Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Myth yw 'mwyngloddio gwyrdd': rhaid i'r UE gwtogi dwy ran o dair ar ddefnydd adnoddau - astudiaeth newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae dadansoddiad newydd yn awgrymu bod yn rhaid i'r UE ffosio cynlluniau o dan ei Fargen Werdd Ewropeaidd i gynyddu mwyngloddio ac yn lle hynny osod terfynau caled i'r adnoddau naturiol y mae'n eu tynnu er mwyn atal trychineb dynol ac ecolegol. Darllenwch yr adroddiad llawn yma.

Bydd cynlluniau Bargen Werdd Ewrop yn methu ag atal mwyngloddio ar ffo, gan greu difrod parhaol pellach i'r amgylchedd a dryllio llanast ar hawliau dynol. Rhaid i’r UE leihau echdynnu adnoddau naturiol 65%, yn ôl astudiaeth newydd a ryddhawyd heddiw gan Gyfeillion y Ddaear Ewrop a Swyddfa Amgylcheddol Ewrop. [1]

Mae'r adroddiad yn dangos bod yr UE eisoes yn echdynnu ac yn defnyddio cyfran beryglus o adnoddau cyfyngedig y byd, gyda chanlyniadau difrifol:

hysbyseb
  • Mae ôl troed deunydd yr UE [2] ar hyn o bryd yn 14.5 tunnell y pen, tua dwbl yr hyn a ystyrir yn derfyn cynaliadwy a chyfiawn, ac ymhell dros y cyfartaledd byd-eang. 
  • Mae'r UE yn unig eisoes yn defnyddio rhwng 70% a 97% o'r 'gofod gweithredu diogel' amgylcheddol byd-eang sy'n gysylltiedig ag effeithiau echdynnu adnoddau. Mae unrhyw echdynnu adnoddau y tu hwnt i'r trothwy 'diogel' hwn yn bygwth gweithrediad sefydlog systemau bioffisegol y ddaear.
  • Mae mwy o amddiffynwyr amgylcheddol yn cael eu lladd am wrthwynebu mwyngloddio na gwrthwynebu unrhyw ddiwydiant arall. Roedd 50 o’r 212 o amddiffynwyr amgylcheddol a laddwyd ledled y byd yn 2019 yn ymgyrchu i atal prosiectau mwyngloddio.

Ac eto, mae cynlluniau Bargen Werdd Ewrop yn parhau ar y llwybr 'bwyta fel arfer', sy'n golygu cynnydd enfawr mewn mwyngloddio ar gyfer rhai metelau a mwynau. Er enghraifft rhagwelir y bydd batris, ar gyfer cerbydau trydan yn bennaf, yn cynyddu galw'r UE am lithiwm bron i 6000% erbyn 2050. 

Mae'n anochel y bydd cyflenwi galw o'r fath yn arwain at brinder, gwrthdaro a mwyngloddio dinistriol, gan ymdebygu'n agos i niwed cymdeithasol ac amgylcheddol rhag cloddio tanwydd ffosil. Nid ateb ceir yn unig yw disodli ceir sy'n rhedeg ar danwydd ffosil â cheir trydan - mae hefyd i leihau'r defnydd o geir preifat yn gyffredinol. [3]

Mae'r materion hyn yn dangos bod yn rhaid defnyddio'r trawsnewidiad gwyrdd fel cyfle i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol yr argyfyngau hinsawdd ac amgylcheddol ehangach - system economaidd sy'n gyrru gor-dybiaeth ac anghydraddoldebau cymdeithasol ym mhob sector. Fel cam cyntaf brys, rhaid i'r UE osod targed lleihau ôl troed sylweddol o 65%. 

hysbyseb

Dywedodd Meadhbh Bolger, ymgyrchydd cyfiawnder adnoddau yn Friends of the Earth Europe: “Mae gan yr UE hanes o basio deddfau gwan sy’n methu dro ar ôl tro i leihau faint o adnoddau naturiol rydyn ni’n eu defnyddio, gan roi’r rhannau sy’n weddill o’r byd naturiol a llawer o gymunedau dan straen aruthrol. Mae'r rheswm yn syml: mae'r deddfau i gyd yn dibynnu ar dwf economaidd, nad yw'n gydnaws â dyfodol cynaliadwy.

“Mae angen i’r UE ddeffro a gosod targed pennawd i gwtogi dwy ran o dair ar ddefnydd deunyddiau fel nad yw Bargen Werdd Ewrop yn dod yn droednodyn arall yn hanes dinistrio’r blaned.”

Dywedodd Diego Marin, swyddog polisi cysylltiol dros Gyfiawnder Amgylcheddol yn y Biwro Amgylcheddol Ewropeaidd: “Mae cydnabod na allwn fwyngloddio ein ffordd allan o’r argyfwng hinsawdd yn golygu bod angen i ni atal y frenzy twf. Mae fel petai'r polisïau cyfredol yn gyrru bws tuag at ymyl clogwyn ac roedd y teithwyr yn dadlau a ddylai'r bws redeg ar drydan neu danwydd ffosil, pan mai'r cwestiwn mwy brys y dylem fod yn ei ofyn yw sut y gallwn atal y bws rhag plymio i lawr. y clogwyn yn y lle cyntaf.

“Nid yw datrysiadau diwedd pibellau ar eu pennau eu hunain bellach yn ei dorri, mae angen i ni fynd i’r afael â’r llu o faterion gyda’r economi llinellol cymryd-gwneud-defnyddio-colli yn yr union ffynhonnell.”

[1] Mae'r adroddiad yn dadansoddi amryw bolisïau o dan Fargen Werdd Ewrop gan gynnwys y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol, y Strategaeth Deunyddiau Crai, polisïau masnach a deddfwriaeth hawliau dynol. Mae'n canolbwyntio ar gloddio metelau a mwynau metelaidd

[2] Cyfanswm y defnydd o danwydd ffosil, biomas, metelau a mwynau anfetelaidd, gan gynnwys eu hymgorffori mewn mewnforion.

[3] Rhaid i'r diwydiant mwyngloddio a llywodraethau hefyd roi'r gorau i ymdrechion i fwyngloddio llysiau gwyrdd, gan ddefnyddio'r ffaith bod rhai metelau a mwynau yn allweddol i dechnolegau gwyrdd wyrddio'r diwydiant mwyngloddio metel yn gyffredinol a hyrwyddo'r cysyniad nonsensical o 'fwyngloddio gwyrdd'. Defnyddir metelau fel copr, haearn ac alwminiwm yn helaeth mewn diwydiannau adeiladu a diwydiannau eraill, megis y sector milwrol dinistriol. 

Cyfeillion y Ddaear Ewrop yw'r rhwydwaith amgylcheddol llawr gwlad mwyaf yn Ewrop, gan uno mwy na 30 o sefydliadau cenedlaethol â miloedd o grwpiau lleol. Ni yw cangen Ewropeaidd Cyfeillion Rhyngwladol y Ddaear. Rydym yn cynrychioli'r rhwydwaith wrth galon yr Undeb Ewropeaidd ac yn ymgyrchu dros atebion cynaliadwy er budd y blaned, pobl a'n dyfodol. Darllenwch fwy ar gwefan a dilynwch ymlaen Twitter a Facebook.

Rydych wedi derbyn yr e-bost hwn oherwydd eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn gwybodaeth i'r wasg gan Gyfeillion y Ddaear Ewrop. Os hoffech chi ddad-danysgrifio o'r rhestr hon yna cliciwch yma.

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Newid yn yr hinsawdd: Codi uchelgeisiau byd-eang i sicrhau canlyniad cryf yn COP26

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn galw ar bob gwlad i weithredu adferiad gwyrdd a chynyddu eu targedau hinsawdd 2030 yn unol â Chytundeb Paris.

Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26 yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021, ddydd Mawrth mae Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd wedi mabwysiadu ei fewnbwn i'r COP26, gyda 60 pleidlais o blaid, 15 pleidlais yn erbyn a thri yn ymatal.

Yn eu penderfyniad, mae ASEau yn mynegi pryder y byddai'r targedau a gyhoeddwyd ym Mharis yn 2015 yn arwain at gynhesu ymhell uwchlaw tair gradd erbyn 2100 o'i gymharu â lefelau cyn-ddiwydiannol. Maen nhw'n dweud bod yn rhaid i'r UE barhau i arwain y byd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac y bydd ASEau yn gweithio i sicrhau bod pecyn hinsawdd “Fit for 55 in 2030” yr UE yn unol yn llwyr â Chytundeb Paris.

hysbyseb

Er mwyn cyflymu gweithredu yn yr hinsawdd, mae ASEau eisiau i'r UE gefnogi amserlen pum mlynedd ar gyfer pob gwlad yn lle'r cynllun deng mlynedd cyfredol. Maen nhw hefyd yn dweud y dylid diddymu'r holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol yn yr UE erbyn 2025 a galw ar bob gwlad arall i gymryd mesurau tebyg.

Mae ASEau yn cofio bod bioamrywiaeth yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi bodau dynol i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang ac addasu iddo a phwysleisio bod datrysiadau ar sail natur yn atebion ennill-ennill, rhai sy'n cynnwys amddiffyn, adfer a rheoli ecosystemau yn gynaliadwy.

Rhaid i G20 arwain y ffordd

hysbyseb

Mae ASEau yn dweud hynny i gyd Cenhedloedd G20 dylai ddangos arweinyddiaeth fyd-eang ac ymrwymo i gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 fan bellaf. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i greu clwb hinsawdd rhyngwladol gydag allyrwyr nwyon tŷ gwydr mawr eraill (GHG) gyda'r nod o osod safonau cyffredin a chodi uchelgais ledled y byd trwy gomin mecanwaith addasu ffiniau carbon.

Maent yn croesawu dychweliad yr UD i Gytundeb Paris ac ymrwymiad yr Arlywydd Biden i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Unol Daleithiau yn ei hanner erbyn 2030 o gymharu â 2005. Mae ASEau yn disgwyl i fesurau polisi cyllido ac ariannu gyflawni'r nod hwn.

Er bod ASEau yn cydnabod parodrwydd Tsieina i fod yn bartner adeiladol mewn trafodaethau hinsawdd byd-eang, mae'n ymwneud â dibyniaeth y wlad ar lo ac yn tanlinellu y dylai targedau hinsawdd Tsieina gwmpasu holl allyriadau nwyon tŷ gwydr ac nid yn unig allyriadau carbon deuocsid.

Mwy o gefnogaeth ariannol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Dywed ASEau bod yn rhaid i wledydd datblygedig gyflawni eu haddewid i godi o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn ar gyfer gwledydd sy'n datblygu, gan gynyddu'r swm hwnnw o 2025, pan ddylai economïau sy'n dod i'r amlwg hefyd ddechrau cyfrannu. Dylid cytuno ar fap ffordd sy'n amlinellu cyfraniad teg pob gwlad ddatblygedig i'r cynllun cyllido hwn. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall pob gwlad sy'n datblygu gymryd rhan yn COP26 er gwaethaf COVID-19.

Y camau nesaf

Bydd yr ASE yn pleidleisio ar y penderfyniad yn ystod y sesiwn lawn 18-21 Hydref.

A dirprwyo o'r Senedd dan arweiniad Pascal Canfin Bydd (Renew, FR) yn Glasgow rhwng 8-13 Tachwedd.

Cefndir

Mae'r Senedd wedi bod yn pwyso am ddeddfwriaeth hinsawdd a bioamrywiaeth fwy uchelgeisiol yr UE ac wedi datgan a argyfwng hinsawdd ar 28 Tachwedd 2019. Ym mis Mehefin 2021, aeth yr Cyfraith Hinsawdd Ewrop ei fabwysiadu gan y Senedd. Mae'n trawsnewid y Bargen Werdd Ewropymrwymiad gwleidyddol i niwtraliaeth hinsawdd yr UE erbyn 2050 i rwymedigaeth rwymol i'r UE ac aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn cynyddu targed yr UE ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030 o 40% i 55% o leiaf, o'i gymharu â lefel 1990. Ym mis Gorffennaf 2021, cyflwynodd y Comisiwn y Pecyn “Ffit i 55 yn 2030” er mwyn galluogi'r UE i gyrraedd y targed 2030 mwy uchelgeisiol.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth: Adroddiad newydd yn dangos cynnydd a wnaed ar rywogaethau estron goresgynnol ond erys heriau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r cyntaf Adrodd ar y cais y Rheoliad Rhywogaethau Estron Goresgynnol (IAS), sy'n ceisio lleihau'r bygythiad a achosir gan y rhywogaethau hyn i anifeiliaid a phlanhigion brodorol. Mae'r adroddiad yn canfod bod Rheoliad IAS yn cyflawni ei amcanion, wrth i fesurau atal a rheoli, rhannu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r broblem wella. Ac eto, mae gweithredu yn her ar sawl cyfrif. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Chefnforoedd Virginijus Sinkevičius: "Mae rhywogaethau estron ymledol yn un o brif ysgogwyr colli bioamrywiaeth yn Ewrop. Mae adroddiad heddiw yn dangos bod gan werth gweithredu ar lefel yr UE werth ychwanegol gwirioneddol. Bydd y Rheoliad hwn yn offeryn hanfodol i barhau i fynd i'r afael â hyn. bygwth a rhoi bioamrywiaeth ar lwybr adferiad o dan Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030. ”

Disgwylir i'r cynnydd a ragwelir mewn masnach a theithio byd-eang, ynghyd â newid yn yr hinsawdd, gynyddu'r risg y bydd rhywogaethau estron goresgynnol yn ymledu er enghraifft planhigion fel yr hyacinth dŵr, ac anifeiliaid fel y cornet Asiaidd neu'r raccoon. Gall hyn arwain at fwy o effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth ac ecosystemau, iechyd pobl a'r economi. Yn seiliedig ar ddadansoddi data rhwng 2015 a 2019, mae'r adroddiad yn dangos bod Aelod-wladwriaethau yn aml wedi cymryd mesurau effeithiol i atal cyflwyno rhywogaethau estron goresgynnol sy'n peri pryder i'r UE yn fwriadol neu'n anfwriadol. Serch hynny, mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod nifer o heriau a meysydd i'w gwella o hyd. Bydd y Comisiwn yn cymryd camau i wella cydymffurfiad â Rheoliad IAS. Mae mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd