Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Copernicus: Mae gwyddonwyr yn monitro mwrllwch dros dde Asia gan effeithio ar dros 400 miliwn o bobl

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS), sydd yn monitro haze a llygredd eang ar draws de Asia yn agos wedi datgelu efallai na fydd y digwyddiad sy'n effeithio ar gannoedd o filiynau o bobl yn diflannu tan fis Mawrth pan fydd y tymheredd yn codi.

Dywed CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, fod gogledd India yn benodol wedi bod yn profi ansawdd aer diraddiedig ers mis Hydref. Y prif ardaloedd yr effeithir arnynt yw ar hyd Afon Indus a'r Plân Indo-Gangetig gyda lefelau uchel o fater gronynnol mân o'r enw PM2.5 sy'n effeithio ar ddinasoedd fel New Delhi / India, Lahore / Pakistan, Dhaka / Bangladesh yn ogystal â Kathmandu / Nepal. Mae ansawdd yr aer ym mhrif ddinas India New Delhi wedi aros yn y categori 'gwael' ers dechrau mis Ionawr, wedi'i waethygu gan dymheredd oer, gyda'r ansawdd aer diraddiedig yn effeithio ar boblogaeth o dros 400 miliwn.

Esboniodd Uwch Wyddonydd CAMS, Mark Parrington: “Mae ansawdd aer diraddiedig yn gyffredin ar draws gogledd India yn y gaeaf, yn enwedig ledled y Gwastadedd Indo-Gangetig, yn rhannol oherwydd allyriadau o weithgareddau anthropogenig fel traffig, coginio, gwresogi a llosgi sofl cnydau sy'n gallu cronni dros y rhanbarth oherwydd topograffi ac amodau llonydd oer. Rydym wedi bod yn monitro'r digwyddiad hir ac eang hwn, a allai gael effeithiau iechyd posibl ar gannoedd o filiynau o bobl.

“Fe allai’r ddrysfa aeaf hon barhau tan y gwanwyn pan fydd tymheredd uwch a newidiadau yn y tywydd yn helpu i wasgaru’r llygredd”, ychwanega.

Mae CAMS yn darparu gwybodaeth barhaus am lygredd aer fel deunydd gronynnol mân (PM2.5), nitrogen deuocsid, sylffwr deuocsid, carbon monocsid ac osôn, ymhlith llygryddion eraill. Trwy gyfuno gwybodaeth a gafwyd o arsylwadau lloeren ac ar y ddaear â modelau cyfrifiadurol manwl o'r awyrgylch, gall gwyddonwyr CAMS ddarparu rhagolygon ansawdd aer o'r byd i gyd hyd at bum niwrnod ymlaen llaw, sy'n cynnwys y rhanbarth hwn sydd wedi'i effeithio'n wael.

Gwelwyd y ddrysfa eang yn glir mewn delweddau gweladwy lloeren ac mae rhagolygon byd-eang CAMS o ddyfnder optegol aerosol (AOD) yn dangos bod y prif gyfraniadau i'r ddrysfa yn dod o sylffad a deunydd organig. Mae dadansoddiadau'n dangos bod y crynodiad wedi aros yn uchel am gyfnod hir, gan gyrraedd uchafbwynt ar 16th Ionawr a 1st Chwefror.

Mae cymariaethau â data o fesuriadau ar y ddaear yn dangos bod lefelau PM2.5 yn parhau i fod yn uchel trwy gydol mis Ionawr (uchod) a mis Chwefror (isod) gyda rhai amrywiadau. Ffynhonnell: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus / ECMWF

ymchwil wedi dangos y gall amlygiad cronig i nwyon niweidiol a gronynnau bach fel PM2.5 gael effeithiau niweidiol ar iechyd, gan leihau disgwyliad oes fwy nag wyth mis ar gyfartaledd a dwy flynedd yn y dinasoedd a'r rhanbarthau mwyaf llygredig.

Mae gan ddadansoddiadau dyddiol CAMS a rhagolygon cludo hir o lygryddion atmosfferig ledled y byd yn ogystal ag ansawdd aer cefndirol ar gyfer y parth Ewropeaidd, sawl defnydd. Trwy fonitro, rhagweld ac adrodd ar ansawdd aer, mae CAMS yn cyrraedd miliynau o ddefnyddwyr trwy wasanaethau ac apiau i lawr yr afon fel Windy.com i ddarparu gwybodaeth hanfodol am ansawdd aer.

Copernicus yw rhaglen arsylwi Ddaear flaenllaw'r Undeb Ewropeaidd sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Camfanteisio ar Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Gall gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus fod gael yma.

Gall gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus fod gael yma.

Mwy o wybodaeth ar Copernicus.

Gall gwefan ECMWF fod gael yma.

EU

Yn ymuno i amddiffyn bioamrywiaeth ledled y byd: Mae'r Comisiwn yn gweithredu i ymgysylltu â mwy o gefnogwyr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur Diwrnod Bywyd Gwyllt y Byd (3 Mawrth), mae'r Comisiwn yn ailadrodd ei wahoddiad i holl sefydliadau'r byd i godi eu lleisiau i adeiladu'r momentwm ar gyfer natur a helpu i argyhoeddi mwy o lywodraethau i fod yn uchelgeisiol yn y Pymthegfed cyfarfod hollbwysig o Gynhadledd y Partïon i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CoP 15) yn ddiweddarach eleni. Union flwyddyn ers y Comisiwn lansio ei Glymblaid Fyd-eang Mae 'United for Biodiversity', mwy na 200 o sefydliadau ledled y byd - parciau cenedlaethol, canolfannau ymchwil a phrifysgolion, amgueddfeydd gwyddoniaeth a hanes natur, acwaria, gerddi botaneg a sŵau - eisoes wedi ymuno i fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth. Mae'r Comisiwn hefyd wedi ymuno â'r rhynglywodraethol Cynghrair Uchelgais Uchel (HAC) ar gyfer Natur a Phobl, a lansiwyd yn Uwchgynhadledd One Planet ym mis Ionawr eleni, gan gefnogi’n weithredol y nod i warchod o leiaf 30% o’r tir a’r môr erbyn 2030.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Mae dynoliaeth yn dinistrio natur ar gyfradd na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac rydym mewn perygl o golli bron i filiwn o rywogaethau. Mae hwn yn fygythiad uniongyrchol i'n hiechyd a'n lles ein hunain, gan ein bod yn gwbl ddibynnol ar we gyfoethog y blaned. Rhaid inni adfer cydbwysedd ar frys yn ein perthynas â natur a gwrthdroi colli bioamrywiaeth. Mae gweithredu'n dechrau gydag ymwybyddiaeth ac mae'r gwaith a wneir trwy glymblaid fel 'Unedig ar gyfer Bioamrywiaeth' yn hanfodol i helpu i roi ein hamgylchedd naturiol ar y llwybr i adferiad. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Ar Ddiwrnod Bywyd Gwyllt y Byd eleni ac wrth i ni ddathlu pen-blwydd cyntaf lansiad y Glymblaid Fyd-eang 'United for Biodiversity', rydym hefyd yn tynnu sylw at faint yr ydym yn colli ei golli mewn a byd heb natur. Dyma pam rydym yn gweithredu gyda phob ffordd i ddod â mwy o bartneriaid ar fwrdd y byd a galw ar genhedloedd i ymuno â'r Glymblaid Uchelgais Uchel wrth inni ddod yn nes at y CoP 15 pendant. ”

Gyda'u casgliadau, eu rhaglenni addysg a chadwraeth, mae'r sefydliadau'n rhan o'r clymblaid fyd-eang yn llysgenhadon pwysig i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiau dramatig yr argyfwng bioamrywiaeth presennol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg ac mae rhestr lawn sefydliadau'r Glymblaid Fyd-eang yn yma.

Parhau Darllen

Denmarc

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gefnogaeth Denmarc i brosiect fferm wynt alltraeth Thor, a fydd wedi'i leoli yn rhan Denmarc Môr y Gogledd. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gynyddu ei chyfran o'r trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy a lleihau allyriadau CO₂, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, heb ystumio gormod o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae’r mesur hwn o Ddenmarc yn enghraifft dda iawn o sut y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymhellion i gwmnïau gymryd rhan a buddsoddi mewn prosiectau ynni gwyrdd, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. . Bydd prosiect fferm wynt alltraeth Thor yn cyfrannu at gyflawni targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE a nodir yn y Fargen Werdd, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. ”

Hysbysodd Denmarc fesur cymorth i'r Comisiwn, gyda chyfanswm cyllideb uchaf o DKK 6.5 biliwn (oddeutu € 870 miliwn), i gefnogi dyluniad, adeiladwaith a gweithrediad prosiect fferm wynt alltraeth Thor newydd. Bydd y prosiect, a fydd â chynhwysedd gwynt ar y môr o leiaf 800 Megawat (MW) i uchafswm o 1000 MW, yn cynnwys y fferm wynt ei hun, yr is-orsaf alltraeth a'r cysylltiad grid o'r is-orsaf alltraeth i'r pwynt cysylltu yn yr is-orsaf gyntaf ar y tir.

Dyfernir y cymorth trwy dendr cystadleuol a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth o hyd 20 mlynedd. Telir y premiwm ar ben pris y farchnad am y trydan a gynhyrchir.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol a'i fod yn cael effaith gymhelliant, gan na fyddai prosiect gwynt alltraeth Thor yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy ocsiwn gystadleuol. Yn olaf, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn enwedig yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol, yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth, yn benodol, gan y bydd y buddiolwr yn cael ei ddewis a dyfarnu'r cymorth. allan trwy broses gynnig gystadleuol.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn meithrin datblygiad cynhyrchu ynni adnewyddadwy o dechnolegau gwynt ar y môr yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi prosiectau fel Fferm Wynt Ar y Môr Thor. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy sefydlu targed ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Mae'r prosiect yn cyfrannu at gyrraedd y targed hwn.

y diweddar Strategaeth Alltraeth yr UE yn nodi pwysigrwydd gwynt ar y môr fel rhan o'r Fargen Werdd.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhifau achos SA.57858 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn Cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiwn a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yn cytuno i atgyfnerthu cydweithredu wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a llygredd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cytunodd y Comisiwn Ewropeaidd a gynrychiolir gan Gomisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) a gynrychiolir gan ei Gyfarwyddwr Gweithredol Inger Andersen, i wella cydweithredu rhwng y ddau sefydliad am y cyfnod 2021-2025. Mae ffocws cryfach ar hyrwyddo economi gylchol, amddiffyn bioamrywiaeth a'r frwydr yn erbyn llygredd wrth wraidd y cytundeb newydd ar gyfer mwy o gydweithrediad. Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Rwy’n croesawu’r cam newydd hwn o gydweithrediad â Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig a fydd yn ein helpu i weithredu Bargen Werdd Ewrop a chyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, ond hefyd i ffurfio cynghrair gref cyn uwchgynadleddau hanfodol, sef i'w gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn. ”

Mewn sesiwn rithwir, Comisiynydd Sinkevičius a llofnododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Andersen Atodiad newydd i un sydd eisoes yn bodoli ers 2014 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU). Mae llofnodi'r ddogfen hon yn amserol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn pumed cyfarfod Cynulliad Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig yr wythnos diwethaf a lansiad y Gynghrair Fyd-eang ar Economi Gylchol ac Effeithlonrwydd Adnoddau (GACERE), tra bod y gymuned fyd-eang yn ceisio ymateb i bandemig COVID-19 a’r hinsawdd, adnoddau a bioamrywiaeth dybryd. argyfyngau. Tanlinellodd y partneriaid yr angen i symud pob rhan o gymdeithas i sicrhau trawsnewidiad gwyrdd-digidol tuag at ddyfodol cynaliadwy. Mae mwy o wybodaeth yn y datganiad newyddion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd