Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Canlyniadau hanesyddol ar gyfer bioamrywiaeth yn COP15

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ôl pedair blynedd o drafod, ar 190 Rhagfyr mabwysiadodd mwy na 19 o daleithiau yng Nghanada gytundeb hanesyddol i fynd i'r afael â her enfawr cwymp natur. Mabwysiadir y fargen fyd-eang newydd hon ar gyfer byd natur 12 mlynedd ar ôl targedau Aichi 2010. Mae’r pecyn a fabwysiadwyd gan y COP15 yn cynnwys penderfyniadau ar y Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang (GBF) ôl 2020, cynnull adnoddau, fframwaith monitro, meithrin gallu a mecanwaith ar gyfer cynllunio, monitro, adrodd ac adolygu.

Er nad yw'n gyfreithiol rwymol, mae partïon yn cael y dasg o adrodd ar eu cynnydd tuag at gyrraedd y targedau drwy gynlluniau bioamrywiaeth cenedlaethol.

Datganiad gan VILLE NIINISTÖ, aelod Greens-EFA o’r Pwyllgor ar yr Amgylchedd ac Is-gadeirydd dirprwyaeth Senedd Ewrop i’r COP15: “Mae uwchgynhadledd bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig, COP15, wedi cymeradwyo cytundeb hanesyddol sy’n cymryd camau y mae mawr eu hangen i amddiffyn natur ac i atal y colli bioamrywiaeth erbyn 2030. Y prif bwyntiau y cytunodd gwledydd arnynt ym Montreal yw diogelu 30% o'r ardaloedd tir a morol, gan sicrhau erbyn 2030 bod o leiaf 30% o ecosystemau diraddiedig yn cael eu hadfer yn effeithiol a rhoi mwy o adnoddau ariannol i'w rhoi ar waith. y Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang a gwthio'n gyffredinol tuag at wneud yr economïau'n fwy cynaliadwy drwy, er enghraifft, dorri cymorthdaliadau sy'n niweidiol i'r amgylchedd.  

“Mae hwn yn llwyddiant mawr i gadwraeth natur ac yn rhoi gobaith am ddyfodol ecosystemau a rhywogaethau ein Daear. Nid yw canlyniadau yn berffaith ym mhob agwedd, ond yn fy marn i, dyma'r canlyniadau gorau posibl sydd bellach yn gyraeddadwy rhwng gwledydd y byd. Er mwyn gwireddu’r targedau uchelgeisiol hyn, rhaid i bawb ar bob lefel – rhyngwladol, UE, cenedlaethol a lleol – wneud eu rhan i sicrhau bod y targedau hyn hefyd yn cael eu cyrraedd.”  

Mae’r Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang (GBF) yn cynnwys pedwar nod trosfwaol a 23 targed ar ystod eang o faterion, gan gynnwys adfer, cadwraeth, atal difodiant rhywogaethau, lleihau risgiau sy’n gysylltiedig â phlaladdwyr a diwygio cymorthdaliadau amgylcheddol niweidiol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd