Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae trethdalwyr yn ariannu dadansoddiad planedol: Rhaid i gymorthdaliadau niweidiol ddod i ben

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae mynd i'r afael ag argyfyngau triphlyg cyd-gloi newid yn yr hinsawdd, colli bioamrywiaeth a cham-drin hawliau dynol yn sylfaenol i sicrhau dyfodol diogel, cynaliadwy a chyfiawn. Felly pam ydyn ni'n talu i gyflymu'r argyfyngau hyn, ac i wneud ein hunain yn dlotach yn y tymor hir? Rwy'n siarad am gymorthdaliadau niweidiol. Nid yw pob cymorthdal ​​yn niweidiol, ond mae llawer ohonynt. O bysgodfeydd, i ffermio, i danwydd ffosil, maen nhw'n fygythiad anweledig sy'n ein gorfodi i frwydro yn erbyn argyfwng y blaned gydag un llaw wedi'i chlymu y tu ôl i'n cefn, yn ysgrifennu Steve Trent, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd, Environmental Justice Foundation.

Pysgodfeydd

Mewn pysgodfeydd, mae dros 60% o gymorthdaliadau yn niweidiol, sy'n golygu eu bod yn cael eu gwario ar gynyddu capasiti pysgota pan fydd llawer o boblogaethau pysgod eisoes yn cael eu gor-ddefnyddio neu'r targed o bysgota anghyfreithlon, heb ei reoleiddio a heb ei adrodd. Mae gan hyn ganlyniadau enfawr i bobl a'n planed. Yn Ghana, er enghraifft, mae pysgota cynyddol gan dreillwyr tramor wedi arwain at dros hanner y bobl a gyflogir mewn pysgodfeydd yng nghymunedau arfordirol Ghana i fynd heb ddigon o fwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyd yn oed mwy wedi gweld dirywiad yn eu hincwm. Mae goblygiadau i'r hinsawdd fyd-eang hefyd. Ar y moroedd mawr, y tu allan i awdurdodaethau cenedlaethol, mae cychod pysgota yn aml yn gallu teithio llawer pellach gyda chymorthdaliadau, i ardaloedd a fyddai fel arall yn economaidd anhyfyw. Mewn gwirionedd, mae 43.5% o'r “carbon glas” - y carbon sy'n cael ei storio mewn bywyd morol - y mae'r llongau hyn yn ei dynnu o'r cefnfor yn dod o'r ardaloedd hyn. Rydyn ni'n dibynnu ar yr un carbon glas hwn os ydyn ni'n gobeithio dod â'r argyfwng hinsawdd i ben, ac eto rydyn ni'n talu i'w ddinistrio.

Mae Sefydliad Masnach y Byd, dan arweinyddiaeth newydd y Cyfarwyddwr Cyffredinol Ngozi Okonjo-Iweala, yn cau bargen i ddod â chymorthdaliadau pysgodfeydd niweidiol i ben, ar ôl degawdau o ymdrech. Byddai gwneud hynny yn rhoi hwb i hawliau dynol ledled y byd, yn amddiffyn bywyd gwyllt, ac yn amddiffyn ein planed rhag argyfwng yr hinsawdd. Ffermio Mae bron i 90% o gymorthdaliadau ffermio byd-eang yn niweidiol. Maent yn hybu chwalfa hinsawdd, dinistrio natur, ac anghydraddoldeb rhemp, yn enwedig i ffermwyr tyddyn, sy'n aml yn fenywod. Yn 2019, gwariwyd UD $ 1 miliwn ar gymorthdaliadau ffermio bob munud yn fyd-eang, gyda dim ond 1% o hynny'n cael ei wario ar brosiectau sy'n fuddiol i'r amgylchedd.

hysbyseb

Mae'r cymorthdaliadau mwyaf yn cael eu cadw ar gyfer y cynhyrchion mwyaf dinistriol, fel cig eidion a llaeth; mae'r cyntaf yn allyrru mwy na dwywaith cymaint o garbon y cilogram o gynnyrch nag unrhyw fwyd arall. Mae ehangu amaethyddol yn achosi problemau eraill hefyd. Mae gwrthdaro tir yn gyffredin, gyda phobl frodorol a chymunedau lleol yn aml yn dioddef trais eithafol, cydio mewn tir a gwenwyn plaladdwyr.

Daw hyn hefyd â dinistrio ecosystemau amhrisiadwy, o goedwigoedd De-ddwyrain Asia i laswelltiroedd Cerrado yn Ne America, ynghyd â difodiant cysylltiedig bywyd gwyllt a mwy fyth o gyfraniadau at wresogi byd-eang. Ar hyn o bryd mae'r Undeb Ewropeaidd yn datblygu deddfwriaeth i gadw cynhyrchion datgoedwigo oddi ar silffoedd archfarchnadoedd Ewrop. Os yw'n ddigon cadarn, gan gwmpasu digon o ecosystemau a nwyddau, gallai'r ddeddfwriaeth hon fod yn arf pwerus ar gyfer hyrwyddo hawliau dynol a chadwraeth natur ledled y byd. Byddai'n gryfach fyth pe bai ymdrechion i ailgyfeirio cymorthdaliadau ffermio niweidiol, gartref a thramor, i amaethyddiaeth gynaliadwy sydd o fudd i bobl a'r blaned.

Mae tanwyddau ffosil

hysbyseb

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, wedi dweud am gymorthdaliadau tanwydd ffosil mai “yr hyn rydyn ni’n ei wneud yw defnyddio arian trethdalwyr - sy’n golygu ein harian - i hybu corwyntoedd, i daenu sychder, i doddi rhewlifoedd, i gannu cwrelau. Mewn un gair - i dinistrio'r byd. " Ac rydym yn ei wneud ar raddfa helaeth. Gwariodd llywodraethau G20 UD $ 584 biliwn bob blwyddyn rhwng 2017 a 2019 ar gymorthdaliadau tanwydd ffosil, ac mae eu cefnogaeth i danwydd ffosil yn sgil pandemig COVID-19, ymhell o adferiad gwyrdd, yn symud i'r cyfeiriad anghywir trwy gynyddu cefnogaeth.

Mae cymorthdaliadau tanwydd ffosil yn gorbwyso'r gefnogaeth a roddir i ynni adnewyddadwy 20 gwaith drosodd. P'un a yw'n doriadau treth i gwmnïau tanwydd ffosil neu lywodraethau sy'n talu i lanhau'r dinistr amgylcheddol y maent yn ei achosi, mae'r cymorthdaliadau hyn yn rhoi cefnogaeth artiffisial i lond dwrn o gwmnïau i wneud mwy o arian wrth iddynt gyflymu'r argyfwng hinsawdd ymhellach. Mae swyddogion yr UE wedi nodi’n gywir bod y cymorthdaliadau hyn yn tanseilio uchelgeisiau Ewrop o gyrraedd sero net. Mae'r ateb yn glir ac yn syml: dod â'r holl gyllid cyhoeddus ar gyfer tanwydd ffosil i ben ar unwaith, ailgyfeirio pŵer gwariant y llywodraeth tuag at ynni adnewyddadwy, a chyflawni'r trawsnewid ynni sydd ei angen arnom i osgoi effeithiau gwaethaf yr argyfwng hinsawdd.

Croesffyrdd

Mae gennym naw mlynedd, yn ôl yr IPCC, i wneud gostyngiadau dramatig yn ein hallyriadau carbon i sefyll siawns o osgoi effeithiau gwaethaf yr argyfwng hinsawdd. Mae'r argyfwng hwn yn un dyngarol, wedi'i lapio mewn anghyfiawnder creulon lle mae'r rhai a wnaeth y lleiaf i'w achosi yn dioddef yn aruthrol ei effeithiau mwyaf a chynharaf. Ni allwn fforddio parhau i dalu i wneud y byd yn llai diogel ac yn fwy anghyfiawn.

Mae cymorthdaliadau parhaus ar gyfer diwydiannau sy'n dinistrio'r blaned hefyd yn ein cloi i'r un modelau economaidd y mae angen i ni eu gadael ar ôl, gan sowndio asedau a chyllid y gellid fel arall eu defnyddio i ddechrau ymchwydd o swyddi gwyrdd da, cynaliadwy. Nid yw cymorthdaliadau niweidiol yn gwneud unrhyw synnwyr amgylcheddol, economaidd na moesol. Er mwyn ymgymryd â'r argyfwng planedol, ac adeiladu byd mwy diogel, mwy cynaliadwy a thecach, mae'n rhaid i ni ailgyfeirio pŵer helaeth cyllid cyhoeddus er daioni, gan droi cymorthdaliadau niweidiol i'r cyhyr ariannol sydd ei angen mor frys i'n cael ni i economi sero carbon go iawn a adfer y systemau naturiol yr ydym i gyd yn dibynnu arnynt yn y pen draw.

Rhannwch yr erthygl hon:

Yr amgylchedd

Argyfwng amgylcheddol difrifol

cyhoeddwyd

on

Mae Azerbaijan wedi galw ar y gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, i roi pwysau ar Armenia i atal llygredd afonydd. Mae wedi rhybuddio y gallai “argyfwng amgylcheddol difrifol” ddigwydd yn rhanbarth Zangilan yn ne orllewin y wlad. Mae pryder cynyddol ynghylch lefelau llygredd yn Afon Okhchuchay, sydd â'i ffynhonnell yn Armenia.

Yn ddiweddar, cynhaliodd arbenigwyr o Weinyddiaeth Ecoleg ac Adnoddau Naturiol Azerbaijan fonitro'r afon 83km o hyd am y tro cyntaf mewn 27 mlynedd.

Datgelodd canlyniadau profion o samplau dŵr a gymerwyd o'r afon gynnwys uchel o fetelau trwm ar yr wyneb, yn enwedig haearn, copr, manganîs, molybdenwm, sinc, cromiwm a nicel. Canfuwyd bod crynodiad y sylweddau peryglus mewn samplau gwaddod yn llawer uwch na'r arfer a lefel llygredd yr afon yn hollbwysig.

Dywedodd Umaira Taghiyeva, o’r Weinyddiaeth, fod ffynhonnell y llygredd “difrifol” yn yr afon yn Armenia ac, yn benodol, gan un cwmni, y Copper Molybdenum Combine.

hysbyseb

Dywedodd fod y sefyllfa'n ddrwg bod y dŵr yn yr afon wedi newid lliw a'i fod bellach yn felyn.

Ychwanegodd, “Rydym wedi gweld diflaniad torfol pysgod yn yr afon a restrir yn Llyfr Coch Azerbaijan ac argyfwng ecolegol yw achos y rhywogaeth hon mewn perygl.”

“Defnyddiwyd yr afon ar gyfer dyfrhau a dŵr yfed ond mae'r hyn a welwn bellach yn effeithio'n andwyol ac yn uniongyrchol ar iechyd pobl. Mae'r llygredd yn achosi clefyd cardiofasgwlaidd, afiechyd y system nerfol a salwch difrifol eraill.”

hysbyseb

Yn ôl data swyddogol, tan 2019, roedd y rhan fwyaf o’r cyfranddaliadau yn Combine yn eiddo i’r cwmni Almaeneg, a gyhoeddodd yn ddiweddarach ei fod yn gwerthu’r cyfranddaliadau hynny. Ond honnir na chymerwyd unrhyw fesurau i frwydro yn erbyn gollwng gwastraff heb ei drin i'r afon yn y cyfnod ers i'w waith ddechrau yn 2004.

Nid oedd unrhyw un o'r cwmni ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno.

Mae Azerbaijan, fodd bynnag, bellach wedi galw am roi pwysau ar Armenia i atal llygredd afonydd.

Mae'n tynnu sylw bod confensiwn Helsinki 1992 wedi'i gynllunio i atal trychinebau amgylcheddol o'r fath.  

Nid yw Armenia eto wedi cytuno i Gonfensiwn Helsinki ar Basnau Dŵr Trawsffiniol, mae dogfen ryngwladol yn chwarae rôl mecanwaith ar gyfer rheoli dyfroedd wyneb a daear trawsffiniol yn gadarn yn amgylcheddol a chryfhau cydweithredu rhyngwladol a mesurau cenedlaethol sydd wedi'u hanelu at eu gwarchod.

Dywedodd llefarydd ar ran Gweinyddiaeth Ecoleg a Chyfoeth Naturiol Azerbaijan, “Rydym yn annog Armenia i fabwysiadu mesurau difrifol i roi’r gorau i lygru’r afon hon. Dylid gwahardd gollwng dŵr heb driniaeth ymlaen llaw. ”

Dywedir bod dŵr gwastraff yn cael ei ollwng yn uniongyrchol i'r afon heb unrhyw driniaeth. Mae hyn wedi llygru'r afon ac mae crynodiad metel trwm rhwng 5 a 7 gwaith yn uwch na'r lefelau derbyniol neu ganiataol.

Datgelodd y monitro fod llygredd yn yr afon yn uchel iawn ac ar lefel beryglus ac y gallai hyn arwain at argyfwng ecolegol. Llygryddion cemegol sydd wedi achosi hyn, meddai.

Mae yna ddimensiwn dynol i'r argyfwng hefyd.

Roedd cartref Ilgar Mammadov yn Jahangerbeyli ger glannau’r afon ac mae newydd ddychwelyd yno. Yr afon oedd y brif ffynhonnell ddŵr i'r pentrefwyr, meddai.

Meddai, “Rwy’n cofio tyfu i fyny yma a chwarae ger yr afon. Roeddwn i'n arfer dal pysgod yn yr afon, rhai rhywogaethau prin iawn. Yn fyr, mae'r afon yn golygu bywyd i ni

“Ni allaf gredu y byddai pobl yn gwneud hyn yn fwriadol gan wybod bod pobl yn defnyddio'r afon at ddefnydd hamdden ac ar gyfer yfed.”

Mae'r llygredd yn hynod bwysig, gan ystyried bod yr Okhchuchay yn cwympo i mewn i Afon Araz - yr ail afon fwyaf yn Ne'r Cawcasws.

Bellach gofynnir i'r UE ac eraill chwarae eu rhan i atal dinistrio anadferadwy yr ecosystem unigryw hon o'r rhanbarth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Polisi hinsawdd Uzbekistan: Gweithredu ac addasu mesurau yn sectorau mwyaf bregus yr economi

cyhoeddwyd

on

Newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang yw un o broblemau mwyaf difrifol heddiw, sy'n effeithio ar holl wledydd y byd ac yn troi'n rhwystr sylweddol i ddatblygu cynaliadwy. Mae'r cynhesu a welwyd yn achosi ffenomenau naturiol eithafol ledled y byd, fel sychder, corwyntoedd, gwres gwanychol, tanau, glawogydd cenllif a llifogydd.

Mae Uzbekistan a gwladwriaethau eraill Canol Asia ymhlith y gwledydd sydd fwyaf agored i drychinebau amgylcheddol.

Fel y nododd Arlywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, heddiw mae pob gwlad yn teimlo effeithiau dinistriol canlyniadau newid yn yr hinsawdd, ac mae'r canlyniadau negyddol hyn yn uniongyrchol yn fygythiad i ddatblygiad sefydlog rhanbarth Canol Asia.

Yn ôl arbenigwyr Banc y Byd, os erbyn diwedd y ganrif XXI, wrth gynnal y cyflymder presennol, bydd y tymheredd cyfartalog yn y byd yn cynyddu 4 gradd Celsius, yna yng Nghanol Asia bydd y dangosydd hwn yn 7 gradd. O ganlyniad i newid hinsawdd byd-eang dros y 50-60 mlynedd diwethaf, mae arwynebedd rhewlifoedd yn y rhanbarth wedi gostwng tua 30%. Erbyn 2050, disgwylir i adnoddau dŵr ym masn Syr Darya ostwng hyd at 5%, ym masn Amu Darya - hyd at 15%. Erbyn 2050, gallai'r prinder dŵr ffres yng Nghanol Asia arwain at ostyngiad o 11% mewn CMC yn y rhanbarth.

hysbyseb

Er mwyn gweithredu mesurau i atal newid yn yr hinsawdd a lliniaru ei ganlyniadau negyddol, mae nifer o weithredoedd cyfreithiol rheoliadol wedi'u mabwysiadu yn Uzbekistan.

Yn benodol, yn 2019, mabwysiadwyd y gyfraith "Ar Ddefnyddio ffynonellau Ynni Adnewyddadwy", sy'n diffinio buddion a hoffterau, nodweddion y defnydd o ffynonellau ynni wrth gynhyrchu ynni trydan a thermol, bionwy wrth ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy. . Dynodwyd Gweinidogaeth Ynni'r Weriniaeth yn gorff gwladol awdurdodedig arbennig yn y maes hwn.

Cymeradwyodd archddyfarniad Pennaeth ein gwladwriaeth "Ar fesurau carlam i wella effeithlonrwydd ynni'r sectorau economaidd a chymdeithasol, cyflwyno technolegau arbed ynni a datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy" dyddiedig Awst 22, 2019 y paramedrau Targed ar gyfer y pellach cyflwynodd datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy a'r "Map Ffordd" ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni'r sectorau economaidd a chymdeithasol yn gyson, ynghyd â datblygu ynni yn seiliedig ar ffynonellau adnewyddadwy, y weithdrefn ar gyfer digolledu treuliau.

hysbyseb

Penderfynodd Penderfyniad Arlywydd Uzbekistan "Ar ôl cymeradwyo'r Strategaeth ar gyfer trosglwyddo Gweriniaeth Uzbekistan i'r economi" werdd "am y cyfnod 2019-2030" dyddiedig Hydref 4, 2019, y Strategaeth ar gyfer trosglwyddo'r wlad i'r economi "werdd" am y cyfnod 2019-2030 a chyfansoddiad y Cyngor Rhyngadrannol ar gyfer Hyrwyddo a Gweithredu'r economi "werdd".

Mae mesurau cynhwysfawr yn cael eu gweithredu yn y wlad gyda'r nod o ddyfnhau trawsnewidiadau strwythurol, moderneiddio ac arallgyfeirio sectorau sylfaenol yr economi, a datblygiad economaidd-gymdeithasol cytbwys o diriogaethau.

Mae diwydiannu carlam a thwf poblogaeth yn cynyddu angen yr economi am adnoddau yn sylweddol, yn cynyddu'r effaith anthropogenig negyddol ar yr amgylchedd a thwf allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Er mwyn gwella'r system gweinyddiaeth gyhoeddus ym maes diogelu'r amgylchedd, gwnaed diwygiadau sefydliadol. Ar sail y Weinyddiaeth Amaeth a Rheoli Dŵr, ffurfiwyd dwy weinidogaeth annibynnol - amaethyddiaeth a Rheoli Dŵr, diwygiwyd Pwyllgor y Wladwriaeth ar gyfer Ecoleg a Gwarchod yr Amgylchedd, Canolfan y Gwasanaeth Hydrometeorolegol yn llwyr, a sefydlwyd Pwyllgor Coedwigaeth y Wladwriaeth.

Mae mesurau yn cael eu cymryd yn y wlad i wella effeithlonrwydd ynni'r economi, lleihau'r defnydd o hydrocarbonau, a chynyddu'r gyfran o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Felly, erbyn 2030, bwriedir dyblu'r mynegai effeithlonrwydd ynni a lleihau dwyster carbon CMC, gan sicrhau mynediad at gyflenwad ynni modern, rhad a dibynadwy ar gyfer 100% o boblogaeth a sectorau'r economi. Y bwriad yw arbed 3.3 biliwn kW yn economi Uzbekistan yn 2020-2022 oherwydd mesurau effeithlonrwydd ynni.h o drydan, 2.6 biliwn. metr ciwbig o nwy naturiol a 16.5 mil tunnell o gynhyrchion petroliwm.

Ochr yn ochr â hyn, mae mesurau i frwydro yn erbyn disbyddu adnoddau dŵr yn cael eu cryfhau. Fel rhan o weithredu Strategaeth Rheoli Adnoddau Dŵr Uzbekistan ar gyfer 2021-2023, bwriedir cyflwyno technolegau arbed dŵr, gan gynnwys dyfrhau diferu. Felly, bwriedir dod â chyflwyniad technolegau dyfrhau arbed dŵr o 308 mil hectar i 1.1 miliwn hectar, gan gynnwys technolegau dyfrhau diferu - o 121 mil hectar i 822 mil hectar.

Rhoddir sylw arbennig yn Uzbekistan i fesurau i leihau canlyniadau sychu'r Môr Aral. Mae anialwch a dirywiad tir yn ardal Môr Aral i'w gael ar ardal o fwy na 2 filiwn hectar.

Trwy greu lleoedd gwyrdd amddiffynnol ar waelod draenog y Môr Aral (plannwyd 1.5 miliwn hectar), mae Uzbekistan yn cynyddu'r tiriogaethau y mae coedwigoedd a llwyni yn byw ynddynt. Dros y 4 blynedd diwethaf, mae nifer y coedwigoedd sydd wedi'u plannu yn y weriniaeth wedi cynyddu 10-15 gwaith. Pe bai cyfaint flynyddol creu coedwigoedd hyd at 2018 yn yr ystod o 47-52 mil hectar, yn 2019 cynyddodd y dangosydd hwn i 501 mil hectar, yn 2020 - i 728 mil hectar. Cafwyd canlyniadau tebyg, ymhlith pethau eraill, oherwydd ehangu cynhyrchu deunydd plannu.

Mabwysiadwyd Rhaglen y Wladwriaeth ar gyfer datblygu rhanbarth Môr Aral ar gyfer 2017-2021, gyda'r nod o wella amodau ac ansawdd bywyd poblogaeth y rhanbarth. Yn ogystal, cymeradwywyd y Rhaglen o ddatblygiad economaidd-gymdeithasol integredig Karakalpakstan ar gyfer 2020-2023. Yn 2018, sefydlwyd Canolfan Arloesi Rhyngwladol Rhanbarth Môr Aral o dan Arlywydd y Weriniaeth.

Yn erbyn y cefndir hwn, mae Uzbekistan yn sefyll am gydweithrediad ym maes adnoddau dŵr ar sail cydraddoldeb sofran, uniondeb tiriogaethol, budd i'r ddwy ochr a didwyll yn ysbryd cymdogaeth a chydweithrediad da. Mae Tashkent o'r farn bod angen datblygu mecanweithiau ar gyfer cyd-reoli adnoddau dŵr trawsffiniol yn y rhanbarth, gan sicrhau cydbwysedd o fuddiannau gwledydd Canol Asia. Ar yr un pryd, dylid rheoli adnoddau dŵr basnau cyrsiau dŵr trawsffiniol heb ragfarnu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Mae Uzbekistan wedi dod yn gyfranogwr gweithredol mewn polisi amgylcheddol byd-eang trwy ymuno a chadarnhau nifer o gonfensiynau rhyngwladol a phrotocolau perthnasol ym maes diogelu'r amgylchedd. Digwyddiad pwysig oedd esgyniad Uzbekistan (2017) i Gytundeb Hinsawdd Paris y Cenhedloedd Unedig, lle gwnaed ymrwymiadau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer 10% erbyn 2030 o'i gymharu â 2010. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, strategaeth Genedlaethol ar gyfer Isel mae datblygiad carbon yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, ac mae'r mater o gyflawni niwtraliaeth carbon Uzbekistan erbyn 2050 yn cael ei ddatrys.

Mae Uzbekistan yn gwneud ymdrechion gweithredol i liniaru canlyniadau trychinebus trychineb ecolegol Môr Aral.

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Aml-Bartner y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Diogelwch Dynol ar gyfer Rhanbarth Môr Aral, a sefydlwyd yn 2018 ar fenter Arlywydd Uzbekistan, yn darparu un platfform ar gyfer cydweithredu ar y lefelau cenedlaethol a rhyngwladol i fynd i’r afael â’r anghenion amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol. o gymunedau sy'n byw yn rhanbarth Môr Aral, yn ogystal â chyflymu ymdrechion i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy byd-eang. 

Ar Hydref 24-25, 2019, cynhaliwyd cynhadledd Ryngwladol lefel uchel "Rhanbarth Môr Aral - Parth arloesiadau a thechnolegau ecolegol" yn Nukus o dan adain y Cenhedloedd Unedig. Ar gynnig Llywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, ar Fai 18, 2021, mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig benderfyniad arbennig yn unfrydol yn datgan bod rhanbarth Môr Aral yn barth o arloesiadau a thechnolegau amgylcheddol.

Cafodd menter pennaeth Uzbekistan dderbyniad cadarnhaol gan gymuned y byd. Daeth rhanbarth Môr Aral y rhanbarth cyntaf y rhoddodd y Cynulliad Cyffredinol statws mor sylweddol iddo.

Yn uwchgynhadledd y SCO yn Bishkek (Mehefin 14, 2019), cynigiodd Shavkat Mirziyoyev fabwysiadu rhaglen Belt Gwyrdd SCO er mwyn cyflwyno technolegau arbed adnoddau a chyfeillgar i'r amgylchedd yng ngwledydd y sefydliad. Yn 14eg Uwchgynhadledd ECO (Mawrth 4, 2021), cymerodd Pennaeth Uzbekistan y fenter i ddatblygu a chymeradwyo strategaeth tymor canolig gyda'r nod o sicrhau cynaliadwyedd ynni ac atyniad eang buddsoddiadau a thechnolegau modern yn y maes hwn.

Yn nhrydydd Cyfarfod Ymgynghorol penaethiaid Gwladwriaethau Canol Asia, a gynhaliwyd ar Awst 6, 2021 yn Turkmenistan, galwodd Arlywydd Uzbekistan am ddatblygu rhaglen ranbarthol "Green Agenda" ar gyfer Canolbarth Asia, a fydd yn cyfrannu at addasu'r gwledydd y rhanbarth i newid yn yr hinsawdd. Efallai mai prif gyfeiriadau’r rhaglen yw datgarboneiddio’r economi’n raddol, defnydd rhesymol o adnoddau dŵr, cyflwyno technolegau ynni-effeithlon i’r economi, a chynnydd yn y gyfran o gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Yn gyffredinol, yn erbyn cefndir gwireddu'r agenda hinsawdd ryngwladol, mae polisi tymor hir Uzbekistan ym maes diogelu'r amgylchedd wedi'i anelu at wella'r sefyllfa amgylcheddol yn rhanbarth Canol Asia ymhellach.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Rheoleiddwyr dŵr yn allweddol i gyflawni nodau datgarboneiddio'r UE

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (EFRWS), galwodd rheoleiddwyr dŵr am reoleiddio mwy cyson o wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn Ewrop, yn unol ag egwyddorion economi gylchol ac net-sero.

Mae gwledydd ag awdurdodau rheoleiddio dŵr yn dangos eu bod yn cydymffurfio'n well â rheoleiddio'r UE ac mae gan reoleiddwyr hefyd wybodaeth fanwl am y diwydiant dŵr ac anghenion defnyddwyr. Mae gan reoleiddwyr dŵr y mynediad sydd ei angen i gasglu a dadansoddi data i helpu i symud yr UE yn gyflymach tuag at ei uchelgeisiau net-sero yn y sector dŵr.

Yn ystod cynhadledd EFRWS ar 1 Rhagfyr, pwysleisiodd Comisiynydd yr Amgylchedd yr UE Virginijus Sinkevičius bwysigrwydd rheoleiddwyr dŵr wrth weithredu'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn y sector dŵr. 

Dywedodd Andrea Guerrini, Llywydd WAREG, “Fel rheolyddion dŵr, credwn y dylid rheoleiddio dŵr a dŵr gwastraff mewn ffordd debyg i ynni yn yr UE. Rydym yn cefnogi'r syniad o Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, wedi'i ysbrydoli gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Ynni. Byddai hyn yn amddiffyn yr amgylchedd a defnyddwyr fel y byddai'n sicrhau bod buddsoddiadau mewn dŵr yn cael eu gwneud yn ddoeth a bod tariffau'n cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n cymell gwelliannau yn seilwaith Ewrop. "

hysbyseb

Agorodd WAREG, Cymdeithas Rheoleiddwyr Dŵr Ewrop, swyddfa ym Mrwsel ym mis Tachwedd 2021 i gysylltu â llunwyr polisi a hyrwyddo ei nod o fwy o gysoni wrth reoleiddio dŵr.

Casgliadau gan y Fforwm Ewropeaidd ar Reoleiddio Gwasanaethau Dŵr (EFRWS).

Araith y Comisiynydd Sinkevičius.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd