Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Bargen Werdd Ewrop: Mae'r Comisiwn yn cynnig trawsnewid economi a chymdeithas yr UE i fodloni uchelgeisiau hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn o gynigion i wneud polisïau hinsawdd, ynni, defnydd tir, trafnidiaeth a threthiant yr UE yn addas ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 1990. Mae cyflawni'r gostyngiadau hyn mewn allyriadau yn y degawd nesaf yn hanfodol er mwyn i Ewrop ddod yn gyfandir niwtral hinsawdd cyntaf y byd erbyn 2050 a gwneud y Bargen Werdd Ewrop yn realiti. Gyda chynigion heddiw, mae'r Comisiwn yn cyflwyno'r offer deddfwriaethol i gyflawni'r targedau y cytunwyd arnynt yng Nghyfraith Hinsawdd Ewrop a thrawsnewid ein heconomi a'n cymdeithas yn sylfaenol ar gyfer dyfodol teg, gwyrdd a llewyrchus.

Set gynhwysfawr a rhyng-gysylltiedig o gynigion

Bydd y cynigion yn galluogi cyflymiad angenrheidiol y gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y degawd nesaf. Maent yn cyfuno: cymhwyso masnachu allyriadau i sectorau newydd a thynhau System Fasnachu Allyriadau bresennol yr UE; mwy o ddefnydd o ynni adnewyddadwy; mwy o effeithlonrwydd ynni; cyflwyno dulliau cludo allyriadau isel yn gyflymach a'r isadeiledd a'r tanwydd i'w cefnogi; aliniad polisïau trethiant ag amcanion Bargen Werdd Ewrop; mesurau i atal gollyngiadau carbon; ac offer i warchod a thyfu ein sinciau carbon naturiol.

hysbyseb
 • Daeth System Masnachu Allyriadau'r UE (ETS) yn rhoi pris ar garbon ac yn gostwng y cap ar allyriadau o rai sectorau economaidd bob blwyddyn. Mae wedi llwyddo gostwng allyriadau o ddiwydiannau cynhyrchu pŵer a diwydiannau ynni-ddwys 42.8% yn yr 16 mlynedd diwethaf. Heddiw mae'r Mae'r Comisiwn yn cynnig i ostwng y cap allyriadau cyffredinol ymhellach fyth a chynyddu ei gyfradd ostwng flynyddol. Mae'r Comisiwn hefyd cynnig i gael gwared ar lwfansau allyriadau am ddim yn raddol ar gyfer hedfan a alinio gyda'r Cynllun Gwrthbwyso a Gostwng Carbon byd-eang ar gyfer Hedfan Rhyngwladol (CORSIA) ac i gynnwys allyriadau cludo am y tro cyntaf yn ETS yr UE. Er mwyn mynd i’r afael â’r diffyg gostyngiadau mewn allyriadau mewn trafnidiaeth ffyrdd ac adeiladau, sefydlir system masnachu allyriadau newydd ar wahân ar gyfer dosbarthu tanwydd ar gyfer trafnidiaeth ffyrdd ac adeiladau. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig cynyddu maint y Cronfeydd Arloesi a Moderneiddio.
 • I ategu'r gwariant sylweddol ar yr hinsawdd yng nghyllideb yr UE, dylai aelod-wladwriaethau wario eu refeniw masnachu allyriadau cyfan ar brosiectau hinsawdd ac ynni. Dylai rhan bwrpasol o'r refeniw o'r system newydd ar gyfer cludo ffyrdd ac adeiladau mynd i'r afael â'r effaith gymdeithasol bosibl ar aelwydydd bregus, microfusnesau a defnyddwyr trafnidiaeth.
 • Daeth Rheoliad Rhannu Ymdrechion yn dynodi targedau lleihau allyriadau cryfach i bob aelod-wladwriaeth ar gyfer adeiladau, trafnidiaeth forwrol ffyrdd a domestig, amaethyddiaeth, gwastraff a diwydiannau bach. Gan gydnabod gwahanol fannau cychwyn a galluoedd pob aelod-wladwriaeth, mae'r targedau hyn yn seiliedig ar eu CMC y pen, gydag addasiadau'n cael eu gwneud i ystyried effeithlonrwydd cost.
 • Mae aelod-wladwriaethau hefyd yn rhannu'r cyfrifoldeb am dynnu carbon o'r atmosffer, felly mae'r Rheoliad ar Ddefnydd Tir, Coedwigaeth ac Amaeth yn gosod targed cyffredinol yr UE ar gyfer symud carbon gan sinciau naturiol, sy'n cyfateb i 310 miliwn tunnell o allyriadau CO2 erbyn 2030. Bydd targedau cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau ofalu am eu sinciau carbon a'u hehangu i gyflawni'r targed hwn. Erbyn 2035, dylai'r UE anelu at gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd yn y sectorau defnydd tir, coedwigaeth ac amaeth, gan gynnwys hefyd allyriadau amaethyddol nad ydynt yn CO2, fel y rhai o ddefnyddio gwrtaith a da byw. Mae'r Strategaeth Goedwig yr UE yn anelu at wella ansawdd, maint a gwytnwch coedwigoedd yr UE. Mae'n cefnogi coedwigwyr a'r bioeconomi sy'n seiliedig ar goedwigoedd wrth gadw cynaeafu a defnyddio biomas yn gynaliadwy, gwarchod bioamrywiaeth, a gosod allan cynllun i blannu tair biliwn o goed ledled Ewrop erbyn 2030.
 • Mae cynhyrchu a defnyddio ynni yn cyfrif am 75% o allyriadau'r UE, felly mae'n hollbwysig cyflymu'r broses o drosglwyddo i system ynni wyrddach. Mae'r Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy yn gosod an targed cynyddol i gynhyrchu 40% o'n hynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030. Bydd pob Aelod-wladwriaeth yn cyfrannu at y nod hwn, a chynigir targedau penodol ar gyfer defnyddio ynni adnewyddadwy mewn trafnidiaeth, gwresogi ac oeri, adeiladau a diwydiant. Cyflawni ein nodau hinsawdd ac amgylcheddol, cryfheir meini prawf cynaliadwyedd ar gyfer defnyddio bio-ynni a rhaid i Aelod-wladwriaethau ddylunio unrhyw gynlluniau cymorth ar gyfer bio-ynni mewn ffordd sy'n parchu egwyddor raeadru defnyddiau ar gyfer biomas coediog.
 • Er mwyn lleihau'r defnydd cyffredinol o ynni, torri allyriadau a mynd i'r afael â thlodi ynni, mae'r Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni yn gosod a targed blynyddol rhwymol mwy uchelgeisiol ar gyfer lleihau'r defnydd o ynni ar lefel yr UE. Bydd yn arwain sut mae cyfraniadau cenedlaethol yn cael eu sefydlu a bron i ddwbl y rhwymedigaeth arbed ynni flynyddol ar gyfer aelod-wladwriaethau. Mae'r bydd yn ofynnol i'r sector cyhoeddus adnewyddu 3% o'i adeiladau bob blwyddyn i yrru'r don adnewyddu, creu swyddi a lleihau'r defnydd o ynni a chostau i'r trethdalwr.
 • Mae angen cyfuniad o fesurau i fynd i'r afael ag allyriadau cynyddol mewn trafnidiaeth ffordd i ategu masnachu allyriadau. Safonau allyriadau CO2 cryfach ar gyfer ceir a faniau yn cyflymu'r trosglwyddiad i symudedd allyriadau sero erbyn ei gwneud yn ofynnol i allyriadau ceir newydd ar gyfartaledd ostwng 55% o 2030 a 100% o 2035 o'i gymharu â lefelau 2021. O ganlyniad, bydd pob car newydd a gofrestrwyd ar gyfer 2035 yn allyriadau sero. Er mwyn sicrhau bod gyrwyr yn gallu gwefru neu danio eu cerbydau mewn rhwydwaith dibynadwy ledled Ewrop, mae'r Rheoliad Seilwaith Tanwydd Amgen diwygiedig Bydd ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau ehangu capasiti codi tâl yn unol â gwerthiannau ceir allyriadau sero, a gosod pwyntiau gwefru a thanwydd yn rheolaidd ar briffyrdd mawr: bob 60 cilomedr ar gyfer gwefru trydan a phob 150 cilomedr ar gyfer ail-lenwi hydrogen.
 • Mae tanwydd hedfan a morwrol yn achosi llygredd sylweddol ac mae hefyd angen gweithredu'n benodol i ategu masnachu allyriadau. Mae'r Rheoliad Seilwaith Tanwydd Amgen yn ei gwneud yn ofynnol i awyrennau a llongau gael mynediad cyflenwad trydan glân mewn prif borthladdoedd a meysydd awyr. y Menter Hedfan ReFuelEU yn gorfodi cyflenwyr tanwydd i asio lefelau cynyddol o danwydd hedfan cynaliadwy mewn tanwydd jet a gymerir ar fwrdd awyr y UE, gan gynnwys tanwydd carbon isel synthetig, a elwir yn e-danwydd. Yn yr un modd, mae'r Menter Forwrol FuelEU yn ysgogi'r defnydd o danwydd morwrol cynaliadwy a thechnolegau allyriadau sero trwy osod uchafswm cyfyngiad ar gynnwys nwy tŷ gwydr ynni a ddefnyddir gan longau galw mewn porthladdoedd Ewropeaidd.
 • Rhaid i'r system dreth ar gyfer cynhyrchion ynni ddiogelu a gwella'r Farchnad Sengl a chefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd trwy osod y cymhellion cywir. A. diwygio'r Gyfarwyddeb Trethi Ynni yn cynnig alinio trethiant cynhyrchion ynni â pholisïau ynni a hinsawdd yr UE, hyrwyddo technolegau glân a chael gwared ar eithriadau hen ffasiwn a chyfraddau is sydd ar hyn o bryd yn annog defnyddio tanwydd ffosil. Nod y rheolau newydd yw lleihau effeithiau niweidiol cystadleuaeth treth ynni, helpu i sicrhau refeniw i'r Aelod-wladwriaethau o drethi gwyrdd, sy'n llai niweidiol i dwf na threthi ar lafur.
 • Yn olaf, newydd Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon yn rhoi pris carbon ar fewnforion detholiad wedi'i dargedu o gynhyrchion i sicrhau nad yw gweithredu hinsawdd uchelgeisiol yn Ewrop yn arwain at 'ollwng carbon'. Bydd hyn sicrhau bod gostyngiadau allyriadau Ewropeaidd yn cyfrannu at ddirywiad allyriadau byd-eang, yn lle gwthio cynhyrchu carbon-ddwys y tu allan i Ewrop. Mae hefyd yn anelu at annog diwydiant y tu allan i'r UE a'n partneriaid rhyngwladol i gymryd camau i'r un cyfeiriad.

Mae'r cynigion hyn i gyd yn gysylltiedig ac yn ategu ei gilydd. Mae arnom angen y pecyn cytbwys hwn, a'r refeniw y mae'n ei gynhyrchu, i sicrhau trosglwyddiad sy'n gwneud Ewrop yn deg, yn wyrdd ac yn gystadleuol, gan rannu cyfrifoldeb yn gyfartal ar draws gwahanol sectorau ac Aelod-wladwriaethau, a darparu cefnogaeth ychwanegol lle bo hynny'n briodol.

Pontio Teg yn Gymdeithasol

Yn y tymor canolig i'r tymor hir, mae buddion polisïau hinsawdd yr UE yn amlwg yn gorbwyso costau'r trawsnewid hwn, mae polisïau hinsawdd yn peryglu rhoi pwysau ychwanegol ar aelwydydd bregus, microfusnesau a defnyddwyr trafnidiaeth yn y tymor byr. Felly mae dyluniad y polisïau yn y pecyn heddiw yn lledaenu costau taclo ac addasu i newid yn yr hinsawdd yn deg.

hysbyseb

Yn ogystal, mae offerynnau prisio carbon yn codi refeniw y gellir ei ail-fuddsoddi i sbarduno arloesedd, twf economaidd, a buddsoddiadau mewn technolegau glân. A. Cronfa Hinsawdd Gymdeithasol newydd cynigir darparu cyllid pwrpasol i Aelod-wladwriaethau i helpu dinasyddion i ariannu buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni, systemau gwresogi ac oeri newydd, a symudedd glanach. Byddai'r Gronfa Hinsawdd Gymdeithasol yn cael ei hariannu gan gyllideb yr UE, gan ddefnyddio swm sy'n cyfateb i 25% o refeniw disgwyliedig masnachu allyriadau ar gyfer tanwydd adeiladu a chludiant ffordd. Bydd yn darparu € 72.2 biliwn o gyllid i Aelod-wladwriaethau, am y cyfnod 2025-2032, yn seiliedig ar welliant wedi'i dargedu i'r fframwaith ariannol aml-flwyddyn. Gyda chynnig i dynnu ar arian cyfatebol yr Aelod-wladwriaeth, byddai'r Gronfa'n defnyddio € 144.4 biliwn ar gyfer trosglwyddo'n deg yn gymdeithasol.

Mae manteision gweithredu nawr i amddiffyn pobl a'r blaned yn glir: aer glanach, trefi a dinasoedd oerach a gwyrddach, dinasyddion iachach, defnydd a biliau ynni is, swyddi Ewropeaidd, technolegau a chyfleoedd diwydiannol, mwy o le i fyd natur, a phlaned iachach i'w drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Yr her sydd wrth wraidd y broses o drawsnewid gwyrdd yn Ewrop yw sicrhau bod y buddion a'r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil ar gael i bawb, mor gyflym ac mor deg â phosibl. Trwy ddefnyddio'r gwahanol offer polisi sydd ar gael ar lefel yr UE gallwn sicrhau bod cyflymder y newid yn ddigonol, ond nid yn rhy aflonyddgar.

Cefndir

Daeth Bargen Werdd Ewrop, a gyflwynwyd gan y Comisiwn ar 11 Rhagfyr 2019, yn gosod y nod o wneud Ewrop y cyfandir hinsawdd-niwtral cyntaf erbyn 2050. Mae'r Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n dod i rym y mis hwn, yn ymgorffori mewn deddfwriaeth rwymol ymrwymiad yr UE i niwtraliaeth hinsawdd a'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 1990. Ymrwymiad yr UE i leihau ei nwy tŷ gwydr net. roedd allyriadau o leiaf 55% erbyn 2030 yn cyfathrebu i'r UNFCCC ym mis Rhagfyr 2020 fel cyfraniad yr UE at gyflawni nodau Cytundeb Paris.

O ganlyniad i ddeddfwriaeth hinsawdd ac ynni bresennol yr UE, mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE eisoes wedi gostwng gan 24% o'i gymharu â 1990, tra bod economi'r UE wedi tyfu tua 60% yn yr un cyfnod, gan ddatgysylltu twf o allyriadau. Mae'r fframwaith deddfwriaethol profedig a phrofedig hwn yn sail i'r pecyn deddfwriaeth hwn.

Mae'r Comisiwn wedi cynnal asesiadau effaith helaeth cyn cyflwyno'r cynigion hyn i fesur cyfleoedd a chostau'r trawsnewidiad gwyrdd. Ym mis Medi 2020 a asesiad effaith cynhwysfawr yn sail i gynnig y Comisiwn i gynyddu targed lleihau allyriadau net 2030 yr UE i 55% o leiaf, o'i gymharu â lefelau 1990. Dangosodd fod y targed hwn yn gyraeddadwy ac yn fuddiol. Mae cynigion deddfwriaethol heddiw yn cael eu cefnogi gan asesiadau effaith manwl, gan ystyried y rhyng-gysylltiad â rhannau eraill o'r pecyn.

Bydd cyllideb hirdymor yr UE am y saith mlynedd nesaf yn darparu cefnogaeth i'r trawsnewidiad gwyrdd. 30% o raglenni o dan y € 2 triliwn 2021-2027 Fframwaith Ariannol Amlflwydd a NextGenerationEU yn ymroddedig i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd; 37% o'r € 723.8 biliwn (yn y prisiau cyfredol) Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, a fydd yn ariannu rhaglenni adfer cenedlaethol aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU, yn cael ei ddyrannu i weithredu yn yr hinsawdd.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r economi tanwydd ffosil wedi cyrraedd ei therfynau. Rydyn ni am adael y genhedlaeth nesaf yn blaned iach yn ogystal â swyddi a thwf da nad ydyn nhw'n brifo ein natur. Bargen Werdd Ewrop yw ein strategaeth dwf sy'n symud tuag at economi sydd wedi'i datgarboneiddio. Ewrop oedd y cyfandir cyntaf i ddatgan ei fod yn niwtral yn yr hinsawdd yn 2050, a nawr ni yw'r rhai cyntaf i roi map ffordd concrit ar y bwrdd. Mae Ewrop yn cerdded y sgwrs ar bolisïau hinsawdd trwy arloesi, buddsoddi ac iawndal cymdeithasol. ”

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Dyma’r degawd gwneud neu dorri yn y frwydr yn erbyn yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi gosod targedau uchelgeisiol a heddiw rydyn ni'n cyflwyno sut y gallwn ni eu cyrraedd. Bydd cyrraedd dyfodol gwyrdd ac iach i bawb yn gofyn am gryn ymdrech ym mhob sector a phob aelod-wladwriaeth. Gyda'n gilydd, bydd ein cynigion yn sbarduno'r newidiadau angenrheidiol, yn galluogi pob dinesydd i brofi buddion gweithredu yn yr hinsawdd cyn gynted â phosibl, a darparu cefnogaeth i'r cartrefi mwyaf agored i niwed. Bydd trosglwyddiad Ewrop yn deg, yn wyrdd ac yn gystadleuol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Rhaid i’n hymdrechion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd fod yn uchelgeisiol yn wleidyddol, yn gydlynol yn fyd-eang ac yn deg yn gymdeithasol. Rydym yn diweddaru ein rheolau trethiant ynni dau ddegawd oed i annog defnyddio tanwydd mwy gwyrdd a lleihau cystadleuaeth treth ynni niweidiol. Ac rydym yn cynnig mecanwaith addasu ffiniau carbon a fydd yn alinio'r pris carbon ar fewnforion â'r hyn sy'n berthnasol yn yr UE. Gan barchu'n llawn ein hymrwymiadau Sefydliad Masnach y Byd, bydd hyn yn sicrhau na chaiff ein huchelgais hinsawdd ei danseilio gan gwmnïau tramor sy'n ddarostyngedig i ofynion amgylcheddol mwy llac. Bydd hefyd yn annog safonau mwy gwyrdd y tu allan i'n ffiniau. Dyma'r foment eithaf nawr neu byth. Gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio daw realiti ofnadwy newid yn yr hinsawdd yn fwy amlwg: heddiw rydym yn cadarnhau ein penderfyniad i weithredu cyn ei bod hi'n rhy hwyr mewn gwirionedd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Ni fydd cyrraedd nodau’r Fargen Werdd yn bosibl heb ail-lunio ein system ynni - dyma lle mae’r rhan fwyaf o’n hallyriadau yn cael eu cynhyrchu. Er mwyn sicrhau niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mae angen i ni droi esblygiad adnewyddadwy yn chwyldro a sicrhau nad oes unrhyw egni yn cael ei wastraffu ar hyd y ffordd. Mae cynigion heddiw yn gosod targedau mwy uchelgeisiol, yn cael gwared ar rwystrau ac yn ychwanegu cymhellion fel ein bod yn symud hyd yn oed yn gyflymach tuag at system ynni net-sero. ”

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Gyda’n tair menter drafnidiaeth-benodol - ReFuel Aviation, FuelEU Maritime a’r Rheoliad Seilwaith Tanwydd Amgen - byddwn yn cefnogi trosglwyddiad y sector trafnidiaeth i system sy’n amddiffyn y dyfodol. Byddwn yn creu marchnad ar gyfer tanwydd amgen cynaliadwy a thechnolegau carbon isel, gan roi'r seilwaith cywir ar waith i sicrhau bod cerbydau a llongau allyriadau sero yn cael eu derbyn yn eang. Bydd y pecyn hwn yn mynd â ni y tu hwnt i symudedd gwyrdd a logisteg. Mae'n gyfle i wneud yr UE yn farchnad arweiniol ar gyfer technolegau blaengar. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae coedwigoedd yn rhan fawr o’r ateb i lawer o’r heriau sy’n ein hwynebu wrth fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Maent hefyd yn allweddol i gyflawni targedau hinsawdd 2030 yr UE. Ond nid yw statws cadwraeth presennol coedwigoedd yn ffafriol yn yr UE. Rhaid inni gynyddu'r defnydd o arferion sy'n gyfeillgar i fioamrywiaeth a sicrhau iechyd a gwytnwch ecosystemau coedwig. Mae'r Strategaeth Goedwig yn newid gêm go iawn yn y ffordd rydyn ni'n amddiffyn, rheoli a thyfu ein coedwigoedd, ar gyfer ein planed, pobl a'r economi. ”

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Mae coedwigoedd yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Maent hefyd yn darparu swyddi a thwf mewn ardaloedd gwledig, deunydd cynaliadwy i ddatblygu bioeconomi, a gwasanaethau ecosystem gwerthfawr i'n cymdeithas. Nod y Strategaeth Goedwigoedd, trwy fynd i'r afael â'r agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gyda'i gilydd, yw sicrhau a gwella amlswyddogaethol ein coedwigoedd ac mae'n tynnu sylw at y rôl ganolog y mae miliynau o goedwigwyr yn ei chwarae ar y tir. Bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn gyfle i gael cefnogaeth wedi'i thargedu'n well i'n coedwigwyr ac i ddatblygiad cynaliadwy ein coedwigoedd. ”

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu: addas ar gyfer 55 sy'n cyflawni targedau hinsawdd 2030 yr UE

Gwefan Yn Cyflwyno Bargen Werdd Ewrop (gan gynnwys cynigion deddfwriaethol)

Gwefan gyda deunydd clyweledol ar y cynigion

Holi ac Ateb ar System Masnachu Allyriadau'r UE

Holi ac Ateb ar y Rheoliadau Rhannu Ymdrechion a Defnydd Tir, Coedwigaeth ac Amaeth

Holi ac Ateb ar Wneud ein Systemau Ynni yn addas ar gyfer ein Targedau Hinsawdd

Holi ac Ateb ar y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon

Holi ac Ateb ar Adolygu'r Gyfarwyddeb Trethi Ynni

Holi ac Ateb ar Seilwaith a thanwydd Trafnidiaeth Gynaliadwy

Pensaernïaeth y daflen ffeithiau taflen

Taflen Ffeithiau pontio cymdeithasol deg

Taflen Ffeithiau Natur a Choedwigoedd

Taflen Ffeithiau Trafnidiaeth

Taflen Ffeithiau Ynni

Taflen Ffeithiau Adeiladau

Taflen Ffeithiau Diwydiant

Taflen Ffeithiau Hydrogen

Taflen Ffeithiau Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon

Gwneud Taflen Ffeithiau Gwyrdd Trethi Ynni

Llyfryn ar Gyflwyno Bargen Werdd Ewrop

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Daw cynhadledd hinsawdd fawr i Glasgow ym mis Tachwedd

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr o 196 o wledydd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ar gyfer cynhadledd hinsawdd fawr. Gofynnir iddynt gytuno ar gamau i gyfyngu ar newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau, fel lefelau'r môr yn codi a thywydd eithafol. Mae disgwyl mwy na 120 o wleidyddion a phenaethiaid gwladwriaeth ar gyfer uwchgynhadledd tri diwrnod arweinwyr y byd ar ddechrau’r gynhadledd. Mae gan y digwyddiad, a elwir yn COP26, bedwar prif wrthwynebiad, neu “nod”, gan gynnwys un sy'n mynd o dan y pennawd, 'gweithio gyda'n gilydd i gyflawni' yn ysgrifennu newyddiadurwr a chyn ASE Nikolay Barekov.

Y syniad y tu ôl i bedwaredd nod COP26 yw mai dim ond trwy gydweithio y gall y byd ymateb i heriau'r argyfwng hinsawdd.

Felly, yn COP26 anogir arweinwyr i gwblhau Llyfr Rheolau Paris (y rheolau manwl sy'n gwneud Cytundeb Paris yn weithredol) a chyflymu gweithredu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd trwy gydweithredu rhwng llywodraethau, busnesau a chymdeithas sifil.

hysbyseb

Mae busnesau hefyd yn awyddus i weld camau yn Glasgow. Maent eisiau eglurder bod llywodraethau'n symud yn gryf tuag at gyflawni allyriadau net-sero yn fyd-eang ar draws eu heconomïau.

Cyn edrych ar yr hyn y mae pedair gwlad yr UE yn ei wneud i gyrraedd pedwaredd nod COP26, efallai ei bod yn werth ail-weindio'n fyr i fis Rhagfyr 2015 pan ymgasglodd arweinwyr y byd ym Mharis i fapio gweledigaeth ar gyfer dyfodol di-garbon. Y canlyniad oedd Cytundeb Paris, datblygiad arloesol yn yr ymateb ar y cyd i newid yn yr hinsawdd. Gosododd y Cytundeb nodau tymor hir i arwain pob gwlad: cyfyngu cynhesu byd-eang i ymhell islaw 2 radd Celsius a gwneud ymdrechion i ddal cynhesu i 1.5 gradd C; cryfhau gwytnwch a gwella galluoedd i addasu i effeithiau hinsawdd a chyfeirio buddsoddiad ariannol i allyriadau isel a datblygiad sy'n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd.

Er mwyn cyflawni'r nodau tymor hir hyn, mae trafodwyr yn nodi amserlen lle mae disgwyl i bob gwlad gyflwyno cynlluniau cenedlaethol wedi'u diweddaru bob pum mlynedd ar gyfer cyfyngu allyriadau ac addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd. Gelwir y cynlluniau hyn yn gyfraniadau a bennir yn genedlaethol, neu'n NDCs.

hysbyseb

Rhoddodd gwledydd dair blynedd i'w hunain i gytuno ar y canllawiau gweithredu - a elwir yn Llyfr Rheolau Paris - i gyflawni'r Cytundeb.

Mae'r wefan hon wedi edrych yn agos ar yr hyn y mae pedair aelod-wladwriaeth yr UE - Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci - wedi'i wneud i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac, yn benodol, ar gyflawni amcanion Nod Rhif 4.

Yn ôl llefarydd ar ran Gweinyddiaeth yr Amgylchedd a Dŵr Bwlgaria, mae Bwlgaria yn “cael ei or-gyflawni” o ran rhai targedau hinsawdd ar lefel genedlaethol ar gyfer 2016:

Cymerwch, er enghraifft, y gyfran o fiodanwydd sydd, yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf, yn cyfrif am ryw 7.3% o gyfanswm y defnydd o ynni yn sector trafnidiaeth y wlad. Honnir bod Bwlgaria hefyd wedi rhagori ar y targedau cenedlaethol ar gyfer cyfran y ffynonellau ynni adnewyddadwy yn ei defnydd ynni terfynol gros.

Fel y mwyafrif o wledydd, mae cynhesu byd-eang yn effeithio arno ac mae rhagolygon yn awgrymu bod disgwyl i'r tymereddau misol gynyddu 2.2 ° C yn yr 2050au, a 4.4 ° C erbyn yr 2090au.

Er bod peth cynnydd wedi'i wneud mewn rhai meysydd, mae'n rhaid gwneud llawer mwy o hyd, yn ôl astudiaeth fawr yn 2021 ar Fwlgaria gan Fanc y Byd.

Ymhlith rhestr hir o argymhellion gan y Banc i Fwlgaria mae un sy'n targedu Nod Rhif 4. yn benodol. Mae'n annog Sophia i “gynyddu cyfranogiad y cyhoedd, sefydliadau gwyddonol, menywod a chymunedau lleol wrth gynllunio a rheoli, gan gyfrif am ddulliau a dulliau rhyw. tegwch, a chynyddu gwytnwch trefol. ”

Yn Rwmania gerllaw, mae yna ymrwymiad cadarn hefyd i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd a mynd ar drywydd datblygiad carbon isel.

Mae deddfwriaeth rwymol hinsawdd ac ynni’r UE ar gyfer 2030 yn ei gwneud yn ofynnol i Rwmania a’r 26 aelod-wladwriaeth arall fabwysiadu cynlluniau ynni ac hinsawdd cenedlaethol (NECPs) ar gyfer y cyfnod 2021-2030. Fis Hydref 2020 diwethaf, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd asesiad ar gyfer pob NECP.

Dywedodd NECP olaf Rwmania fod mwy na hanner (51%) y Rhufeiniaid yn disgwyl i lywodraethau cenedlaethol fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae Rwmania yn cynhyrchu 3% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) yr UE-27 ac yn lleihau allyriadau yn gyflymach na chyfartaledd yr UE rhwng 2005 a 2019, meddai’r comisiwn.

Gyda sawl diwydiant ynni-ddwys yn bresennol yn Rwmania, mae dwyster carbon y wlad yn llawer uwch na chyfartaledd yr UE, ond hefyd yn “gostwng yn gyflym.”

Gostyngodd allyriadau diwydiant ynni yn y wlad 46% rhwng 2005 a 2019, gan leihau cyfran y sector o gyfanswm yr allyriadau wyth pwynt canran. Ond cynyddodd allyriadau o'r sector trafnidiaeth 40% dros yr un cyfnod, gan ddyblu cyfran y sector hwnnw o gyfanswm yr allyriadau.

Mae Rwmania yn dal i ddibynnu i raddau helaeth ar danwydd ffosil ond mae ynni adnewyddadwy, ynghyd ag ynni niwclear a nwy yn cael eu hystyried yn hanfodol i'r broses bontio. O dan ddeddfwriaeth rhannu ymdrechion yr UE, caniatawyd i Rwmania gynyddu allyriadau tan 2020 a rhaid iddi leihau’r allyriadau hyn 2% o’i chymharu â 2005 erbyn 2030. Cyflawnodd Rwmania gyfran o 24.3% o ffynonellau ynni adnewyddadwy yn 2019 a tharged 2030 y wlad o 30.7%. mae'r gyfran yn canolbwyntio'n bennaf ar wynt, hydro, solar a thanwydd o fiomas.

Dywedodd ffynhonnell yn llysgenhadaeth Rwmania i'r UE fod mesurau effeithlonrwydd ynni yn canolbwyntio ar gyflenwad gwresogi ac amlenni adeiladau ynghyd â moderneiddio diwydiannol.

Un o genhedloedd yr UE yr effeithir arno fwyaf uniongyrchol gan newid yn yr hinsawdd yw Gwlad Groeg sydd yr haf hwn wedi gweld sawl tân coedwig dinistriol sydd wedi difetha bywydau ac wedi taro ei masnach dwristaidd hanfodol.

 Fel y mwyafrif o wledydd yr UE, mae Gwlad Groeg yn cefnogi amcan niwtraliaeth carbon ar gyfer 2050. Mae targedau lliniaru hinsawdd Gwlad Groeg yn cael eu llunio i raddau helaeth gan dargedau a deddfwriaeth yr UE. O dan rannu ymdrechion yr UE, mae disgwyl i Wlad Groeg leihau allyriadau ETS (system masnachu allyriadau) y tu allan i'r UE 4% erbyn 2020 ac 16% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 2005.

Yn rhannol mewn ymateb i danau gwyllt a losgodd fwy na 1,000 cilomedr sgwâr (385 milltir sgwâr) o goedwig ar ynys Evia ac yn tanau de Gwlad Groeg, mae llywodraeth Gwlad Groeg wedi creu gweinidogaeth newydd yn ddiweddar i fynd i’r afael ag effaith newid yn yr hinsawdd ac enwi cyn-Ewropeaidd Comisiynydd yr undeb Christos Stylianides yn weinidog.

Gwasanaethodd Stylianides, 63, fel comisiynydd cymorth dyngarol a rheoli argyfwng rhwng 2014 a 2019 a bydd yn arwain diffodd tân, rhyddhad trychineb a pholisïau i addasu i'r tymereddau cynyddol sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd. Meddai: “Atal a pharodrwydd trychineb yw’r arf mwyaf effeithiol sydd gennym.”

Gwlad Groeg a Rwmania yw’r rhai mwyaf gweithgar ymhlith aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd yn Ne-ddwyrain Ewrop ar faterion newid hinsawdd, tra bod Bwlgaria yn dal i geisio dal i fyny â llawer o’r UE, yn ôl adroddiad ar weithredu’r Fargen Werdd Ewropeaidd a gyhoeddwyd gan yr Ewropeaidd. Cyngor ar Gysylltiadau Tramor (ECFR). Yn ei argymhellion ar sut y gall gwledydd ychwanegu gwerth at effaith Bargen Werdd Ewrop, dywed yr ECFR y dylai Gwlad Groeg, os yw am sefydlu ei hun fel hyrwyddwr gwyrdd, ymuno â Rwmania a Bwlgaria “llai uchelgeisiol”, sy'n rhannu rhai o'i heriau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Fe allai hyn, meddai’r adroddiad, wthio Rwmania a Bwlgaria i fabwysiadu arferion trosglwyddo gwyrdd gorau ac ymuno â Gwlad Groeg mewn mentrau hinsawdd.

Mae un arall o'r pedair gwlad rydyn ni wedi'u rhoi dan y chwyddwydr - Twrci - hefyd wedi cael ei tharo'n wael gan ganlyniadau cynhesu byd-eang, gyda chyfres o lifogydd a thanau dinistriol yr haf hwn. Mae digwyddiadau tywydd eithafol wedi bod ar gynnydd ers 1990, yn ôl Gwasanaeth Meteorolegol Talaith Twrci (TSMS). Yn 2019, cafodd Twrci 935 o ddigwyddiadau tywydd eithafol, yr uchaf yn y cof diweddar, ”nododd.

Yn rhannol fel ymateb uniongyrchol, mae llywodraeth Twrci bellach wedi cyflwyno mesurau newydd i ffrwyno effaith newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys y Datganiad Ymladd yn Erbyn Newid Hinsawdd.

Unwaith eto, mae hyn yn targedu Nod Rhif 4 y gynhadledd COP26 sydd ar ddod yn yr Alban yn uniongyrchol gan fod y datganiad yn ganlyniad trafodaethau gyda - a chyfraniadau gan - wyddonwyr a sefydliadau anllywodraethol i ymdrechion llywodraeth Twrci i fynd i'r afael â'r mater.

Mae'r datganiad yn cynnwys cynllun gweithredu ar gyfer strategaeth addasu i ffenomen fyd-eang, cefnogaeth i arferion cynhyrchu a buddsoddiadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ac ailgylchu gwastraff, ymhlith camau eraill.

O ran ynni adnewyddadwy mae Ankara hefyd yn bwriadu cynyddu cynhyrchiant trydan o'r ffynonellau hynny yn y blynyddoedd i ddod a sefydlu Canolfan Ymchwil Newid Hinsawdd. Mae hyn wedi'i gynllunio i lunio polisïau ar y mater a chynnal astudiaethau, ynghyd â llwyfan newid yn yr hinsawdd lle bydd astudiaethau a data ar newid yn yr hinsawdd yn cael eu rhannu - unwaith eto i gyd yn unol â Nod Rhif 26 COP4.

I'r gwrthwyneb, nid yw Twrci wedi arwyddo Cytundeb Paris 2016 ond mae'r fenyw gyntaf Emine Erdoğan wedi bod yn hyrwyddwr achosion amgylcheddol.

Dywedodd Erdoğan fod y pandemig coronafirws parhaus wedi delio ag ergyd i’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a bod angen cymryd sawl cam allweddol ar y mater nawr, o newid i ffynonellau ynni adnewyddadwy i dorri dibyniaeth ar danwydd ffosil ac ailgynllunio dinasoedd.

Mewn nod i bedwaredd nod COP26, mae hi hefyd wedi tanlinellu bod rôl unigolion yn bwysicach.

Wrth edrych ymlaen at COP26, dywed llywydd y comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen “o ran newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng natur, gall Ewrop wneud llawer”.

Wrth siarad ar 15 Medi mewn anerchiad cyflwr yr undeb i ASEau, dywedodd: “A bydd yn cefnogi eraill. Rwy’n falch o gyhoeddi heddiw y bydd yr UE yn dyblu ei gyllid allanol ar gyfer bioamrywiaeth, yn enwedig ar gyfer y gwledydd mwyaf agored i niwed. Ond ni all Ewrop wneud hynny ar ei phen ei hun. 

“Bydd y COP26 yn Glasgow yn foment o wirionedd i’r gymuned fyd-eang. Mae economïau mawr - o'r Unol Daleithiau i Japan - wedi gosod uchelgeisiau ar gyfer niwtraliaeth hinsawdd yn 2050 neu'n fuan wedi hynny. Bellach mae angen i'r rhain gael eu hategu gan gynlluniau concrit mewn pryd ar gyfer Glasgow. Oherwydd na fydd ymrwymiadau cyfredol ar gyfer 2030 yn cadw cynhesu byd-eang i 1.5 ° C o fewn cyrraedd. Mae gan bob gwlad gyfrifoldeb. Mae'r nodau y mae'r Arlywydd Xi wedi'u gosod ar gyfer Tsieina yn galonogol. Ond rydym yn galw am yr un arweinyddiaeth honno ar nodi sut y bydd Tsieina yn cyrraedd yno. Byddai rhyddhad i’r byd pe byddent yn dangos y gallent brig allyriadau erbyn canol y degawd - a symud i ffwrdd o lo gartref a thramor. ”

Ychwanegodd: “Ond er bod gan bob gwlad gyfrifoldeb, mae gan economïau mawr ddyletswydd arbennig i'r gwledydd lleiaf datblygedig a mwyaf agored i niwed. Mae cyllid hinsawdd yn hanfodol ar eu cyfer - ar gyfer lliniaru ac addasu. Ym Mecsico ac ym Mharis, ymrwymodd y byd i ddarparu $ 100 biliwn o ddoleri y flwyddyn tan 2025. Rydym yn cyflawni ein hymrwymiad. Mae Tîm Ewrop yn cyfrannu $ 25bn o ddoleri y flwyddyn. Ond mae eraill yn dal i adael twll bwlch tuag at gyrraedd y targed byd-eang. ”

Aeth yr arlywydd ymlaen, “Bydd cau’r bwlch hwnnw’n cynyddu’r siawns o lwyddo yn Glasgow. Fy neges heddiw yw bod Ewrop yn barod i wneud mwy. Byddwn nawr yn cynnig € 4bn ychwanegol ar gyfer cyllid hinsawdd tan 2027. Ond rydyn ni'n disgwyl i'r Unol Daleithiau a'n partneriaid gamu i'r adwy hefyd. Byddai cau'r bwlch cyllid hinsawdd gyda'i gilydd - yr UD a'r UE - yn arwydd cryf ar gyfer arweinyddiaeth hinsawdd fyd-eang. Mae'n bryd cyflawni. ”

Felly, gyda phob llygad wedi'i osod yn gadarn ar Glasgow, y cwestiwn i rai yw a fydd Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci yn helpu i olrhain tân i weddill Ewrop wrth fynd i'r afael â'r hyn y mae llawer yn dal i'w ystyried fel y bygythiad mwyaf i ddynolryw.

Mae Nikolay Barekov yn newyddiadurwr gwleidyddol a chyflwynydd teledu, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Copernicus: Mewn haf o danau gwyllt gwelwyd dinistr a chofnodwyd allyriadau o amgylch Hemisffer y Gogledd

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt eithafol ar draws Hemisffer y Gogledd, gan gynnwys mannau problemus dwys o amgylch basn Môr y Canoldir ac yng Ngogledd America a Siberia. Arweiniodd y tanau dwys at gofnodion newydd yn set ddata CAMS gyda misoedd Gorffennaf ac Awst yn gweld eu hallyriadau carbon byd-eang uchaf yn y drefn honno.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt difrifol sydd wedi effeithio ar lawer o wahanol wledydd ledled Hemisffer y Gogledd ac wedi achosi allyriadau carbon uchaf erioed ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyllid gan yr UE, yn adrodd bod nid yn unig rhannau helaeth o Hemisffer y Gogledd wedi eu heffeithio yn ystod tymor tân boreal eleni, ond nifer y roedd tanau, eu dyfalbarhad a'u dwyster yn rhyfeddol.

Wrth i'r tymor tân boreal ddirwyn i ben, mae gwyddonwyr CAMS yn datgelu:

hysbyseb
 • Cyfrannodd amodau sych a thonnau gwres ym Môr y Canoldir at fan poeth tanau gwyllt gyda llawer o danau dwys a datblygodd yn gyflym ledled y rhanbarth, a greodd lawer iawn o lygredd mwg.
 • Roedd mis Gorffennaf yn fis uchaf erioed yn fyd-eang yn set ddata GFAS gyda 1258.8 megatonn o CO2 rhyddhau. Priodolwyd mwy na hanner y carbon deuocsid i danau yng Ngogledd America a Siberia.
 • Yn ôl data GFAS, roedd mis Awst yn fis uchaf erioed ar gyfer tanau hefyd, gan ryddhau amcangyfrif o 1384.6 megatonn o CO2 yn fyd-eang i'r awyrgylch.
 • Rhyddhaodd tanau gwyllt yr Arctig 66 megatonn o CO2 rhwng Mehefin ac Awst 2021.
 • Amcangyfrif CO2 cyfanswm yr allyriadau o danau gwyllt yn Rwsia gyfan rhwng Mehefin ac Awst oedd 970 megatonn, gyda Gweriniaeth Sakha a Chukotka yn cyfrif am 806 megatonn.

Mae gwyddonwyr yn CAMS yn defnyddio arsylwadau lloeren o danau gweithredol mewn amser sydd bron yn amser real i amcangyfrif allyriadau a rhagfynegi effaith llygredd aer sy'n deillio o hynny. Mae'r arsylwadau hyn yn darparu mesur o allbwn gwres tanau a elwir yn bŵer pelydrol tân (FRP), sy'n gysylltiedig â'r allyriad. Mae CAMS yn amcangyfrif allyriadau tân byd-eang bob dydd gyda'i System Cymathu Tân Byd-eang (GFAS) gan ddefnyddio arsylwadau FRP o offerynnau lloeren NASA MODIS. Defnyddir allyriadau amcangyfrifedig gwahanol lygryddion atmosfferig fel cyflwr ffin arwyneb yn system rhagolwg CAMS, yn seiliedig ar system rhagolygon tywydd ECMWF, sy'n modelu trafnidiaeth a chemeg llygryddion atmosfferig, i ragweld sut yr effeithir ar ansawdd aer byd-eang hyd at bump. dyddiau o'n blaenau.

Mae'r tymor tân boreal fel arfer yn para rhwng Mai a Hydref gyda gweithgaredd brig yn digwydd rhwng Gorffennaf ac Awst. Yn yr haf hwn o danau gwyllt, y rhanbarthau yr effeithiwyd arnynt fwyaf oedd:

Môr y Canoldir

hysbyseb

Llawer o genhedloedd yn dioddefodd dwyrain a chanol Môr y Canoldir effeithiau tanau gwyllt dwys trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gyda plu plu mwg i'w gweld yn glir mewn delweddau lloeren a dadansoddiadau a rhagolygon CAMS yn croesi basn dwyreiniol Môr y Canoldir. Wrth i dde-ddwyrain Ewrop brofi amodau tonnau gwres hir, dangosodd data CAMS ddwyster tân dyddiol i Dwrci gyrraedd y lefelau uchaf yn set ddata GFAS sy'n dyddio'n ôl i 2003. Yn dilyn y tanau yn Nhwrci, aeth tanau gwyllt dinistriol gan gynnwys Gwlad Groeg i effeithio ar wledydd eraill y rhanbarth. , Yr Eidal, Albania, Gogledd Macedonia, Algeria, a Tunisia.

Fe wnaeth tanau hefyd daro Penrhyn Iberia ym mis Awst, gan effeithio ar rannau helaeth o Sbaen a Phortiwgal, yn enwedig ardal fawr ger Navalacruz yn nhalaith Avila, ychydig i'r gorllewin o Madrid. Cofrestrwyd tanau gwyllt helaeth hefyd i'r dwyrain o Algiers yng ngogledd Algeria, rhagolygon CAMS GFAS yn dangos crynodiadau arwyneb uchel o'r deunydd gronynnol mân llygrol PM2.5.

Siberia

Er bod Gweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia fel arfer yn profi rhywfaint o weithgaredd tanau gwyllt bob haf, mae 2021 wedi bod yn anarferol, nid yn unig o ran maint ond hefyd dyfalbarhad tanau dwyster uchel ers dechrau mis Mehefin. Gosodwyd cofnod allyriadau newydd ar 3rd Roedd Awst ar gyfer y rhanbarth ac allyriadau hefyd fwy na dwbl y cyfanswm blaenorol rhwng Mehefin ac Awst. Yn ogystal, roedd dwyster dyddiol y tanau yn cyrraedd lefelau uwch na'r cyffredin ers mis Mehefin a dim ond ar ddechrau mis Medi y dechreuon nhw ymsuddo. Y meysydd eraill yr effeithiwyd arnynt yn Siberia oedd Oblast Ymreolaethol Chukotka (gan gynnwys rhannau o Gylch yr Arctig) ac Oblast Irkutsk. Y gweithgaredd cynyddol a welwyd gan wyddonwyr CAMS yn cyfateb â thymheredd uwch a lleithder pridd is yn y rhanbarth.

Gogledd America

Mae tanau gwyllt ar raddfa fawr wedi bod yn llosgi yn rhanbarthau gorllewinol Gogledd America trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gan effeithio ar sawl talaith yng Nghanada yn ogystal â Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California. Mae'r Dixie Fire, fel y'i gelwir, a gynddeiriogodd ar draws gogledd California bellach yn un o'r rhai mwyaf a gofnodwyd erioed yn hanes y wladwriaeth. Effeithiodd llygredd o ganlyniad i'r gweithgaredd tân parhaus a dwys ar ansawdd aer miloedd o bobl yn y rhanbarth. Roedd rhagolygon byd-eang CAMS hefyd yn dangos cymysgedd o fwg o'r tanau gwyllt hirsefydlog yn llosgi yn Siberia a Gogledd America yn teithio ar draws Môr yr Iwerydd. Gwelwyd pluen glir o fwg yn symud ar draws gogledd yr Iwerydd ac yn cyrraedd rhannau gorllewinol Ynysoedd Prydain ddiwedd mis Awst cyn croesi gweddill Ewrop. Digwyddodd hyn gan fod llwch Sahara yn teithio i'r cyfeiriad arall ar draws Môr yr Iwerydd gan gynnwys darn dros ardaloedd deheuol Môr y Canoldir gan arwain at lai o ansawdd aer. 

Dywedodd Mark Parrington, Uwch Wyddonydd ac arbenigwr tanau gwyllt yng Ngwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus ECMWF: “Trwy gydol yr haf rydym wedi bod yn monitro gweithgaredd tanau gwyllt ar draws Hemisffer y Gogledd. Yr hyn a oedd yn sefyll allan fel rhywbeth anarferol oedd nifer y tanau, maint yr ardaloedd yr oeddent yn llosgi ynddynt, eu dwyster a hefyd eu dyfalbarhad. Er enghraifft, mae'r tanau gwyllt yng Ngweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia wedi bod yn llosgi ers mis Mehefin a dim ond ar ddiwedd mis Awst y dechreuon nhw gilio er ein bod ni wedi bod yn arsylwi rhai tanau parhaus ar ddechrau mis Medi. Mae'n stori debyg yng Ngogledd America, rhannau o Ganada, Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California, sydd wedi bod yn profi tanau gwyllt mawr ers diwedd mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf ac sy'n dal i fynd rhagddynt. "

“Mae'n destun pryder bod amodau rhanbarthol sychach a poethach - a achosir gan gynhesu byd-eang - yn cynyddu fflamadwyedd a risg tân llystyfiant. Mae hyn wedi arwain at danau dwys iawn sy'n datblygu'n gyflym. Er bod yr amodau tywydd lleol yn chwarae rhan yn yr ymddygiad tân go iawn, mae newid yn yr hinsawdd yn helpu i ddarparu'r amgylcheddau delfrydol ar gyfer tanau gwyllt. Rhagwelir mwy o danau ledled y byd yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i’r tymor tân yn yr Amazon a De America barhau i ddatblygu, ”ychwanegodd.

Mwy o wybodaeth am danau gwyllt yn Hemisffer y Gogledd yn ystod haf 2021.

Gellir cyrchu tudalen Monitro Tân Byd-eang CAMS ewch yma.

Darganfyddwch fwy am fonitro tân yn y CAMS Q & As Tân Gwyllt.

Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r Aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.


Gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus.

Gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus. 

Mwy o wybodaeth am Copernicus.

Gwefan ECMWF.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd