Cysylltu gyda ni

Trosedd

Ymladd troseddau: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar droseddau amgylcheddol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio a ymgynghoriad cyhoeddus ar droseddau amgylcheddol. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn bwydo i'r adolygiad o reolau'r UE ar droseddau amgylcheddol. Y Gyfarwyddeb (Cyfarwyddeb 2008 / 99 / EC) yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau drin gweithgareddau sy'n torri deddfwriaeth amgylcheddol yr UE, megis cludo gwastraff yn anghyfreithlon, masnachu mewn rhywogaethau sydd mewn perygl neu mewn sylweddau sy'n disbyddu osôn, fel troseddau. Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’r UE yn rhedwr blaen wrth ddatblygu polisi amgylcheddol cynhwysfawr. Rydym yn benderfynol o barhau i osod safonau byd-eang ar gyfer amddiffyn y blaned. Mae trawsnewidiad gwyrdd yn golygu bod yn rhaid i ni amddiffyn ein hamgylchedd rhag trosedd a'n hadnoddau naturiol rhag cael eu hecsbloetio. Rwy'n gwahodd pawb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn a rhannu eu cyfraniad. Gyda'n gilydd, gallwn wneud mwy i amddiffyn bywyd gwyllt a gwella ansawdd bywyd yr holl ddinasyddion. ”

Disgwylir cynnig deddfwriaethol ar gyfer Cyfarwyddeb ddiwygiedig erbyn diwedd 2021. Daeth gwerthusiad o'r Gyfarwyddeb, a gynhaliwyd yn 2019-2020, i'r casgliad bod lle i wella o hyd o ran lleihau troseddau amgylcheddol ac erlyn troseddwyr. Mae'r adolygiad yn mynd i'r afael â'r materion hynny, trwy ddefnyddio cymhwysedd wedi'i atgyfnerthu'r UE ym maes cyfraith droseddol o dan Gytundeb Lisbon yn ogystal â sicrhau bod y rheolau'n cael eu cydgysylltu'n well â mentrau gwyrdd eraill. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn unigolion a grwpiau sydd â diddordeb ac arbenigedd yn y mater, fel aelodau o'r cyhoedd, academyddion, busnesau a chyrff anllywodraethol. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor rhwng 5 Chwefror a 4 Mai 2021. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen

Trosedd

Datganiad gan yr Is-lywydd Jourová a'r Comisiynydd Reynders ar Ddiwrnod Ewropeaidd i Ddioddefwyr Trosedd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

I nodi Diwrnod Ewropeaidd Dioddefwyr Trosedd, Gwerthoedd a Thryloywder Cyhoeddodd yr Is-lywydd Vera Jourová, a’r Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders y datganiad a ganlyn: “Bob blwyddyn mae miliynau o bobl yn yr Undeb Ewropeaidd yn dioddef troseddau. Cafodd pandemig COVID-19 ei effaith hefyd. Yn ystod y mesurau cloi, gwelsom gynnydd mewn trais domestig, cam-drin plant yn rhywiol, seiberdroseddu, a throseddau casineb hiliol a senoffobig. Mae angen rhoi sylw arbennig i'r dioddefwyr hyn. Nid yw llawer o'r dioddefwyr hyn yn gwybod eu hawliau. Yn aml nid ydyn nhw eisiau nac yn rhy ofnus i riportio troseddau i awdurdodau. O ganlyniad, mae gormod o ddioddefwyr troseddau yn cael eu gadael heb eu clywed heb fynediad at gyfiawnder a chefnogaeth briodol. Y cam cyntaf i newid hyn yw grymuso dioddefwyr, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed fel dioddefwyr trais ar sail rhywedd neu droseddau casineb. Y llynedd fe wnaethon ni gyflwyno'r y strategaeth hawliau dioddefwyr gyntaf erioed, yn canolbwyntio ar rymuso dioddefwyr i riportio troseddau a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt, ni waeth ble maent yn yr UE, neu o dan ba amgylchiadau y digwyddodd y drosedd. Yr ail gam yw gweithio gyda'n gilydd. Fe wnaethon ni benodi ein cyntaf erioed Cydlynydd hawliau dioddefwyr a sefydlu  Llwyfan Hawliau Dioddefwyr yr UE, gan ddwyn ynghyd am y tro cyntaf yr holl actorion ar lefel yr UE sy'n berthnasol i hawliau dioddefwyr. Mae helpu dioddefwyr i wella ar ôl eu dioddefaint a symud ymlaen yn eu bywydau yn dasg heriol a hirsefydlog y gall dim ond cydweithrediad tynn rhwng yr holl actorion ar lefel yr UE a chenedlaethol ei gyflawni. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Europol

Mae Europol yn helpu twyllwyr Forex i'r wal

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) ynghyd â heddlu Catalwnia (Mossos d’Esquadra), Andorra ac Europol wedi ymuno i ddatgymalu twyll buddsoddi mewn marchnadoedd cyfnewid tramor ac opsiynau deuaidd. Credir bod gan y sgam gwmpas rhyngwladol. Dan arweiniad Heddlu Andorran o dan gyfarwyddyd barnwrol Cyfarwyddyd Batllia Arbenigol 2, mae llawdriniaeth a gynhaliwyd ym mis Ionawr wedi arwain at arestio chwech o dwyllwyr a amheuir rhwng 20 a 34 oed. Honnir bod y rhai a ddrwgdybir a dwyllwyd wedi twyllo miloedd o gleientiaid trwy gwmni hyfforddi buddsoddi.

Wedi'i leoli yn Andorra, roedd y cwmni'n arbenigo mewn hyfforddi buddsoddiad mewn cryptocurrencies ac asedau eraill, a chredir ei fod hefyd wedi cynnal gweithgareddau masnachu. Gan wneud dau chwiliad tŷ, atafaelodd yr heddlu: wyth cerbyd; sawl dyfais electronig; amcangyfrif o € 70 000 mewn arian fiat a cryptocurrencies gan gynnwys Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo a chyfrifon banc lluosog sy'n gysylltiedig â'r cwmni.

Cefnogodd Europol yr ymchwiliad a'r gweithrediad gan ysgogi arbenigwyr o'r Ganolfan Trosedd Ariannol ac Economaidd Ewropeaidd (EFECC) a Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3). Yn ystod y llawdriniaeth, defnyddiwyd arbenigwyr Europol yn Andorra i gael cymorth gweithredol yn y fan a'r lle ac arbenigedd fforensig.

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill difrifol a threfnus o droseddu. Mae hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel. Yn 2019, cefnogodd Europol 1,874 o weithrediadau rhyngwladol.

Parhau Darllen

Europol

Mae Europol yn cefnogi Sbaen a'r UD i ddatgymalu troseddau cyfundrefnol gwyngalchu arian

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) a Gweinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol yn gwyngalchu arian ar gyfer carteli mawr De America. 

Roedd y rhwydwaith troseddol yn ymwneud â chasglu dyledion a gwyngalchu arian a ddaeth o fasnachu cyffuriau. Fe wnaethant hefyd ddarparu gwasanaethau hitman, fel y'u gelwir, yn cynnwys lladd contractau, bygythiadau a thrais wedi'u targedu at grwpiau troseddol eraill. Defnyddiodd y sefydliad troseddol y rhwydwaith o ddynion taro i gasglu taliadau ledled Sbaen gan grwpiau troseddol eraill sy'n prynu cyffuriau o garteli De America i'w hailddosbarthu yn lleol. Nododd yr ymchwiliad hefyd nifer o 'ddynion blaen' yn caffael nwyddau moethus ar gyfer ffyrdd o fyw arweinwyr y grŵp. Dim ond rhan fach o gynllun gwyngalchu arian mawr oedd hwn a oedd yn masnachu ceir pen uchel ac yn defnyddio technegau smurfio i roi elw troseddol yn y system ariannol.

Canlyniadau

  • Arestio 4 o bobl dan amheuaeth (gwladolion Colombia, Sbaen a Venezuelan)
  • 7 o bobl dan amheuaeth wedi'u cyhuddo o droseddau
  • 1 cwmni wedi'i gyhuddo o drosedd
  • 3 chwiliad cartref yn Sbaen
  • Atafaelu ceir pen uchel, eitemau moethus, drylliau a bwledi

Hwylusodd Europol y cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol yn ystod yr ymchwiliad cyfan.

Gwyliwch fideo

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill difrifol a threfnus o droseddu. Mae hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

 

EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a Cylch Polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y 2018 - 2021 cyfnod. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol Aelod-wladwriaethau'r UE, sefydliadau ac asiantaethau, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. gwyngalchu arian yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd