Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Cyrraedd nodau Cytundeb Paris

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

“Er mwyn sbarduno newid systemig tuag at gylcholdeb go iawn, rhaid i reoleiddio a gweithredu fod yn seiliedig ar wyddoniaeth a ffeithiau. Mae cyrraedd nodau Cytundeb Paris a chyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2050 yn galw am adolygiad yn y ffordd yr ydym yn defnyddio ynni ac adnoddau naturiol a sut y gallwn greu economi gylchol heddiw - fel busnesau, fel llywodraethau, fel unigolion, ” yn ysgrifennu cynhyrchydd pecynnu bwyd o'r Ffindir Huhtamaki Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Charles Héaulmé.

“Ni fydd hyn yn digwydd ar ei ben ei hun. Mae arloesi, buddsoddi ac ymrwymiad gwleidyddol yn allweddol ar gyfer gwireddu economi gylchol. Rhaid inni hefyd feithrin diwylliant newydd o gydweithredu, lle mae'r atebion gorau yn arwain y ffordd.

Charles Héaulmé, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cynhyrchydd pecynnu bwyd y Ffindir Huhtamaki

Charles Héaulmé, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol cynhyrchydd pecynnu bwyd y Ffindir Huhtamaki

I ddiwydiant, mae dylunio ar gyfer cylcholdeb yn parhau i fod yn her ddifrifol, yn enwedig lle mae bylchau strwythurol - megis diffyg isadeileddau cyffredin - yn bodoli. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y sector pecynnu a rhaid i ddelio â'r bylchau hyn ddechrau gyda chydnabyddiaeth o'r angen am drawsnewid systemig o ddull llinellol i ddull crwn, lle nad yw cynhyrchion yn ailgylchadwy yn unig ond eu bod yn cael eu hailgylchu mewn gwirionedd. Gan fod y newid paradeim hwn yn effeithio ar bob sector a pharth polisi, rhaid inni ymuno i ddatblygu a darparu'r atebion mwyaf effeithiol gyda'n gilydd - yn Ewrop, ac ar lefel fyd-eang.

hysbyseb

Nid tasg hawdd yw hon. Er mwyn llwyddo, mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn seiliedig ar wyddoniaeth a ffeithiau. Enghraifft dda yw mater gwastraff plastig, sy'n broblem amgylcheddol ddifrifol ledled y byd. Mae plastig yn hanfodol ar gyfer cymaint o gynhyrchion a chymwysiadau hanfodol, fel mewn meddygaeth, ond mae ei hirhoedledd yn arwain at heriau yn y cam gwaredu gwastraff. O ganlyniad, rydym yn gweld llawer o lywodraethau yn mynd i'r afael â'r sefyllfa trwy weithredu gwaharddiadau cyflym ar gyfer rhai cynhyrchion untro sy'n cynnwys plastig.

Ond mewn gwirionedd, mae plastig yn hanfodol i'n byd pan gaiff ei ddefnyddio yn y ffordd iawn: yr hyn yr ydym yn delio ag ef yw'r methiannau gweladwy iawn wrth reoli cynhyrchion sydd wedi'u gwneud o blastig ar ddiwedd oes. Byddai'r rhain yn cael eu trin yn well trwy ymdrech gyfun o arloesi materol a rheolaeth ddiwedd oes effeithlon. Felly yn lle canolbwyntio ar hyd oes cynnyrch, dylem fod yn talu sylw agosach i'r hyn y mae'r cynhyrchion hyn yn cael ei wneud ohono - a sut y gellir ailgylchu'r deunyddiau eu hunain ac yna eu hailddefnyddio. Ni ddylem hefyd ofni cydnabod efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio mewn un wlad neu ranbarth o'r byd yn gweithio mewn gwlad arall ar unwaith. Mae gwahaniaethau rhwng cenhedloedd sy'n adlewyrchu maint, dwysedd poblogaeth, isadeileddau gwirioneddol a lefelau datblygiad economaidd.

Credwn yn gryf fod y ffocws hwn ar ddeunyddiau yn rhan hanfodol o'r hafaliad ar gyfer newid systemig. I fusnesau, arloesi yw'r allwedd i ddatgloi'r atebion cynaliadwy cystadleuol sydd eu hangen i greu economi gylchol ar gyfer y deunyddiau a ddefnyddir i wneud pecynnu, lleihau ein hôl troed carbon a sicrhau effeithlonrwydd adnoddau.

hysbyseb

Er bod yn rhaid i ni fod yn feiddgar yn ein gweledigaeth a gosod nodau clir ar ble'r ydym am fynd, rhaid inni gofio hefyd bod llawer o arloesi yn gynyddrannol ac yn aml mae arloesi aflonyddgar yn gofyn am amser a buddsoddiad sylweddol. Wrth geisio’r atebion mwyaf uchelgeisiol a hyfyw yn amgylcheddol, rhaid i ni ystyried cylch bywyd cyfan cynhyrchion a chreu modelau busnes cylchol sy’n sicrhau’r defnydd gorau posibl o’n hadnoddau byd-eang wrth gynnal lefel uchel o foddhad cwsmeriaid.

Ar y cychwyn, gwelwn bedair elfen allweddol i yrru'r newid angenrheidiol:

Chwyldro seilwaith
Mae angen i ni ddeall lle mae bylchau yn seilwaith cyfredol pob gwlad sy'n gysylltiedig â chylcholdeb - megis labelu a chasglu gwastraff, a rheoli diwedd oes - yna cyflwyno polisïau a mecanweithiau i bontio'r bylchau hyn a darparu systemau rheoli gwastraff ac ailgylchu sy'n cwrdd â'r anghenion y 21st  ganrif. Gall taliadau deunydd fod yn gymhellion da, ond dylem hefyd edrych ar gyfrifoldeb gwell cynhyrchydd a mathau newydd o berchnogaeth ar ddeunyddiau.

Grymuso arloesedd trawsnewidiol

Rhaid inni sicrhau bod polisïau'n cefnogi arloesedd parhaus a chynaliadwyedd cystadleuol trwy greu fframwaith sy'n darparu cymhellion ar gyfer arloesi a fydd yn ein helpu i gyflawni'r Fargen Werdd. Yn lle dewis yr enillwyr, dylai llunwyr polisi osod cyfarwyddiadau clir i yrru effeithlonrwydd a charbon is. Trwy ddefnyddio Meddwl Cylch Bywyd i asesu gwir effaith cynigion rheoliadol a deddfwriaethol, gall llunwyr polisi hefyd helpu i ymgorffori dyluniad polisi sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Cymell defnyddwyr i newid

Dylai modelau busnes cylchol gymell defnyddwyr i ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgylchu - er enghraifft, trwy sicrhau bod gwneud hynny yn cynnig cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd gwell iddynt. Yn ogystal, mae addysg ac ysbrydoliaeth yn offer pwerus y dylai llunwyr polisi a busnes fel ei gilydd eu defnyddio i roi diwedd ar daflu sbwriel a llygredd.

Llunio polisïau dan arweiniad gwyddoniaeth

Trwy sicrhau bod ffeithiau a thystiolaeth yn sylfaen ar gyfer ymddygiad defnyddwyr, gwneud penderfyniadau a rheoleiddio, rydym yn llawer mwy tebygol o gyflawni'r canlyniadau amgylcheddol gorau. Credwn yn gryf fod angen rheoleiddio galluogi wedi'i seilio ar dystiolaeth a ffeithiau gwyddonol, sy'n cefnogi ac yn ysgogi arloesedd

Os ydym am lwyddo, mae angen i ni fod yn bragmatig a chydweithio, agnostig technoleg, deunydd neu sector. Ni all unrhyw un sefydliad wneud hyn ar ei ben ei hun. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar draws y gadwyn werth ac edrych ar ba gamau sy'n ofynnol ym mhob rhanbarth neu wlad i alluogi defnyddio deunydd yn effeithlon ac i sicrhau bod atebion diwedd oes nid yn unig yn gyraeddadwy ond yn bwysicach fyth, yn gynaliadwy. Dylem greu amodau cyffredinol i fusnesau crwn ffynnu fel bod edrych ar bob diwydiant yn unigol a chreu rheolau fesul sector - p'un ai ar gyfer pecynnu, rhannau ceir neu electroneg, er enghraifft - yn dod yn ddiangen.

Nid yw'r mater yn ymwneud â defnydd sengl neu aml-ddefnydd, ond â deunyddiau crai. Er mwyn sicrhau shifft wirioneddol systemig, mae angen i ni gadw ein llygaid ar y darlun mawr. Mae angen i ni seilio ein hunain ar wyddoniaeth ac arbenigedd y rhai a all, wrth weithio gyda'n gilydd, wneud gwahaniaeth.

Nawr yw'r amser ar gyfer newid. Rhaid i ddiwydiant a llunwyr polisi ddod ynghyd i adeiladu'r llwyfannau sy'n galluogi gweithio cadwyn werth a thraws-gadwyn cadwyn; ac sydd eu hunain yn gysylltiedig â'r sefydliadau a'r mecanweithiau y mae llunwyr polisi wedi'u sefydlu. Trwy ddefnyddio gwyddoniaeth, arloesi a buddsoddi mewn partneriaeth gyhoeddus-preifat gallwn ddarparu'r atebion gorau i bobl a'r blaned, gan ddechrau heddiw.

Charles Héaulmé
Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol
Huhtamaki

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Newid yn yr hinsawdd: Codi uchelgeisiau byd-eang i sicrhau canlyniad cryf yn COP26

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn galw ar bob gwlad i weithredu adferiad gwyrdd a chynyddu eu targedau hinsawdd 2030 yn unol â Chytundeb Paris.

Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26 yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021, ddydd Mawrth mae Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd wedi mabwysiadu ei fewnbwn i'r COP26, gyda 60 pleidlais o blaid, 15 pleidlais yn erbyn a thri yn ymatal.

Yn eu penderfyniad, mae ASEau yn mynegi pryder y byddai'r targedau a gyhoeddwyd ym Mharis yn 2015 yn arwain at gynhesu ymhell uwchlaw tair gradd erbyn 2100 o'i gymharu â lefelau cyn-ddiwydiannol. Maen nhw'n dweud bod yn rhaid i'r UE barhau i arwain y byd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac y bydd ASEau yn gweithio i sicrhau bod pecyn hinsawdd “Fit for 55 in 2030” yr UE yn unol yn llwyr â Chytundeb Paris.

hysbyseb

Er mwyn cyflymu gweithredu yn yr hinsawdd, mae ASEau eisiau i'r UE gefnogi amserlen pum mlynedd ar gyfer pob gwlad yn lle'r cynllun deng mlynedd cyfredol. Maen nhw hefyd yn dweud y dylid diddymu'r holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol yn yr UE erbyn 2025 a galw ar bob gwlad arall i gymryd mesurau tebyg.

Mae ASEau yn cofio bod bioamrywiaeth yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi bodau dynol i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang ac addasu iddo a phwysleisio bod datrysiadau ar sail natur yn atebion ennill-ennill, rhai sy'n cynnwys amddiffyn, adfer a rheoli ecosystemau yn gynaliadwy.

Rhaid i G20 arwain y ffordd

hysbyseb

Mae ASEau yn dweud hynny i gyd Cenhedloedd G20 dylai ddangos arweinyddiaeth fyd-eang ac ymrwymo i gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 fan bellaf. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i greu clwb hinsawdd rhyngwladol gydag allyrwyr nwyon tŷ gwydr mawr eraill (GHG) gyda'r nod o osod safonau cyffredin a chodi uchelgais ledled y byd trwy gomin mecanwaith addasu ffiniau carbon.

Maent yn croesawu dychweliad yr UD i Gytundeb Paris ac ymrwymiad yr Arlywydd Biden i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Unol Daleithiau yn ei hanner erbyn 2030 o gymharu â 2005. Mae ASEau yn disgwyl i fesurau polisi cyllido ac ariannu gyflawni'r nod hwn.

Er bod ASEau yn cydnabod parodrwydd Tsieina i fod yn bartner adeiladol mewn trafodaethau hinsawdd byd-eang, mae'n ymwneud â dibyniaeth y wlad ar lo ac yn tanlinellu y dylai targedau hinsawdd Tsieina gwmpasu holl allyriadau nwyon tŷ gwydr ac nid yn unig allyriadau carbon deuocsid.

Mwy o gefnogaeth ariannol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Dywed ASEau bod yn rhaid i wledydd datblygedig gyflawni eu haddewid i godi o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn ar gyfer gwledydd sy'n datblygu, gan gynyddu'r swm hwnnw o 2025, pan ddylai economïau sy'n dod i'r amlwg hefyd ddechrau cyfrannu. Dylid cytuno ar fap ffordd sy'n amlinellu cyfraniad teg pob gwlad ddatblygedig i'r cynllun cyllido hwn. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall pob gwlad sy'n datblygu gymryd rhan yn COP26 er gwaethaf COVID-19.

Y camau nesaf

Bydd yr ASE yn pleidleisio ar y penderfyniad yn ystod y sesiwn lawn 18-21 Hydref.

A dirprwyo o'r Senedd dan arweiniad Pascal Canfin Bydd (Renew, FR) yn Glasgow rhwng 8-13 Tachwedd.

Cefndir

Mae'r Senedd wedi bod yn pwyso am ddeddfwriaeth hinsawdd a bioamrywiaeth fwy uchelgeisiol yr UE ac wedi datgan a argyfwng hinsawdd ar 28 Tachwedd 2019. Ym mis Mehefin 2021, aeth yr Cyfraith Hinsawdd Ewrop ei fabwysiadu gan y Senedd. Mae'n trawsnewid y Bargen Werdd Ewropymrwymiad gwleidyddol i niwtraliaeth hinsawdd yr UE erbyn 2050 i rwymedigaeth rwymol i'r UE ac aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn cynyddu targed yr UE ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030 o 40% i 55% o leiaf, o'i gymharu â lefel 1990. Ym mis Gorffennaf 2021, cyflwynodd y Comisiwn y Pecyn “Ffit i 55 yn 2030” er mwyn galluogi'r UE i gyrraedd y targed 2030 mwy uchelgeisiol.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth: Adroddiad newydd yn dangos cynnydd a wnaed ar rywogaethau estron goresgynnol ond erys heriau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r cyntaf Adrodd ar y cais y Rheoliad Rhywogaethau Estron Goresgynnol (IAS), sy'n ceisio lleihau'r bygythiad a achosir gan y rhywogaethau hyn i anifeiliaid a phlanhigion brodorol. Mae'r adroddiad yn canfod bod Rheoliad IAS yn cyflawni ei amcanion, wrth i fesurau atal a rheoli, rhannu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r broblem wella. Ac eto, mae gweithredu yn her ar sawl cyfrif. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Chefnforoedd Virginijus Sinkevičius: "Mae rhywogaethau estron ymledol yn un o brif ysgogwyr colli bioamrywiaeth yn Ewrop. Mae adroddiad heddiw yn dangos bod gan werth gweithredu ar lefel yr UE werth ychwanegol gwirioneddol. Bydd y Rheoliad hwn yn offeryn hanfodol i barhau i fynd i'r afael â hyn. bygwth a rhoi bioamrywiaeth ar lwybr adferiad o dan Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030. ”

Disgwylir i'r cynnydd a ragwelir mewn masnach a theithio byd-eang, ynghyd â newid yn yr hinsawdd, gynyddu'r risg y bydd rhywogaethau estron goresgynnol yn ymledu er enghraifft planhigion fel yr hyacinth dŵr, ac anifeiliaid fel y cornet Asiaidd neu'r raccoon. Gall hyn arwain at fwy o effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth ac ecosystemau, iechyd pobl a'r economi. Yn seiliedig ar ddadansoddi data rhwng 2015 a 2019, mae'r adroddiad yn dangos bod Aelod-wladwriaethau yn aml wedi cymryd mesurau effeithiol i atal cyflwyno rhywogaethau estron goresgynnol sy'n peri pryder i'r UE yn fwriadol neu'n anfwriadol. Serch hynny, mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod nifer o heriau a meysydd i'w gwella o hyd. Bydd y Comisiwn yn cymryd camau i wella cydymffurfiad â Rheoliad IAS. Mae mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd