Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Ynni hydrogen: Beth yw'r buddion i'r UE?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch beth yw manteision ynni hydrogen a sut mae'r UE eisiau gwneud y gorau ohono i gefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd.

Ynni glân: Hanfodol ar gyfer Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd

Ar y ffordd i a Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd a phlaned lanach, mae'n hanfodol ailwampio'r cyflenwad ynni cyffredinol a chreu system ynni gwbl integredig o dan y Bargen Werdd Ewrop, Dylid cyfuno trosglwyddiad gwyrdd economi’r UE â mynediad at ynni glân, fforddiadwy a diogel i fusnesau a defnyddwyr.

Mae'r UE yn wynebu her gan fod ei gynhyrchu a'i ddefnydd ynni yn cyfrif am 75% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE yn 2018 ac mae'n dal i ddibynnu ar fewnforion am 58% o'i ynni, olew a nwy yn bennaf.

hysbyseb

Ym mis Gorffennaf 2020, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd a strategaeth hydrogen ar gyfer Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd, gyda'r nod o gyflymu datblygiad hydrogen glân a sicrhau ei rôl fel conglfaen ar gyfer system ynni niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050.

Darllenwch fwy ar y Polisi ynni glân yr UE.

A yw hydrogen yn ynni adnewyddadwy?

Mae yna wahanol fathau o hydrogen, wedi'u categoreiddio yn ôl y broses gynhyrchu a'r allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n deillio o hynny. Hydrogen glân (cynhyrchir "hydrogen adnewyddadwy" neu "hydrogen gwyrdd") trwy electrolysis dŵr gan ddefnyddio trydan o ffynonellau adnewyddadwy ac nid yw'n allyrru unrhyw nwyon tŷ gwydr yn ystod ei gynhyrchu.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu pwysigrwydd dosbarthiad o'r gwahanol fathau o hydrogen ac eisiau terminoleg unffurf ledled yr UE i wahaniaethu'n glir rhwng hydrogen adnewyddadwy a charbon isel.

Yn ystod sesiwn lawn mis Mai bydd ASEau yn pleidleisio ar adroddiad yn ymateb i gynnig y Comisiwn. Disgwylir iddynt ddweud hynny yn unig hydrogen gwyrdd - wedi'i gynhyrchu o ffynonellau adnewyddadwy - yn gallu cyfrannu'n gynaliadwy at gyflawni niwtraliaeth hinsawdd yn y tymor hir.

Ar hyn o bryd, dim ond rôl fach sydd gan hydrogen yn y cyflenwad ynni cyffredinol. Mae yna heriau o ran cystadleurwydd cost, graddfa'r cynhyrchiad, anghenion isadeiledd a diogelwch canfyddedig. Fodd bynnag, disgwylir i hydrogen alluogi prosesau cludo, gwresogi a diwydiannol heb allyriadau yn ogystal â storio ynni rhyng-dymhorol yn y dyfodol.

Mae ASEau eisiau i'r Comisiwn a gwledydd yr UE ysgogi cynhyrchu a defnyddio'r tanwydd o ffynonellau adnewyddadwy.

Beth yw manteision hydrogen?

Mae hydrogen yn cynrychioli tua 2% o gymysgedd ynni'r UE, y mae 95% ohono'n cael ei gynhyrchu gan danwydd ffosil, sy'n rhyddhau 70-100 miliwn tunnell o CO2 bob blwyddyn.

Yn ôl ymchwil, gallai ynni adnewyddadwy gyflenwi rhan sylweddol o'r gymysgedd ynni Ewropeaidd yn 2050, y mae hynny ohono gallai hydrogen gyfrif am hyd at 20%, yn benodol 20-50% o'r galw am ynni mewn trafnidiaeth a 5-20% mewn diwydiant.

Fe'i defnyddir yn bennaf fel porthiant mewn prosesau diwydiannol, ond hefyd fel tanwydd ar gyfer rocedi gofod.

O ystyried ei briodweddau, gall hydrogen fod yn danwydd da oherwydd:

  • Nid yw ei ddefnyddio at ddibenion ynni yn achosi allyriadau nwyon tŷ gwydr (dŵr yw unig sgil-gynnyrch y broses)
  • Gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu nwyon eraill, yn ogystal â thanwydd hylif
  • Gellir ailgyflwyno'r seilwaith presennol (cludo nwy a storio nwy) ar gyfer hydrogen
  • Mae ganddo ddwysedd ynni uwch na batris felly gellir ei ddefnyddio ar gyfer cludo nwyddau pellter hir a nwyddau trwm

Beth mae'r Senedd ei eisiau?

  • Cymhellion i annog galw ac i greu marchnad hydrogen Ewropeaidd a defnyddio seilwaith hydrogen yn gyflym
  • Diddymu'r hydrogen sy'n seiliedig ar ffosiliau yn raddol cyn gynted â phosibl
  • Ardystio pob mewnforio hydrogen yn yr un modd â hydrogen a gynhyrchir gan yr UE, gan gynnwys cynhyrchu a chludo i'w osgoi gollyngiadau carbon
  • Asesu'r posibilrwydd o ail-osod piblinellau nwy presennol ar gyfer cludo a storio hydrogen o dan y ddaear

Strategaeth ar gyfer integreiddio system ynni Ewrop


Bydd ASEau hefyd yn pleidleisio ar adroddiad ar wahân ar y strategaeth ar gyfer integreiddio system ynni Ewrop ar yr un diwrnod â'r adroddiad arall. Nod y strategaeth yw cyflymu datgarboneiddio, sicrhau cydbwysedd rhwydweithiau, adeiladu rhyng-gysylltiadau, hwyluso'r defnydd o ynni adnewyddadwy, datblygu digideiddio ac ymestyn storio a chynhyrchu lleol.

Mwy am bolisi ynni glân yr UE

Dysgwch fwy 

Newid yn yr hinsawdd

Heddlu'n clirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa Credit Suiesse i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS
Mae gweithredwyr hinsawdd "Rise up for Change" yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, Awst 2, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trwy REUTERS

Mae gweithredwyr hinsawdd 'Rise up for Change' yn blocio mynedfa UBS i brotestio yn erbyn cyllid banciau mawr i brosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd yn Zurich, yr Almaen, 2 Awst 2021. Schweiz Rise Up For Change / Taflen trwy REUTERS

Dechreuodd yr heddlu glirio gweithredwyr hinsawdd o galon ardal ariannol Zurich ddydd Llun (2 Awst) ar ôl iddyn nhw rwystro mynedfeydd banciau i brotestio yn erbyn cyllid benthycwyr ar gyfer prosiectau tanwydd ffosil sy'n niweidio'r amgylchedd., yn ysgrifennu Michael Shields.

Arweiniodd heddlu Zurich actifyddion canu a llafarganu a oedd wedi cymryd swyddi wrth y mynedfeydd i Credit Suisse (CSGN.S) ac UBS yn sgwâr Paradeplatz ym mol ariannol y Swistir. (UBSG.S) wedi iddynt wrthod gwasgaru.

hysbyseb

"Hyd yma, mae Credit Suisse ac UBS wedi gwneud unrhyw beth ond ymateb yn ddigonol i'r argyfwng hinsawdd. Dyna pam mae'r mudiad cyfiawnder hinsawdd yn meddiannu pencadlys Credit Suisse a swyddfa UBS gerllaw heddiw i dynnu sylw at ganlyniadau diffyg gweithredu sefydliadau ariannol y Swistir , "Dywedodd Frida Kohlmann, llefarydd ar ran y grŵp Rise Up for Change, mewn datganiad.

Roedd gweithredwyr wedi llwyfannu ffug y tu allan i bencadlys Credit Suisse yr wythnos diwethaf, gan sefyll fel cynrychiolwyr banc y Swistir a chyhoeddi diwedd ar ei ariannu tanwydd ffosil. Darllen mwy.

Daw’r brotest ynghanol ton o anufudd-dod sifil gan weithredwyr yn y Swistir, lle mae’r hinsawdd yn cynhesu tua dwywaith cyflymder y cyfartaledd byd-eang ac yn newid ei dirweddau mynyddig enwog. Darllen mwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu canllawiau newydd ar sut i amddiffyn prosiectau seilwaith yn y dyfodol rhag newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau technegol newydd ar amddiffyn hinsawdd prosiectau seilwaith ar gyfer y cyfnod 2021-2027. Bydd y canllawiau hyn yn caniatáu i ystyriaethau hinsawdd gael eu hintegreiddio i fuddsoddiadau yn y dyfodol a datblygu prosiectau seilwaith, p'un a ydynt yn adeiladau, isadeiledd rhwydwaith neu'n gyfres o systemau ac asedau adeiledig. Yn y modd hwn, bydd buddsoddwyr sefydliadol a phreifat Ewropeaidd yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ar brosiectau y bernir eu bod yn gydnaws â Chytundeb Paris ac amcanion hinsawdd yr UE.

Bydd y canllawiau a fabwysiadwyd yn helpu'r UE i weithredu Bargen Werdd Ewrop, i gymhwyso cyfarwyddiadau cyfraith hinsawdd Ewrop ac i gyfrannu at wariant gwyrddach yr UE. Maent yn rhan o bersbectif gostyngiad net mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o -55% erbyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050; maent yn parchu egwyddorion 'uchafiaeth effeithlonrwydd ynni' ac 'i beidio ag achosi niwed sylweddol'; ac maent yn cwrdd â'r gofynion a nodir yn y ddeddfwriaeth ar gyfer sawl cronfa UE fel InvestEU, y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), y Gronfa Cydlyniant (CF) a'r Gronfa Pontio Gyfiawn (FTJ).

hysbyseb

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 30.5 biliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth yn Ffrainc i gefnogi cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Ffrainc i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn yn ysgogi datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy allweddol, ac yn cefnogi trosglwyddo i gyflenwad ynni sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Bargen Werdd yr UE. Bydd dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr wrth gynnal cystadleuaeth ym marchnad ynni Ffrainc. ” 

Cynllun Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc y Comisiwn am ei fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef i weithredwyr solar, gwynt ar y tir a gosodiadau trydan dŵr. Mae'r cynllun yn rhoi cefnogaeth i'r gweithredwyr hyn a ddyfernir trwy dendrau cystadleuol. Yn benodol, mae'r mesur yn cynnwys saith math o dendr ar gyfer cyfanswm o 34 GW o gapasiti adnewyddadwy newydd a fydd yn cael ei drefnu rhwng 2021 a 2026: (i) solar ar y ddaear, (ii) solar ar adeiladau, (iii) gwynt ar y tir, (iv) gosodiadau trydan dŵr, (v) solar arloesol, (vi) hunan-ddefnydd a (vii) tendr niwtral o ran technoleg. Mae'r gefnogaeth ar ffurf premiwm ar ben pris y farchnad drydan. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb dros dro o oddeutu € 30.5 biliwn. Mae'r cynllun ar agor tan 2026 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r gosodiad adnewyddadwy newydd gael ei gysylltu â'r grid.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

hysbyseb

Canfu’r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol i ddatblygu’r cynhyrchiant ynni adnewyddadwy ymhellach i gyflawni nodau amgylcheddol Ffrainc. Mae ganddo hefyd effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau fel arall yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy dendrau cystadleuol. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn benodol, yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth. Yn olaf, ymrwymodd Ffrainc hefyd i gyflawni ex-post gwerthuso i asesu nodweddion a gweithrediad y cynllun adnewyddadwy.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Ffrainc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy o 2018 sefydlodd darged ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cafodd y mabwysiadwyd yn ddiweddar Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, gosod y tir ar gyfer y 'addas ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy, sy'n gosod targed uwch i gynhyrchu 40% o ynni'r UE o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.50272 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd