Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Cyrraedd nodau Cytundeb Paris

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

“Er mwyn sbarduno newid systemig tuag at gylcholdeb go iawn, rhaid i reoleiddio a gweithredu fod yn seiliedig ar wyddoniaeth a ffeithiau. Mae cyrraedd nodau Cytundeb Paris a chyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2050 yn galw am adolygiad yn y ffordd yr ydym yn defnyddio ynni ac adnoddau naturiol a sut y gallwn greu economi gylchol heddiw - fel busnesau, fel llywodraethau, fel unigolion, ” yn ysgrifennu cynhyrchydd pecynnu bwyd o'r Ffindir Huhtamaki Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Charles Héaulmé.

“Ni fydd hyn yn digwydd ar ei ben ei hun. Mae arloesi, buddsoddi ac ymrwymiad gwleidyddol yn allweddol ar gyfer gwireddu economi gylchol. Rhaid inni hefyd feithrin diwylliant newydd o gydweithredu, lle mae'r atebion gorau yn arwain y ffordd.

Charles Héaulmé, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cynhyrchydd pecynnu bwyd y Ffindir Huhtamaki

Charles Héaulmé, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cynhyrchydd pecynnu bwyd y Ffindir Huhtamaki

I ddiwydiant, mae dylunio ar gyfer cylcholdeb yn parhau i fod yn her ddifrifol, yn enwedig lle mae bylchau strwythurol - megis diffyg isadeileddau cyffredin - yn bodoli. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y sector pecynnu a rhaid i ddelio â'r bylchau hyn ddechrau gyda chydnabyddiaeth o'r angen am drawsnewid systemig o ddull llinellol i ddull crwn, lle nad yw cynhyrchion yn ailgylchadwy yn unig ond eu bod yn cael eu hailgylchu mewn gwirionedd. Gan fod y newid paradeim hwn yn effeithio ar bob sector a pharth polisi, rhaid inni ymuno i ddatblygu a darparu'r atebion mwyaf effeithiol gyda'n gilydd - yn Ewrop, ac ar lefel fyd-eang.

Nid tasg hawdd yw hon. Er mwyn llwyddo, mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn seiliedig ar wyddoniaeth a ffeithiau. Enghraifft dda yw mater gwastraff plastig, sy'n broblem amgylcheddol ddifrifol ledled y byd. Mae plastig yn hanfodol ar gyfer cymaint o gynhyrchion a chymwysiadau hanfodol, fel mewn meddygaeth, ond mae ei hirhoedledd yn arwain at heriau yn y cam gwaredu gwastraff. O ganlyniad, rydym yn gweld llawer o lywodraethau yn mynd i'r afael â'r sefyllfa trwy weithredu gwaharddiadau cyflym ar gyfer rhai cynhyrchion untro sy'n cynnwys plastig.

Ond mewn gwirionedd, mae plastig yn hanfodol i'n byd pan gaiff ei ddefnyddio yn y ffordd iawn: yr hyn yr ydym yn delio ag ef yw'r methiannau gweladwy iawn wrth reoli cynhyrchion sydd wedi'u gwneud o blastig ar ddiwedd oes. Byddai'r rhain yn cael eu trin yn well trwy ymdrech gyfun o arloesi materol a rheolaeth ddiwedd oes effeithlon. Felly yn lle canolbwyntio ar hyd oes cynnyrch, dylem fod yn talu sylw agosach i'r hyn y mae'r cynhyrchion hyn yn cael ei wneud ohono - a sut y gellir ailgylchu'r deunyddiau eu hunain ac yna eu hailddefnyddio. Ni ddylem hefyd ofni cydnabod efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio mewn un wlad neu ranbarth o'r byd yn gweithio mewn gwlad arall ar unwaith. Mae gwahaniaethau rhwng cenhedloedd sy'n adlewyrchu maint, dwysedd poblogaeth, isadeileddau gwirioneddol a lefelau datblygiad economaidd.

Credwn yn gryf fod y ffocws hwn ar ddeunyddiau yn rhan hanfodol o'r hafaliad ar gyfer newid systemig. I fusnesau, arloesi yw'r allwedd i ddatgloi'r atebion cynaliadwy cystadleuol sydd eu hangen i greu economi gylchol ar gyfer y deunyddiau a ddefnyddir i wneud pecynnu, lleihau ein hôl troed carbon a sicrhau effeithlonrwydd adnoddau.

Er bod yn rhaid i ni fod yn feiddgar yn ein gweledigaeth a gosod nodau clir ar ble'r ydym am fynd, rhaid inni gofio hefyd bod llawer o arloesi yn gynyddrannol ac yn aml mae arloesi aflonyddgar yn gofyn am amser a buddsoddiad sylweddol. Wrth geisio’r atebion mwyaf uchelgeisiol a hyfyw yn amgylcheddol, rhaid i ni ystyried cylch bywyd cyfan cynhyrchion a chreu modelau busnes cylchol sy’n sicrhau’r defnydd gorau posibl o’n hadnoddau byd-eang wrth gynnal lefel uchel o foddhad cwsmeriaid.

Ar y cychwyn, gwelwn bedair elfen allweddol i yrru'r newid angenrheidiol:

Chwyldro seilwaith
Mae angen i ni ddeall lle mae bylchau yn seilwaith cyfredol pob gwlad sy'n gysylltiedig â chylcholdeb - megis labelu a chasglu gwastraff, a rheoli diwedd oes - yna cyflwyno polisïau a mecanweithiau i bontio'r bylchau hyn a darparu systemau rheoli gwastraff ac ailgylchu sy'n cwrdd â'r anghenion y 21st  ganrif. Gall taliadau deunydd fod yn gymhellion da, ond dylem hefyd edrych ar gyfrifoldeb gwell cynhyrchydd a mathau newydd o berchnogaeth ar ddeunyddiau.

Grymuso arloesedd trawsnewidiol

Rhaid inni sicrhau bod polisïau'n cefnogi arloesedd parhaus a chynaliadwyedd cystadleuol trwy greu fframwaith sy'n darparu cymhellion ar gyfer arloesi a fydd yn ein helpu i gyflawni'r Fargen Werdd. Yn lle dewis yr enillwyr, dylai llunwyr polisi osod cyfarwyddiadau clir i yrru effeithlonrwydd a charbon is. Trwy ddefnyddio Meddwl Cylch Bywyd i asesu gwir effaith cynigion rheoliadol a deddfwriaethol, gall llunwyr polisi hefyd helpu i ymgorffori dyluniad polisi sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Cymell defnyddwyr i newid

Dylai modelau busnes cylchol gymell defnyddwyr i ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgylchu - er enghraifft, trwy sicrhau bod gwneud hynny yn cynnig cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd gwell iddynt. Yn ogystal, mae addysg ac ysbrydoliaeth yn offer pwerus y dylai llunwyr polisi a busnes fel ei gilydd eu defnyddio i roi diwedd ar daflu sbwriel a llygredd.

Llunio polisïau dan arweiniad gwyddoniaeth

Trwy sicrhau bod ffeithiau a thystiolaeth yn sylfaen ar gyfer ymddygiad defnyddwyr, gwneud penderfyniadau a rheoleiddio, rydym yn llawer mwy tebygol o gyflawni'r canlyniadau amgylcheddol gorau. Credwn yn gryf fod angen rheoleiddio galluogi wedi'i seilio ar dystiolaeth a ffeithiau gwyddonol, sy'n cefnogi ac yn ysgogi arloesedd

Os ydym am lwyddo, mae angen i ni fod yn bragmatig a chydweithio, agnostig technoleg, deunydd neu sector. Ni all unrhyw un sefydliad wneud hyn ar ei ben ei hun. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar draws y gadwyn werth ac edrych ar ba gamau sy'n ofynnol ym mhob rhanbarth neu wlad i alluogi defnyddio deunydd yn effeithlon ac i sicrhau bod atebion diwedd oes nid yn unig yn gyraeddadwy ond yn bwysicach fyth, yn gynaliadwy. Dylem greu amodau cyffredinol i fusnesau crwn ffynnu fel bod edrych ar bob diwydiant yn unigol a chreu rheolau fesul sector - p'un ai ar gyfer pecynnu, rhannau ceir neu electroneg, er enghraifft - yn dod yn ddiangen.

Nid yw'r mater yn ymwneud â defnydd sengl neu aml-ddefnydd, ond â deunyddiau crai. Er mwyn sicrhau shifft wirioneddol systemig, mae angen i ni gadw ein llygaid ar y darlun mawr. Mae angen i ni seilio ein hunain ar wyddoniaeth ac arbenigedd y rhai a all, wrth weithio gyda'n gilydd, wneud gwahaniaeth.

Nawr yw'r amser ar gyfer newid. Rhaid i ddiwydiant a llunwyr polisi ddod ynghyd i adeiladu'r llwyfannau sy'n galluogi gweithio cadwyn werth a thraws-gadwyn cadwyn; ac sydd eu hunain yn gysylltiedig â'r sefydliadau a'r mecanweithiau y mae llunwyr polisi wedi'u sefydlu. Trwy ddefnyddio gwyddoniaeth, arloesi a buddsoddi mewn partneriaeth gyhoeddus-preifat gallwn ddarparu'r atebion gorau i bobl a'r blaned, gan ddechrau heddiw.

Charles Héaulmé
Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol
Huhtamaki

EU

Yn ymuno i amddiffyn bioamrywiaeth ledled y byd: Mae'r Comisiwn yn gweithredu i ymgysylltu â mwy o gefnogwyr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur Diwrnod Bywyd Gwyllt y Byd (3 Mawrth), mae'r Comisiwn yn ailadrodd ei wahoddiad i holl sefydliadau'r byd i godi eu lleisiau i adeiladu'r momentwm ar gyfer natur a helpu i argyhoeddi mwy o lywodraethau i fod yn uchelgeisiol yn y Pymthegfed cyfarfod hollbwysig o Gynhadledd y Partïon i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CoP 15) yn ddiweddarach eleni. Union flwyddyn ers y Comisiwn lansio ei Glymblaid Fyd-eang Mae 'United for Biodiversity', mwy na 200 o sefydliadau ledled y byd - parciau cenedlaethol, canolfannau ymchwil a phrifysgolion, amgueddfeydd gwyddoniaeth a hanes natur, acwaria, gerddi botaneg a sŵau - eisoes wedi ymuno i fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth. Mae'r Comisiwn hefyd wedi ymuno â'r rhynglywodraethol Cynghrair Uchelgais Uchel (HAC) ar gyfer Natur a Phobl, a lansiwyd yn Uwchgynhadledd One Planet ym mis Ionawr eleni, gan gefnogi’n weithredol y nod i warchod o leiaf 30% o’r tir a’r môr erbyn 2030.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Mae dynoliaeth yn dinistrio natur ar gyfradd na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac rydym mewn perygl o golli bron i filiwn o rywogaethau. Mae hwn yn fygythiad uniongyrchol i'n hiechyd a'n lles ein hunain, gan ein bod yn gwbl ddibynnol ar we gyfoethog y blaned. Rhaid inni adfer cydbwysedd ar frys yn ein perthynas â natur a gwrthdroi colli bioamrywiaeth. Mae gweithredu'n dechrau gydag ymwybyddiaeth ac mae'r gwaith a wneir trwy glymblaid fel 'Unedig ar gyfer Bioamrywiaeth' yn hanfodol i helpu i roi ein hamgylchedd naturiol ar y llwybr i adferiad. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Ar Ddiwrnod Bywyd Gwyllt y Byd eleni ac wrth i ni ddathlu pen-blwydd cyntaf lansiad y Glymblaid Fyd-eang 'United for Biodiversity', rydym hefyd yn tynnu sylw at faint yr ydym yn colli ei golli mewn a byd heb natur. Dyma pam rydym yn gweithredu gyda phob ffordd i ddod â mwy o bartneriaid ar fwrdd y byd a galw ar genhedloedd i ymuno â'r Glymblaid Uchelgais Uchel wrth inni ddod yn nes at y CoP 15 pendant. ”

Gyda'u casgliadau, eu rhaglenni addysg a chadwraeth, mae'r sefydliadau'n rhan o'r clymblaid fyd-eang yn llysgenhadon pwysig i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiau dramatig yr argyfwng bioamrywiaeth presennol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg ac mae rhestr lawn sefydliadau'r Glymblaid Fyd-eang yn yma.

Parhau Darllen

Denmarc

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor, a fydd wedi'i leoli yn rhan Denmarc Môr y Gogledd. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gynyddu ei chyfran o'r trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy a lleihau allyriadau CO₂, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, heb ystumio gormod o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae’r mesur hwn o Ddenmarc yn enghraifft dda iawn o sut y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymhellion i gwmnïau gymryd rhan a buddsoddi mewn prosiectau ynni gwyrdd, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. . Bydd prosiect fferm wynt alltraeth Thor yn cyfrannu at gyflawni targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE a nodir yn y Fargen Werdd, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. ”

Hysbysodd Denmarc fesur cymorth i'r Comisiwn, gyda chyfanswm cyllideb uchaf o DKK 6.5 biliwn (oddeutu € 870 miliwn), i gefnogi dyluniad, adeiladwaith a gweithrediad prosiect fferm wynt alltraeth Thor newydd. Bydd y prosiect, a fydd â chynhwysedd gwynt ar y môr o leiaf 800 Megawat (MW) i uchafswm o 1000 MW, yn cynnwys y fferm wynt ei hun, yr is-orsaf alltraeth a'r cysylltiad grid o'r is-orsaf alltraeth i'r pwynt cysylltu yn yr is-orsaf gyntaf ar y tir.

Dyfernir y cymorth trwy dendr cystadleuol a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth o hyd 20 mlynedd. Telir y premiwm ar ben pris y farchnad am y trydan a gynhyrchir.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol a'i fod yn cael effaith gymhelliant, gan na fyddai prosiect gwynt alltraeth Thor yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy ocsiwn gystadleuol. Yn olaf, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn enwedig yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol, yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth, yn benodol, gan y bydd y buddiolwr yn cael ei ddewis a dyfarnu'r cymorth. allan trwy broses gynnig gystadleuol.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn meithrin datblygiad cynhyrchu ynni adnewyddadwy o dechnolegau gwynt ar y môr yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi prosiectau fel Fferm Wynt Ar y Môr Thor. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy sefydlu targed ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Mae'r prosiect yn cyfrannu at gyrraedd y targed hwn.

y diweddar Strategaeth Alltraeth yr UE yn nodi pwysigrwydd gwynt ar y môr fel rhan o'r Fargen Werdd.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhifau achos SA.57858 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn Cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiwn a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yn cytuno i atgyfnerthu cydweithredu wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a llygredd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cytunodd y Comisiwn Ewropeaidd a gynrychiolir gan Gomisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) a gynrychiolir gan ei Gyfarwyddwr Gweithredol Inger Andersen, i wella cydweithredu rhwng y ddau sefydliad am y cyfnod 2021-2025. Mae ffocws cryfach ar hyrwyddo economi gylchol, amddiffyn bioamrywiaeth a'r frwydr yn erbyn llygredd wrth wraidd y cytundeb newydd ar gyfer mwy o gydweithrediad. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Rwy’n croesawu’r cam newydd hwn o gydweithrediad â Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig a fydd yn ein helpu i weithredu Bargen Werdd Ewrop a chyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, ond hefyd i ffurfio cynghrair gref cyn uwchgynadleddau hanfodol, sef i'w gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn. ”

Mewn sesiwn rithwir, Comisiynydd Sinkevičius a llofnododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Andersen Atodiad newydd i un sydd eisoes yn bodoli ers 2014 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU). Mae llofnodi'r ddogfen hon yn amserol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn pumed cyfarfod Cynulliad Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yr wythnos diwethaf a lansiad y Gynghrair Fyd-eang ar Economi Gylchol ac Effeithlonrwydd Adnoddau (GACERE), tra bod y gymuned fyd-eang yn ceisio ymateb i bandemig COVID-19 a’r hinsawdd, adnoddau a bioamrywiaeth dybryd. argyfyngau. Tanlinellodd y partneriaid yr angen i symud pob rhan o gymdeithas i sicrhau trawsnewidiad gwyrdd-digidol tuag at ddyfodol cynaliadwy. Mae mwy o wybodaeth yn y datganiad newyddion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd