyda defnydd cynyddol anghynaliadwy o adnoddau cyfyngedig, mae angen gweithredu'n gyflym ac yn fwriadol i ymateb i'r her hon. Ac eto yn 2019, fe wnaethon ni anfon llai na degfed ran (a dim ond 8.6%) o'r holl ddeunydd a gynhyrchir yn ôl i'r cylch, i'w ailddefnyddio a'i ailgylchu. Mae hynny i lawr 1% o 9.1% yn 2018, nid yw dangos cynnydd yn esbonyddol, ysgrifennwch Cliona Howie a Laura Nolan.

Gallai llwybr datblygu economi gylchol yn Ewrop arwain at a Gostyngiad o 32% yn y defnydd o ddeunydd sylfaenol erbyn 2030, a 53% erbyn 2050. Felly beth sy'n rhwystro gweithredu beiddgar i gyflawni'r targedau hyn?

Ym mis Mawrth 2020 lansiodd yr UE a Cynllun Gweithredu Economi Gylchol newydd mewn ymateb i wneud Ewrop yn “lanach ac yn fwy cystadleuol”, gydag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn datgan y bydd “economi gylchol yn ein gwneud yn llai dibynnol ac yn hybu ein gwytnwch. Mae hyn nid yn unig yn dda i'n hamgylchedd, ond mae'n lleihau dibyniaeth trwy fyrhau ac arallgyfeirio cadwyni cyflenwi. ” Ym mis Medi, cynigiodd von der Leyen gynyddu'r targedau ar gyfer lleihau allyriadau o fwy na thraean ar y ffordd i'r UE gan ddod yn garbon niwtral erbyn 2050.

Ar yr un pryd, mae llywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol yn brwydro yn erbyn effeithiau pandemig Covid-19 i helpu i ailadeiladu eu heconomïau, creu ac arbed swyddi. Mae trawsnewidiad economi gylchol yn allweddol i'r ailadeiladu hwnnw, wrth gyrraedd targedau allyriadau net-sero a osodwyd gan Gytundeb Paris a Bargen Werdd ddiweddar yr UE i sicrhau bod ein heconomi yn gosod llwybr cynaliadwy ar gyfer ein dyfodol.

Ymrwymo i economi gylchol i sicrhau swyddi ac ariannu

Gall economi gylchol greu cyfleoedd economaidd newydd, sicrhau bod diwydiannau'n arbed deunyddiau, ac yn cynhyrchu gwerth ychwanegol o gynhyrchion a gwasanaethau. Rhwng 2012 a 2018 nifer y swyddi sy'n gysylltiedig â'r economi gylchol yn yr UE tyfodd 5%. Gallai trosglwyddiad cylchol ar raddfa Ewropeaidd greu 700,000 o swyddi newydd erbyn 2030 a chynyddu CMC yr UE 0.5% yn ychwanegol.

Gall economi gylchol hybu buddsoddiadau, sicrhau cyllid newydd a chyflymu cynlluniau adfer yn dilyn y pandemig. Bydd rhanbarthau sy'n cofleidio'r economi gylchol yn gallu cyllid cynhaeaf o offerynnau cyllido adferiad a gwytnwch 'Cenhedlaeth Nesaf' yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Cynllun Buddsoddi Bargen Werdd Ewrop, InvestEU ac arian sy'n cefnogi'r Cynllun Gweithredu Economi Gylchol. Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn ategu cyllid arloesi preifat i ddod ag atebion newydd i'r farchnad. Mae cefnogaeth wleidyddol ac economaidd gan yr Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau i ddatblygu polisïau lleol o blaid economi gylchol yn meithrin datblygiad strategaethau ac offer cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer cydweithredu, megis yn slofenia a'r Balcanau Gorllewinol wledydd.

Symud tuag at arloesi systemau i gyflymu'r trawsnewid

Heddiw gallwn weld llawer o fentrau sengl gwych mewn dinasoedd a rhanbarthau ledled Ewrop. Ond “ni fydd dulliau confensiynol yn ddigonol,” nododd y Comisiwn fis Rhagfyr diwethaf pan gyhoeddodd Fargen Werdd Ewrop cynigion. Comisiynydd yr Amgylchedd Virginijus Sinkevičius Dywedodd “bydd angen newid mwy systemig i symud y tu hwnt i reoli gwastraff yn unig a sicrhau trosglwyddiad go iawn i economi gylchol.”

Er bod prosiectau arloesi presennol yn ychwanegu gwerth at y newid i economi gylchol, yr her sy'n ein hwynebu o hyd yw'r angen gweithio ar draws llawer o ddisgyblaethau a chadwyni gwerth ar yr un pryd. Mae'r dull trawsbynciol hwn yn gofyn am gydlynu soffistigedig a ffurfiol. Rhaid i'r newid i economi gylchol fod yn systemig ac wedi'i ymgorffori ym mhob rhan o gymdeithas i fod yn wirioneddol drawsnewidiol.

Nid oes templed, ond mae yna fethodoleg

Mae pobl yn gyflym i edrych ar broblem a dod o hyd i ateb ar unwaith. Bydd atebion i heriau sengl yn gwella'r statws cyfredol yn raddol, ond ni fyddant yn ein helpu i gyrraedd ein nodau uchelgeisiol gyda'r darlun mawr mewn golwg. Ymhellach, wgall het weithio mewn un ddinas neu ranbarth, efallai na fydd yn gweithio mewn marchnad arall. “Mae templedi a chynlluniau ar sut i newid dinasoedd i ddod yn gylchol yn ffordd linellol o feddwl,” esboniodd Ladeja Godina Košir, Cyfarwyddwr Newid Cylchol, Cadeirydd Llwyfan Rhanddeiliaid yr Economi Gylchol Ewropeaidd. “Rhaid i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a deall beth sydd wedi gweithio. Rhaid i ni hefyd feiddio gweld sut mae pob dinas yn unigryw i ddatblygu modelau economi gylchol ar gyfer pob dinas. ”

Mae arnom angen mecanweithiau a all ein helpu i ddysgu oddi wrth eraill ond hefyd ddarparu ar gyfer amgylcheddau unigryw ac anghenion sy'n esblygu'n barhaus. Yn EIT Climate-KIC, gelwir y broses a ddefnyddiwn i wneud hyn yn Arddangosiad Dwfn. Mae'n offeryn dylunio systemau sy'n trosi tiriogaethau a chadwyni gwerth yn labordai byw ar gyfer economi gylchol ac arloesi yn barod i'w weithredu ar raddfa fawr, wedi'i seilio ar weithredu.

Arddangosiadau Dwfn: methodoleg drosglwyddadwy

Mae Slofenia yn un enghraifft ymhlith llawer o wledydd sydd wedi ymrwymo i drosglwyddo cylchol ar raddfa fawr, gan weithio gydag EIT Climate-KIC i ddatblygu a darparu peilot arddangos a fydd yn mynd i'r afael â thrawsnewid cadwyn gadwyn gyfan trwy ysgogi polisi, addysg, cyllid, entrepreneuriaeth ac ymgysylltu â'r gymuned. Gellir ailadrodd elfennau o'r profiadau hyn ar draws safleoedd prawf Ewropeaidd eraill: ar hyn o bryd rydym yn gweithio i ddatblygu dull pontio economi gylchol gyda gwledydd fel yr Eidal, Bwlgaria ac Iwerddon, rhanbarthau fel Cantabria yn Sbaen a dinasoedd fel Milan a Leuven, gan brofi bod ystod amrywiol o gall economïau ymgysylltu a gweithredu trosglwyddo ar raddfa.

Mae rhoi atebion cylchol systemig yn eu lle yn ei gwneud yn ofynnol i randdeiliaid weithio gyda'i gilydd ar draws lefelau'r UE, y wladwriaeth, y rhanbarth a'r lleol. Mae EIT Hinsawdd-KIC yn harneisio dysgu ar y cyd ar draws materion a heriau cymhleth, gan gynnwys cynnal nifer o weithdai gydag actorion o'r diwydiant, gweinyddiaeth, cyrff anllywodraethol, y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac ymchwil a'r byd academaidd.

Gadael neb ar ôl

Prif fuddiolwyr trawsnewidiad carbon isel cynaliadwy yw'r cymunedau lleol, diwydiant a busnesau yn ogystal â rhanddeiliaid eraill o gwahanol sectorau a chadwyni gwerth. Mae'n hanfodol rhoi perchnogaeth o'r trawsnewidiad hwn a'i gynlluniau gweithredu i bob dinesydd, ac ni fydd trosglwyddo effeithiol yn digwydd hebddo. Mae hyn yn cynnwys aelodau o'r gymuned, gweision cyhoeddus, academyddion, entrepreneuriaid, myfyrwyr a llunwyr polisi.

Mae'r integreiddiad hwn o'r holl actorion ar draws cymaint o adrannau o'n cymdeithas yn sicrhau bod fframweithiau rhyngwyneb derbyniol a hylif yn cael eu hymgorffori yn y dull portffolio. Ac eto, heddiw mae fframweithiau polisi a chyllidol wedi'u cynllunio ar gyfer economi linellol. Trwy weithio gyda gweinyddiaeth gyhoeddus a'r Comisiwn Ewropeaidd i hyrwyddo deialog aml-randdeiliad, mae EIT Climate-KIC yn trosoli gweithredu ar draws lefelau amrywiol o lywodraethu a sectorau: os bydd angen i ni newid y system gyfan, ni fydd gweithio gydag un Weinyddiaeth yn unig yn ei thorri. Yn ein gwaith parhaus, rydym wedi gweld llawer o adrannau o fewn rhanbarthau o ddifrif ac yn benderfynol o weithio gyda'n gilydd. Ond pan fydd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ymgynnull o amgylch y bwrdd i ddadbacio problem gymhleth fel economi gylchol, nid yw'n anghyffredin sylweddoli na fu digon o amser i gael y sgyrsiau cywir i gydlynu rhaglenni na rhychwantu sawl llinell gyllideb ryngadrannol neu weinidogaeth. O fewn ein Arddangosiadau Dwfn ar Drawsnewid yr Economi Gylchol, mae'r Lab Polisi Pontio yn gweithio ar draws sawl corff llywodraethol i ail-lunio ac ailfformiwleiddio polisïau newydd sy'n integreiddio cylchrediad i fframwaith rheoleiddio newydd.

A cgall economi ircular arwain at gymdeithasau cynaliadwy a chynhwysol

Mae ymgysylltu â phob cymuned a rhanddeiliad gwahanol, ynghyd â darparu lleoedd lle gall unrhyw un ddysgu, datblygu a chynnal sgiliau perthnasol, yn galluogi dinasyddion i gymryd rhan ac i gymryd rhan yn y trawsnewidiadau - gan sicrhau bod realiti amrywiol poblogaeth rhanbarth yn parhau i fod yn ganolbwynt.

Os bydd rhanbarthau Ewrop ar yr adeg hon o aflonyddwch cymdeithasol digynsail, yn bachu ar y cyfle hwn i adeiladu rhaglenni economi gylchol mwy cynhwysol a chystadleuol, bydd y buddion cyfansawdd yn siarad drostynt eu hunain. Mae'n golygu symud o atebion technolegol unigol i bortffolio ehangach o weithgaredd a fydd yn ysgogi sgiliau newydd ac yn creu swyddi, yn cyrraedd allyriadau sero ac yn gwella mynediad at well ansawdd bywyd. Mae'n golygu gweithio gyda'n gilydd, mewn ffordd deg a thryloyw. Mae'n golygu nodi ac yna newid y polisïau sy'n atal arloesedd systemig rhag digwydd. Trwy gefnogaeth Arddangosiadau Dwfn, mae EIT Climate-KIC yn integreiddio dysgiadau, yn helpu i rannu'r hyn a ddysgwyd ac yn adeiladu ar arfer gorau ac addasu lleol i greu cymdeithasau cynaliadwy a chynhwysol mewn marchnadoedd, rhanbarthau a dinasoedd eraill.

Byddai'r wobr yn chwyddo popeth y mae rhanbarth wedi ceisio'i gyflawni: cyrraedd allyriadau carbon net-sero, galluogi rhanbarthau i aros yn gystadleuol a gadael neb ar ôl.

Mae Cliona Howie wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd amgylcheddol ers dros 20 mlynedd, gan gefnogi'r sectorau cyhoeddus a phreifat mewn meysydd fel cadwraeth, effeithlonrwydd adnoddau, ecoleg ddiwydiannol a symbiosis. Yn EIT Climate-KIC hi yw'r arweinydd ar ddatblygu a phontio economi gylchol.

Mae Laura Nolan yn arbenigwr ymgysylltu â rhanddeiliaid sydd â phrofiad o gyflwyno rhaglenni ym meysydd newid yn yr hinsawdd, ynni adnewyddadwy a datblygu cynaliadwy. Yn EIT Climate-KIC mae hi'n arwain ar ddatblygu rhaglenni economi gylchol ac yn rheoli prosiectau Ewropeaidd fel H2020 CICERONE.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â [e-bost wedi'i warchod]

economi Cylchlythyr

Effaith cynhyrchu tecstilau a gwastraff ar yr amgylchedd

cyhoeddwyd

on

Mae dillad, esgidiau a thecstilau cartref yn gyfrifol am lygredd dŵr, allyriadau nwyon tŷ gwydr a thirlenwi. Darganfyddwch fwy yn yr ffeithlun. Mae ffasiwn gyflym - y ddarpariaeth gyson o arddulliau newydd am brisiau isel iawn - wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y dillad sy'n cael eu cynhyrchu a'u taflu.

Er mwyn mynd i'r afael â'r effaith ar yr amgylchedd, mae'r UE eisiau cyflymu'r symud tuag at economi gylchol.

Ym mis Mawrth 2020, aeth y Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun gweithredu economi gylchol newydd, sy'n cynnwys strategaeth UE ar gyfer tecstilau, sy'n anelu at ysgogi arloesedd a hybu ailddefnyddio o fewn y sector. Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar adroddiad hunan-fenter ar gynllun gweithredu economi gylchol ddechrau 2021.

Mae angen gweithredu egwyddorion cylchrediad trwy bob cam o gadwyn werth i wneud yr economi gylchol yn llwyddiant. O ddylunio i gynhyrchu, yr holl ffordd i'r defnyddiwr.

Jan Huitema (Adnewyddu Ewrop, yr Iseldiroedd), lead ASE ar gynllun gweithredu economi gylchol.
ffeithlun gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau Ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau  

Defnydd dŵr

Mae'n cymryd llawer o ddŵr i gynhyrchu tecstilau, ynghyd â thir i dyfu cotwm a ffibrau eraill. Amcangyfrifir bod y diwydiant tecstilau a dillad byd-eang yn cael ei ddefnyddio 79 biliwn metr ciwbig o ddŵr yn 2015, er bod anghenion economi gyfan yr UE yn dod i gyfanswm 266 biliwn metr ciwbig yn 2017. I wneud crys-t cotwm sengl, Mae angen 2,700 litr o ddŵr croyw yn ôl amcangyfrifon, digon i ddiwallu anghenion yfed un person am 2.5 mlynedd.

Infograffig gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilauFfeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau  

Llygredd dŵr

Amcangyfrifir bod cynhyrchu tecstilau yn gyfrifol am oddeutu 20% o lygredd dŵr glân byd-eang o gynhyrchion lliwio a gorffen.

Gollyngiadau syntheteg golchi amcangyfrif 0.5 miliwn tunnell o ficrofibres i'r cefnfor flwyddyn.

Mae gwyngalchu dillad synthetig yn cyfrif am 35% o ficroplastigion cynradd wedi'u rhyddhau i'r amgylchedd. Gall un llwyth golchi dillad o ddillad polyester ollwng 700,000 o ffibrau microplastig a all ddod i ben yn y gadwyn fwyd.

Infograffig gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau     

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Amcangyfrifir bod y diwydiant ffasiwn yn gyfrifol am 10% o allyriadau carbon byd-eang - mwy na hediadau rhyngwladol a llongau morwrol cyfunol.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, cynhyrchwyd pryniannau tecstilau yn yr UE yn 2017 654 kg o allyriadau CO2 y pen.

Gwastraff tecstilau mewn safleoedd tirlenwi

Mae'r ffordd y mae pobl yn cael gwared ar ddillad diangen hefyd wedi newid, gydag eitemau'n cael eu taflu yn hytrach na'u rhoi.

Er 1996, mae nifer y dillad a brynwyd yn yr UE fesul person wedi cynyddu 40% yn dilyn cwymp sydyn mewn prisiau, sydd wedi lleihau rhychwant oes dillad. Mae Ewropeaid yn defnyddio bron i 26 cilo o decstilau ac yn taflu tua 11 cilo ohonyn nhw bob blwyddyn. Gellir allforio dillad ail-law y tu allan i'r UE, ond yn bennaf (87%) wedi'u llosgi neu eu tirlenwi.

Yn fyd-eang mae llai nag 1% o ddillad yn cael eu hailgylchu fel dillad, yn rhannol oherwydd technoleg annigonol.

Mynd i'r afael â gwastraff tecstilau yn yr UE

Nod y strategaeth newydd yw mynd i'r afael â ffasiwn gyflym a darparu canllawiau i sicrhau lefelau uchel o gasglu gwastraff tecstilau ar wahân.

O dan y cyfarwyddeb gwastraff a gymeradwywyd gan y Senedd yn 2018, bydd yn ofynnol i wledydd yr UE gasglu tecstilau ar wahân erbyn 2025. Mae strategaeth newydd y Comisiwn hefyd yn cynnwys mesurau i gefnogi deunyddiau cylchol a phrosesau cynhyrchu, mynd i’r afael â phresenoldeb cemegolion peryglus a helpu defnyddwyr i ddewis tecstilau cynaliadwy.

Mae gan yr UE Ecolabel yr UE y gall cynhyrchwyr sy'n parchu meini prawf ecolegol fod yn berthnasol i eitemau, gan sicrhau defnydd cyfyngedig o sylweddau niweidiol a llai o lygredd dŵr ac aer.

Mae'r UE hefyd wedi cyflwyno rhai mesurau i liniaru effaith gwastraff tecstilau ar yr amgylchedd. Cronfeydd Horizon 2020 RESYNTEX, prosiect sy'n defnyddio ailgylchu cemegol, a allai ddarparu model busnes economi gylchol ar gyfer y diwydiant tecstilau.

Mae gan fodel mwy cynaliadwy o gynhyrchu tecstilau hefyd y potensial i roi hwb i'r economi. "Mae Ewrop yn ei chael ei hun mewn argyfwng iechyd ac economaidd digynsail, gan ddatgelu breuder ein cadwyni cyflenwi byd-eang," meddai'r ASE arweiniol Huitema. "Bydd ysgogi modelau busnes arloesol newydd yn eu tro yn creu twf economaidd newydd a'r cyfleoedd gwaith y bydd angen i Ewrop eu hadfer."

Mwy am wastraff yn yr UE

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

E-wastraff yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau  

cyhoeddwyd

on

E-wastraff yw'r llif gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE ac mae llai na 40% yn cael ei ailgylchu. Mae dyfeisiau electronig ac offer trydanol yn diffinio bywyd modern. O beiriannau golchi a sugnwyr llwch i ffonau smart a chyfrifiaduron, mae'n anodd dychmygu bywyd hebddyn nhw. Ond mae'r gwastraff maen nhw'n ei gynhyrchu wedi dod yn rhwystr i ymdrechion yr UE i leihau ei ôl troed ecolegol. Darllenwch fwy i ddarganfod sut mae'r UE yn mynd i'r afael ag e-wastraff wrth symud tuag at fwy economi cylchlythyr.

Beth yw e-wastraff?

Mae gwastraff electronig a thrydanol, neu e-wastraff, yn cynnwys amrywiaeth o wahanol gynhyrchion sy'n cael eu taflu ar ôl eu defnyddio.

Offer cartref mawr, fel peiriannau golchi a stofiau trydan, yw'r rhai a gesglir fwyaf, sef mwy na hanner yr holl e-wastraff a gesglir.

Dilynir hyn gan offer TG a thelathrebu (gliniaduron, argraffwyr), offer defnyddwyr a phaneli ffotofoltäig (camerâu fideo, lampau fflwroleuol) ac offer cartref bach (sugnwyr llwch, tostwyr).

Gyda'i gilydd, dim ond 7.2% o'r e-wastraff a gasglwyd yw pob categori arall, megis offer trydanol a dyfeisiau meddygol.

Infograffig ar wastraff electronig a thrydanol yn yr UE Infograffig yn dangos canran yr e-wastraff fesul math o beiriant yn yr UE  

Cyfradd ailgylchu e-wastraff yn yr UE

Mae llai na 40% o'r holl e-wastraff yn yr UE yn cael ei ailgylchu, mae'r gweddill heb ei drin. Mae arferion ailgylchu yn amrywio ymhlith gwledydd yr UE. Yn 2017, ailgylchodd Croatia 81% o'r holl wastraff electronig a thrydanol, tra ym Malta, y ffigur oedd 21%.

Infograffig ar gyfradd ailgylchu e-wastraff yn yr UE Infograffig yn dangos cyfraddau ailgylchu e-wastraff fesul gwlad yn yr UE  

Pam mae angen i ni ailgylchu gwastraff electronig a thrydanol?

Mae offer electronig a thrydanol a daflwyd yn cynnwys deunyddiau a allai fod yn niweidiol sy'n llygru'r amgylchedd ac yn cynyddu'r risgiau i bobl sy'n ymwneud ag ailgylchu e-wastraff. Er mwyn gwrthsefyll y broblem hon, mae'r UE wedi mynd heibio deddfwriaeth i atal defnyddio rhai cemegolion, fel plwm.

Daw llawer o fwynau prin sydd eu hangen mewn technoleg fodern o wledydd nad ydyn nhw'n parchu hawliau dynol. Er mwyn osgoi cefnogi gwrthdaro arfog a cham-drin hawliau dynol yn anfwriadol, mae ASEau wedi mabwysiadu rheolau sy'n ei gwneud yn ofynnol i fewnforwyr Ewropeaidd mwynau daear prin i gynnal gwiriadau cefndir ar eu cyflenwyr.

Beth mae'r UE yn ei wneud i leihau e-wastraff?

Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen newydd cynllun gweithredu economi gylchol un o flaenoriaethau hynny yw lleihau gwastraff electronig a thrydanol. Mae'r cynnig yn amlinellu'n benodol nodau uniongyrchol fel creu'r “hawl i atgyweirio” a gwella ailddefnyddiadwyedd yn gyffredinol, cyflwyno gwefrydd cyffredin a sefydlu system wobrwyo i annog ailgylchu electroneg.

Safbwynt y Senedd

Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar adroddiad hunan-fenter ar gynllun gweithredu economi gylchol ym mis Chwefror 2021.

Dywedodd Jan Huitema, aelod o’r Iseldiroedd yn Ewrop, Jan Huitema, y ​​prif ASE ar y mater hwn, ei bod yn bwysig mynd at gynllun gweithredu’r Comisiwn yn “gyfannol”: “Mae angen gweithredu egwyddorion cylchrediad trwy gydol pob cam o gadwyn werth i wneud yr economi gylchol yn llwyddiant. ”

Dywedodd y dylid rhoi ffocws penodol i'r sector e-wastraff, gan fod ailgylchu ar ei hôl hi o ran cynhyrchu. “Yn 2017, cynhyrchodd y byd 44.7 miliwn o dunelli metrig o e-wastraff a dim ond 20% a ailgylchwyd yn iawn.”

Dywed Huitema hefyd y gallai'r cynllun gweithredu helpu gyda'r adferiad economaidd. “Bydd ysgogi modelau busnes arloesol newydd yn ei dro yn creu’r twf economaidd a’r cyfleoedd gwaith newydd y bydd angen i Ewrop eu hadfer.

Darllenwch fwy am yr economi gylchol a gwastraff

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

Economi gylchol: Diffiniad, pwysigrwydd a buddion

cyhoeddwyd

on

Yr economi gylchol: darganfyddwch beth mae'n ei olygu, sut mae o fudd i chi, yr amgylchedd a'n heconomi gyda'r ffeithlun isod. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cynhyrchu mwy na 2.5 biliwn tunnell o wastraff bob blwyddyn. Ar hyn o bryd mae'n diweddaru ei deddfwriaeth ar reolwyr gwastrafft hyrwyddo symudiad i fodel mwy cynaliadwy o'r enw'r economi gylchol. Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan y Bargen Werdd Ewrop ac fel rhan o'r cynnig strategaeth ddiwydiannol newyddI cynllun gweithredu economi gylchol newydd mae hynny'n cynnwys cynigion ar ddylunio cynnyrch yn fwy cynaliadwy, lleihau gwastraff a grymuso defnyddwyr (fel hawl i atgyweirio). Rhoddir ffocws penodol i sectorau adnoddau-ddwys, megis electroneg a TGCh, plastig, tecstilau ac adeiladu.

Ond beth yn union mae'r economi gylchol yn ei olygu? A beth fyddai'r buddion?

Beth yw'r economi gylchol? 

Mae'r economi gylchol yn a model cynhyrchu a bwyta, sy'n cynnwys rhannu, prydlesu, ailddefnyddio, atgyweirio, adnewyddu ac ailgylchu deunyddiau a chynhyrchion presennol cyhyd ag y bo modd. Yn y modd hwn, mae cylch bywyd cynhyrchion yn cael ei ymestyn.

Yn ymarferol, mae'n awgrymu lleihau gwastraff i'r lleiafswm. Pan fydd cynnyrch yn cyrraedd diwedd ei oes, cedwir ei ddeunyddiau o fewn yr economi lle bynnag y bo modd. Gellir defnyddio'r rhain yn gynhyrchiol dro ar ôl tro, a thrwy hynny greu gwerth pellach.

Mae hwn yn wahanol i'r model economaidd llinol traddodiadol, sy'n seiliedig ar batrwm cymryd-i-fwyta-taflu i ffwrdd. Mae'r model hwn yn dibynnu ar lawer iawn o ddeunyddiau ac egni rhad, hawdd eu cyrraedd.

Mae rhan o'r model hwn hefyd yn darfodiad wedi'i gynllunio, pan ddyluniwyd cynnyrch i fod â hyd oes gyfyngedig i annog defnyddwyr i'w brynu eto. Mae Senedd Ewrop wedi galw am fesurau i fynd i’r afael â’r arfer hwn.

Pam mae angen i ni newid i economi gylchol?

Mae poblogaeth y byd yn tyfu a chyda hynny mae'r galw am ddeunyddiau crai. Fodd bynnag, mae'r cyflenwad o ddeunyddiau crai hanfodol yn gyfyngedig.

Mae cyflenwadau cyfyngedig hefyd yn golygu bod rhai o wledydd yr UE yn ddibynnol ar wledydd eraill am eu deunyddiau crai.

Yn ogystal, mae echdynnu a defnyddio deunyddiau crai yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd. Mae hefyd yn cynyddu'r defnydd o ynni ac allyriadau CO2. Fodd bynnag, gall defnydd craffach o ddeunyddiau crai allyriadau CO2 is.

Beth yw'r manteision?

Mesurau fel atal gwastraff, ecodesign a gallai ailddefnyddio arbed arian i gwmnïau’r UE tra hefyd lleihau cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr blynyddol. Ar hyn o bryd, mae cynhyrchu deunyddiau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd yn cyfrif am 45% o'r allyriadau CO2.

Gallai symud tuag at economi fwy cylchol sicrhau buddion fel lleihau pwysau ar yr amgylchedd, gwella diogelwch y cyflenwad o ddeunyddiau crai, cynyddu cystadleurwydd, ysgogi arloesedd, hybu twf economaidd (0.5% ychwanegol o'r cynnyrch mewnwladol crynswth), creu swyddi (700,000 o swyddi yn yr UE yn unig erbyn 2030).

Bydd defnyddwyr hefyd yn cael cynhyrchion mwy gwydn ac arloesol a fydd yn cynyddu ansawdd bywyd ac yn arbed arian iddynt yn y tymor hir.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd