Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Roedd cludiant bison unigryw Ewrop newydd gyrraedd Rwmania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr adleoliad bison cyntaf o'i fath yn Ewrop, gyda dim ond bison Ewropeaidd gwrywaidd, wedi digwydd ddoe yn ardal ailweirio Rwmania o’r enw Bison Hillock. Cyrhaeddodd y saith unigolyn o'r Almaen fel rhan o'r Ail-Bison BYWYD prosiect a bydd yn cyfrannu at amrywiaeth genetig y boblogaeth bison maes wedi'i ailweirio.

Buches Bison Hillock yw'r boblogaeth fwyaf o bison am ddim yn Rwmania, a diolch i'r drafnidiaeth ddiweddaraf hon bellach mae tua 80 o unigolion. Mae'r bison Ewropeaidd yn un o'r mamaliaid mawr mwyaf agored i niwed yn y byd, ac mae wedi'i warchod ar lefel Ewropeaidd. Mae'r Bison Bywyd prosiect ailweirio, a ddechreuwyd yn 2014 gan Rewilding Ewrop a WWF-Rwmania yn anelu at greu poblogaeth hyfyw sy'n bridio yn y gwyllt ac yn cefnogi bioamrywiaeth yr ardal, ond sydd hefyd yn dod â gwerth diwylliannol yn ôl, symbol sydd wedi caniatáu i bobl yn y cymunedau lleol ailddarganfod harddwch eu hamgylchedd, a datblygu gweithgareddau entrepreneuraidd yn seiliedig ar brofiadau o ran ei natur. Mae Rwmania ymhlith yr ychydig wledydd gyda bison Ewropeaidd yn crwydro yn y gwyllt. Buches Bison Hillock yw'r boblogaeth fwyaf o bison am ddim yn Rwmania, a diolch i'r drafnidiaeth ddiweddaraf hon bellach mae tua 100 o unigolion. Bison Ewropeaidd yn un o'r mamaliaid mawr mwyaf agored i niwed yn y byd.

Paratowyd y cludiant yn helaeth erbyn WWF-Rwmania, Rewilding Ewrop a Gwarchodfeydd Donaumoos yr Almaen, Bad Berleburg, Neumünster a Bielefeld o ble y daeth y bison. Gwnaed y penderfyniad i adleoli'r gwrywod ar ôl proses ddethol gymhleth ac ymgynghoriadau â Grŵp Arbenigol Bison SSC IUCN ar etholeg a chadwraeth y rhywogaeth. Treuliodd y bison chwe mis gyda’i gilydd yng Ngwarchodfa Donaumoos Wisentgehege i ddod i adnabod ei gilydd ac i hwyluso’r broses addasu ar ôl iddynt gyrraedd amgylchedd anhysbys Safle Mynyddoedd Natura 2000 Țarcu.

"Ar ôl chwe blynedd gallwn ddweud ein bod wedi cael llawer o bethau cyntaf yn y prosiect hwn, o gael mwy na 25 o loi wedi'u geni yn y gwyllt, i ddata GPS sy'n dangos bison yn cyrraedd uchder o fwy na 2000 metr ym Mynyddoedd Țarcu, a nawr llwyddwyd i ddarparu cludiant unigryw yn llwyddiannus, yn cynnwys gwrywod yn unig. Mae hwn yn brosiect arloesol, ac mae hyn yn helpu'r gymuned wyddonol gyfan yn Ewrop i ddeall y rhywogaeth yn well ac i gael canlyniadau da wrth ei chadwraeth, "meddai WWF Romania LIFE RE- Rheolwr Prosiect Bison Marina Drugă.

Ar ôl y cyfnod cwarantîn, bydd y gwrywod sydd newydd gyrraedd yn cael eu rhyddhau i'r gwyllt lle, diolch i'r ddau adleoliad diwethaf eleni, mae yna bellach yn boblogaeth o 100 bison, y mwyaf yn Rwmania. Mae'r gwrywod hyn yn dal yn ifanc, ond ar aeddfedrwydd gallant bwyso mwy na 800 kg, tra gall benywod gyrraedd dros 600 kg. Mae bison gwrywaidd yn unig ac yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser i ffwrdd o'r grŵp benywaidd gyda lloi, ond yn dychwelyd yn ystod y tymor bridio a thros y gaeaf.

"Wrth fonitro gwrywod fel Bilbo, a ddaeth o Sweden yn 2017, ni allwch helpu ond ei drin â pharch, fel y dylid trin anifail gwyllt.

"Nid oes gennym unrhyw ffordd o'i bwyso, ond mae'r gwryw hwn yn edrych fel ei fod o leiaf 900 kg. Mae'r dirwedd yn gweddu'n dda iddo, mae'r cyhyrau i gyd wrth iddo deithio dwsinau o gilometrau trwy goedwigoedd, bryniau a phorfeydd ac mae ganddo ddigon o fwyd," meddai Daniel Hurduzeu, ceidwad yn Bison Hillock.

Bonws Bison, y mamal tir mwyaf yn Ewrop, yn rhywogaethau ymbarél sy'n diogelu ansawdd bywyd rhywogaethau eraill yn y gadwyn fwyd ac yn cadw cadarnleoedd anialwch a chydbwysedd naturiol yr ydym i gyd yn dibynnu arno. Mae gallu pori’r bison wrth chwilio am fwyd yn helpu i gynnal brithwaith o ardaloedd coediog a glaswelltiroedd, tirwedd sy’n hynod werthfawr am ei fioamrywiaeth a’i wytnwch naturiol yn wyneb heriau hinsawdd. Mae mwy na 596 o rywogaethau anifeiliaid a 200 o rywogaethau planhigion yn elwa o'r llysysyddion enfawr hyn. Ar ben hynny, mae'r bison yn rhywogaeth a fydd, os caiff ei ailgyflwyno'n llwyddiannus a'i gynefin yn cael ei gadw'n weithredol ar draws Mynyddoedd Carpathia cyfan, yn helpu i gynnal coridorau ecolegol ar raddfa fawr, gan ganiatáu ar gyfer mudo rhywogaethau, fel arth frown, blaidd neu lyncs. Mae cadwraeth tymor hir y rhywogaeth bison yn bwysig iawn i'r ecosystem gyfan. Dyna pam mae pob penderfyniad ar sicrhau poblogaeth enetig hyfyw yn bwysig.

Er mis Ionawr 2021, oherwydd gwaith cadwraeth tymor hir, mae bison Ewropeaidd (Bonws Bison) yn nid yw bellach yn cael ei ystyried yn rhywogaeth fregus yn ychydig o wledydd Ewropeaidd. Mae poblogaeth bison Ewrop wedi cynyddu o tua 1,800 yn 2003 i dros 6,200 nawr; sy'n golygu bod y rhywogaeth wedi symud i fyny'r IUCN dosbarthiad rhestr goch i 'bron dan fygythiad'.

Mae WWF-Romania ac Rewilding Europe yn gweithio'n agos gyda'r cymunedau lleol, entrepreneuriaid lleol, ROMSILVA, swyddfeydd coedwigaeth, cymdeithasau hela a gweithredwyr teithiau, i sicrhau y bydd y rhaglen ailgyflwyno yn cyflawni ei holl amcanion. Mae ailgyflwyno'r bison yn y Carpathians Deheuol yn rhan o'r prosiect 'Camau Brys ar gyfer Adfer Poblogaethau Bison Ewropeaidd yn Rwmania', a weithredwyd gan WWF-Romania ac Rewilding Europe gyda chefnogaeth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd trwy'r Rhaglen LIFE ac ynghyd â cymunedau lleol. 

I archebu ymweliad â'r Bison Hillock, cliciwch yma.

Cefndir
Daeth RE-Bison Bywyd prosiect ailweirio, a ddechreuwyd yn 2014 gan Rewilding Ewrop a WWF-Rwmania yn anelu at greu poblogaeth hyfyw sy'n bridio yn y gwyllt ac yn cefnogi bioamrywiaeth yr ardal, ond sydd hefyd yn dod â gwerth diwylliannol yn ôl, symbol sydd wedi caniatáu i bobl yn y cymunedau lleol ailddarganfod harddwch eu hamgylchedd, a datblygu gweithgareddau entrepreneuraidd yn seiliedig ar brofiadau o ran ei natur.

hysbyseb

Newid yn yr hinsawdd

Copernicus: Mewn haf o danau gwyllt gwelwyd dinistr a chofnodwyd allyriadau o amgylch Hemisffer y Gogledd

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt eithafol ar draws Hemisffer y Gogledd, gan gynnwys mannau problemus dwys o amgylch basn Môr y Canoldir ac yng Ngogledd America a Siberia. Arweiniodd y tanau dwys at gofnodion newydd yn set ddata CAMS gyda misoedd Gorffennaf ac Awst yn gweld eu hallyriadau carbon byd-eang uchaf yn y drefn honno.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt difrifol sydd wedi effeithio ar lawer o wahanol wledydd ledled Hemisffer y Gogledd ac wedi achosi allyriadau carbon uchaf erioed ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyllid gan yr UE, yn adrodd bod nid yn unig rhannau helaeth o Hemisffer y Gogledd wedi eu heffeithio yn ystod tymor tân boreal eleni, ond nifer y roedd tanau, eu dyfalbarhad a'u dwyster yn rhyfeddol.

Wrth i'r tymor tân boreal ddirwyn i ben, mae gwyddonwyr CAMS yn datgelu:

hysbyseb
  • Cyfrannodd amodau sych a thonnau gwres ym Môr y Canoldir at fan poeth tanau gwyllt gyda llawer o danau dwys a datblygodd yn gyflym ledled y rhanbarth, a greodd lawer iawn o lygredd mwg.
  • Roedd mis Gorffennaf yn fis uchaf erioed yn fyd-eang yn set ddata GFAS gyda 1258.8 megatonn o CO2 rhyddhau. Priodolwyd mwy na hanner y carbon deuocsid i danau yng Ngogledd America a Siberia.
  • Yn ôl data GFAS, roedd mis Awst yn fis uchaf erioed ar gyfer tanau hefyd, gan ryddhau amcangyfrif o 1384.6 megatonn o CO2 yn fyd-eang i'r awyrgylch.
  • Rhyddhaodd tanau gwyllt yr Arctig 66 megatonn o CO2 rhwng Mehefin ac Awst 2021.
  • Amcangyfrif CO2 cyfanswm yr allyriadau o danau gwyllt yn Rwsia gyfan rhwng Mehefin ac Awst oedd 970 megatonn, gyda Gweriniaeth Sakha a Chukotka yn cyfrif am 806 megatonn.

Mae gwyddonwyr yn CAMS yn defnyddio arsylwadau lloeren o danau gweithredol mewn amser sydd bron yn amser real i amcangyfrif allyriadau a rhagfynegi effaith llygredd aer sy'n deillio o hynny. Mae'r arsylwadau hyn yn darparu mesur o allbwn gwres tanau a elwir yn bŵer pelydrol tân (FRP), sy'n gysylltiedig â'r allyriad. Mae CAMS yn amcangyfrif allyriadau tân byd-eang bob dydd gyda'i System Cymathu Tân Byd-eang (GFAS) gan ddefnyddio arsylwadau FRP o offerynnau lloeren NASA MODIS. Defnyddir allyriadau amcangyfrifedig gwahanol lygryddion atmosfferig fel cyflwr ffin arwyneb yn system rhagolwg CAMS, yn seiliedig ar system rhagolygon tywydd ECMWF, sy'n modelu trafnidiaeth a chemeg llygryddion atmosfferig, i ragweld sut yr effeithir ar ansawdd aer byd-eang hyd at bump. dyddiau o'n blaenau.

Mae'r tymor tân boreal fel arfer yn para rhwng Mai a Hydref gyda gweithgaredd brig yn digwydd rhwng Gorffennaf ac Awst. Yn yr haf hwn o danau gwyllt, y rhanbarthau yr effeithiwyd arnynt fwyaf oedd:

Môr y Canoldir

hysbyseb

Llawer o genhedloedd yn dioddefodd dwyrain a chanol Môr y Canoldir effeithiau tanau gwyllt dwys trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gyda plu plu mwg i'w gweld yn glir mewn delweddau lloeren a dadansoddiadau a rhagolygon CAMS yn croesi basn dwyreiniol Môr y Canoldir. Wrth i dde-ddwyrain Ewrop brofi amodau tonnau gwres hir, dangosodd data CAMS ddwyster tân dyddiol i Dwrci gyrraedd y lefelau uchaf yn set ddata GFAS sy'n dyddio'n ôl i 2003. Yn dilyn y tanau yn Nhwrci, aeth tanau gwyllt dinistriol gan gynnwys Gwlad Groeg i effeithio ar wledydd eraill y rhanbarth. , Yr Eidal, Albania, Gogledd Macedonia, Algeria, a Tunisia.

Fe wnaeth tanau hefyd daro Penrhyn Iberia ym mis Awst, gan effeithio ar rannau helaeth o Sbaen a Phortiwgal, yn enwedig ardal fawr ger Navalacruz yn nhalaith Avila, ychydig i'r gorllewin o Madrid. Cofrestrwyd tanau gwyllt helaeth hefyd i'r dwyrain o Algiers yng ngogledd Algeria, rhagolygon CAMS GFAS yn dangos crynodiadau arwyneb uchel o'r deunydd gronynnol mân llygrol PM2.5.

Siberia

Er bod Gweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia fel arfer yn profi rhywfaint o weithgaredd tanau gwyllt bob haf, mae 2021 wedi bod yn anarferol, nid yn unig o ran maint ond hefyd dyfalbarhad tanau dwyster uchel ers dechrau mis Mehefin. Gosodwyd cofnod allyriadau newydd ar 3rd Roedd Awst ar gyfer y rhanbarth ac allyriadau hefyd fwy na dwbl y cyfanswm blaenorol rhwng Mehefin ac Awst. Yn ogystal, roedd dwyster dyddiol y tanau yn cyrraedd lefelau uwch na'r cyffredin ers mis Mehefin a dim ond ar ddechrau mis Medi y dechreuon nhw ymsuddo. Y meysydd eraill yr effeithiwyd arnynt yn Siberia oedd Oblast Ymreolaethol Chukotka (gan gynnwys rhannau o Gylch yr Arctig) ac Oblast Irkutsk. Y gweithgaredd cynyddol a welwyd gan wyddonwyr CAMS yn cyfateb â thymheredd uwch a lleithder pridd is yn y rhanbarth.

Gogledd America

Mae tanau gwyllt ar raddfa fawr wedi bod yn llosgi yn rhanbarthau gorllewinol Gogledd America trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gan effeithio ar sawl talaith yng Nghanada yn ogystal â Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California. Mae'r Dixie Fire, fel y'i gelwir, a gynddeiriogodd ar draws gogledd California bellach yn un o'r rhai mwyaf a gofnodwyd erioed yn hanes y wladwriaeth. Effeithiodd llygredd o ganlyniad i'r gweithgaredd tân parhaus a dwys ar ansawdd aer miloedd o bobl yn y rhanbarth. Roedd rhagolygon byd-eang CAMS hefyd yn dangos cymysgedd o fwg o'r tanau gwyllt hirsefydlog yn llosgi yn Siberia a Gogledd America yn teithio ar draws Môr yr Iwerydd. Gwelwyd pluen glir o fwg yn symud ar draws gogledd yr Iwerydd ac yn cyrraedd rhannau gorllewinol Ynysoedd Prydain ddiwedd mis Awst cyn croesi gweddill Ewrop. Digwyddodd hyn gan fod llwch Sahara yn teithio i'r cyfeiriad arall ar draws Môr yr Iwerydd gan gynnwys darn dros ardaloedd deheuol Môr y Canoldir gan arwain at lai o ansawdd aer. 

Dywedodd Mark Parrington, Uwch Wyddonydd ac arbenigwr tanau gwyllt yng Ngwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus ECMWF: “Trwy gydol yr haf rydym wedi bod yn monitro gweithgaredd tanau gwyllt ar draws Hemisffer y Gogledd. Yr hyn a oedd yn sefyll allan fel rhywbeth anarferol oedd nifer y tanau, maint yr ardaloedd yr oeddent yn llosgi ynddynt, eu dwyster a hefyd eu dyfalbarhad. Er enghraifft, mae'r tanau gwyllt yng Ngweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia wedi bod yn llosgi ers mis Mehefin a dim ond ar ddiwedd mis Awst y dechreuon nhw gilio er ein bod ni wedi bod yn arsylwi rhai tanau parhaus ar ddechrau mis Medi. Mae'n stori debyg yng Ngogledd America, rhannau o Ganada, Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California, sydd wedi bod yn profi tanau gwyllt mawr ers diwedd mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf ac sy'n dal i fynd rhagddynt. "

“Mae'n destun pryder bod amodau rhanbarthol sychach a poethach - a achosir gan gynhesu byd-eang - yn cynyddu fflamadwyedd a risg tân llystyfiant. Mae hyn wedi arwain at danau dwys iawn sy'n datblygu'n gyflym. Er bod yr amodau tywydd lleol yn chwarae rhan yn yr ymddygiad tân go iawn, mae newid yn yr hinsawdd yn helpu i ddarparu'r amgylcheddau delfrydol ar gyfer tanau gwyllt. Rhagwelir mwy o danau ledled y byd yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i’r tymor tân yn yr Amazon a De America barhau i ddatblygu, ”ychwanegodd.

Mwy o wybodaeth am danau gwyllt yn Hemisffer y Gogledd yn ystod haf 2021.

Gellir cyrchu tudalen Monitro Tân Byd-eang CAMS ewch yma.

Darganfyddwch fwy am fonitro tân yn y CAMS Q & As Tân Gwyllt.

Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r Aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.


Gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus.

Gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus. 

Mwy o wybodaeth am Copernicus.

Gwefan ECMWF.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae Is-lywydd Gweithredol Timmermans yn cynnal Deialog Newid Hinsawdd Lefel Uchel gyda Thwrci

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans Weinidog Amgylchedd a Threfoli Twrci Murat Kurum ym Mrwsel am ddeialog lefel uchel ar newid yn yr hinsawdd. Profodd yr UE a Thwrci effeithiau eithafol newid yn yr hinsawdd yn ystod yr haf, ar ffurf tanau gwyllt a llifogydd. Mae Twrci hefyd wedi gweld yr achos mwyaf erioed o 'snot môr' ym Môr Marmara - gordyfiant o algâu microsgopig a achosir gan lygredd dŵr a newid yn yr hinsawdd. Yn sgil y digwyddiadau hyn a achoswyd gan newid yn yr hinsawdd, bu Twrci a’r UE yn trafod meysydd lle gallent hyrwyddo eu cydweithrediad yn yr hinsawdd, wrth geisio cyflawni nodau Cytundeb Paris. Cyfnewidiodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans a’r Gweinidog Kurum farn ar gamau brys sydd eu hangen i gau’r bwlch rhwng yr hyn sydd ei angen a’r hyn sy’n cael ei wneud o ran torri allyriadau i lawr i sero-net erbyn canol y ganrif, a thrwy hynny gadw’r nod 1.5 ° C. o Gytundeb Paris o fewn cyrraedd. Fe wnaethant drafod polisïau prisio carbon fel maes o ddiddordeb cyffredin, gan ystyried sefydlu System Masnachu Allyriadau yn Nhwrci sydd ar ddod a diwygio System Masnachu Allyriadau’r UE. Roedd addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn ymddangos yn uchel ar yr agenda ynghyd ag atebion ar sail natur i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Gallwch wylio eu sylwadau cyffredin yn y wasg yma. Mwy o wybodaeth am y Deialog Lefel Uchel yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd