Cysylltu gyda ni

economi Cylchlythyr

Mae'r Senedd yn anelu at economi carbon-niwtral, cynaliadwy, di-wenwynig a chylchol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn galw am rwymo targedau 2030 ar gyfer ôl troed defnyddio a defnyddio deunyddiau © AdobeStock_Fotoschlick  

Mabwysiadodd y Senedd argymhellion polisi cynhwysfawr i gyflawni economi carbon-niwtral, cynaliadwy, di-wenwynig a chwbl cylch erbyn 2050 fan bellaf. Mae'r adroddiad, a fabwysiadwyd heddiw (10 Chwefror) gyda 574 o bleidleisiau o blaid, 22 yn erbyn a 95 yn ymatal, yn ymateb i sylwadau'r Comisiwn Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Mae angen targedau rhwymo 2030 ar gyfer defnyddio deunyddiau a'n hôl troed defnydd, sy'n cwmpasu cylch bywyd cyfan pob categori cynnyrch a roddir ar farchnad yr UE, straen ASEau. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i gynnig targedau rhwymo cynnyrch-benodol a / neu sector-benodol ar gyfer cynnwys wedi'i ailgylchu.

Mae'r Senedd yn annog y Comisiwn i gyflwyno deddfwriaeth newydd yn 2021, gan ehangu cwmpas y Cyfarwyddeb Ecodesign i gynnwys cynhyrchion nad ydynt yn gysylltiedig ag ynni. Dylai hyn osod safonau sy'n benodol i gynnyrch, fel bod cynhyrchion a roddir ar farchnad yr UE yn perfformio'n dda, yn wydn, yn ailddefnyddiadwy, yn hawdd eu hatgyweirio, nad ydynt yn wenwynig, yn gallu cael eu huwchraddio a'u hailgylchu, cynnwys cynnwys wedi'i ailgylchu, a'u bod yn adnoddau ac yn ynni- effeithlon. Manylir ar argymhellion allweddol eraill yma.

Dywedodd y Rapporteur Jan Huitema (Adnewyddu Ewrop, NL): “Mae'r newid i economi gylchol yn gyfle economaidd i Ewrop y dylem ei gofleidio. Nid yw Ewrop yn gyfandir llawn adnoddau, ond mae gennym y sgiliau, yr arbenigedd a'r gallu i arloesi a datblygu'r technolegau sydd eu hangen i gau dolenni ac adeiladu cymdeithas ddi-wastraff. Bydd hyn yn creu swyddi a thwf economaidd ac yn dod â ni'n agosach at gyrraedd ein nodau hinsawdd: Mae'n ennill-ennill. ” Gwylio datganiad fideo.

Yn y ddadl lawn, pwysleisiodd ASEau y bydd cyflawni amcanion y Fargen Werdd yn bosibl dim ond os bydd yr UE yn newid i fodel economi gylchol, ac y bydd y newid hwn yn creu swyddi a chyfleoedd busnes newydd. Rhaid gweithredu deddfwriaeth bresennol ar wastraff yn fwy trylwyr, ac mae angen mesurau pellach ar gyfer sectorau a chynhyrchion allweddol, megis tecstilau, plastigau, pecynnu ac electroneg, ychwanegodd ASEau. Gwyliwch recordiad llawn y ddadl yma.

Cyd-destun

Ym mis Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn raglen newydd “Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr ar gyfer Ewrop Glanach a Mwy Cystadleuol ”. A. dadl ym Mhwyllgor yr Amgylchedd cynhaliwyd ym mis Hydref 2020, a mabwysiadwyd yr adroddiad ar 27 Ionawr 2021.

Mae hyd at 80% o effaith amgylcheddol cynhyrchion yn cael ei bennu yn y cam dylunio. Disgwylir i'r defnydd byd-eang o ddeunyddiau ddyblu yn ystod y deugain mlynedd nesaf, tra rhagwelir y bydd maint y gwastraff a gynhyrchir bob blwyddyn yn cynyddu 70% erbyn 2050. Hanner cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr, a mwy na 90% o golli bioamrywiaeth a dŵr straen, yn dod o echdynnu a phrosesu adnoddau.

economi Cylchlythyr

Sut mae'r UE eisiau sicrhau economi gylchol erbyn 2050  

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch am gynllun gweithredu economi gylchol yr UE a pha fesurau ychwanegol y mae ASEau eisiau lleihau gwastraff a gwneud cynhyrchion yn fwy cynaliadwy. Os byddwn yn parhau i ecsbloetio adnoddau fel yr ydym yn ei wneud nawr, erbyn 2050 byddem yn gwneud hynny angen adnoddau tair Daears. Mae adnoddau cyfyngedig a materion hinsawdd yn gofyn am symud o gymdeithas 'cymryd-gwaredu' i economi carbon-niwtral, amgylcheddol gynaliadwy, di-wenwynig a chylchol erbyn 2050.

Amlygodd yr argyfwng presennol wendidau mewn cadwyni adnoddau a gwerth, gan daro Busnesau bach a chanoligacdiwydiant. Bydd economi gylchol yn torri allyriadau CO2, wrth ysgogi twf economaidd a chreu cyfleoedd gwaith.

Darllenwch mwy am y diffiniad a buddion yr economi gylchol.

Cynllun gweithredu economi gylchol yr UE

Yn unol ag UE Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 O dan y Bargen Werdd, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd un newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr ym mis Mawrth 2020, gan ganolbwyntio ar atal a rheoli gwastraff a'i nod oedd hybu twf, cystadleurwydd ac arweinyddiaeth fyd-eang yr UE yn y maes.

Ar 27 Ionawr, cefnogodd pwyllgor amgylchedd y Senedd y cynllun a galw am rhwymo targedau 2030 ar gyfer defnyddio a defnyddio deunyddiau. Bydd ASEau yn pleidleisio ar yr adroddiad yn ystod sesiwn lawn mis Chwefror.

Symud i gynhyrchion cynaliadwy

Cyflawni marchnad UE o cynhyrchion cynaliadwy, niwtral yn yr hinsawdd ac adnoddau-effeithlon, mae'r Comisiwn yn cynnig ymestyn y Ecodesign Directive i gynhyrchion nad ydynt yn gysylltiedig ag ynni. Mae ASEau eisiau i'r rheolau newydd fod ar waith yn 2021.

Mae ASEau hefyd yn cefnogi mentrau i frwydro yn erbyn darfodiad a gynlluniwyd, gwella gwydnwch a reparability cynhyrchion ac i gryfhau hawliau defnyddwyr gyda'r hawl i atgyweirio. Maen nhw'n mynnu bod gan ddefnyddwyr yr hawl i gael eu hysbysu'n iawn am effaith amgylcheddol y cynhyrchion a'r gwasanaethau maen nhw'n eu prynu a gofynnwyd i'r Comisiwn wneud cynigion i frwydro yn erbyn yr hyn a elwir yn wyrddio gwyrdd, pan fydd cwmnïau'n cyflwyno'u hunain fel rhai sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

Gwneud sectorau hanfodol yn gylchol

Rhaid ymgorffori cylchrediad a chynaliadwyedd ym mhob cam o gadwyn werth er mwyn sicrhau economi gwbl gylchol: o ddylunio i gynhyrchu a'r holl ffordd i'r defnyddiwr. Mae cynllun gweithredu'r Comisiwn yn nodi saith maes allweddol sy'n hanfodol i sicrhau economi gylchol: plastigau; tecstilau; e-wastraff; bwyd, dŵr a maetholion; pecynnu; batris a cherbydau; adeiladau ac adeiladu.
Tecstilau

Tecstilau defnyddio llawer o ddeunyddiau crai a dŵr, gyda llai nag 1% wedi'i ailgylchu. Mae ASEau eisiau mesurau newydd yn erbyn colli microfiber a safonau llymach ar ddefnyddio dŵr.

Darganfod sut mae cynhyrchu a gwastraff tecstilau yn effeithio ar yr amgylchedd.

Electroneg a TGCh

Gwastraff electronig a thrydanol, neu e-wastraff, yw'r llif gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE a mae llai na 40% yn cael ei ailgylchu. Mae ASEau eisiau i'r UE hyrwyddo bywyd cynnyrch hirach trwy ailddefnydd a gallu i'w wneud.

Dysgu rhai Ffeithiau a ffigurau e-wastraff.

Bwyd, dŵr a maetholion

Amcangyfrifir bod 20% o fwyd yn cael ei golli neu ei wastraffu yn yr UE. Mae ASEau yn annog haneru gwastraff bwyd erbyn 2030 o dan y Strategaeth Fferm i Fforc.

Pecynnu

Cyrhaeddodd gwastraff pecynnu yn Ewrop y lefel uchaf erioed yn 2017. Nod rheolau newydd yw sicrhau bod yr holl ddeunydd pacio ar farchnad yr UE yn economaidd y gellir ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu erbyn 2030.

Batris a cherbydau

Mae ASEau yn edrych ar gynigion sy'n gofyn am gynhyrchu a deunyddiau all batris ar farchnad yr UE i gael ôl troed carbon isel a pharchu hawliau dynol, safonau cymdeithasol ac ecolegol.

Adeiladu ac adeiladau

Mae adeiladu yn cyfrif am mwy na 35% o gyfanswm gwastraff yr UE. Mae ASEau eisiau cynyddu hyd oes adeiladau, gosod targedau lleihau ar gyfer ôl troed carbon deunyddiau a sefydlu gofynion sylfaenol ar effeithlonrwydd adnoddau ac ynni.

Rheoli a chludo gwastraff

Mae'r UE yn cynhyrchu mwy na 2.5 biliwn tunnell o wastraff y flwyddyn, yn bennaf o aelwydydd. Mae ASEau yn annog gwledydd yr UE i gynyddu ailgylchu o ansawdd uchel, symud i ffwrdd o safleoedd tirlenwi a lleihau llosgi.

Dewch i wybod am ystadegau tirlenwi ac ailgylchu yn yr UE.

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

Effaith cynhyrchu tecstilau a gwastraff ar yr amgylchedd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae dillad, esgidiau a thecstilau cartref yn gyfrifol am lygredd dŵr, allyriadau nwyon tŷ gwydr a thirlenwi. Darganfyddwch fwy yn yr ffeithlun. Mae ffasiwn gyflym - y ddarpariaeth gyson o arddulliau newydd am brisiau isel iawn - wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y dillad sy'n cael eu cynhyrchu a'u taflu.

Er mwyn mynd i'r afael â'r effaith ar yr amgylchedd, mae'r UE eisiau cyflymu'r symud tuag at economi gylchol.

Ym mis Mawrth 2020, aeth y Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun gweithredu economi gylchol newydd, sy'n cynnwys strategaeth UE ar gyfer tecstilau, sy'n anelu at ysgogi arloesedd a hybu ailddefnyddio o fewn y sector. Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar adroddiad hunan-fenter ar gynllun gweithredu economi gylchol ddechrau 2021.

Mae angen gweithredu egwyddorion cylchrediad trwy bob cam o gadwyn werth i wneud yr economi gylchol yn llwyddiant. O ddylunio i gynhyrchu, yr holl ffordd i'r defnyddiwr.

Jan Huitema (Adnewyddu Ewrop, yr Iseldiroedd), lead ASE ar gynllun gweithredu economi gylchol.
ffeithlun gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau Ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau  

Defnydd dŵr

Mae'n cymryd llawer o ddŵr i gynhyrchu tecstilau, ynghyd â thir i dyfu cotwm a ffibrau eraill. Amcangyfrifir bod y diwydiant tecstilau a dillad byd-eang yn cael ei ddefnyddio 79 biliwn metr ciwbig o ddŵr yn 2015, er bod anghenion economi gyfan yr UE yn dod i gyfanswm 266 biliwn metr ciwbig yn 2017. I wneud crys-t cotwm sengl, Mae angen 2,700 litr o ddŵr croyw yn ôl amcangyfrifon, digon i ddiwallu anghenion yfed un person am 2.5 mlynedd.

Infograffig gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilauFfeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau  

Llygredd dŵr

Amcangyfrifir bod cynhyrchu tecstilau yn gyfrifol am oddeutu 20% o lygredd dŵr glân byd-eang o gynhyrchion lliwio a gorffen.

Gollyngiadau syntheteg golchi amcangyfrif 0.5 miliwn tunnell o ficrofibres i'r cefnfor flwyddyn.

Mae gwyngalchu dillad synthetig yn cyfrif am 35% o ficroplastigion cynradd wedi'u rhyddhau i'r amgylchedd. Gall un llwyth golchi dillad o ddillad polyester ollwng 700,000 o ffibrau microplastig a all ddod i ben yn y gadwyn fwyd.

Infograffig gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau     

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Amcangyfrifir bod y diwydiant ffasiwn yn gyfrifol am 10% o allyriadau carbon byd-eang - mwy na hediadau rhyngwladol a llongau morwrol cyfunol.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, cynhyrchwyd pryniannau tecstilau yn yr UE yn 2017 654 kg o allyriadau CO2 y pen.

Gwastraff tecstilau mewn safleoedd tirlenwi

Mae'r ffordd y mae pobl yn cael gwared ar ddillad diangen hefyd wedi newid, gydag eitemau'n cael eu taflu yn hytrach na'u rhoi.

Er 1996, mae nifer y dillad a brynwyd yn yr UE fesul person wedi cynyddu 40% yn dilyn cwymp sydyn mewn prisiau, sydd wedi lleihau rhychwant oes dillad. Mae Ewropeaid yn defnyddio bron i 26 cilo o decstilau ac yn taflu tua 11 cilo ohonyn nhw bob blwyddyn. Gellir allforio dillad ail-law y tu allan i'r UE, ond yn bennaf (87%) wedi'u llosgi neu eu tirlenwi.

Yn fyd-eang mae llai nag 1% o ddillad yn cael eu hailgylchu fel dillad, yn rhannol oherwydd technoleg annigonol.

Mynd i'r afael â gwastraff tecstilau yn yr UE

Nod y strategaeth newydd yw mynd i'r afael â ffasiwn gyflym a darparu canllawiau i sicrhau lefelau uchel o gasglu gwastraff tecstilau ar wahân.

O dan y cyfarwyddeb gwastraff a gymeradwywyd gan y Senedd yn 2018, bydd yn ofynnol i wledydd yr UE gasglu tecstilau ar wahân erbyn 2025. Mae strategaeth newydd y Comisiwn hefyd yn cynnwys mesurau i gefnogi deunyddiau cylchol a phrosesau cynhyrchu, mynd i’r afael â phresenoldeb cemegolion peryglus a helpu defnyddwyr i ddewis tecstilau cynaliadwy.

Mae gan yr UE Ecolabel yr UE y gall cynhyrchwyr sy'n parchu meini prawf ecolegol fod yn berthnasol i eitemau, gan sicrhau defnydd cyfyngedig o sylweddau niweidiol a llai o lygredd dŵr ac aer.

Mae'r UE hefyd wedi cyflwyno rhai mesurau i liniaru effaith gwastraff tecstilau ar yr amgylchedd. Cronfeydd Horizon 2020 RESYNTEX, prosiect sy'n defnyddio ailgylchu cemegol, a allai ddarparu model busnes economi gylchol ar gyfer y diwydiant tecstilau.

Mae gan fodel mwy cynaliadwy o gynhyrchu tecstilau hefyd y potensial i roi hwb i'r economi. "Mae Ewrop yn ei chael ei hun mewn argyfwng iechyd ac economaidd digynsail, gan ddatgelu breuder ein cadwyni cyflenwi byd-eang," meddai'r ASE arweiniol Huitema. "Bydd ysgogi modelau busnes arloesol newydd yn eu tro yn creu twf economaidd newydd a'r cyfleoedd gwaith y bydd angen i Ewrop eu hadfer."

Mwy am wastraff yn yr UE

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

E-wastraff yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau  

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

E-wastraff yw'r llif gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE ac mae llai na 40% yn cael ei ailgylchu. Mae dyfeisiau electronig ac offer trydanol yn diffinio bywyd modern. O beiriannau golchi a sugnwyr llwch i ffonau smart a chyfrifiaduron, mae'n anodd dychmygu bywyd hebddyn nhw. Ond mae'r gwastraff maen nhw'n ei gynhyrchu wedi dod yn rhwystr i ymdrechion yr UE i leihau ei ôl troed ecolegol. Darllenwch fwy i ddarganfod sut mae'r UE yn mynd i'r afael ag e-wastraff wrth symud tuag at fwy economi cylchlythyr.

Beth yw e-wastraff?

Mae gwastraff electronig a thrydanol, neu e-wastraff, yn cynnwys amrywiaeth o wahanol gynhyrchion sy'n cael eu taflu ar ôl eu defnyddio.

Offer cartref mawr, fel peiriannau golchi a stofiau trydan, yw'r rhai a gesglir fwyaf, sef mwy na hanner yr holl e-wastraff a gesglir.

Dilynir hyn gan offer TG a thelathrebu (gliniaduron, argraffwyr), offer defnyddwyr a phaneli ffotofoltäig (camerâu fideo, lampau fflwroleuol) ac offer cartref bach (sugnwyr llwch, tostwyr).

Gyda'i gilydd, dim ond 7.2% o'r e-wastraff a gasglwyd yw pob categori arall, megis offer trydanol a dyfeisiau meddygol.

Infograffig ar wastraff electronig a thrydanol yn yr UE Infograffig yn dangos canran yr e-wastraff fesul math o beiriant yn yr UE  

Cyfradd ailgylchu e-wastraff yn yr UE

Mae llai na 40% o'r holl e-wastraff yn yr UE yn cael ei ailgylchu, mae'r gweddill heb ei drin. Mae arferion ailgylchu yn amrywio ymhlith gwledydd yr UE. Yn 2017, ailgylchodd Croatia 81% o'r holl wastraff electronig a thrydanol, tra ym Malta, y ffigur oedd 21%.

Infograffig ar gyfradd ailgylchu e-wastraff yn yr UE Infograffig yn dangos cyfraddau ailgylchu e-wastraff fesul gwlad yn yr UE  

Pam mae angen i ni ailgylchu gwastraff electronig a thrydanol?

Mae offer electronig a thrydanol a daflwyd yn cynnwys deunyddiau a allai fod yn niweidiol sy'n llygru'r amgylchedd ac yn cynyddu'r risgiau i bobl sy'n ymwneud ag ailgylchu e-wastraff. Er mwyn gwrthsefyll y broblem hon, mae'r UE wedi mynd heibio deddfwriaeth i atal defnyddio rhai cemegolion, fel plwm.

Daw llawer o fwynau prin sydd eu hangen mewn technoleg fodern o wledydd nad ydyn nhw'n parchu hawliau dynol. Er mwyn osgoi cefnogi gwrthdaro arfog a cham-drin hawliau dynol yn anfwriadol, mae ASEau wedi mabwysiadu rheolau sy'n ei gwneud yn ofynnol i fewnforwyr Ewropeaidd mwynau daear prin i gynnal gwiriadau cefndir ar eu cyflenwyr.

Beth mae'r UE yn ei wneud i leihau e-wastraff?

Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen newydd cynllun gweithredu economi gylchol un o flaenoriaethau hynny yw lleihau gwastraff electronig a thrydanol. Mae'r cynnig yn amlinellu'n benodol nodau uniongyrchol fel creu'r “hawl i atgyweirio” a gwella ailddefnyddiadwyedd yn gyffredinol, cyflwyno gwefrydd cyffredin a sefydlu system wobrwyo i annog ailgylchu electroneg.

Safbwynt y Senedd

Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar adroddiad hunan-fenter ar gynllun gweithredu economi gylchol ym mis Chwefror 2021.

Dywedodd Jan Huitema, aelod o’r Iseldiroedd yn Ewrop, Jan Huitema, y ​​prif ASE ar y mater hwn, ei bod yn bwysig mynd at gynllun gweithredu’r Comisiwn yn “gyfannol”: “Mae angen gweithredu egwyddorion cylchrediad trwy gydol pob cam o gadwyn werth i wneud yr economi gylchol yn llwyddiant. ”

Dywedodd y dylid rhoi ffocws penodol i'r sector e-wastraff, gan fod ailgylchu ar ei hôl hi o ran cynhyrchu. “Yn 2017, cynhyrchodd y byd 44.7 miliwn o dunelli metrig o e-wastraff a dim ond 20% a ailgylchwyd yn iawn.”

Dywed Huitema hefyd y gallai'r cynllun gweithredu helpu gyda'r adferiad economaidd. “Bydd ysgogi modelau busnes arloesol newydd yn ei dro yn creu’r twf economaidd a’r cyfleoedd gwaith newydd y bydd angen i Ewrop eu hadfer.

Darllenwch fwy am yr economi gylchol a gwastraff

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd