Cysylltu â ni

Bwlgaria

Mae gan Ddwyrain Ewrop rai o ddinasoedd mwyaf llygredig yr UE - Beth yw'r heriau sy'n wynebu'r rhanbarth a pha atebion sy'n bodoli?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ôl Eurostat, mae'r crynodiad uchaf o ronynnau mân peryglus mewn ardaloedd trefol ym Mwlgaria (19.6 μg / m3), Gwlad Pwyl (19.3 μg / m3), Rwmania (16.4 μg / m3) a Croatia (16 μg / m3), yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Ymhlith aelod-wladwriaethau'r UE mae ardaloedd trefol Bwlgaria yn dal y crynodiad uchaf o ronynnau mân, ymhell uwchlaw'r lefelau a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd.

Ar ben arall y sbectrwm, Gogledd Ewrop sy'n dal y lefelau isaf o lygredd gronynnau mân gyda PM2,5 yn yr UE. Mae Estonia (4,8 ľg / m3), Finlanda (5,1 ľg / m3) şi Suedia (5,8 ľg / m3), yn dal y lleoedd uchaf ar gyfer yr aer glanaf.

hysbyseb

PM2.5 yw'r mwyaf peryglus o'r gronynnau mân llygryddion, gyda diamedr o lai na 2.5 micron. Yn wahanol i PM10 (hy 10 gronyn maint micron), gall gronynnau PM2.5 fod yn fwy niweidiol i iechyd oherwydd eu bod yn treiddio'n ddwfn i'r ysgyfaint. Mae llygryddion fel gronynnau mân sydd wedi'u hatal yn yr atmosffer yn lleihau disgwyliad oes a lles a gallant arwain at ymddangosiad neu waethygu llawer o afiechydon anadlol a chardiofasgwlaidd cronig ac acíwt.

Mae gan Rwmania rai o'r ardaloedd sydd wedi'u taro galetaf yn yr Undeb Ewropeaidd gan amrywiol lygryddion aer.

Llygredd aer

hysbyseb

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd ym mis Mawrth gan y platfform ansawdd aer byd-eang IQAir, roedd Rwmania yn 15fed ymhlith y gwledydd mwyaf llygredig yn Ewrop yn 2020, ac roedd prifddinas Bucharest yn 51fed ledled y byd. Y brifddinas fwyaf llygredig yn y byd yw Delhi (India). Ar y llaw arall, gellir dod o hyd i'r aer glanaf ar ynysoedd yng nghanol y cefnfor, megis Ynysoedd y Wyryf a Seland Newydd, neu ym mhrifddinasoedd gwledydd Nordig Sweden a'r Ffindir.

Daw newyddion drwg ynglŷn â Rwmania hefyd gan y cwmni monitro ansawdd aer, Airly, a nododd Wlad Pwyl a Rwmania am rai o'r lefelau uchaf o lygredd ar y cyfandir. Canfu’r adroddiad hefyd nad yw Cluj, dinas arall yn Rwmania wedi’i rhestru ymhlith y dinasoedd mwyaf llygredig yn yr UE a hyd yn oed yn y man uchaf o ran llygredd nitrogen deuocsid.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd llygredd aer yw’r risg iechyd uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda thua 379,000 o farwolaethau cynamserol oherwydd amlygiad. Gweithfeydd pŵer, diwydiant trwm a mwy o draffig ceir yw prif achosion llygredd.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi apelio ar awdurdodau lleol i fonitro ansawdd aer yn well, i adnabod ffynonellau llygredd a hyrwyddo polisïau sy'n cyfyngu ar lygredd trwy dorri lawr ar draffig.

Mae Brwsel eisoes wedi targedu Rwmania dros lygredd aer. Lansiodd gamau cyfreithiol dros lefelau llygredd aer gormodol mewn tair dinas: Iasi, Bucharest a Brasov.

Mae corff anllywodraethol yn Llundain sy'n arbenigo mewn newid ymddygiad cynaliadwy yn dweud mewn ardaloedd trefol bod yn rhaid i bobl wneud penderfyniadau ar gyfer ffordd o fyw sy'n ffafrio gwell ansawdd aer a'r amgylchedd: dewis teithio trwy rannu ceir, gyda beiciau neu sgwteri trydan, yn lle ceir.

Rheoli Gwastraff

Yn Nwyrain Ewrop, mae llygredd aer ynghyd â rheoli gwastraff yn wael a lefelau isel o ailgylchu wedi creu crynhoad peryglus. Yn Rwmania, wrth ymyl ansawdd aer, mae'r lefel isel o ailgylchu yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gamu i'r adwy.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE. Hefyd, mae yna gynnig deddfwriaethol a fyddai’n golygu y byddai treth benodol ar gyfer pecynnu plastig, gwydr ac alwminiwm yn cael ei chymhwyso o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

Yn flaenorol, cyflwynodd Gohebydd yr UE achos cymuned Ciugud yng nghanol Rwmania sy'n ceisio gwobrwyo ailgylchu trwy ddefnyddio cryptocurrency a ddatblygwyd yn lleol.

Bydd yr arian rhithwir, a enwir yn ddienw CIUGUban - sy'n llunio enw'r pentref gyda'r gair Rwmania am arian - yn cael ei ddefnyddio yn ei gam cyntaf o'i weithredu i ad-dalu dinasyddion sy'n dod â chynwysyddion plastig i unedau casglu ailgylchu. Rhoddir CIUGUban i bobl leol sy'n dod â deunydd pacio a chaniau plastig, gwydr neu alwminiwm i'r canolfannau casglu.

Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, yn Ciugud mae'r uned gyntaf o'r fath sy'n rhoi arian parod ar gyfer sbwriel eisoes wedi'i sefydlu yn iard yr ysgol leol. Mewn bostio ar Facebook neuadd Tref Ciugud, soniodd awdurdodau fod yr uned eisoes yn llawn gyda gwastraff plastig yn cael ei gasglu a'i ddwyn yno gan blant. Gweithredir y prosiect peilot gan y weinyddiaeth leol mewn partneriaeth â chwmni Americanaidd, un o brif wneuthurwyr RVMs y byd (Reverse Vending Machines).

Pan lansiwyd y prosiect yn gynharach y mis hwn, soniodd swyddogion fod y dull deheuig i fod i addysgu ac annog plant yn arbennig i gasglu ac ailgylchu gwastraff y gellir ei ailddefnyddio. Yn ôl y datganiad i’r wasg, mae plant yn cael eu herio i ailgylchu cymaint o ddeunydd pacio â phosib erbyn diwedd gwyliau’r haf ac i gasglu cymaint o ddarnau arian rhithwir â phosib. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd, bydd y darnau arian rhithwir a gesglir yn cael eu trosi fel y bydd plant yn gallu defnyddio'r arian i ariannu prosiectau bach a gweithgareddau addysgol neu allgyrsiol.

Felly, Ciugud yw'r gymuned gyntaf yn Rwmania i lansio ei rhith-arian ei hun. Mae'r ymdrech yn rhan o strategaeth leol fwy i droi Ciugud yn bentref craff cyntaf Rwmania.

Mae Ciugud yn bwriadu mynd hyd yn oed ymhellach. Yn ail gam y prosiect, bydd y weinyddiaeth leol yn Ciugud yn gosod gorsafoedd ailgylchu mewn rhannau eraill o'r gymuned, a gallai dinasyddion dderbyn yn gyfnewid am ostyngiadau rhithwir darnau arian mewn siopau pentref, a fydd yn ymuno â'r rhaglen hon.

Mae Neuadd y Dref Ciugud hyd yn oed yn dadansoddi’r posibilrwydd y bydd dinasyddion, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio arian rhithwir i dderbyn gostyngiadau penodol mewn trethi, syniad a fyddai’n cynnwys hyrwyddo menter ddeddfwriaethol yn hyn o beth.

"Mae Rwmania yn ail i olaf yn yr Undeb Ewropeaidd o ran ail-alw, ac mae hyn yn golygu cosbau a delir gan ein gwlad am beidio â chyrraedd targedau amgylcheddol. Lansiwyd y prosiect hwn gan ein bod am addysgu dinasyddion Ciugud yn y dyfodol. Mae'n bwysig i'n plant i ddysgu ailgylchu a diogelu'r amgylchedd, a dyma'r etifeddiaeth bwysicaf y byddant yn ei derbyn, "meddai Gheorghe Damian, maer Ciugud Commune.

Wrth siarad â Gohebydd UEEsboniodd Dan Lungu, cynrychiolydd neuadd y dref: “Mae'r prosiect yn Ciugud yn rhan o sawl ymdrech arall sydd wedi'u cynllunio i ddysgu ailgylchu, ynni gwyrdd a diogelu'r amgylchedd i blant. Yn ogystal â CiugudBan, fe wnaethom hefyd sefydlu “Eco Patrol”, grŵp o blant ysgol sy'n mynd i'r gymuned ac yn egluro pobl am bwysigrwydd ailgylchu, sut i gasglu gwastraff, a sut i fyw'n wyrddach. "

Dywedodd Dan Lungu Gohebydd UE dim ond trwy gael plant i gymryd rhan y llwyddon nhw i gasglu ac ailgylchu mwy gan ddinasyddion Ciugud. Bydd ail gam y prosiect yn cael gwerthwr lleol i gymryd rhan hefyd, gan gynnig yn gyfnewid am nwyddau a gwasanaethau CiugudBan i bobl leol.

“Ac yn nhrydedd ran y prosiect rydyn ni am ddefnyddio CiugudBan i dalu trethi a gwasanaeth cyhoeddus,” meddai Gohebydd UE.

Mae'n dal i gael ei weld a fyddai prosiectau ar raddfa mor fach ledled Ewrop yn ddigon i fynd i'r afael yn effeithlon â'r heriau amgylcheddol sy'n wynebu Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Llywydd Bwlgaria Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pwll

Bydd Bwlgaria yn anelu at ei thrydydd etholiad cenedlaethol eleni, ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Iau (2 Medi) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn etholiad seneddol amhendant mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Fe roddodd y Sosialwyr y gorau i gynlluniau i ffurfio llywodraeth weithredol ar ôl i’w darpar gynghreiriaid, y blaid ITN gwrth-sefydlu a dwy blaid wrth-impiad llai, wrthod eu cefnogi. Bydd y blaid yn dychwelyd y mandad i'r arlywydd yfory (7 Medi).

hysbyseb

"Fe wnaethon ni ein gorau ac apelio am synnwyr a chyfrifoldeb, ond ni weithiodd allan," meddai arweinydd Sosialaidd Kornlia Ninova.

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro newydd a galw arolwg snap o fewn deufis.

Gellid cynnal yr etholiad seneddol newydd mor gynnar â Tachwedd 7, neu gyd-fynd ag un o ddwy rownd etholiad arlywyddol, ar 14 Tachwedd neu 21 Tachwedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol hirfaith yn amharu ar allu Bwlgaria i ddelio'n effeithlon â phedwaredd don o bandemig COVID-19 a manteisio ar gronfeydd adfer coronafirws yr Undeb Ewropeaidd.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r ddau ITN, a enillodd y polau ym mis Gorffennaf o drwch blewyn, ac i blaid dde-dde GERB y cyn-brif Boyko Borissov roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth yn y senedd toredig. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd